ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 931 ΑΚ
Κωνσταντίνου – Νικόλαου ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ και Αικατερίνης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Δικηγόρων Λάρισας

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1516 §1 ΠΕΡ. 1 ΑΚ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Παναγή Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Διδάκτορος Αστικού Δικονομικού Δικαίου Δ.Π.Θ. – Δικηγόρου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

316/2013 ΤριμΕφΛαρ (αναψηλάφηση - θάνατος διαδίκου - αποδεικτική ισχύς δικαστικής απόφασης επί έννομης σχέσης)

Στάδια δίκης αναψηλάφησης. Αναψηλάφηση απόφασης και όταν στηρίζεται σε ψευδή κατάθεση μάρτυρα. Αν το ψεύδος αναγνωρίστηκε με αμετάκλητη ποινική απόφαση, άσκησή της σε εξήντα μέρες από το αμετάκλητο εφόσον έχει προηγουμένως επιδοθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, άλλως από την μεθύστερη επίδοση, σε κάθε δε περίπτωση απαράδεκτη μετά έτος από τη δημοσίευση της ποινικής απόφασης.

Επί θανάτου διαδίκου μετά το πέρας της συζήτησης μετά την οποία εκδόθηκε η τελεσίδικη απόφαση, απεύθυνση αίτησης αναψηλάφησης κατά κληρονόμων, άκυρη δε η απευθυνόμενη κατά θανόντος αν ο αιτών είχε λάβει γνώση με οποιοδήποτε τρόπο του θανάτου.

Αναγνώριση ψεύδους με αμετάκλητη ποινική απόφαση ή με αναγνωριστική πολιτική δίχως ανάγκη να αφορά όλο το περιεχόμενο της μαρτυρικής κατάθεσης. Άνευ σημασίας ο λόγος ψευδούς κατάθεσης, αν αυτή έγινε σε δικαστήριο ή εκτός δίκης, ή αν εκτιμήθηκε προς άμεση ή έμμεση απόδειξη, πρέπει όμως να προκύπτει εκ της προσβαλλόμενης απόφασης ουσιώδης επίδρασή της στο σχηματισμό της κρίσης.

Η δικ. απόφαση έχει, έναντι πάντων, πλήρη αποδεικτική ισχύ για την ύπαρξη ή μη της κριθείσας έννομης σχέσης, αν δεν ανατράπηκε από τυχόν αντίθετο περιεχόμενο των πρακτικών ή με προσβολή της ως πλαστής. Αν η τελεσίδικη απόφαση δεν εκφέρει γνώμη για έννομη σχέση που συνιστά αποδεικτέο γεγονός σε άλλη δίκη, δεν αποτελεί πλήρη απόδειξη αλλά δικαστικό τεκμήριο.

Τα πιστοποιητικά Δημάρχου για νομή και κατοχή ακινήτων, ελλείψει αρμοδιότητάς του, αποτελούν απλή βεβαίωση τρίτου για συναγωγή δικ. τεκμηρίων, αν δεν εκδόθηκαν χρήση σε δίκη.

318/2013 ΤρΕφΛαρ (ακύρωση διαιτητικής απόφασης επί αντίθεσης στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη)

Ακύρωση διαιτητικής απόφασης έστω και αν εκδόθηκε μετά πάροδο της συμφωνημένης προθεσμίας που μπορεί, αναλόγως βούλησης των μερών, να αποτελεί είτε διαλυτική προθεσμία επί παρόδου της οποίας παύση της συμφωνίας διαιτησίας, είτε ενδεικτική όπως προκύπτει, επί ασαφούς βούλησης των μερών, εκ της υπ’ αυτών ανάθεσης στους διαιτητές της παράτασης αρχικής προθεσμίας χωρίς συναίνεσή τους.

Παύση διαιτησίας με πάροδο της προθεσμίας αν δεν έλαβε χώρα μεταγενέστερη συμφωνία, και σιωπηρή (προφορική) όπως όταν οι διάδικοι ή ο με ειδική πληρεξουσιότητα δικηγόρος, μετά την παρέλευσή της, εμφανισθούν στο διαιτητικό δικαστήριο και συμμετάσχουν χωρίς αντίρρηση.

Έναρξη προθεσμίας την επόμενη της ημέρας που έγινε το αφετηριακό γεγονός.

Η έννοια «διορισμός διαιτητή» είναι διαφορετική από εκείνη της «συγκρότησης του διαιτητικού δικαστηρίου», που έπεται χρονικά του ορισμού διαιτητή. Ακύρωση διαιτητικής απόφασης επί αντίθεσής της στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Αντίθεση στη δημόσια τάξη όταν παραβιάζεται όχι το άρθρο 3 ΑΚ αλλά η κατ’ άρθρο 33 ΑΚ έννοια της δημόσιας τάξης, ήτοι οι θεμελιώδεις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και ηθικές αντιλήψεις της ελληνικής έννομης τάξης.

Η ανεπαρκής αιτιολογία, η εσφαλμένη εκτίμηση της ουσίας και η εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου δεν αποτελούν λόγο ακύρωσης.

Η παραβίαση αναλογικότητας δεν ελέγχεται αυτοτελώς, αλλά πρέπει παράλληλα να προκύπτει από το όλο περιεχόμενο της διαιτητικής απόφασης κατάσταση αντίθετη στις άνω αντιλήψεις, μη συντρέχουσα εν προκειμένω αφού υπαίτιος της ανώμαλης εξέλιξης της ενοχικής σύμβασης των διαδίκων ήταν ο ενάγων. Συμφωνία διαιτησίας για επίλυση διαφορών εκ σύμβασης ανέγερσης οικοδομής με αντιπαροχή μεταξύ οικοπεδούχου και εργολάβου.

