111/2015 ΕιρΛαρ (εκουσία) (ν.3869/10 – ανάκληση ή μεταρρύθμιση αποφάσεων – εφαρμογή του αρ.758ΚΠολΔ – συνατή η αναδρομική ισχύς – απομείωση αξίας ακινήτου λόγω τυχαίων περιστατικών)

111/2015 (Εκουσία δικαιοδοσία) Ειρηνοδίκης: Σταυρούλα Μαυρογιάννη Δικηγόροι:  Αγγελική Πλιάτσικα   Ανάκληση ή μεταρρύθμιση οριστικών αποφάσεων περί ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων, κατόπιν αίτησης διαδίκου, από το εκδόσαν Δικαστήριο. Λόγοι: α) νέα περιστατικά άγνωστα στο Δικαστήριο, που είτε έλαβαν χώρα μετά (οψιγενή), είτε δεν ήταν γνωστά κατά την πρώτη δίκη για οποιοδήποτε λόγο (οψιφανή). β) Μεταβολή συνθηκών […]

66/2016 ΕιρΛαρ (ειδική) (δ/γη απόδοσης μισθίου μετά τον ν.4172/2013 – πιστοποιητικό εφορίας περί δήλωσης μισθωμάτων)

66/2016 (Ειδική)                                Ειρηνοδίκης: Δημ. Στυλιανού Δικηγόροι: Παν. Νασιώκας   Από την ισχύ του ν. 4172/13 παύουν να ισχύουν οι δ/ξεις του ν. 2238/94 και άρα για την έκδοση δ/γής απόδοσης μισθίου μη αναγκαία προσκόμιση πιστοποιητικού της αρμόδιας εφορίας περί δήλωσης των μισθωμάτων του ακινήτου κατά την τελευταία 2ετία. Άλλως, η έλλειψη δεν καθιερώνει απαράδεκτο, ούτε […]

59/2016 ΕιρΛαρ (ειδική) (ευθύνη επικουρικού κεφαλαίου – αποδοχή αγωγής – διαφορά με ομολογία αγωγής – υποκατάσταση του ΕΚ)

59/2016 (Ειδική) Ειρηνοδίκης: Παρθένα Μουτρουπίδου Δικηγόροι: Κων. Τέρπος   Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου επί έλλειψης ασφ. κάλυψης, όπως επί ατυχήματος από ανασφάλιστο όχημα, οπότε με την καταβολή αποζημίωσης μεταβιβάζεται εκ του νόμου σε αυτό η απαίτηση του παθόντος. Αποδοχή αγωγής υπό εναγομένου με αναγνώριση, ολικά ή εν μέρει, του ασκηθέντος δικαιώματος, με δήλωση στα πρακτικά ή […]

8/2017 ΜονΠρΡοδ (ειδική) (εκδίκαση ανακοπής κατά εκτέλεσης κατά τη διαδικασία εργατικών διαφορών – κατάσχεση εις χείρας τράπεζας – καταχρηστικότητα αυτής)

8/2017 (ειδική) Πρόεδρος: Γεώρ. Σαφούρης Δικηγόροι: Σταυρούλα Παπαβασιλείου, Αναστ. Αθανασιάδης   Εκδίκαση ανακοπής κατά εκτέλεσης κατά τη διαδικασία εργατικών διαφορών, αν σε αυτή υπάγεται και η διάγνωση της επισπευδόμενης αξίωσης. Κατάσχεση υπό εργαζομένων λ/σμού της εργοδότριας κλινικής εις χείρας Τράπεζας.    Αποδοχή ανακοπής κατά άνω εκτέλεσης λόγω καταχρηστικότητας και αντίθεσης στην αρχή της αναλογικότητας, καθόσον, […]

133/2016 ΜονΠρΛαρ (τακτική) (διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων επί ιδιωτικών διαφορών – συμφωνία για υπαγωγή διαφορών σε συγκεκριμένο δικαστήριο αλλοδαπής πολιτείας)

133/2016 (τακτική)                            Πρόεδρος: Χριστίνα Παπαγιάννη Δικηγόροι: Φίλ. Σαμαράς – Στέφ. Παντζαρτζίδης, Νικ. Μπούτσικος   Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων επί ιδιωτικών διαφορών, αν υπάρχει κατά τόπον αρμοδιότητά τους κατά τις δ/ξεις περί γενικών ή ειδικών δωσιδικιών. Έγκυρη συμφωνία μερών για υπαγωγή διαφορών με περιουσιακό αντικείμενο  σε συγκεκριμένο δικαστήριο αλλοδαπής πολιτείας, αν είναι έγγραφη ή προφορική […]

