337/2015 ΜονΕφΛαρ (Δεδικασμένο – καλύπτει τη διαγνωσθείσα έννομη σχέση, την ιστορική και τη νομική αιτία – απόρριψη αγωγής για τυπικό λόγο)

337/2015 Πρόεδρος: Βαρβάρα Πάπαρη Δικηγόροι: Θεοφανία Λυμτσιούλη, Απόστ. Σιαμπαλιώτης Το δεδικασμένο καλύπτει τη διαγνωσθείσα έννομη σχέση, την ιστορική και τη νομική αιτία. Επί απόρριψης αγωγής κρίσιμη η αιτιολογία αναφορικά με την ιστορική αιτία και ο λόγος απόρριψης. Επί απόρριψης αγωγής για τυπικό λόγο μη δεδικασμένο για το ουσιαστικό δικαίωμα, απλά μη δυνατή επανάσκησή της με […]

333/2015 ΜονΕφΛαρ (Πραγματικό ελάττωμα μισθίου η αδυναμία συμβατικής χρήσης του λόγω απαγόρευσης από δημόσια αρχή ή αδυναμίας χορήγησης νόμιμης άδειας – περίπτωση μη ευθύνη εκμισθωτή)

333/2015 Πρόεδρος: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Στυλιανή Παπακώστα, Χρήστος Καλιάς Πραγματικό ελάττωμα μισθίου η αδυναμία συμβατικής χρήσης του λόγω απαγόρευσης από δημόσια αρχή ή αδυναμίας χορήγησης νόμιμης άδειας. Αν κατά τη σύναψη μίσθωσης λείπει συμφωνημένη ιδιότητα ή ο εκμισθωτής γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το εμποδίζον τη συμβατική χρήση ελάττωμα, ή αν από υπαιτιότητά του προέκυψαν […]

304/2015 ΜονΕφΛαρ (Συμφωνία οροφοκτητών ρύθμισης δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους – προσβολή ακυρότητας απόφασης εκλογής διαχειριστή μόνο με αγωγή σε αποσβεστική προθεσμία 6 μηνών)

304/2015 Πρόεδρος: Μαρία Τζέρμπου Δικηγόροι: Σπυρ. Παπαδόπουλος, Ιωάν. Τσακάλης Ρύθμιση με συμφωνία οροφοκτητών δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους και δυνατότητα διορισμού, με απόφαση Γ.Σ., ως διαχειριστή οροφοκτήτη ή τρίτου ο οποίος, αν δεν ορίζεται άλλως στον κανονισμό, εκπροσωπεί δικαστικά για υποθέσεις διαχείρισης το σύνολο των οροφοκτητών ως ένωση προσώπων στερούμενη νομικής προσωπικότητας, η οποία είναι διάδικος. […]

299/2015 ΜονΕφΛαρ (Αυτοκινητικές διαφορές – δυνατή διαταγή πραγματογνωμοσύνης με έκδοση παρεμπίπτουσας απόφασης)

299/2015 Πρόεδρος: Γλυκερία Καραναστάση Δικηγόροι: Μελπομένη Κουτσοδόντη, Αθανασία Σολωμού, Δημοσθένης Γούλας Και στις αυτ/τικές διαφορές δυνατή δ/γή πραγματογνωμοσύνης με έκδοση παρεμπίπτουσας απόφασης, αν προκύψει ότι αυτή είναι αναγκαία (όχι κατά την συζήτηση στο ακροατήριο αλλά) αργότερα κατά τη μελέτη της υπόθεσης, παρά την στην εν λόγω διαδικασία απαγόρευση έκδοσης απόφασης περί αποδείξεων. Το 671 §3 […]

247/2015 ΜονΕφΛαρ (Επί ένορκης βεβαίωσης απόδειξη κλήτευσης του αντιδίκου από τον προσκομίζοντα αυτήν – επί σύμβασης εργασίας τα μέρη αποβλέπουν σε παροχή εργασίας με νομική και προσωπική εξάρτηση μισθωτού)

247/2015 Πρόεδρος: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Αμφιτρίτη Καραβίδα Επί ένορκης βεβαίωσης απόδειξη κλήτευσης του αντιδίκου από τον προσκομίζοντα αυτήν (εκτός αν ο αντίδικος παρέστη κατά τη λήψη), ερευνώμενη και αυτεπάγγελτα. Μη λήψη υπόψη ένορκης βεβαίωσης με εσφαλμένη ημερομηνία αυτής επί μη απόδειξης ότι λήφθηκε πράγματι την γνωστοποιηθείσα στον αντίδικο μέρα. Επί σύμβασης εργασίας τα μέρη αποβλέπουν […]

