KATΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.)

Κεφάλαιο Α

Ίδρυση –Επωνυμία – Έδρα –Σκοπός

Άρθρο 1ο

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 2676/1999 ιδρύεται με το παρόν Καταστατικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.) με έδρα την πόλη της Λάρισας, ως καθολικός διάδοχος φορέας του καταργουμένου Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λαρίσης.

Άρθρο 2ο

Σκοπός του συνιστωμένου Σωματείου είναι η πολιτιστική, πνευματική και η περαιτέρω επιστημονική ανάπτυξη των Δικηγόρων – μελών του και η προστασία αυτών ως συντελεστών και οργάνων της Δικαιοσύνης όπως και η χορήγηση των ακολούθων τακτικών και εκτάκτων παροχών.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Α) Η χορήγηση εφ’ άπαξ χρηματικού βοηθήματος (αποζημιώσεως):

1) Στους εξερχόμενους της δικηγορίας δικηγόρους – μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και του παρόντος Σωματείου που συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος ή ολικής και μόνιμης ανικανότητας.
2) Στην οικογένεια του θανόντος μέλους.

Β) Η χορήγηση συμπληρωματικής χρηματικής βοήθειας για ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη των δικηγόρων – μελών του Σωματείου, για την κάλυψη της δαπάνης του κρατικού τιμολογίου, εφόσον το καταβαλλόμενο χρηματικό ποσό από άλλους ασφαλιστικούς φορείς των δικηγόρων (Τ.Υ.Δ.Ε. κ.α.) δεν καλύπτει ολοκληρωτικά την δαπάνη αυτή.

Γ) Η κάλυψη των εξόδων κηδείας θανόντος εν ενεργεία δικηγόρου – μέλους του Σωματείου.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Α) Η χορήγηση επιδόματος για τον εμπλουτισμό ή την δημιουργία βιβλιοθήκης των δικηγόρων – μελών του Σωματείου.

Β) Η χορήγηση μικρών χρηματικών βοηθημάτων και δανείων στους δικηγόρους – μέλη του Σωματείου, ως συμπληρωματική ενίσχυση για την αντιμετώπιση αναποτρέπτων και εκτάκτων αναγκών του βίου.

Γ) Η οργάνωση εορτών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα παιδιά των μελών του Σωματείου

Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου μπορεί, με σχετική απόφασή της, να προσθέσει και άλλους σκοπούς και παροχές στους προαναφερόμενους, ή να αφαιρέσει από τις έκτακτες παροχές. Οι τακτικές παροχές δεν επιτρέπεται να καταργηθούν.

Οι Οροι, οι Προϋποθέσεις, το είδος, η μορφή και το ύψος των ανωτέρω τακτικών και εκτάκτων παροχών, καθορίζονται αρχικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και αναπροσαρμόζονται με απόφαση αυτού.

Κεφάλαιο Β

ΜΕΛΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 3ο

Α) Μέλη του Σωματείου είναι τα εγγεγραμμένα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας τα οποία υπογράφουν το Παρόν καταστατικό, ή τα οποία θα εγγραφούν στο Σωματείο, καθώς και όσοι θα εγγραφούν στο μέλλον ως δικηγόροι στον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας. Τα μέλη των οικογενειών των μελών δικαιούνται των τακτικών παροχών που ορίζονται ρητώς στο παρόν Καταστατικό.

Β) Η εγγραφή των δικηγόρων – μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας στο Σωματείο γίνεται αυτομάτως από της υποβολής της σχετικής αιτήσεώς τους, οπότε και αρχίζει ο υπολογισμός του χρόνου συμμετοχής τους στο Σωματείο για τον υπολογισμό των παροχών και βοηθημάτων, μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο διαγραφή τους.

Γ) Οι ήδη διορισμένοι δικηγόροι στον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας, οι οποίοι δεν έχουν υπογράψει το παρόν καταστατικό ως ιδρυτικά μέλη του Σωματείου, αλλά θα εγγραφούν σε μεταγενέστερο χρόνο στο Σωματείο τούτο, δικαιούνται των παροχών και των βοηθημάτων όπως ορίζεται στο άρθρο 26 του παρόντος

Δ) Δικηγόροι – μέλη του παρόντος Σωματείου τα οποία διορίζονται σε θέσεις Υπουργού, Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή Περιφερείας, Νομάρχου ή Δημάρχου, τελούν σε αναστολή της ιδιότητος των ως μελών του παρόντος Σωματείου για όσο χρόνο διατηρούν την δημόσια θέση.