129/2016 ΜονΠρΛαρ (τακτική) (δεδικασμένο – αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη – ανακοπή κατά κατασχετήριας έκεθσης επί ατελούς περιγραφής κατασχεμένου)

129/2016 (τακτική) Πρόεδρος: Χριστίνα Παπαγιάννη Δικηγόροι: Δημ. Κρίτσανος, Σταυρούλα Γκούμα   Αυτεπάγγελτη λήψη σε κάθε στάση της δίκης του δεδικασμένου, και εξ εσφαλμένης απόφασης. Επί ανακοπής κατά εκτέλεσης απορριπτέοι ισχυρισμοί για το ύψος της απαίτησης αν καλύπτονται από το δεδικασμένο τουεκτελεστού τίτλου. Απορριπτέος ισχυρισμός περί ακυρότητας επιταγής προς πληρωμή λόγω του ότι δεν συνοδεύεται από […]

28/2017 ΠολΠρΛαρ (σύμβαση πώλησης/εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων – αοριστία λόγου ανακοπής περί μη νόμιμων χρεώσεων τόκων – μη πρόβλεψη στη σύμβαση αλληλόχρεου της εξουσίας διάθεσης απαιτήσεων – έννοια συνεργάσιμου δανειολήπτη – υποχρέωση καλής πίστης της τράπεζας)

38/2017 Πρόεδρος: Σταυρούλα Κουταντέλια Εισηγητής: Δημ. Βασιλόπουλος Δικηγόροι: Γεώρ. Τσαγκούλης, Ιωάν. Τσιάμπας   Σύμβαση πώλησης/εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων μεταξύ της καθής η ανακοπή Τράπεζας και αλλοδαπής εταιρείας ειδικού οικονομικού σκοπού, διά της οποίας τιτλοποιήθηκαν οι κατά του ανακόπτοντος απαιτήσεις της Τράπεζας εκ σύμβασης πίστωσης με αλληλόχρεο λ/σμό και περαιτέρω έγινε αποτιτλοποίηση και αναμεταβίβαση των απαιτήσεων. Αοριστία […]

211/2016 ΜονΕφΛαρ (ευθύνη ομόρρυθμου εταίρου για τα εταιρικά χρέη – ικανοποίηση δανειστή απο έναν εταίρο- αναγωγή κατά λοιπών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους)

211/2016 Πρόεδρος: Ελένη Μούρτζη Δικηγόροι: Αικατερίνη Ζέρβα-Θεοδωράκη, Δημ. Παπαθανασίου   Αυτοτελής ευθύνη ομόρρυθμου εταίρου για τα εταιρικά χρέη, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής στην εταιρία (ακόμη και με 1% και περιορισμένη χρονικά συμμετοχή), διό ο δανειστής δικαιούται να στραφεί κατά οποιουδήποτε εταίρου (ή και όλων συγχρόνως ή διαδοχικά), χωρίς να επιδιώξει πρώτα ικανοποίηση […]

201/2016 ΜονΕφΛαρ (τροποποίηση σύστασης οροφοκτησίας και κανονισμού – δικαιώματα μειοψηφούντων – ο κανονισμός έχει ισχύ νόμου – παραίτηση απο αγωγικό αίτημα)

201/2016 Πρόεδρος: Μαρία Τσιρωνίδου Δικηγόροι: Βασιλική Νιαβή, Ευφροσύνη Καραβασάνη   Τροποποίηση σύστασης οροφοκτησίας και κανονισμού με: α) συμβολαιογραφική μεταγραφόμενη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών, β) δικ. απόφαση αν το ζητήσουν συγκύριοι αντιπροσωπεύοντες το 65% και γ) κατά πλειοψηφία απόφαση της ΓΣ των οροφοκτητών αν προβλέπεται στον Κανονισμό. Η τροποποίηση δεν μπορεί να θίγει δικαιώματα των εκ […]

192/2016 ΜονΕφΛαρ (αγωγή παραβίασης δικαστικής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων – πραγματικοί ισχυρισμοί προβληθέντες το πρώτον στο Εφετείο – κοινότητα αποδεικτικών μέσων)