122/2015 ΜονΕφΛαρ (Παράδοση έργου- καταβολή αμοιβής – αγωγή εργολαβικής αμοιβής εκ σύμβασης έργου μεταξύ Δήμου και εργολάβου)

122/2015 Πρόεδρος: Αντζελίτα Παπαβασιλείου Δικηγόροι: Τριαντάφυλλος Βούντας, Λεων. Γκότης Παράδοση έργου η εκτέλεση και περιέλευσή του στην εξουσίαση του εργοδότη, εφόσον είναι το συμφωνηθέν και όχι εντελώς διαφορετικό. Η αμοιβή μπορεί να ορισθεί κατ’ «αποκοπή», κατά μονάδα, βάσει προϋπολογισμού, απολογιστικά, κατά χρονικές μονάδες και δη κατά ορισμένο ποσό ανά ώρα, σε ποσοστά ή και να […]

70/2015 ΜονΕφΛαρ (Άφεση χρέους – δυνατή η παραίτηση απο αξίωση ηθικής βλάβης απο εργατικό ατύχημα – ακύρωση διακιοπραξίας επί ουσιώδους πλάνης)

70/2015 Πρόεδρος: Ευαγγελία Μήλιου Δικηγόροι: Αμφιτρίτη Καραβίδα, Νικ. Παπαπέτρος – Παν. Αλεξόπουλος Επί άφεσης χρέους ο δανειστής παραιτείται αξίωσής του κατά οφειλέτη που το αποδέχεται. Κατάρτιση αναιτιώδους σύμβασης άφεσης χρέους με άτυπη δήλωση δανειστή, και σιωπηρή, αρκεί να είναι σαφής. Δυνατή παραίτηση από αξίωση ηθικής βλάβης εξ εργατικού ατυχήματος. Επί ενοχής εις ολόκληρον η άφεση […]

39/2015 ΜονΕφΛαρ (Απόλυτη ακυρότητα μη έγγραφων συμβάσεων νπδδ με αντικείμενο άνω του στο νόμο ποσού ή υποχρεώσεις διαρκείας – έκτακτες περιπτώσεις που δικαιολογούν απευθείας ανάθεση – διακαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αγωγής αδικ. πλουτισμού)

39/2015 Πρόεδρος: Ιωάν. Πανούσης Δικηγόροι: Τζένη Ζαρκάδα-Τόλη, Χρ. Μπραζιώτης Απόλυτη ακυρότητα μη έγγραφων συμβάσεων νπδδ με αντικείμενο άνω του στο νόμο ποσού ή υποχρεώσεις διαρκείας. Άρση ακυρότητας επί εκτέλεσης της σύμβασης μόνον όταν προηγήθηκε έγγραφη πρόταση, χωρίς να ακολουθήσει και έγγραφη αποδοχή. Δυνατότητα Δημάρχου να συνάπτει σε έκτακτες περιπτώσεις σύμβαση απευθείας ανάθεσης εργασίας ή προμήθειας […]

31/2015 ΜονΕφΛαρ (Πώληση αγροτικών προϊόντων – υπερημερία οφειλέτη και αξιώσεις δανειστή)

31/2015 Πρόεδρος: Νικ. Πουλάκης Δικηγόροι: Χρ. Σαχπατζίδης, Βασιλική Μπουρνούδη Πώληση αγροτικών προϊόντων με προκαταβολή ποσού και συμφωνία παράδοσής τους μετά την ολοσχερή εξόφληση. Επί υπερημερίας οφειλέτη αποζημίωση δανειστή για μη εκπλήρωση, που μπορεί να συνίσταται στη διαφορά μεταξύ τιμήματος της εκ νέου πώλησης του πράγματος και εκείνου της αρχικής. Επί μερικής υπερημερίας, αν ο δανειστής […]

Η διαδικασία του αυτόφωρου πλημμελήματος κατά τον νέο ΚΠΔ – Δημήτριος Νικάκης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΠΛΗΜ/ΤΟΣ Εισήγηση σε ημερίδα για τον νέο ΚΠΔ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΑΚΗ Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΓΕΝΙΚΑ ►ΈΝΝΟΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ( άρθρο 242§1 Κ.Π.Δ) Τι είναι αυτόφωρο έγκλημα : Άρθρο 242. – 1. Αυτόφωρο είναι το έγκλημα του οποίου ο δράστης καταλαμβάνεται την ώρα που το τελεί.   ►ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ […]