Ε) Η ιδιότητα του μέλους του Σωματείου χάνεται με τον θάνατο, την μετάθεση σε άλλο Πρωτοδικείο ή την οριστική απώλεια της δικηγορικής ιδιότητας, λόγω μεταβολής επαγγέλματος.

Άρθρο 4ο

Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται:

Α) Να καταβάλουν τις τακτικές και έκτακτες εισφορές.

Β) Να τηρούν τους όρους για κάθε χορηγούμενο βοήθημα, όπως οι όροι αυτοί καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό παροχών και ισχύουν κάθε φορά.

Σε περίπτωση που μέλος δεν καταβάλλει τις εισφορές του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους, καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές του μέσα σε διάστημα ενός μηνός από της εγγράφου ειδοποιήσεως του. Σε περίπτωση παρόδου απράκτου του διαστήματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του διαγράφει το μέλος από το Σωματείο.

Το διαγραφέν μέλος δικαιούται να ασκήσει κατά της αποφάσεως διαγραφής του προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από της κοινοποιήσεως της σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αμετακλήτως. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η διαγραφή ουδεμία παροχή χορηγείται. Σε περίπτωση δικαιώσεως του από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταβάλει στο προσωρινώς διαγραφέν μέλος κάθε τακτικό βοήθημα το οποίο χορήγησε στα λοιπά μέλη κατά τον χρόνο ισχύσεως της προσωρινής διαγραφής.

Κεφάλαιο Γ

Πόροι

Άρθρο 5ο

Πόροι του Σωματείου είναι κατ’ αρχήν οι εισφορές των μελών του οι οποίες καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Σωματείου. Ειδικότερα, έσοδα του Σωματείου αποτελούν:

α) Οι εισφορές εγγραφής των μελών.
β) Οι ετήσιες εισφορές των μελών.
γ) Ποσοστό επί της προεισπραττομένης κάθε φορά αμοιβής υπέρ του δικηγόρου – μέλους κατά την παροχή των υπηρεσιών του ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου και Επιτροπής.
δ) Τέλος καταβαλλόμενο υπό του Δικηγόρου – μέλους για κάθε δικόγραφο ή παράσταση, για κάθε εξώδικο έγγραφο, επιταγή, εντολή, περίληψη κ.λ.π.
ε) Οι μηνιαίες πρόσοδοι από μισθώματα.
στ) Οι πάσης φύσεως τόκοι.
ζ) Οι πάσης φύσεως δωρεές, κληροδοσίες ή κληρονομιές. Ειδικά επί κληρονομιών, η αποδοχή αυτών γίνεται πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.

Δεν επιτρέπεται η αποδοχή ανώνυμων δωρεών.

Άρθρο 6ο

Ι. Οι Εισφορές του Σωματείου καθορίζονται ως εξής :

α) Το δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο ορίζεται στο χρηματικό ποσόν των εκατόν πενήντα (150) ΕΥΡΩ.
β) Η ετήσια εισφορά ορίζεται στο χρηματικό ποσόν των πενήντα (50) ΕΥΡΩ.
γ) Το ποσοστό επί της προεισπραττομένης κάθε φορά αμοιβής υπέρ του δικηγόρου – μέλους ορίζεται σε πέντε επί τοις εκατό (5%) επί της αναγραφομένης ονομαστικής αξίας αυτής στο γραμμάτιο καταθέσεως.
δ) Για κάθε δικόγραφο, το οποίο υπογράφεται από δικηγόρο – μέλος και για το οποίο καταβάλλεται τέλος υπέρ του Ταμείου Συντάξεως Νομικών, καταβάλλεται υπ’ αυτού και εισφορά συνισταμένη εις το ισόποσο του εκάστοτε καταβαλλομένου τέλους υπέρ του Τ.Σ.Ν., η οποία καταβάλλεται επίσης σε κάθε παράσταση του δικηγόρου – μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Λαρίσης. Η εισφορά αυτή θα εισπράττεται από το Σωματείο δια της επικολλήσεως επί παντός δικογράφου, εξωδίκου εγγράφου, επιταγής, εντολής ,περιλήψεως κ.λ.π., της αντιστοίχου αυτοκολλήτου αποδείξεως και θα κατατίθεται η απόδειξη αυτή κατά την πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης παραστάσεως μαζί με λοιπά ένσημα αυτής.