192/2016 Πρόεδρος: Σοφία Καραγιάννη Δικηγόροι: Γεώρ. Φιλίππου – Γεώρ. Υφαντής, Ανδρ. Βρόντος   Αγωγή για βεβαίωση παραβιάσεων απόφασης και καταβολή χρηματικής ποινής λόγω επανειλημμένης παραβίασης επιδοθείσας με επιταγή προς εκτέλεση απόφασης ασφ. μέτρων, που διέτασσε την παράλειψη προσβολής της συννομής των εναγόντων με απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης. Μη ανάγκη μνείας ημεροχρονολογιών παραβιάσεων, που […]

179/2016 ΜονΕφΛαρ (προθεσμία έφεσης για το Δημόσιο – αποζημιωτική ευθύνη Δημοσίου – κατάσχεση εις χείρας τρίτου – υποχρεώσεις τρίτου – απόσβεση ή περιορισμός αρχικής απαίτησης – παρακαταθήκη η δημόσια κατάθεση – αδικοπραξία ταμείου παρακαταθηκών)

179/2016 Πρόεδρος: Αντζελίτα Παπαβασιλείου Δικηγόροι: Αστ. Λιάπης, Θωμάς Παπαλιάγκας, Ανδρ. Μπαλασούλης, Μιχ. Ραχαβέλιας   30ήμερη προθεσμία έφεσης για το Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών. Αποζημιωτική ευθύνη Δημοσίου και ν.π.δ.δ. εκ παράνομης συμπεριφοράς οργάνων τους, αδιαφόρως υπαιτιότητάς τους και δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί ευθύνης εξ έννομων σχέσεων ιδιωτικού δικαίου. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου με επίδοση κατασχετηρίου […]

172/2016 ΜονΕφΛαρ (διόρθωση αγωγικού δικογράφου ως προς στοιχεία του ενάγοντος)

172/2016 Πρόεδρος: Αντζελίτα Παπαβασιλείου Δικηγόροι: Κλεοπάτρα Σακελλαροπούλου, Μαρία Παπαγεωργίου   Παραδεκτή διόρθωση αγωγικού δικογράφου ως προς στοιχεία του ενάγοντος με δήλωση στα πρακτικά πριν τη πρωτοβάθμια συζήτηση, αφού η λανθασμένη αναγραφή δεν δημιουργεί αμφιβολία ως προς την ταυτότητά του, η οποία δεν νοείται μόνο ως προς το ονοματεπώνυμο αυτού, όσο και ως προς τα στοιχεία […]

146/2016 ΜονΕφΛαρ (έγγραφη η συμφωνία εκχώρησης ποσοτήτων ποσόστωσης παραγωγής – προσύμφωνο – αθέτηση αυτού)

146/2016 Πρόεδρος: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Ελευθερια Σαργκάνη, Λεων. Γκότης   Για την έγκυρη προσωρινή ή οριστική εκχώρηση από μεμονωμένο παραγωγό σε άλλον, μερικά ή ολικά, των βεβαιωμένων ποσοτήτων ποσόστωσης παραγωγής (καπνού), αναγκαία, με ποινή ακυρότητας, έγγραφη συμφωνία των μερών, περιλαμβάνουσα παραπομπή στη βεβαίωση ποσόστωσης παραγωγής, και εμπρόθεσμη υποβολή για καταχώριση στην αρμόδια αρχή. Καταρτισμένη σύμβαση […]

125/2016 ΜονΕφΛαρ (ο προσωπικός λόγος απαλλαγής απο την ποινή του ΠΚ δεν εφαρμόζεται και στις αξιώσεις του ΑΚ)

125/2016 Πρόεδρος: Σπυρ. Μελάς Δικηγόροι: Χρ. Τσιαμπαλής, Κων. Ευθυμίου   Κατά τον ΠοινΚωδ επί απλής ή όλως ελαφράς σωματικής βλάβης και εξύβρισης, απαλλαγή υπαιτίου από την ποινή, αν παρασύρθηκε στις πράξεις από δικαιολογημένη αγανάκτηση εξαιτίας αμέσως προηγούμενης ιδιαίτερα σκληρής και βάναυσης (και όχι ανάρμοστης) πράξης του παθόντος εναντίον ή ενώπιόν του, δίχως να αίρεται το […]