109/2016 ΤρΕφΛαρ (προθεσμίες επίδοσης – κατοικία στην ημεδαπή και παράλληλα διαμονή στην αλλοδαπή)

109/2016 Πρόεδρος: Γρηγ. Παπαδημητρίου Εισηγήτρια: Ειρήνη Γκορτσίλα Δικηγόροι: Κων. Σαμαράς, Δημ. Γκούβας   Οι προθεσμίες εκ της επίδοσης εγγράφου τρέχουν εναντίον και του επιδόσαντος. Κριτήριο προσδιορισμού της προθεσμίας έφεσης ο τόπος διαμονής εκκαλούντος κατά την επίδοση, αδιάφορη δε η κατοικία. Διαμονή η έχουσα διάρκεια ή σταθερότητα. Επί κατοικίας στην ημεδαπή και παράλληλα επαγγελματικής δραστηριότητας (και […]

95/2016 ΤρΕφΛαρ (γειτονικό δίκαιο – διάνοιξη παραθύρων σε τοίχο πλησίον ομόρου ακινήτου, σωλήνες ομβρίων με απορροή εντός του όμορου, τέντες εκτεινόμενες στο όμορο)

95/2016 Πρόεδρος: Γεώρ. Αποστολάκης Εισηγητής: Σπυρ. Μελάς Δικηγόροι: Δημ. Κατσαρός, Κων. Ευθυμίου   Ο κύριος ακινήτου δεν μπορεί να απαγορεύσει στον πάνω και κάτω από το έδαφος χώρο ενέργεια σε τέτοιο ύψος ή βάθος ώστε να μην εξαρτά κανένα συμφέρον. Η υπό κυρίου διάνοιξη ή διατήρηση ανοιγμάτων (παραθύρων) σε τοίχο κείμενο στο ακίνητό του, έστω […]

91/2016 ΤρΕφΛαρ (εξαίρεση μάρτυρα – τύπος μεταβίβασης ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο)

91/2016 Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Εισηγήτρια: Αντζελίτα Παπαβασιλείου Δικηγόροι: Δημ. Βούλγαρης   Εξαιρετέοι οι μάρτυρες με βέβαιο και άμεσο, μη εξαρτημένο από μελλοντικά γεγονότα, συμφέρον από την έκβαση της δίκης. Μη γνήσια η ένσταση εξαίρεσης μάρτυρα που δεν συνιστά ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης και δεν δημιουργεί εκκρεμοδικία, η δε αποδοχή της από το Εφετείο δεν άγει […]

85/2016 ΤρΕφΛαρ (προσβολή προσωπικότητας νομικού προσώπου)

85/2016 Πρόεδρος: Γρηγ. Παπαδημητρίου Εισηγήτρια: Ειρήνη Γκορτσίλα Δικηγόροι: Αστ. Λαχανάς, Κων. Κλειδωνάρης   Παράνομη προσβολή προσωπικότητας ν.π. ως προς την πίστη, φήμη και άλλα άυλα αγαθά, διό προστασία με πληρωμή ποσού, δημοσίευμα ή ό,τι επιβάλλεται εκ των περιστάσεων. Αντικειμενική ευθύνη προσβάλλοντος μόνο ως προς την άρση της προσβολής, ενώ για αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση αναγκαία […]

523/2014 ΤρΕφΛαρ (προσωπική κράτηση για εμπορικές απαιτήσεις – σύμβαση παραγγελίας – αλληλόχρεος λογαριασμός, αναγνώριση καταλοίπου – προβολή ενστάσεων για πρώτη φορά στο Εφετείο)

523/2014 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγήτρια: Ερατώ Κολέση Δικηγόροι: Αλκιβιάδης Ψάρρας, Κων. Ευθυμίου   Μετά το ν. 3994/11 μη προσωπική κράτηση κατά εμπόρων για εμπορικές απαιτήσεις. Επί εξαφάνισης εκκαλουμένης και εκδίκασης της υπόθεσης από το Εφετείο, εφαρμογή του ισχύοντος κατά τη δημοσίευση της απόφασής του νόμου και αυτεπάγγελτη έρευνα της νομιμότητας αιτήματος προσωπικής κράτησης. Επί πώλησης […]

391/2014 ΤρΕφΛαρ (έκπτωση κομιστή συναλλαγματικής ή παραγραφή της αξίωσης – αξίωση αδικ. πλουτισμού – πώληση πράγματος – διακοπή παραγραφής – βάρος απόδειξης ένστασης εξόφλησης, συμψηφισμού και καταχρηστικότητας)