337/2013 ΤρΕφΛαρ (μη υποχρεωτική απόπειρα συμβιβασμού κατά το 214Α - παραγραφή αξιώσεων εκ του ν. 146/14 περί αθέμιτου ανταγωνισμού - προϋπόθεση εκκρεμοδικίας η ταυτότητα διαφοράς)

Μετά το ν. 3994/11 μη υποχρεωτική απόπειρα συμβιβασμού κατά το 214Α ΚΠολΔ ως όρος παραδεκτού της συζήτησης διαφοράς ιδιωτικού δικαίου στο ΠολΠρωτ.

Επί αξιώσεων προς παράλειψη ή αποζημίωση εκ του ν. 146/14 περί αθέμιτου ανταγωνισμού, 18μηνη παραγραφή αφότου ο έχων αξίωση έλαβε γνώση της πράξης και του υπευθύνου, οπωσδήποτε δε πενταετής από την πράξη. Επί πράξης παραβιάζουσας συγχρόνως τις ειδικές δ/ξεις του άνω νόμου και τη γενική του 914 ΑΚ, εφαρμογή άνω ειδικής παραγραφής.

Προϋπόθεση εκκρεμοδικίας η ταυτότητα διαφοράς , μη υπάρχουσα επί διαφοροποίησης στις δύο αγωγές των παραγωγικών του δικαιώματος γεγονότων, άνευ όμως επιρροής μικρές διαφοροποιήσεις ή αν στη μία αγωγή η κοινή ιστορική βάση διατυπώνεται επικουρικά ή διαζευκτικά. Αυτεπάγγελτη λήψη εκκρεμοδικίας αν προκύπτουν τα στοιχεία αυτής, αλλά και αν πρόκειται για πασίδηλο ή γνωστό στο δικαστήριο γεγονός ή και από αόριστη ένσταση. Διάρκεια εκκρεμοδικίας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης και αναβίωση με άσκηση έφεσης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επ’ αυτής, ή με παραίτηση από το αγωγικό δικόγραφο. Μη λήξη εκκρεμοδικίας επί ματαίωσης συζήτησης, διακοπής δίκης ή μεταβίβασης του επιδίκου.

Αγωγή κατά εταιρίας και νομίμου εκπροσώπου της για αθέμιτο ανταγωνισμό και παράβαση σήματος, με αίτημα την απαγόρευση εμπορίας φιαλών υγραερίου με το σήμα και τα διακριτικά γνωρίσματα της ενάγουσας, την κατάσχεσή τους και ικανοποίηση ηθικής βλάβης.

Ένσταση εκκρεμοδικίας, λόγω αναβίωσης εκκρεμοδικίας εκ της με το ίδιο άνω περιεχόμενο και αίτημα πρώτης αγωγής με την άσκηση έφεσης κατά της επ΄αυτής εκδοθείσας απόφασης. Άνευ επιρροής η διαφοροποίηση των αγωγών ως προς το χρόνο γνώσης υπό της ενάγουσας των παραβάσεων της εναγομένης. Αναστολή συζήτησης της δεύτερης αγωγής ως προς την εναγόμενη ΑΕ, αλλά και τον συνεναγόμενο – νόμιμο εκπρόσωπό της αφού η ευθύνη του θεμελιώνεται στην άνω ιδιότητά του.

501/2013 ΤρΕφΛαρ (κοινωνία δικαιώματος - δικαστικός διορισμός διαχειριστή)

Επί κοινωνίας δικαιώματος, αν η διοίκηση και η χρήση δεν καθορίστηκε με κοινή συμφωνία ή πλειοψηφία, κάθε κοινωνός μπορεί να ζητήσει δικαστικό κανονισμό.

Επί ανάγκης, δικαστικός διορισμός διαχειριστή.

Επί προηγούμενης ομόφωνης απόφασης όλων των κοινωνών, το δικαστήριο μπορεί να επιληφθεί μόνο λόγω μεταβολής συνθηκών και δη του δικαιοπρακτικού θεμελίου της.

Η δικαστική ρύθμιση δεν τείνει σε διάγνωση ουσιαστικού δικαιώματος, αλλά συνιστά ρυθμιστική παρέμβαση προς εξεύρεση, βάσει εκάστοτε συνθηκών, του προσφορότερου για όλους τους κοινωνούς τρόπου διοίκησης του κοινού, ισχύει για αόριστο διάστημα εφόσον υφίσταται η κοινωνία και τροποποιείται μόνο με ομοφωνία των κοινωνών ή επί μεταβολής περιστατικών με νεότερη δικαστική απόφαση.

Διακριτική ευχέρεια δικαστηρίου να επιλέξει τον προσφορότερο τρόπο, χωρίς δέσμευση εκ του προτεινόμενου υπό των διαδίκων, κατά μείζονα δε λόγο όταν αυτός είναι παράνομος, όπως η υποδεικνυόμενη πρόσβαση στο ακίνητο μέσω ρέματος που αντιτίθεται στην πολεοδομική νομοθεσία.

MONOΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

22/2015 ΜΕφΛαρ (εκπροσώπηση ΑΕ - αμοιβή δικηγόρου κατώτερης των ελάχιστων ορίων - σύμβαση δικηγόρου και εντολέα δεν τελεί υπό την αίρεση επιτυχούς έκβασης της δίκης)

Εκπροσώπηση ΑΕ από το ΔΣ που ενεργεί συλλογικά, δυνάμενο, κατά το καταστατικό, να την αναθέσει εν όλω ή εν μέρει σε μέλη του ή άλλα πρόσωπα.

Ακυρότητα συμφωνίας για λήψη αμοιβής δικηγόρου κατώτερης των ελάχιστων ορίων του Κώδικα Δικηγόρων.