ΙΙ. Επίσης η εισφορά αυτή καταβάλλεται από τους δικηγόρους – μέλη και εισπράττεται κατά τον ίδιο τρόπο και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Ένα (1) ΕΥΡΩ για κάθε πρόσκληση προς υποβολή διαφοράς στη διαιτησία και για κάθε εξώδικο πρόσκληση, διαμαρτυρία, απάντηση, δήλωση ή άλλα ομοίας φύσεως έγγραφα (επί περισσοτέρων επιδόσεων της αυτής προσκλήσεως κ.λ.π το τέλος καταβάλλεται άπαξ και γίνεται μνεία περί τούτου εις τις λοιπές).
β) Για κάθε επιταγή προς εκτέλεση τίτλων εκτελεστών (επί περισσοτέρων επιδόσεων της αυτής επιταγής το τέλος καταβάλλεται άπαξ και γίνεται μνεία περί τούτου στις λοιπές):
Αποφάσεων η πρακτικών Ειρηνοδικείου ή Ειρηνοδίκου και Πταισματοδικείου Ένα (1) ΕΥΡΩ.
Αποφάσεων ή πρακτικών Πρωτοδικείου (Μονομελές και Πολυμελούς), Προέδρου Πρωτοδικών, Πρωτοδίκου και Πλημμελειοδικείου (Μονομελούς και Τριμελούς) δύο (2) ΕΥΡΩ.
Αποφάσεων Εφετείου, Προέδρου Εφετών, Στρατοδικείου πέντε (5) ΕΥΡΩ.
Αποφάσεων Αρείου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας ή Προέδρου αυτών κακουργιοδικείου και Αναθεωρητικού Δικαστηρίου δέκα (10) ΕΥΡΩ.
γ) Για κάθε επιταγή προς εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου τίτλου Ένα (1) ΕΥΡΩ.
δ) Για κάθε εντολή προς Συμβολαιογράφο για την ενέργεια πλειστηριαςμού, για την επιδιδομένη αναγγελία πιστωτού προς τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο ή Υποθηκοφύλακα, για κάθε Παράσταση ενώπιον Συμβολαιογράφου προς σύνταξη αντιρρήσεων ή ανακοπής κατά πίνακος κατατάξεως όπως και για κάθε Παράσταση ενώπιον Συμβολαιογράφου κατά την υπογραφήν ή σύνταξη συμβολαίου δύο (2) ΕΥΡΩ.
ε) Για Παράσταση κατά την ενέργεια πλειστηριασμού ή για τη σύνταξη σχεδίων δημοσίων εγγράφων δύο (2) ΕΥΡΩ.
στ) Για κάθε κατασχετήριο εις χείρας τρίτου (επί περισσοτέρων τούτου καταβάλλεται άπαξ) όπως και για δήλωση τρίτου Ένα (1) ΕΥΡΩ.
ζ) Επί μιάς των περιλήψεων εγγραφής υποθήκης ή προσημειώσεως δύο (2 ) ΕΥΡΩ.
η) επί εγγράφων γνωμοδοτήσεων επί πραγματικού ή νομικού ζητήματος Ένα (1) ΕΥΡΩ.
θ) Για κάθε συντασόμενο κατά τον Κώδικα περί Δικηγόρων λογαριασμό ή ισολογισμό ή πίνακα προς υποστήριξη η υπεράσπιση δίκης ή άλλης υποθέσεως Ένα (1) ΕΥΡΩ.
ι) Για κάθε μετάφραση εγγράφου προς υποστήριξη υποθέσεως ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου Ένα (1) ΕΥΡΩ.

Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, επικυρωμένη από τη Γενική Συνέλευση αυτού.