391/2014 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγήτρια: Βαρβάρα Πάπαρη Δικηγόροι: Ευθύμιος Παπαγιάννης, Ευάγ. Κατσαβός   Επί έκπτωσης κομιστή συναλλαγματικής ή παραγραφής της εξ αυτής αγωγής, αξίωση αδικ. πλουτισμού εκτός αν ο κομιστής μπορεί να ικανοποιηθεί εκ της υποκείμενης σχέσης. Επί πώλησης επέλευση πλουτισμού με μεταβίβαση κυριότητας και παράδοση του πράγματος (επί δε παρακράτησης κυριότητας με παράδοση), μετατροπή […]

Το άρθρο 340 ΚΠΔ όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του που έγινε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4509/ 2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.2017) – Φίλιππος Ανδρέου

Άρθρο 340 ΚΠΔ Όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του που έγινε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4509/ 2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.2017). ΑΝΔΡΕΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Προσωπική εμφάνιση του κατηγορουμένου 1. Ο κατηγορούμενος οφείλει να εμφανίζεται αυτοπροσώπως στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση, μπορεί επίσης να διορίζει δικηγόρο ως συνήγορο για την υπεράσπισή […]

111/2015 ΕιρΛαρ (εκουσία) (ν.3869/10 – ανάκληση ή μεταρρύθμιση αποφάσεων – εφαρμογή του αρ.758ΚΠολΔ – συνατή η αναδρομική ισχύς – απομείωση αξίας ακινήτου λόγω τυχαίων περιστατικών)

111/2015 (Εκουσία δικαιοδοσία) Ειρηνοδίκης: Σταυρούλα Μαυρογιάννη Δικηγόροι:  Αγγελική Πλιάτσικα   Ανάκληση ή μεταρρύθμιση οριστικών αποφάσεων περί ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων, κατόπιν αίτησης διαδίκου, από το εκδόσαν Δικαστήριο. Λόγοι: α) νέα περιστατικά άγνωστα στο Δικαστήριο, που είτε έλαβαν χώρα μετά (οψιγενή), είτε δεν ήταν γνωστά κατά την πρώτη δίκη για οποιοδήποτε λόγο (οψιφανή). β) Μεταβολή συνθηκών […]

66/2016 ΕιρΛαρ (ειδική) (δ/γη απόδοσης μισθίου μετά τον ν.4172/2013 – πιστοποιητικό εφορίας περί δήλωσης μισθωμάτων)

66/2016 (Ειδική)                                Ειρηνοδίκης: Δημ. Στυλιανού Δικηγόροι: Παν. Νασιώκας   Από την ισχύ του ν. 4172/13 παύουν να ισχύουν οι δ/ξεις του ν. 2238/94 και άρα για την έκδοση δ/γής απόδοσης μισθίου μη αναγκαία προσκόμιση πιστοποιητικού της αρμόδιας εφορίας περί δήλωσης των μισθωμάτων του ακινήτου κατά την τελευταία 2ετία. Άλλως, η έλλειψη δεν καθιερώνει απαράδεκτο, ούτε […]

59/2016 ΕιρΛαρ (ειδική) (ευθύνη επικουρικού κεφαλαίου – αποδοχή αγωγής – διαφορά με ομολογία αγωγής – υποκατάσταση του ΕΚ)

59/2016 (Ειδική) Ειρηνοδίκης: Παρθένα Μουτρουπίδου Δικηγόροι: Κων. Τέρπος   Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου επί έλλειψης ασφ. κάλυψης, όπως επί ατυχήματος από ανασφάλιστο όχημα, οπότε με την καταβολή αποζημίωσης μεταβιβάζεται εκ του νόμου σε αυτό η απαίτηση του παθόντος. Αποδοχή αγωγής υπό εναγομένου με αναγνώριση, ολικά ή εν μέρει, του ασκηθέντος δικαιώματος, με δήλωση στα πρακτικά ή […]

8/2017 ΜονΠρΡοδ (ειδική) (εκδίκαση ανακοπής κατά εκτέλεσης κατά τη διαδικασία εργατικών διαφορών – κατάσχεση εις χείρας τράπεζας – καταχρηστικότητα αυτής)