Η σύμβαση δικηγόρου και εντολέα για χειρισμό υπόθεσης έναντι ορισμένης αμοιβής είναι καθαρή και δεν τελεί υπό την αίρεση επιτυχούς έκβασης της δίκης. Εντολέας ο χορηγήσας ατομικά στο όνομα και για λ/σμό του την εντολή προς το δικηγόρο ανεξάρτητα αν είναι διάδικος στην υπόθεση, εκτός αν ενήργησε ως αντιπρόσωπος άλλου, οπότε εντολέας ο αντιπροσωπευόμενος αδιαφόρως αν είναι διάδικος.

Άτυπη η παροχή πληρεξουσιότητας, εκτός αν αφορά δικαιοπραξία για την οποία ο νόμος αξιώνει τύπο όπως επί εργολαβίας δίκης οπότε επί έλλειψης το κύρος της εξαρτάται από την έγκριση του αντιπροσωπευόμενου σε εύλογη προθεσμία.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος ν.π που δίνει εντολή σε δικηγόρο να προβεί σε ενέργεια στο όνομα και για λ/σμό αυτού ενεργεί ως αντιπρόσωπος του εντολέα ν.π. Ελλειψη παθητικής νομιμοποίησης αγωγής δικηγορικής αμοιβής κατά εκπροσώπων ΑΕ.

Κρίσιμος χρόνος θεμελίωσης του δικαιώματος αμοιβής για σύνταξη αγωγής ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας, ανεξάρτητα αν μετά την άσκησή της ο εντολέας ανακάλεσε την εντολή ή αν ματαιωθεί η εκδίκασή της.

152/2015 ΜΕφΛαρ (αγωγή απόδοσης μισθίου λόγω λήξης μίσθωσης με καταγγελία συνεπεία μη καταβολής μισθωμάτων και διαφορών εξ αναπροσαρμογών)

Αγωγή απόδοσης μισθίου λόγω λήξης μίσθωσης με καταγγελία συνεπεία μη καταβολής μισθωμάτων και διαφορών εξ αναπροσαρμογών, επικουρικά δε λόγω δυστροπίας.

Αοριστία αιτήματος καταβολής των εξόδων καταγγελίας λόγω μη ακριβούς προσδιορισμού.

Αβασιμότητα αιτήματος καταβολής διαφορών μισθωμάτων λόγω αναπροσαρμογής, εφόσον ο εκμισθωτής εισέπραττε το παλαιό μίσθωμα επί ικανό διάστημα δίχως εναντίωση ή επιφύλαξη και, παρότι χορήγησε πίστωση χρόνου για καταβολή μελλοντικών μισθωμάτων, δεν έκανε διόλου λόγο ή όχληση για μη καταβληθέντα ποσά αναπροσαρμογής παρελθόντων μηνών.

Καταλογισμός καταβληθέντων ποσών από τον δικαιούμενο προς τούτο μισθωτή στα αρχαιότερα μισθώματα, εφόσον δεν αποδεικνύεται άλλη συμφωνία, και όχι στην πρωτόδικη δικαστική δαπάνη διότι η επιβάλλουσα αυτή δ/ξη δεν είναι προσωρινά εκτελεστή.

Υποχρέωση μισθωτού σε καταβολή δημοτικών τελών βάσει του πραγματικού εμβαδού του μισθίου και όχι του ελάσσονος τοιούτου του μισθωτηρίου, διά του οποίου προέβη σε σύμβαση σύνδεσης με τη ΔΕΗ στο όνομα του.

179/2015 ΜΕφΛαρ (έφεση νικήσαντος διαδίκου – δημιουργία από την αιτιολογία δυσμενούς δεδικασμένου)

Έφεση νικήσαντος διαδίκου, εφόσον έχει έννομο συμφέρον κατά το χρόνο άσκησής της, υπάρχον όταν βλάπτεται από τις αιτιολογίες της εκκαλουμένης και δη αν δημιουργείται δεδικασμένο σε βάρος του. Οι εσφαλμένες αιτιολογίες που δεν καταλήγουν σε βλάβη με αντίστοιχες δ/ξεις του διατακτικού, ως και πλεοναστικά κριθέντα ζητήματα δεν αποτελούν αντικείμενο έφεσης, καθόσον κρίσιμες είναι οι δ/ξεις και όχι οι αιτιολογίες, τις οποίες άλλως μπορεί να αντικαθιστά το Εφετείο.

Οι αιτιολογίες απόφασης έχουν συνέπειες διατακτικού αν λύθηκε με παρεμπίπτουσα σκέψη προδικαστική έννομη σχέση σε βάρος του νικήσαντος διαδίκου.

Δημιουργία από την αιτιολογία δυσμενούς δεδικασμένου και όταν η αγωγή απορρίφθηκε κατόπιν ένστασης διαδίκου, ενώ έπρεπε να απορριφθεί λόγω αβασιμότητας της ιστορικής βάσης της, οπότε με την έφεση μπορεί να μεταβληθεί υπέρ αυτού η απόφαση.

301/2015 ΜΕφΛαρ (άκυρη σύμβαση έργου με το Δημόσιο – αναίρεση επί μη λήψης υπόψη προσκομισθέντων αποδεικτικών μέσων)

Επί άκυρης σύμβασης έργου, απόδοση της ωφέλειας, ήτοι της χρηματικής αποτίμησης του έργου και της εξοικονομηθείσας δαπάνης. Ισχύς τούτου και στο Δημόσιο και τα νπδδ.

Επί ευθείας αγωγής αδικ. πλουτισμού ανάγκη μνείας των λόγων ακυρότητας της σύμβασης.

Ρύθμιση συμβάσεων προμηθειών από νοσοκομεία με το νόμο 2955/2001. Μη ανάγκη διαγωνισμού αν με ΥΑ έχει καθορισθεί ανώτατη τιμή προμήθειας χωρίς διαγωνισμό για συγκεκριμένα υλικά μη συγκρίσιμα ή των οποίων η καταλληλότητα εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς.