113/2016 ΜονΕφΛαρ (ευθύνη τράπεζας κατά το νόμο περί καταναλωτών – δε θεωρείται καταναλωτής ο έμπειρος επενδυτής – επενδυτικές συμβάσεις – υποχρεώσεις κατά την καλή πίστη – λήψη υπόψη μαγνητοφωνημένων συνομιλιών)

113/2016 Πρόεδρος: Ηλίας Τουλίγκος Δικηγόροι: Γεώρ. Σουμέλας, Αντ. Τίγκας, Στεφανία Τριγώνη   Εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ως νόμου, αδιαφόρως συναίνεσης των προσώπων που αφορά και αδικοπραξία επί παράβασής του. Αποζημιωτική ευθύνη Τράπεζας και κατά το νόμο περί καταναλωτών επί μη κατάλληλης πληροφόρησης, έναντι όσων συμβάλλονται εκτός των επαγγελματικών τους σχέσεων, ενώ ο […]

108/2016 ΜονΕφΛαρ (ρυμουλκούμενο τρέϊλερ – αποσύνδεσή του απο το ρυμουλκό – υποχρέωση ασφ. εταιρίας)

108/2016 Πρόεδρος: Μαρία Τζέρμπου Δικηγόροι: Χρ. Βουτσέλας, Νικ. Ακρίβος   Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού οχήματος ρυμουλκούντος τρέϊλερ που αποσυνδέθηκε από το ρυμουλκό και αιφνίδια εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα προσκρούσαν σε αντιθέτως κινούμενο. Το ρυμουλκούμενο θεωρείται αυτ/το, έστω και αν είχε αποσυνδεθεί κατά το χρόνο του ατυχήματος από το ρυμουλκό. Υποχρέωση ασφ. εταιρίας για αποζημίωση παθόντος, καίτοι […]

434/2015 ΜονΕφΛαρ (επιτρεπτός ανατοκισμός – επιτρεπτή στο Εφετείο υποβολή διά των προτάσεων απαιτήσεων μετά την πρωτόδικη συζήτηση – τρόπος προσδιορισμού δικ. εξόδων)

434/2015                                                              Πρόεδρος: Ευαγγελία Μήλιου Δικηγόροι: Αμφιτρίτη Καραβίδα, Ιωαν. Διαμαντής   Επιτρεπτός ανατοκισμός αν συμφωνηθεί ή ζητηθεί με αγωγή, εφόσον όμως καθυστερούνται τόκοι τουλάχιστον ενός έτους (ή μίας χρήσης για το Δημόσιο), με αίτημα την επιδίκαση από την επίδοση της αγωγής αφού ο ανατοκισμός δεν ανατρέχει στο παρελθόν. Επιτρεπτή στο Εφετείο υποβολή διά των προτάσεων αιτήσεων […]

378/2015 ΜονΕφΛαρ (εφαρμογή ν. 4072/2012 – λύση Ο.Ε. με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο – αίτηση αποκλεισμού εταίρου)

378/2015                                                               Πρόεδρος: Βαρβάρα Πάπαρη Δικηγόροι: Ιουλία Αγγελακοπούλου, Χριστίνα Χλαπανίδα   Εφαρμογή ν. 4072/2012 στις ΟΕ που κατά τη δημοσίευσή του δεν τελούν σε εκκαθάριση ή πτώχευση. Ισχύς καταγγελίας ως λόγου λύσης προσωπικής εταιρίας αν προβλέπεται στο καταστατικό, στο οποίο μπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης. Λύση ΟΕ, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με δικ. απόφαση […]

351/2015 ΜονΕφΛαρ (τεχνική επίβλεψη βιομηχανίας – ευθύνη ν.π. για πράξεις εκπροσώπων του – εργατικό ατύχημα εκ της δημιουργίας συνθηκών πρόσφορων για αυτό – αποζημίωση μόνο επί δόλου ή μη τήρησης διατάξεων περί όρων ασφαλείας)

351/2015 Πρόεδρος: Ευαγγελία Γίτση Δικηγόροι: Χρυσάνθη Φραγγίδη, Ευάγγ. Χατζής, Ανδρ. Βρόντος   Υποχρέωση μηχανικού για λήψη και τακτικό έλεγχο μέτρων ασφαλείας κατά την τεχνική επίβλεψη λειτουργίας βιομηχανίας σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια, όχι όμως και για μη νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση, εξαιρεθείσα από την άδεια. Ευθύνη ν.π. για πράξεις ή παραλείψεις εκπροσωπευτικού οργάνου κατά την άσκηση […]