ΙΙΙ. Οι ανωτέρω εισφορές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, γι’ αυτό τα μέλη που αποχωρούν από το Σωματείο ή χάνουν την ιδιότητα του μέλους ή αποβάλλονται από το Σωματείο και διαγράφονται απ’ αυτό, δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην Περιουσία του Σωματείου ούτε και δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή των εισφορών τους ή των άλλων πόρων που κατέβαλαν στο Σωματείο, για την καταβολή δε της εισφοράς και για τις λοιπές υποχρεώσεις τους ευθύνονται μέχρι την ημέρα της διαγραφής τους. Όλα τα μέλη του Σωματείου δηλώνουν ότι με την εγγραφή τους στο Σωματείο παραιτούνται οποιουδήποτε τυχόν δικαιώματός τους για επιστροφή των εισφορών που έχουν καταβάλει στο Σωματείο μέχρι την αποχώρησή τους ή την αποβολή τους ή την απώλεια της ιδιότητος του μέλους του Σωματείου, έστω και αν αυτό στηρίζεται στις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα εγγεγραμμένα μέχρι σήμερα μέλη του Σωματείου, τα οποία δηλώνουν την Παραίτησή τους αυτή με την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού.

Aρθρο 7ο

Η διαχείριση των πόρων και της περιουσίας του Σωματείου γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού και υπόκειται στον έλεγχο της Γενικής Συνελεύσεως, αναλυτικότερα :

α) Τα κεφάλαια του Σωματείου κατατίθενται πάντοτε σε τοκοφόρο τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του Σωματείου και σε τραπεζικά υποκαταστήματα της έδρας του.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, με απόφασή του, έχει την ευχέρεια να τοποθετεί τα κεφάλαιά του σε αξιόγραφα ή σε τίτλους με εξασφαλιστικές για το Σωματείο ρήτρες. Τοποθέτηση χρημάτων σε αμοιβαία κεφάλαια ή ανάθεση της διαχείρισης της περιουσίας ολική ή μερική σε τρίτους, επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Σωματείου.
γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου φροντίζει για την καλύτερη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Σωματείου. Η αγορά και η πώληση της ακίνητης περιουσίας διενεργούνται μόνο ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Σωματείου.
δ) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν μόνο κατευθυντήρια γραμμή προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου αλλά καθιδρύουν και υποχρέωσή τους για την τήρηση με αυστηρότητα των κανόνων της τακτικής, νόμιμης και αποδοτικής εκμετάλλευσης της Σωματειακής περιουσίας.

Κεφάλαιο Δ

Παροχές

Τακτικές Παροχές – Εφ’ άπαξ βοηθήματα

Άρθρο 8ο

Το Σωματείο χορηγεί στους αποχωρούντες από την ενεργό δικηγορία δικηγόρους-μέλη του εφ’ άπαξ βοηθήματα (αποζημιώσεις), εφ’ όσον αυτοί έχουν συμπληρώσει πενταετή (5) θητεία – συμμετοχή από της εγγραφής τους ως μέλη του Σωματείου και
α) Συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος ή ασθένειας.
β) Παραιτηθούν της ενεργού δικηγορίας για οποιαδήποτε αιτία και θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τον ασφαλιστικό τους φορέα.

Ι) Χορήγηση εφ’ άπαξ βοηθήματος λόγω γήρατος ή ασθένειας ή παραίτησης.

Το εφ’ άπαξ βοήθημα χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ενεργός δικηγορία του δικηγόρου – μέλους τριάντα πέντε (35) ετών και απόφαση συνταξιοδοτήσεως του ασφαλιστικού του φορέα ή θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από τον ασφαλιστικό του φορέα.
Διάστημα υπηρεσίας μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών προσμετράται ως ολόκληρο έτος. Ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφο β του παρόντος.
β) Να μην οφείλονται τακτικές ή έκτακτες εισφορές
γ) Στην περίπτωση της παραιτήσεως μέλους από την ενεργό δικηγορία χωρίς να έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από ασφαλιστικό φορέα, το δικαίωμα του εφ’ άπαξ βοηθήματος (αποζημιώσεως) διατηρείται με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου και θα εισπραχθεί όταν ο παραιτούμενος προσκομίσει τη βεβαίωση συνταξιοδότησης από τον ασφαλιστικό του φορέα. Το ύψος του βοηθήματος (αποζημιώσεως) στην περίπτωση αυτή, υπολογίζεται με βάση το βοήθημα που ίσχυε κατά τον χρόνο της παραίτησης από την ενεργό δικηγορία και καταβάλλεται στον δικαιούχο άτοκα.