Ακυρότητα συμβάσεων προμηθειών ή έργου, και ως ιδιωτικών, επί μη τήρησης έγγραφου τύπου και λοιπών νομίμων όρων.

Αβασιμότητα ισχυρισμού νοσοκομείου περί αυθαίρετης εκτέλεσης έργου και μη δέσμευσής του λόγω ανάθεσης από αναρμόδιο όργανο (Διοικητή και όχι ΔΣ), άλλως αλυσιτελής αφού η ένδικη απαίτηση ερείδεται στον αδικ. πλουτισμό και όχι σε έγκυρη σύμβαση.

Αναίρεση επί μη λήψης υπόψη προσκομισθέντων αποδεικτικών μέσων.

Μη αναγκαία ειδική χωριστή αξιολόγηση κάθε αποδεικτικού μέσου, αρκούσας γενικής βεβαίωσης ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα κατ” είδος αναφερόμενα, εκτός αν από το περιεχόμενο της απόφασης δεν προκύπτει αναμφίβολα η λήψη συγκεκριμένου. Διαφορετικός ο αναιρετικός λόγος του 559.12 ΚΠολΔ περί παραβίασης του νόμου σχετικά με την βαρύτητα αποδεικτικού μέσου.

Αναίρεση επί μη απόφανσης σε αίτηση επίδειξης εγγράφου εφόσον ήταν παραδεκτή με μνεία της κατοχής του από τον αντίδικο, του περιεχομένου και της προσφορότητας για (αντ)απόδειξη λυσιτελούς ισχυρισμού.

Αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη της παραγραφής υπέρ Δημοσίου και ν.π.δ.δ. και πρότασή της σε κάθε στάση της δίκης.

339/2015 (κύρος καταγγελίας εργοδότη - αναγκαία αποζημίωση, εκτός των περιοριστικά εξαιρούμενων περιπτώσεων - επίσχεση εργασίας - εργαζόμενοι σε αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις)

Για το κύρος καταγγελίας εργοδότη αναγκαία αποζημίωση, εκτός των περιοριστικά εξαιρούμενων περιπτώσεων (μήνυση για αξιόποινη πράξη, ανώτερη βία). Σχετική ακυρότητα υπέρ μισθωτού που μπορεί να παραιτηθεί ρητά ή σιωπηρά από το δικαίωμα προσβολής και μετά την αρχική ρητή επιφύλαξή του. Παραίτηση η σε εξοφλητική απόδειξη δήλωση αναγνώρισης ως έγκυρης της καταγγελίας, ως και η διεκδίκηση της αποζημίωσης απόλυσης. Εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία αξίωσης της αποζημίωσης λόγω απόλυσης αλλά και λόγω λύσης της σύμβασης κατά νομοθετική επιταγή εξαιτίας θέσης της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση.

Επίσχεση εργασίας επί ληξιπρόθεσμων αξιώσεων μισθωτού κατά εργοδότη με αποχή εκ της εργασίας μέχρι την υπό του εργοδότη καταβολή και δικαίωμα λήψης των κατά την αποχή αποδοχών χωρίς ανάγκη πραγματικής προσφοράς εργασίας. Μονομερής άτυπη η επίσχεση με εξώδικη, και προφορική, δήλωση ισχύουσα αφότου περιέλθει σε γνώση εργοδότη.

Κατά το χρόνο επίσχεσης μη δικαίωμα εργοδότη να θεωρήσει λυμένη τη σύμβαση και υπερημερία του εφόσον αποκρούει την προσφορά υπηρεσιών μισθωτού χωρίς να προβαίνει σε νόμιμη καταγγελία.

Με το νόμο 4015/2011 αυτοδίκαιη μεταφορά στις νέες Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις των εργαζομένων σε αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του νόμου. Επί άνω οργανώσεων που τίθενται σε εκκαθάριση ή διαγράφονται από το μητρώο δυνατότητα απορρόφησης μισθωτών από άλλες ενεργές, άλλως δυνατή ένταξη αυτών με αίτησή τους σε προγράμματα ειδικής επιδότησης.

Εκ του προϊόντος της εκκαθάρισης εξοφλούνται πρώτα τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς εργαζομένους και μετά σε λοιπούς δανειστές.

Η θέση ν.π. σε εκκαθάριση δεν επιφέρει αυτοδίκαιη λύση εργασιακών σχέσεων εκτός αν γίνει νόμιμη καταγγελία.

Μη παράλειψη εκκαλουμένης να εφαρμόσει τους ερμηνευτικούς κανόνες δικαιοπραξιών, αφού δεν δέχθηκε κενό ή αμφιβολία στη σύμβαση εργασίας ως προς το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης.

Λόγω νομοθετικής ρύθμισης, αντικειμενική αδυναμία της συνεταιριστικής οργάνωσης να λειτουργήσει και απασχολήσει τους εργαζόμενους, διό μη καταχρηστική η επίσχεση εργασίας αυτών.

344/2015 ΜΕφΛαρ (αγωγή τιμήματος εκ διαδοχικών συμβάσεων πώλησης – αποδεικτικά μέσα – η παράδοση επιταγής ή συναλλαγματικής δεν αποτελεί καταβολή ούτε δόση αντί καταβολής)

Ορισμένη αγωγή τιμήματος εκ διαδοχικών συμβάσεων πώλησης με μνεία της ποσότητας των πωληθέντων εκάστης (κατά βάρος και ποιότητα), ως και της κατά μονάδα βάρους και ποιότητας τιμής εκάστου είδους. Τα αναφερόμενα στην αγωγή τιμολόγια δεν αποτελούν βάση αυτής αλλά αποδεικτικά μέσα των συμβάσεων, συνεκτιμώμενα ελεύθερα ως τεκμήρια αν δεν φέρουν υπογραφή του λήπτη.