8/2017 (ειδική) Πρόεδρος: Γεώρ. Σαφούρης Δικηγόροι: Σταυρούλα Παπαβασιλείου, Αναστ. Αθανασιάδης   Εκδίκαση ανακοπής κατά εκτέλεσης κατά τη διαδικασία εργατικών διαφορών, αν σε αυτή υπάγεται και η διάγνωση της επισπευδόμενης αξίωσης. Κατάσχεση υπό εργαζομένων λ/σμού της εργοδότριας κλινικής εις χείρας Τράπεζας.    Αποδοχή ανακοπής κατά άνω εκτέλεσης λόγω καταχρηστικότητας και αντίθεσης στην αρχή της αναλογικότητας, καθόσον, […]

133/2016 ΜονΠρΛαρ (τακτική) (διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων επί ιδιωτικών διαφορών – συμφωνία για υπαγωγή διαφορών σε συγκεκριμένο δικαστήριο αλλοδαπής πολιτείας)

133/2016 (τακτική)                            Πρόεδρος: Χριστίνα Παπαγιάννη Δικηγόροι: Φίλ. Σαμαράς – Στέφ. Παντζαρτζίδης, Νικ. Μπούτσικος   Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων επί ιδιωτικών διαφορών, αν υπάρχει κατά τόπον αρμοδιότητά τους κατά τις δ/ξεις περί γενικών ή ειδικών δωσιδικιών. Έγκυρη συμφωνία μερών για υπαγωγή διαφορών με περιουσιακό αντικείμενο  σε συγκεκριμένο δικαστήριο αλλοδαπής πολιτείας, αν είναι έγγραφη ή προφορική […]

129/2016 ΜονΠρΛαρ (τακτική) (δεδικασμένο – αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη – ανακοπή κατά κατασχετήριας έκεθσης επί ατελούς περιγραφής κατασχεμένου)

129/2016 (τακτική) Πρόεδρος: Χριστίνα Παπαγιάννη Δικηγόροι: Δημ. Κρίτσανος, Σταυρούλα Γκούμα   Αυτεπάγγελτη λήψη σε κάθε στάση της δίκης του δεδικασμένου, και εξ εσφαλμένης απόφασης. Επί ανακοπής κατά εκτέλεσης απορριπτέοι ισχυρισμοί για το ύψος της απαίτησης αν καλύπτονται από το δεδικασμένο τουεκτελεστού τίτλου. Απορριπτέος ισχυρισμός περί ακυρότητας επιταγής προς πληρωμή λόγω του ότι δεν συνοδεύεται από […]

28/2017 ΠολΠρΛαρ (σύμβαση πώλησης/εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων – αοριστία λόγου ανακοπής περί μη νόμιμων χρεώσεων τόκων – μη πρόβλεψη στη σύμβαση αλληλόχρεου της εξουσίας διάθεσης απαιτήσεων – έννοια συνεργάσιμου δανειολήπτη – υποχρέωση καλής πίστης της τράπεζας)

38/2017 Πρόεδρος: Σταυρούλα Κουταντέλια Εισηγητής: Δημ. Βασιλόπουλος Δικηγόροι: Γεώρ. Τσαγκούλης, Ιωάν. Τσιάμπας   Σύμβαση πώλησης/εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων μεταξύ της καθής η ανακοπή Τράπεζας και αλλοδαπής εταιρείας ειδικού οικονομικού σκοπού, διά της οποίας τιτλοποιήθηκαν οι κατά του ανακόπτοντος απαιτήσεις της Τράπεζας εκ σύμβασης πίστωσης με αλληλόχρεο λ/σμό και περαιτέρω έγινε αποτιτλοποίηση και αναμεταβίβαση των απαιτήσεων. Αοριστία […]

211/2016 ΜονΕφΛαρ (ευθύνη ομόρρυθμου εταίρου για τα εταιρικά χρέη – ικανοποίηση δανειστή απο έναν εταίρο- αναγωγή κατά λοιπών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους)

211/2016 Πρόεδρος: Ελένη Μούρτζη Δικηγόροι: Αικατερίνη Ζέρβα-Θεοδωράκη, Δημ. Παπαθανασίου   Αυτοτελής ευθύνη ομόρρυθμου εταίρου για τα εταιρικά χρέη, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής στην εταιρία (ακόμη και με 1% και περιορισμένη χρονικά συμμετοχή), διό ο δανειστής δικαιούται να στραφεί κατά οποιουδήποτε εταίρου (ή και όλων συγχρόνως ή διαδοχικά), χωρίς να επιδιώξει πρώτα ικανοποίηση […]