266/2015 ΜονΕφΛαρ (οι προτάσεις ως προϋπόθεση παραδεκτού παράστασης – κοινός τραπεζικός λογαριασμός – ανάληψη όλου του ποσού απο ένα δικαιούχο – ευθύνη τράπεζας)

266/2015                                                               Πρόεδρος: Αντζελίτα Παπαβασιλείου Δικηγόροι: Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, Ανδρ. Χατζηλάκου   Προϋπόθεση παραδεκτού παράστασης στη συζήτηση η εμπρόθεσμη κατάθεση προτάσεων και όχι το περιεχόμενο αυτών (όπως αν αφορούσε όχι την ένδικη αλλά αντίθετη αγωγή). Κίνηση προθεσμίας εναντίον και του επιδίδοντος δικόγραφο. Δικαίωμα κοινωνών, αναλόγως των μερίδων, στους καρπούς και ωφελήματα του κοινού. Συλλογική διοίκηση κοινού, […]

261/2015 ΜονΕφΛαρ (θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα επί περιορισμού κύκλου εργασιών – ισχύς ΣΣΕ μόνο σε εργαζόμενους σε αδειοδοτημένους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς)

261/2015 Πρόεδρος: Σπυρ. Μελάς Δικηγόροι: Νικ. Παπαπέτρος, Αμφιτρίτη Καραβίδα   Δυνατότητα εργοδότη, επί περιορισμού του κύκλου εργασιών που καθιστά ασύμφορη την απασχόληση μέρους του προσωπικού, αντί καταγγελίας, να θέσει μονομερώς μισθωτούς σε διαθεσιμότητα με έγγραφη δήλωση κατόπιν διαβούλευσης, χωρίς ανάγκη κοινοποίησής της σε Αρχές, και κατά το χρόνο προειδοποίησης καταγγελίας, αρκεί να μην είναι καταχρηστική. […]

251/2015 ΜονΕφΛαρ (παράσυρση οχήματος απο τρένο σε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση – υπαιτιότητα οδηγού – συνυπατιότητα ΟΣΕ λόγω μη σήμανσης)

251/2015                                                                       Πρόεδρος: Μαρία Τζέρμπου Δικηγόροι: Βασιλική Μηνιά, Στεφ. Καραγεώργος, Ιωάν. Ζιάγκας, Αθαν. Ματράκης, Κίμων Κυριακού, Ελένη Ματράκη   Παράσυρση οχήματος από τρένο. Υπαιτιότητα έμπειρου οδηγού φορτηγού, που αν και γνώριζε την αφύλακτη ισόπεδη επικίνδυνη διάβαση, τη δυσκολία κίνησης του έμφορτου οχήματός του και τη μικρή ορατότητα σε σχέση με τα τρένα, δεν επέδειξε αυξημένη προσοχή […]

249/2015 ΜονΕφΛαρ (αγωγή υπερωριών – αοριστία – άκυρη καταγγελία συμβ. εργασία)

249/2015                                             Πρόεδρος: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Βασ. Κούτας, Κων. Τάσιος   Επί αγωγής εξ υπερωριών ανάγκη μνείας της διάρκειας ημερήσιας απασχόλης επί υπέρβασης του ημερήσιου ωραρίου, άλλως κατά εβδομάδα, δυνατός δε προσδιορισμός των ωρών και κατά μέσο όρο ανά εβδομάδα ή μήνα. Αοριστία αγωγής επί μη μνείας των ωρών πραγματικής εργασίας ως φορτοεκφορτωτή προς (εκ)φόρτωση εμπορευμάτων […]

241/2015 ΜονΕφΛαρ (εμμεση ηθική βλάβη – μη αποκαταστέα – τραυματισμός ενώπιον συγγενικού προσώπου – άμεση ηθική βλάβη)

241/2015                                                                                       Πρόεδρος: Χαρ. Μαυρίδης Δικηγόροι: Σπυρ. Κρίκος – Γεώρ. Βέβης, Χρ. Μπραζιώτης   Μη αποκαταστατέα η έμμεση ηθική βλάβη και δη τρίτων έστω και αν αυτοί, λόγω στενού συγγενικού δεσμού με τον παθόντα, δοκιμάζουν ψυχικό πόνο όπως οι γονείς παθόντος τέκνου. Αντίθετα όταν ο σοβαρός τραυματισμός του παθόντος συμβαίνει ενώπιον συγγενικού του προσώπου […]