ΙΙ) Χορήγηση εφ’ άπαξ βοηθήματος λόγω θανάτου.
Σε περίπτωση θανάτου μέλους του Σωματείου, το εφ’ άπαξ βοήθημα απονέμεται στους κατά νόμον κληρονόμους αυτού κατά τις διατάξεις περί κληρονομίας εξ αδιαθέτου. Σε περίπτωση υπάρξεως διαθήκης, η απονομή τούτου γίνεται κατά την βούληση του διαθέτου.

ΙΙΙ) Αν ο συνταξιοδοτούμενος, ή ο παραιτούμενος ή ο θανών δικηγόρος-μέλος δεν έχει συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη ενεργού δικηγορίας και συμμετοχής στο παρόν Σωματείο ή στο καταργηθέν Ταμείο προνοίας Δικηγόρων του Πρωτοδικείου Λάρισας, το εφ’ άπαξ τούτο χρηματικό βοήθημα συνίσταται σε τόσα τριακοστά πέμπτα του εκάστοτε χορηγούμενου ποσού αυτού, όσα είναι και τα έτη της συμμετοχής του μέλους τούτου στο Σωματείο. Η πέραν των τριάντα πέντε (35) ετών συμμετοχή του μέλους στο Σωματείο ουδένα δικαίωμα προσπορίζει εις αυτό, πέραν του εκάστοτε χορηγουμένου ανωτέρω εφ’ άπαξ χρηματικού βοηθήματος.

Άρθρο 9ο

Το ύψος του εκάστοτε χορηγουμένου εφ’ άπαξ χρηματικού βοηθήματος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με απόφαση του σαφώς και πλήρως αιτιολογημένη. Κατά τη λήψη της αποφάσεως του το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου λαμβάνει υπ’ όψιν του το υπάρχον αποθεματικό του Ταμείου του, την κίνηση των εσόδων του κατά την προηγηθείσα διετία και την πρόβλεψη της κινήσεως αυτών κατά την προσεχή διετία και τον αριθμό των μελών του, τα οποία έχουν ή θα έχουν συμπληρωμένο χρόνο εξόδου τους από της ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματός τους. Εν πάσει περιπτώσει, για την προσεχή διετία, ήτοι για τα έτη 2002 και 2003 το εφ’ άπαξ χορηγούμενο χρηματικό βοήθημα καθορίζεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων εκατό (11.100) ΕΥΡΩ δια του παρόντος.

Άρθρο 10ο

Το συμπληρωματικό βοήθημα ιατρικής περιθάλψεως χορηγείται στα μέλη του Σωματείου εφ’ όσον οι σχετικές δαπάνες δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το Τ.Υ.Δ.Ε και πάντως κατ’ ανώτατο όριο μέχρι συμπληρώσεως του ισχύοντος εκάστοτε κρατικού τιμολογίου.

Άρθρο 11ο

Το συμπληρωματικό βοήθημα οδοντιατρικής περιθάλψεως χορηγείται στα μέλη του Σωματείου εφ’ όσον οι σχετικές δαπάνες δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το Τ.Υ.Δ.Ε και πάντως κατ’ ανώτατο όριο μέχρι συμπληρώσεως του ισχύοντος εκάστοτε κρατικού τιμολογίου.

Άρθρο 12ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μπορεί με ομόφωνη απόφαση του, εγκρινόμενη από τη Γενική Συνέλευση αυτού, να ιδρύσει αυτασφάλιση των μελών του, λειτουργούσα με κεφάλαια του Σωματείου, και να καταρτίσει κανονισμό λειτουργίας αυτής, στον οποίο θα προβλέπεται ο σκοπός, το είδος, η μορφή και ο τρόπος της ασφαλιστικής καλύψεως, ο χρόνος εφαρμογής της και η δυνατότητα τροποποιήσεως του κατά την εφαρμογή του.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Άρθρο 13ο

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μπορεί να διανέμεται ετήσιο μέρισμα (χρηματικό βοήθημα) στα μέλη του Σωματείου. Με την ίδια απόφαση, η οποία θα είναι επαρκώς αιτιολογημένη, καθορίζεται και το ύψος του μερίσματος.
Οι έκτακτες παροχές εξαρτώνται από την εκάστοτε περιουσιακή κατάσταση του Σωματείου. Τυχόν χορήγηση εκτάκτου παροχής κάποιο έτος δεν δημιουργεί δικαίωμα ή υποχρέωση συνεχίσεως της παροχής στα επόμενα έτη.