201/2016 ΜονΕφΛαρ (τροποποίηση σύστασης οροφοκτησίας και κανονισμού – δικαιώματα μειοψηφούντων – ο κανονισμός έχει ισχύ νόμου – παραίτηση απο αγωγικό αίτημα)

201/2016 Πρόεδρος: Μαρία Τσιρωνίδου Δικηγόροι: Βασιλική Νιαβή, Ευφροσύνη Καραβασάνη   Τροποποίηση σύστασης οροφοκτησίας και κανονισμού με: α) συμβολαιογραφική μεταγραφόμενη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών, β) δικ. απόφαση αν το ζητήσουν συγκύριοι αντιπροσωπεύοντες το 65% και γ) κατά πλειοψηφία απόφαση της ΓΣ των οροφοκτητών αν προβλέπεται στον Κανονισμό. Η τροποποίηση δεν μπορεί να θίγει δικαιώματα των εκ […]

192/2016 ΜονΕφΛαρ (αγωγή παραβίασης δικαστικής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων – πραγματικοί ισχυρισμοί προβληθέντες το πρώτον στο Εφετείο – κοινότητα αποδεικτικών μέσων)

192/2016 Πρόεδρος: Σοφία Καραγιάννη Δικηγόροι: Γεώρ. Φιλίππου – Γεώρ. Υφαντής, Ανδρ. Βρόντος   Αγωγή για βεβαίωση παραβιάσεων απόφασης και καταβολή χρηματικής ποινής λόγω επανειλημμένης παραβίασης επιδοθείσας με επιταγή προς εκτέλεση απόφασης ασφ. μέτρων, που διέτασσε την παράλειψη προσβολής της συννομής των εναγόντων με απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης. Μη ανάγκη μνείας ημεροχρονολογιών παραβιάσεων, που […]

179/2016 ΜονΕφΛαρ (προθεσμία έφεσης για το Δημόσιο – αποζημιωτική ευθύνη Δημοσίου – κατάσχεση εις χείρας τρίτου – υποχρεώσεις τρίτου – απόσβεση ή περιορισμός αρχικής απαίτησης – παρακαταθήκη η δημόσια κατάθεση – αδικοπραξία ταμείου παρακαταθηκών)

179/2016 Πρόεδρος: Αντζελίτα Παπαβασιλείου Δικηγόροι: Αστ. Λιάπης, Θωμάς Παπαλιάγκας, Ανδρ. Μπαλασούλης, Μιχ. Ραχαβέλιας   30ήμερη προθεσμία έφεσης για το Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών. Αποζημιωτική ευθύνη Δημοσίου και ν.π.δ.δ. εκ παράνομης συμπεριφοράς οργάνων τους, αδιαφόρως υπαιτιότητάς τους και δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί ευθύνης εξ έννομων σχέσεων ιδιωτικού δικαίου. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου με επίδοση κατασχετηρίου […]

172/2016 ΜονΕφΛαρ (διόρθωση αγωγικού δικογράφου ως προς στοιχεία του ενάγοντος)

172/2016 Πρόεδρος: Αντζελίτα Παπαβασιλείου Δικηγόροι: Κλεοπάτρα Σακελλαροπούλου, Μαρία Παπαγεωργίου   Παραδεκτή διόρθωση αγωγικού δικογράφου ως προς στοιχεία του ενάγοντος με δήλωση στα πρακτικά πριν τη πρωτοβάθμια συζήτηση, αφού η λανθασμένη αναγραφή δεν δημιουργεί αμφιβολία ως προς την ταυτότητά του, η οποία δεν νοείται μόνο ως προς το ονοματεπώνυμο αυτού, όσο και ως προς τα στοιχεία […]

146/2016 ΜονΕφΛαρ (έγγραφη η συμφωνία εκχώρησης ποσοτήτων ποσόστωσης παραγωγής – προσύμφωνο – αθέτηση αυτού)

146/2016 Πρόεδρος: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Ελευθερια Σαργκάνη, Λεων. Γκότης   Για την έγκυρη προσωρινή ή οριστική εκχώρηση από μεμονωμένο παραγωγό σε άλλον, μερικά ή ολικά, των βεβαιωμένων ποσοτήτων ποσόστωσης παραγωγής (καπνού), αναγκαία, με ποινή ακυρότητας, έγγραφη συμφωνία των μερών, περιλαμβάνουσα παραπομπή στη βεβαίωση ποσόστωσης παραγωγής, και εμπρόθεσμη υποβολή για καταχώριση στην αρμόδια αρχή. Καταρτισμένη σύμβαση […]