Δικαστικό τεκμήριο το προσκομιζόμενο τετράδιο του εναγομένου.

Η μη έκδοση ορθών τιμολογίων με αναγραφόμενες ποσότητες υπέρτερες των πράγματι πωληθεισών συνιστά παράβαση παρεπόμενων υποχρεώσεων του πωλητή, παρέχουσα δικαίωμα αποζημίωσης στον αγοραστή. Η παράδοση επιταγής ή συναλλαγματικής δεν αποτελεί καταβολή ούτε δόση αντί καταβολής, ο δε οφειλέτης ελευθερώνεται εφόσον δεν ορίσθηκε σαφώς το αντίθετο μόνο όταν καταβληθούν πράγματι τα χρήματα ή καταχωρηθούν σε λογ/σμό του δανειστή. Ο ισχυρισμός του οφειλέτη ότι οπισθογράφησε στο δανειστή χρηματόγραφο αποτελεί εξόφληση της βασικής σχέσης (υπόσχεση αντί καταβολής) μόνο όταν επικαλείται συμφωνία απόσβεσης της παλαιάς ενοχής με σύσταση νέας εκ του χρηματόγραφου. Μη υποχρέωση οφειλέτη να αποδείξει ότι η καταβολή αφορά το επίδικο χρέος αφού τούτο εξυπακούεται, επί δε αντένστασης ότι αφορά άλλο χρέος υποχρέωση δανειστή να αποδείξει τα παραγωγικά τούτου γεγονότα

357/2015 ΜΕφΛαρ (υποχρέωση διατροφής ανηλίκου εν όλω μόνο από ένα γονέα – μη υποχρέωση εύπορης γιαγιάς)

380/2015 ΜΕφΛαρ (προσβολή κάθε εγγράφου ως πλαστού – αποδεικτικά μέσα – συμπλήρωση ατελούς αξιογράφου)

Προσβολή κάθε εγγράφου ως πλαστού, των δε ιδιωτικών και όταν με παραβολή προς άλλα αποδείχθηκαν γνήσια. Υποχρέωση προσκόμισης των αποδεικτικών εγγράφων και μνείας ονομαστικά μαρτύρων και λοιπών αποδείξεων μόνον όταν ο ισχυρισμός πλαστότητας προβάλλεται κατ’ ένσταση ή με παρεμπίπτουσα αγωγή, όχι και με κύρια αγωγή ή ανακοπή.

Πλαστότητα η άνευ δικαιώματος επέμβαση τρίτου στο κείμενο γνησίου εγγράφου.

Η συμπλήρωση αξιογράφου, ατελούς κατά την έκδοση, εναντίον των γενόμενων συμφωνιών δεν μπορεί να αντιταχθεί κατά του κομιστή παρά μόνο αν το απέκτησε με κακή πίστη ή αν κατά την κτήση διέπραξε βαρύ πταίσμα. Η συμπλήρωση των ελλειπόντων στοιχείων επιταγής (τόπου και χρόνου πληρωμής και κυρίως ποσού) ελλείψει αντίθετης συμφωνίας μπορεί να γίνει και από περαιτέρω κομιστή (εκτός του αρχικού λήπτη). Πλαστογράφηση όχι η μη τήρηση της συμφωνίας συμπλήρωσης αλλά η συμπλήρωση χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένης συμφωνίας για τον τρόπο συμπλήρωσης.

386/2015 ΜΕφΛαρ (συρροή αξιώσεων από σύμβαση και αδικοπραξία)

Αδικοπραξία η αθέτηση ενοχής μόνο όταν η υπαίτια ζημιογόνος συμπεριφορά θα ήταν παράνομη και χωρίς τη σύμβαση, ως προσβάλλουσα δικαίωμα αντιτασσόμενο κατά του ζημιώσαντος. Συρροή αξιώσεων από τη σύμβαση και την αδικοπραξία, η ικανοποίηση όμως της μίας καθιστά χωρίς αντικείμενο την άλλη, εκτός αν από την τελευταία παρέχεται πρόσθετη προστασία. Από κοινού απάτη επί κοινού δόλου και σύμπραξης στην εκτέλεσή της, όπως επί πραγμάτωσής της με συγκλίνουσες επιμέρους πράξεις των συμμετόχων, ταυτόχρονες ή διαδοχικές, δίχως ανάγκη εξειδίκευσης των ενεργειών καθενός. Αιτιώδης συνάφεια όταν η ζημιογόνος πράξη κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων ή τις ειδικές περιστάσεις ήταν επαρκής και πρόσφορη να επιφέρει το επιζήμιο αποτέλεσμα και το επέφερε.

Απατηλη κακόπιστη συμπεριφορά εναγομένων, που συνειδητά δεν εκπλήρωσαν την προφορική δέσμευσή τους περί προσήκουσας αποπληρωμής των για λογ/σμό τους στην πραγματικότητα ληφθέντων από τον ενάγοντα δανείων, με τη δε αθέμιτη αποσιώπηση της βούλησης μη αποπληρωμής και με επίκληση της ψευδούς διαβεβαίωσης περί καλόπιστης εκ μέρους τους συμπεριφοράς παραπλάνησαν τον ενάγοντα, που προέβη στη σύναψη των άνω συμβάσεων δανείου και σε άμεση μεταβίβαση των χρημάτων στους εναγομένους, με οικονομική ζημία του αφού είναι υπόλογος έναντι της Τράπεζας.