218/2015 ΜονΕφΛαρ (υποκατάσταση αναδόχου σε δημόσιο έργο – ρύθμιση σχέσεων εργολάβου με υπεργολάβο – εργατικό ατύχημα – ηθική βλάβη)

218/2015 Πρόεδρος: Ευαγγελία Γίτση Δικηγόροι: Ιωάν. Μπαλασούλης, Μαρία Κακαράντζα, Νικολέτα Μπασδέκη, Βάϊα Σακελλαρίδη – Θωμάς Παπαλιάγκας   Επί δημοσίων έργων, υποκατάσταση αναδόχου από άλλον κατόπιν τήρησης νομίμων όρων και έγκρισης από το φορέα κατασκευής, άλλως κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου. Υποκατάσταση μόνο κατά το στάδιο εκτέλεσης έργου μετά την υπογραφή της σύμβασης, με μεταβίβαση των εκ […]

27/2015 ΜονΕφΛαρ (ένσταση επιταγής «ευκολίας» – παραβίαση εγκυκλίου της τράπεζας δεν καθιστά αυτή κακόπιστη)

27/2015                                   Πρόεδρος: Ερατώ Κολέση Δικηγόροι: Γεώρ. Χατζηαναγνώστου, Ευάγ. Κατσαβός   Προσωπική η ένσταση της επιταγής «ευκολίας», που εκδίδεται χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα προς διευκόλυνση του λήπτη και θεμελιώνει την ένσταση περί αχρεωστήτου. Οι εγκύκλιοι τραπεζών δεν δημιουργούν νομική δέσμευση για ενδελεχή έλεγχο των εσωτερικών σχέσεων ενεχυραστών και οφειλετών, η δε παραβίασή τους δεν καθιστά τη […]

103/2016 ΤρΕφΛαρ (αδικοπρακτική απάτη – μη απαραίτητη η σύνδεση ζημίας με ωφέλεια του δράστη – αναγκαίος δόλος επί απο κοινού τέλεση – παραγραφή χρη,ατιστηριακών συναλλαγών – συρροή συμβατικής με αδικοπρακτική ευθύνη)

103/2016                                 Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Εισηγήτρια: Αντζελίτα Παπαβασιλείου Δικηγόροι: Ιωάν. Πούλιος, Δημ. Κατσαρός   Επί αδικοπρακτικής απάτης, η ψευδής παράσταση μπορεί να αφορά μελλοντικό γεγονός ή απόκρυψη κρίσιμων γεγονότων, χωρίς ανάγκη σύνδεσης της ζημίας με ωφέλεια του δράστη αφού μπορεί να αφορά και τρίτον. Αδιάφορο το είδος πλάνης, αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο δήλωσης ή […]

96/2016 ΤρΕφΛαρ (ευθύνη κληρονόμου επ’ ωφελεία απογραφής – συνέπειες αγωγής κατ’ αυτού)

96/2016                                   Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Εισηγήτρια: Βαρβάρα Πάπαρη Δικηγόροι: Στεφ. Καραγεώργος, Θεοφάνης Μπέκας   Ευθύνη κληρονόμου επ’ ωφελεία απογραφής για χρέη κληρονομίας μόνο ως το ενεργητικό της και όχι με την ατομική του περιουσία. Η ανεπάρκεια κληρονομιαίας περιουσίας για ικανοποίηση κληρονομικών δανειστών δεν επηρεάζει τη νομιμοποίηση του κληρονόμου επί κατ’ αυτού αγωγής επιδίκασης, ούτε τη βασιμότητά […]

94/2016 ΤρΕφΛαρ (έλλειψη κλήτευσης – ένορκες βεβαιώσεις που δόθηκαν ταυτόχρονα σε πλείονες πόλεις την ίδια ημέρα και ώρα)

94/2016 Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Εισηγητής: Ηλίας Τουλίγκος Δικηγόροι: Γεώρ. Χατζηαναγνώστου, Μαρία Σωτηρίου   Έλλειψη νόμιμης κλήτευσης και μη λήψη υπόψη, ούτε ως δικ. τεκμηρίων, ενόρκων βεβαιώσεων, αφού οι αντίδικοι κλήθηκαν να παρασταθούν ταυτοχρόνως σε πλείονες διαφορετικές πόλεις την ίδια ώρα και ημερομηνία.   {…} Από την επανεκτίμηση των ένορκων καταθέσεων … εξαιρουμένων των υπ’ αριθ. […]