125/2016 ΜονΕφΛαρ (ο προσωπικός λόγος απαλλαγής απο την ποινή του ΠΚ δεν εφαρμόζεται και στις αξιώσεις του ΑΚ)

125/2016 Πρόεδρος: Σπυρ. Μελάς Δικηγόροι: Χρ. Τσιαμπαλής, Κων. Ευθυμίου   Κατά τον ΠοινΚωδ επί απλής ή όλως ελαφράς σωματικής βλάβης και εξύβρισης, απαλλαγή υπαιτίου από την ποινή, αν παρασύρθηκε στις πράξεις από δικαιολογημένη αγανάκτηση εξαιτίας αμέσως προηγούμενης ιδιαίτερα σκληρής και βάναυσης (και όχι ανάρμοστης) πράξης του παθόντος εναντίον ή ενώπιόν του, δίχως να αίρεται το […]

113/2016 ΜονΕφΛαρ (ευθύνη τράπεζας κατά το νόμο περί καταναλωτών – δε θεωρείται καταναλωτής ο έμπειρος επενδυτής – επενδυτικές συμβάσεις – υποχρεώσεις κατά την καλή πίστη – λήψη υπόψη μαγνητοφωνημένων συνομιλιών)

113/2016 Πρόεδρος: Ηλίας Τουλίγκος Δικηγόροι: Γεώρ. Σουμέλας, Αντ. Τίγκας, Στεφανία Τριγώνη   Εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ως νόμου, αδιαφόρως συναίνεσης των προσώπων που αφορά και αδικοπραξία επί παράβασής του. Αποζημιωτική ευθύνη Τράπεζας και κατά το νόμο περί καταναλωτών επί μη κατάλληλης πληροφόρησης, έναντι όσων συμβάλλονται εκτός των επαγγελματικών τους σχέσεων, ενώ ο […]

108/2016 ΜονΕφΛαρ (ρυμουλκούμενο τρέϊλερ – αποσύνδεσή του απο το ρυμουλκό – υποχρέωση ασφ. εταιρίας)

108/2016 Πρόεδρος: Μαρία Τζέρμπου Δικηγόροι: Χρ. Βουτσέλας, Νικ. Ακρίβος   Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού οχήματος ρυμουλκούντος τρέϊλερ που αποσυνδέθηκε από το ρυμουλκό και αιφνίδια εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα προσκρούσαν σε αντιθέτως κινούμενο. Το ρυμουλκούμενο θεωρείται αυτ/το, έστω και αν είχε αποσυνδεθεί κατά το χρόνο του ατυχήματος από το ρυμουλκό. Υποχρέωση ασφ. εταιρίας για αποζημίωση παθόντος, καίτοι […]

434/2015 ΜονΕφΛαρ (επιτρεπτός ανατοκισμός – επιτρεπτή στο Εφετείο υποβολή διά των προτάσεων απαιτήσεων μετά την πρωτόδικη συζήτηση – τρόπος προσδιορισμού δικ. εξόδων)

434/2015                                                              Πρόεδρος: Ευαγγελία Μήλιου Δικηγόροι: Αμφιτρίτη Καραβίδα, Ιωαν. Διαμαντής   Επιτρεπτός ανατοκισμός αν συμφωνηθεί ή ζητηθεί με αγωγή, εφόσον όμως καθυστερούνται τόκοι τουλάχιστον ενός έτους (ή μίας χρήσης για το Δημόσιο), με αίτημα την επιδίκαση από την επίδοση της αγωγής αφού ο ανατοκισμός δεν ανατρέχει στο παρελθόν. Επιτρεπτή στο Εφετείο υποβολή διά των προτάσεων αιτήσεων […]

378/2015 ΜονΕφΛαρ (εφαρμογή ν. 4072/2012 – λύση Ο.Ε. με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο – αίτηση αποκλεισμού εταίρου)

378/2015                                                               Πρόεδρος: Βαρβάρα Πάπαρη Δικηγόροι: Ιουλία Αγγελακοπούλου, Χριστίνα Χλαπανίδα   Εφαρμογή ν. 4072/2012 στις ΟΕ που κατά τη δημοσίευσή του δεν τελούν σε εκκαθάριση ή πτώχευση. Ισχύς καταγγελίας ως λόγου λύσης προσωπικής εταιρίας αν προβλέπεται στο καταστατικό, στο οποίο μπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης. Λύση ΟΕ, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με δικ. απόφαση […]