392/2015 ΜΕφΛαρ (καταναλωτές και οι έμποροι για ιδιωτικές του ανάγκες – πλάνη αναφερόμενη στα παραγωγικά αίτια της βούλησης)

Κριτήριο καταναλωτή η ερασιτεχνική ιδιότητά του ως προς τη συγκεκριμένη συναλλαγή αναγκών του σε ιδιωτικό επίπεδο. Καταναλωτές και οι έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες επί συμβάσεων συναπτόμενων για ιδιωτικές τους ανάγκες και όχι συναρτώμενες λειτουργικά ή βοηθητικά με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Κρίσιμη η θέση προσώπου σε συγκεκριμένη σύμβαση σε σχέση με τη φύση και το σκοπό αυτής και όχι η υποκειμενική κατάστασή του.

Πλάνη υπογράφοντος έγγραφο που νομίζει εσφαλμένα ότι περιλαμβάνει ορισμένο περιεχόμενο διαφορετικό, ουσιώδης δε πλάνη αν αναφέρεται σε σημείο τόσο σπουδαίο για την όλη δικαιοπραξία, ώστε δεν θα την επιχειρούσε αν γνώριζε την πραγματική κατάσταση. Μη ουσιώδης πλάνη αναφερόμενη στα παραγωγικά αίτια της βούλησης, εκτός αν αυτά τέθηκαν ως αίρεση ή συζητήθηκαν πριν τη δικαιοπραξία και αποτέλεσαν βάση ή προϋπόθεσή της κατά βούληση των μερών.

Δικαίωμα τράπεζας να κλείσει το λ/σμό οποτεδήποτε, κατάχρηση δε δικαιώματος μόνο αν το πράττει χωρίς κανένα συμφέρον και κατά τρόπο ζημιογόνο για τον πιστωτή.

Μη καταναλωτές οι εγγυητές σύμβασης πίστωσης εκ των οποίων ο ένας ήταν νόμιμος εκπρόσωπος της πιστούχου εταιρίας, ο δε άλλος πατέρας του (και ιδρυτής της), που ανέπτυσσαν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω της πιστούχου, η δε εγγύηση απέβλεπε στο προσωπικό συμφέρον από την προσδοκία κερδών εκ του συναφθέντος δανεισμού. Απόδειξη εμπειρίας και γνώσης του συναλλακτικού κύκλου εκ της μεγάλης αξίας της συναλλαγής.

397/2015 ΜΕφΛαρ (άκυρη σύμβαση εργασίας αλλοδαπού χωρίς άδεια παραμονής – αξίωση εξ αδικ. πλουτισμού – μη συστατική η δημοσίευση της σύνθεσης του ΔΣ της ΑΕ)

Αυτεπαγγέλτως άκυρη σύμβαση εργασίας αλλοδαπού χωρίς άδεια παραμονής και εργασίας, αλλά αξίωση εξ αδικ. πλουτισμού για απόδοση ωφέλειας του εργοδότη, ίσης με τις αποδοχές που θα κατέβαλλε σε μισθωτό με έγκυρη σύμβαση για την ίδια εργασία χωρίς συνυπολογισμό προσωπικών επιδομάτων, για δε τις αποδοχές και επίδομα αδείας και τα δώρα εορτών δικαίωμά του ευθέως εκ του νόμου.

Συλλογική ενέργεια Δ.Σ της ΑΕ, δυνατή όμως καταστατική πρόβλεψη γενικής η μερικής εκπροσώπησης από μέλη του ή τρίτους. Μη συστατική η δημοσίευση της σύνθεσης των μελών Δ.Σ που ολοκληρώνεται με την απόφαση εκλογής και την υπό των εκλεγέντων αποδοχή, έστω και σιωπηρά, έκτοτε δε οι τρίτοι μπορούν να επικαλεσθούν την ύπαρξη διοίκησης έστω και αν δεν δημοσιεύθηκε, η εταιρία όμως δεν μπορεί να επικαλεσθεί έναντι των τρίτων την ύπαρξη μη δημοσιευμένης διοίκησης, εκτός αν αποδείξει ότι γνώριζαν την εκλογή και τη συγκρότηση σε σώμα.

Λήψη υπόψη και μη μεταφρασμένων εγγράφων καθό το περιεχόμενό τους είναι κατανοητό στο δικαστήριο.

Ειθισμένος μισθός γενικού διευθυντή ανώνυμης βιομηχανικής επιχείρησης. Μόνη η μη γνώση της ελληνικής γλώσσας δεν επάγεται άβουλη επί τρία έτη υπογραφή των καταστάσεων μισθοδοσίας, αφού ήταν εμφανές το καταβαλλόμενο αριθμητικώς απομειωθέν ποσό σε σχέση με το αναφερόμενο στο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Εφόσον με την έφεση ζητείται εξαφάνιση της εκκαλούμενης ως προς όλα τα κεφάλαια και κονδύλια, εξαφάνισή της και ως προς κεφάλαιο μη προσβληθέν με ειδικό λόγο.

401/2015 ΜΕφΛαρ (αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού σε παραβίαση εκ δεξιών προτεραιότητα – χρηματική ποινή επί προφανώς αβάσιμης αγωγής ή μη καλόπιστης διεξαγωγής της δίκης)

410/2015 ΜΕφΛαρ (αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής ή υπηρεσιών από το θανατωθέν τέκνο)

435/2015 ΜΕφΛαρ (βεβαίωση παράβασης δικ. απόφασης – απλή σχέση εργασίας – αποζημίωση – ένορκες βεβαιώσεις προς αντίκρουση ισχυρισμών – διαδοχικές συμβάσεις έργου και όχι εργασίας ορισμένου χρόνου)

Στην περίπτωση του 946 παρ. 1 ΚΠολΔ (αυτοπρόσωπη επιχείρηση πράξης) δεν απαιτείται, όπως στο 947 ΚΠολΔ (παράλειψη ή ανοχή), βεβαίωση της παράβασης της απόφασης με νέα δικαστική απόφαση και καταδίκη στη χρηματική ποινή καθόσον η καταδίκη χώρησε με την αρχική απόφαση που υποχρέωσε σε εκτέλεση της πράξης.