Άρθρο 14ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μπορεί να διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου, συναυλίες, ομιλίες, διαλέξεις, εκδρομές εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως επίσης και να προβαίνει σε εκδόσεις πολιτιστικού και επιστημονικού χαρακτήρα που θα αποσκοπούν στην πνευματική, πολιτιστική και επιστημονική ανάπτυξη των μελών του.

Κεφάλαιο Ε

Διοίκηση – Οργανα Διοικήσεως

Άρθρο 15ο

Όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο.

Αρθρο 16ο

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη του Σωματείου τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών με το πλειοψηφικό σύστημα εκλογής για τριετή θητεία. Οι εκλογές διενεργούνται εντός του μηνός Μαρτίου ανά τριετία. Εκλόγιμοι είναι όλοι οι δικηγόροι – μέλη του Σωματείου, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία ως δικηγόροι.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία, που εκλέγονται μεταξύ των εκλεγμένων μελών του και συγκροτείται σε Σώμα εντός δέκα (10) ημερών από της ανακηρύξεως των εκλεγέντων. Τη σχετική πρόσκληση προς τούτο απευθύνει το πλειοψηφίσαν μέλος. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα για οποιαδήποτε αποδεδειγμένη ζημία ήθελε προκληθεί στο Σωματείο από υπαιτιότητά τους, δόλο ή αμέλεια και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.

Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και διοικεί το Σωματείο και διαχειρίζεται την περιουσία του. Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα για τα Σωματεία βιβλία και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση και το Εποπτικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό εκάστου έτους.

Δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία και αποφασίζει εγκύρως όταν παρίστανται τέσσερα (4) μέλη του τουλάχιστον. Σε περίπτωση απαρτίας με τέσσερα μέλη, οι λαμβανόμενες αποφάσεις οφείλεται να είναι ομόφωνες.

Άρθρο 17ο

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου συνέρχεται σε τακτική Συνέλευση μία φορά το έτος και μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Φεβρουαρίου και εκτάκτως όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή με αίτηση υπογεγραμμένη από το ένα τέταρτο (1/4) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του. Είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και ασκεί όλες τις δικαιοδοσίες που δεν έχουν εκχωρηθεί σε άλλα όργανα.
β) Την Γενική Συνέλευση συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με ανάρτηση της προσκλήσεως στα γραφεία του Σωματείου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, καθώς και με δημοσίευση αυτής σε μία τουλάχιστον εκδιδόμενη στην Λάρισα εφημερίδα. Η πρόσκληση εκτός από την ημέρα, την ώρα και τον τόπο συγκλήσεως της Συνελεύσεως, πρέπει να περιέχει και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
γ) Στην τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί για τα πεπραγμένα της διαχειρίσεως του προηγουμένου έτους και υποβάλλει τον οικονομικό απολογισμό, καθώς και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους, προς έγκριση.
δ) Η τακτική Γενική Συνέλευση, εφ’ όσον συγκαλείται προ των εκλογών για τα όργανα της Διοικήσεως, εκλέγει υποχρεωτικώς Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα διεξαγάγει τις εκλογές.
ε) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται εις αυτή το ένα δεύτερο (1/2) πλέον ενός των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου και αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες, οπότε για την απαρτία αρκεί να παρίστανται εις αυτή το ένα τέταρτο (1/4) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου.
στ) Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει για τροποποίηση του καταστατικού χρειάζεται για την δημιουργία απαρτίας την παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών του Σωματείου και για τη λήψη απόφασης πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων κατά την απόφαση μελών.

Άρθρο 18ο

α) Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι αιρετό όργανο του Σωματείου. Αποτελείται από τρία μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του με εννιαίο ψηφοδέλτιο και πλειοψηφικό σύστημα εκλογής για τριετή θητεία. Οι εκλογές διενεργούνται μαζί με τις εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός του μηνός Μαρτίου ανά τριετία. Εκλόγιμοι είναι όλοι οι δικηγόροι – μέλη του Σωματείου, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον δεκαετή υπηρεσία ως δικηγόροι.
β) Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει δικαίωμα να ζητήσει την σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως. Στο τέλος κάθε έτους συντάσσει και υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχειριστικού ελέγχου.
γ) Μετά την εκλογή του το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του και συγκροτείται σε Σώμα εντός δέκα (10) ημερών από της ανακηρύξεως των εκλεγέντων. Την σχετική πρόσκληση απευθύνει το πλειοψηφίσαν μέλος.
δ) Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον μέλη του. Σε περίπτωση απαρτίας με δύο μέλη, οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται ομόφωνα.