90/2016 ΤρΕφΛαρ (αδικοπραξία με παράλειψη επί υποχρέωσης προφύλαξης – ευθύνη προστήσαντος -υποπρόστηση)

90/2016 Πρόεδρος: Γρηγ. Παπαδημητρίου Εισηγήτρια: Ειρήνη Γκορτσίλα Δικηγόροι: Αναστασία Κουκουτιανού, Ανδρ. Χατζηλάκος, Ιωάν. Καλλιακμάνης, Λεων. Βασιλόπουλος   Επί αδικοπραξίας παράνομη η παράλειψη επί υποχρέωσης προφύλαξης του προσβληθέντος δικαιώματος, απορρέουσας από νόμο, δικαιοπραξία ή την καλή πίστη, και δη όταν με προηγούμενη πράξη δημιούργησε κάποιος κατάσταση επικινδυνότητας, χωρίς να λάβει μέτρα για αποτροπή του κινδύνου. Διάκριση […]

86/2016 ΤρΕφΛαρ (προσβαλλόμενα κεφάλαια απόφασης επί αναιρέσεως -αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας, λόγω εικονικότητας – ανάκληση δωρεάς αιτία θανάτου – ακυρότητα)

86/2016 Πρόεδρος: Γρηγ. Παπαδημητρίου Εισηγήτρια: Ειρήνη Γκορτσίλα Δικηγόροι: Κων. Παπαδόπουλος, Νικ. Παπαπέτρου   Αναίρεση απόφασης κατά τα κεφάλαια στα οποία αφορά ο δεκτός γενόμενος λόγος καθώς και τα με αυτά αρρήκτως συναπτόμενα. Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας, λόγω εικονικότητας, συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου αιτία πώλησης από την ενάγουσα στην εναγόμενη, ενώ πρόθεσή τους ήταν η σύναψη μετακλητής αιτία […]

82/2016 ΤρΕφΛαρ (απόδειξη δημοσίων εγγράφων – προσβολή εγγράφου ως πλαστού)

82/2016 Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Εισηγήτρια: Αντζελίτα Παπαβασιλείου Δικηγόροι: Νικ. Εμμανουηλίδης, Αργυρούλα Τσακανίκα   Δημόσια έγγραφα τα συντασσόμενα κατά τους νόμιμους τύπους από λειτουργικά και καθ’ ύλην αρμόδιο δημόσιο υπάλληλο ή ασκούντα δημόσια υπηρεσία. Πλήρης απόδειξή τους έναντι όλων ως προς τα επιχειρηθέντα από ή ενώπιον του συντάκτη τους αλλά δυνατότητα προσβολής ως πλαστών κατά τη […]

50/2016 ΤρΕφΛαρ (αμοιβή ή αποζημίωση μελών ΔΣ της ΑΕ)

50/2016[1] Πρόεδρος: Γεώρ. Αποστολάκης Εισηγήτρια: Σοφία Καραγιάννη Δικηγόροι: Δημ. Γίτσας – Πέτρος Δημοβέλης, Μαρία Γαλλιού   Καταβολή υπό ΑΕ στα μέλη του ΔΣ κάθε άλλης (εκτός της συμμετοχής στα κέρδη) αμοιβής ή αποζημίωσης μη οριζόμενης κατά ποσό στο καταστατικό, κατόπιν ειδικής απόφασης της τακτικής ΓΣ, όπως όταν ο καθορισμός της περιέχεται ως ειδικό θέμα της […]

15/2016 ΤρΕφΛαρ (αγωγή αποζημίωσης κατά Τράπεζας – έκταση εγγύησης επί αλληλόχρεου λ/σμού – απάτη δικαστηρίου)

15/2016 Πρόεδρος: Γρηγ. Παπαπδημητρίου Εισηγητής: Σπυρ. Μελάς Δικηγόροι: Δήμητρα Μαραθιώτου, Αικατερίνη Χριστοδουλάκη – Σπυρ. Τσαντίνης   Αγωγή αποζημίωσης κατά Τράπεζας (και υπαλλήλων της) που ενάντια στα χρηστά ήθη προέβη σε έκδοση δ/γής πληρωμής για εξοφληθείσα απαίτηση και δι’ αυτής σε επιβολή προσημειώσεων και κατάσχεσης. Η πρωτόδικη απόφαση επί αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής του ενάγοντος που αναγνώρισε […]