Επί απλής σχέσης εργασίας ο εργοδότης μπορεί να παύσει να αποδέχεται την εργασία και χωρίς νόμιμη καταγγελία, υποχρεούμενος μόνο σε καταβολή αποζημίωσης.

Επί εργατικών διαφορών, στην τριήμερη προθεσμία προσθήκης μετά τη συζήτηση δυνατή προσκόμιση και ενόρκων βεβαιώσεων προς αντίκρουση ισχυρισμών προταθέντων το πρώτον κατά τη συζήτηση.

Διαδοχικές συμβάσεις έργου και όχι εργασίας ορισμένου χρόνου οι συμβάσεις δυνάμει των οποίων ο ενάγων – εργολάβος απολογιστικών εργασιών ανέλαβε να διαθέτει εργαζόμενους στην εναγομένη για έκτακτες περιοδικές εργασίες σε εργοτάξιά της, συνδεόμενους με σύμβαση εργασίας αποκλειστικά με τον ίδιο ο οποίος υποχρεούταν κάθε μήνα να προσκομίζει στην εναγομένη βεβαίωση ενημερότητας των ασφαλιστικών ταμείων τους ως και καταστάσεις προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένες από την Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ η εναγόμενη ανέλαβε να καταβάλλει στον ενάγοντα αμοιβή υπολογιζόμενη ανά ώρα εργασίας στην οποία περιλαμβάνονταν το εργολαβικό κέρδος και όλα τα έξοδά του από την εκάστοτε σύμβαση.

Επί αίτησης επαναφοράς πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση με καταδίκη του καθού σε επιστροφή χρημάτων νομιμότοκα από την επίδοση της απόφασης μη ανάγκη δικαστικού ενσήμου.

436/2015 ΜΕφΛαρ (αξίωση διατροφής πρώην συζύγου – κρίση περί δυνατότητας κάλυψης αναγκών με ρευστοποίηση περιουσίας)

Αξίωση διατροφής πρώην συζύγου επί ανεπάρκειας εισοδημάτων ή περιουσίας του και, επιπροσθέτως, αδυναμίας έναρξης ή συνέχισης επαγγέλματος ή ύπαρξης λόγων επιείκειας κατά το χρόνο έκδοσης διαζυγίου. Απαιτείται ευπορία του υπόχρεου και απορία του δικαιούχου διό μπορεί, ενόψει συνθηκών, να δικαιούται διατροφής ο πληρών μία εκ των άνω πρόσθετων προϋποθέσεων (αδυναμία επαγγέλματος ή λόγοι επιείκειας), έστω και αν έχει περιουσία εφόσον το προϊόν ρευστοποίησής της με τα τυχόν περιορισμένα εισοδήματά του δεν επαρκούν για κάλυψη των βιοτικών αναγκών. Δυνάμει της αρχής της επιείκειας, μη εκποίηση μικρής έκτασης απρόσοδων περιουσιακών στοιχείων αν η διατήρησή τους επιβάλλεται εκ λόγων πρόνοιας προς αντιμετώπιση έκτακτης μελλοντικής οικονομικής ανάγκης. Κρίση περί δυνατότητας κάλυψης των συνήθων αναγκών διαβίωσης αλλά και των τυχόν έκτακτων τοιαύτων εκ των εισοδημάτων και εκ της οικονομικά συμφέρουσας ρευστοποίησης μέρους των περιουσιακών στοιχείων

437/2015 ΜΕφΛαρ (διακοπή παραγραφής – επανέγερση αγωγής – τελεσιδικία με σιωπηρή παραίτηση απο τα ένδικα μέσα – αναπροσαρμογή μισθώματος δυν . αρ. 288 και 388 ΑΚ)

Παραγραφή (και αποσβεστική προθεσμία) διακοπείσα με αγωγή θεωρείται σα να μη διακόπηκε επί παραίτησης ή τελεσίδικης απόρριψης για λόγους δικονομικούς, επί επανέγερσης όμως αγωγής με ίδια ιστορική και νομική αιτία σε έξι μήνες, η παραγραφή θεωρείται ότι έχει διακοπεί με την πρώτη αγωγή.

Η απορρίψασα αγωγή ως αόριστη απόφαση καθίσταται τελεσίδικη και με παραίτηση από τα ένδικα μέσα η οποία, αν γίνει πριν την άσκηση αυτών οπότε υποδηλώνει αποδοχή της πρωτόδικης απόφασης, δεν υπόκειται στο 297 ΚΠολΔ αλλά μπορεί να γίνει με κάθε τρόπο και σιωπηρά όπως επί άσκησης νέας αγωγής όμοιας με την απορριφθείσα προ της τελεσιδικίας της. Επί απόρριψης αγωγής για μη ουσιαστικούς λόγους δεν ανατρέπεται η διά της επίδοσης όχληση.

Διαπλαστικό το δικαίωμα αναπροσαρμογής μισθώματος κατά τα 288 ή 388 ΑΚ, η δε απόφαση ισχύει για το μέλλον, ήτοι από την επίδοση της αγωγής μέχρι τη συμπλήρωση της περιόδου για την οποία είχε με συμβατική αναπροσαρμογή ορισθεί μίσθωμα. Μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης υποχρέωση μισθωτή για καταβολή παλιού μισθώματος, άλλως υπερημερία του ως οφειλέτη και μη δικαίωμα προστασίας κατά τα άνω άρθρα.