Άρθρο 19ο

Εκλογές

α) Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου διεξάγονται το μήνα Μάρτιο ανά τριετία. Δέκα (10) ημέρες προ της ορισθείσης ημέρας των εκλογών η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψηφίους και αναρτά στα γραφεία του Σωματείου τους πίνακες των υποψηφίων.
β) Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη υποψηφιότητα στην Εφορευτική Επιτροπή μέχρι την προτεραία της συγκλήσεως της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη των υποψηφίων, δηλώνοντας συγχρόνως για ποιο όργανο θέτουν υποψηφιότητα, άλλως αυτή θεωρείται άκυρη.
γ) Οι εκλογές διεξάγονται με εννιαίο ψηφοδέλτιο και πλειοψηφικό σύστημα εκλογής.
Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να θέσει στο εννιαίο ψηφοδέλτιο μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης, όσα και τα μέλη του Δ.Σ.
Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι επτά υποψήφιοι σύμβουλοι από το εννιαίο ψηφοδέλτιο που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, ενώ οι υπόλοιποι μη εκλεγέντες είναι αναπληρωματικοί με την αριθμητική σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβε ο καθένας.
δ) Μετά την διαλογή των ψήφων, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό εφ’ απλού, το οποίον υπογράφεται από όλα τα μέλη της και τίθεται στο αρχείο του Σωματείου.

Κεφάλαιο ΣΤ

Διάλυση του Σωματείου

Άρθρο 20ο

Το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί εάν:

α) Παύσει ο σκοπός της υπάρξεώς του.
β) Αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρίστανται τα τρία τέταρτα (3/4) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου, η δε απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες, οπότε η απαιτούμενη απαρτία είναι η οριζόμενη στο άρθρο 17 παρ. στ του παρόντος.

Αν ληφθεί απόφαση διαλύσεως του Σωματείου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει πέντε (5) μέλη της ως εκκαθαριστές οι οποίοι προβαίνουν στην εκκαθάριση της περιουσίας του Σωματείου.

Άρθρο 21ο

Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου, τα μετά την εκκαθάριση απομένοντα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου περιέρχονται στο Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 22ο

Για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων, τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως, την απαρτία, τις ψηφοφορίες και τις απαιτούμενες πλειοψηφίες, αλλά και για τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις περί Σωματείων.

Άρθρο 23ο

Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, η οποία φέρει στο κέντρο αυτής παράσταση ΤΗΣ ΘΕΜΙΔΟΣ και το έτος ιδρύσεώς του, στην περιφέρειά της δε αναγράφεται η επωνυμία αυτού.

Άρθρο 24ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου υποχρεούται να καταρτίσει τον εσωτερικό κανονισμό παροχών όπως και τον κατά το άρθρο 12 του Παρόντος προβλεπόμενο κανονισμό λειτουργίας αυτασφαλίσεως των μελών του. Οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να τροποποιούνται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο

Για οποιοδήποτε ζήτημα, μη ρυθμιζόμενο από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, εφαρμόζονται οι περί Σωματείων διατάξεις του Αστικού Κώδικα και οι συναφείς νόμοι.

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 26ο

Για τον υπολογισμό των ετών δικηγορίας των δικηγόρων – μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, οι οποίοι ενεγράφησαν εις αυτόν προ της συστάσεως του παρόντος Σωματείου, συνυπολογίζεται ο διαδραμών χρόνος υπηρεσίας αυτών ως μελών του καταργηθέντος Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας και ειδικότερα από της εγγραφής εκάστου στο Ταμείο Προνοίας, μέχρι την ημέρα υποβολής της αιτήσεως για την χορήγηση του εφ’ άπαξ χρηματικού βοηθήματος.

Άρθρο 27ο

Το Καταστατικό αυτό με τις τροποποιήσεις του κωδικοποιήθηκε και αποτελείται από 27 άρθρα, συζητήθηκε και ψηφίστηκε αφού εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου σήμερα στις 19 Δεκεμβρίου 2002, υπογράφεται δε από τα μέλη του Σωματείου και θα τεθεί σε ισχύ αφού εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Λάρισας.

Λάρισα 19 Δεκεμβρίου 2002