351/2015 ΜονΕφΛαρ (τεχνική επίβλεψη βιομηχανίας – ευθύνη ν.π. για πράξεις εκπροσώπων του – εργατικό ατύχημα εκ της δημιουργίας συνθηκών πρόσφορων για αυτό – αποζημίωση μόνο επί δόλου ή μη τήρησης διατάξεων περί όρων ασφαλείας)

351/2015 Πρόεδρος: Ευαγγελία Γίτση Δικηγόροι: Χρυσάνθη Φραγγίδη, Ευάγγ. Χατζής, Ανδρ. Βρόντος   Υποχρέωση μηχανικού για λήψη και τακτικό έλεγχο μέτρων ασφαλείας κατά την τεχνική επίβλεψη λειτουργίας βιομηχανίας σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια, όχι όμως και για μη νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση, εξαιρεθείσα από την άδεια. Ευθύνη ν.π. για πράξεις ή παραλείψεις εκπροσωπευτικού οργάνου κατά την άσκηση […]

266/2015 ΜονΕφΛαρ (οι προτάσεις ως προϋπόθεση παραδεκτού παράστασης – κοινός τραπεζικός λογαριασμός – ανάληψη όλου του ποσού απο ένα δικαιούχο – ευθύνη τράπεζας)

266/2015                                                               Πρόεδρος: Αντζελίτα Παπαβασιλείου Δικηγόροι: Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, Ανδρ. Χατζηλάκου   Προϋπόθεση παραδεκτού παράστασης στη συζήτηση η εμπρόθεσμη κατάθεση προτάσεων και όχι το περιεχόμενο αυτών (όπως αν αφορούσε όχι την ένδικη αλλά αντίθετη αγωγή). Κίνηση προθεσμίας εναντίον και του επιδίδοντος δικόγραφο. Δικαίωμα κοινωνών, αναλόγως των μερίδων, στους καρπούς και ωφελήματα του κοινού. Συλλογική διοίκηση κοινού, […]

261/2015 ΜονΕφΛαρ (θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα επί περιορισμού κύκλου εργασιών – ισχύς ΣΣΕ μόνο σε εργαζόμενους σε αδειοδοτημένους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς)

261/2015 Πρόεδρος: Σπυρ. Μελάς Δικηγόροι: Νικ. Παπαπέτρος, Αμφιτρίτη Καραβίδα   Δυνατότητα εργοδότη, επί περιορισμού του κύκλου εργασιών που καθιστά ασύμφορη την απασχόληση μέρους του προσωπικού, αντί καταγγελίας, να θέσει μονομερώς μισθωτούς σε διαθεσιμότητα με έγγραφη δήλωση κατόπιν διαβούλευσης, χωρίς ανάγκη κοινοποίησής της σε Αρχές, και κατά το χρόνο προειδοποίησης καταγγελίας, αρκεί να μην είναι καταχρηστική. […]

251/2015 ΜονΕφΛαρ (παράσυρση οχήματος απο τρένο σε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση – υπαιτιότητα οδηγού – συνυπατιότητα ΟΣΕ λόγω μη σήμανσης)

251/2015                                                                       Πρόεδρος: Μαρία Τζέρμπου Δικηγόροι: Βασιλική Μηνιά, Στεφ. Καραγεώργος, Ιωάν. Ζιάγκας, Αθαν. Ματράκης, Κίμων Κυριακού, Ελένη Ματράκη   Παράσυρση οχήματος από τρένο. Υπαιτιότητα έμπειρου οδηγού φορτηγού, που αν και γνώριζε την αφύλακτη ισόπεδη επικίνδυνη διάβαση, τη δυσκολία κίνησης του έμφορτου οχήματός του και τη μικρή ορατότητα σε σχέση με τα τρένα, δεν επέδειξε αυξημένη προσοχή […]

249/2015 ΜονΕφΛαρ (αγωγή υπερωριών – αοριστία – άκυρη καταγγελία συμβ. εργασία)

249/2015                                             Πρόεδρος: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Βασ. Κούτας, Κων. Τάσιος   Επί αγωγής εξ υπερωριών ανάγκη μνείας της διάρκειας ημερήσιας απασχόλης επί υπέρβασης του ημερήσιου ωραρίου, άλλως κατά εβδομάδα, δυνατός δε προσδιορισμός των ωρών και κατά μέσο όρο ανά εβδομάδα ή μήνα. Αοριστία αγωγής επί μη μνείας των ωρών πραγματικής εργασίας ως φορτοεκφορτωτή προς (εκ)φόρτωση εμπορευμάτων […]