438/2015 ΜΕφΛαρ (εργατικό ατύχημα ασφαλισμένου στο ΙΚΑ – ψυχική οδύνη – ευθύνη εργολάβου για λήψη μέτρων ασφαλείας)

Επί παθόντος εξ εργατικού ατυχήματος ασφαλισμένου στο ΙΚΑ, απαλλαγή εργοδότη από κάθε υποχρέωση για αποζημίωση, όχι όμως και για ικανοποίηση ψυχικής οδύνης εφόσον υπάρχει πταίσμα αυτού ή των προστηθέντων. Ο εργολάβος μη προστηθείς του εργοδότη, εκτός αν ο τελευταίος επιφύλαξε για τον εαυτό του, ρητά ή σιωπηρά, τη διεύθυνση και επίβλεψη του έργου με παροχή οδηγιών.

Ευθύνη εργολάβου για λήψη μέτρων ασφαλείας, μη αιρόμενη επί ανάθεσης τμήματος σε υπεργολάβο με οποιαδήποτε συμφωνία, αλλά συνευθύνη τους. Μέτρα ασφαλείας στις οικοδομές. Επί μη ανάθεσης όλου του έργου σε ένα εργολάβο, υποχρέωση κυρίου του έργου για λήψη μέτρων ασφαλείας που υποδεικνύει ο επιβλέπων, εφόσον δεν αφορούν τμήματα που ανέλαβαν οι εργολάβοι. Θανατηφόρα πτώση υπεργολάβου από αφύλακτη οπή δαπέδου κτίσματος. Αποκλειστική υπαιτιότητα και συνευθύνη εις ολόκληρον εργολάβου, υπεργολάβων ως και επιβλέποντος μηχανικού που δεν ασφάλισαν την οπή με περιμετρικά σταθερά και στέρεα κιγκλιδώματα ή σιδηρά πλέγματα, αλλά με πρόχειρη ασταθή κατασκευή, ο δε επιβλέπων μηχανικός δεν υπέδειξε τα άνω μέτρα. Μη απόδειξη ότι ο θανών αφαίρεσε την πρόχειρη κατασκευή και μη συντέλεση στην πτώση το ότι έφερε νάρθηκα κάτω άκρου. Μη συντρέχον πταίσμα εκ της μη χρήσης κράνους στο θάνατο που θα επερχόταν και μόνο και εκ των κακώσεων στο θώρακα.

440/2015 ΜΕφΛαρ (πρόγραμμα του ΟΑΕΔ προς κτήση εμπειρίας «stage» – μη εφαρμογή πδ 164/2004 – επί άκυρης σύμβασης εργασίας αναζήτηση αμοιβής κατά τον αδικ. πλουτισμό)

Ορισμένου χρόνου η σύμβαση πρόσληψης υπαλλήλων στο πλαίσιο προγράμματος του ΟΑΕΔ προς κτήση εμπειρίας (συμβάσεις stage).

Μη εφαρμογή πδ 164/2004 (για απαγόρευση και όρους μετατροπής διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου) στις σχέσεις μαθητείας, ως και σε συμβάσεις του άνω προγράμματος.

Σύμβαση μαθητείας όταν το ένα μέρος αναλαμβάνει υποχρέωση να μεταδώσει στο άλλο εμπειρικές γνώσεις επαγγέλματος ή τέχνης με προέχον στοιχείο την παροχή εκπαίδευσης και αναλογική εφαρμογή των δ/ξεων περί εργασίας του ΑΚ, όχι όμως και της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, τις αποδοχές, την καταγγελία.

Επί σύμβασης εργασίας μαθητευόμενου, η εκμάθηση τέχνης επέρχεται ως αυτόματη συνέπεια της έναντι αμοιβής εργασίας ως προέχοντος σκοπού, εφαρμόζονται δε οι δ/ξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου συναπτόμενες μετά την αναθεώρηση του άρθρου 103 Συντάγματος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου έστω και αν καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες, ούτε είναι δυνατός ο χαρακτηρισμός τους ως αορίστου χρόνου, αφού ο εργοδότης δεν έχει πλέον ευχέρεια σύναψης τέτοιων συμβάσεων. Η ίση μισθολογική μεταχείριση εργαζομένων προϋποθέτει ίδια προσόντα και εργασία υπό ίδιες συνθήκες και ίδιο νομικό καθεστώς.

Επί άκυρης σύμβασης εργασίας, ακόμη και εν γνώσει του μισθωτού, αναζήτηση αμοιβής κατά τον αδικ. πλουτισμό, των δε δώρων εορτών, αποδοχών και επιδόματος αδείας ευθέως εκ του νόμου.

457/2015 ΜΕφΛαρ (ακυρότητα σύμβασης εργασίας κομμωτή χωρίς επαγγελματική άδεια – ακυρότητα και επί έλλειψης βιβλιαρίου υγείας – απλή σχέση εργασίας – υπερημερία εργοδότη – αυθαίρετη αποχή μισθωτού)

Ακυρότητα της καταρτιζόμενης μετά την 4.7.1994 σύμβασης εργασίας κομμωτή χωρίς επαγγελματική άδεια.

Ακυρότητα σύμβασης εργασίας απασχολούμενων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί έλλειψης βιβλιαρίου υγείας ή περιοδικής θεώρησής του.

Επί απλής σχέσης εργασίας, αν ο εργοδότης δεν αποδέχεται τις υπηρεσίες ή την καταγγέλλει χωρίς αποζημίωση δεν καθίσταται υπερήμερος και δεν υποχρεούται σε αποδοχές υπερημερίας, ούτε σε συνέχιση της εργασίας.

Επί αποχής μισθωτού από την εργασία λόγω ασθένειας καθ’ υπέρβαση των στο νόμο χρονικών ορίων, η λύση ή μη της εργασιακής σύμβασης κρίνεται κατά περίπτωση αντικειμενικά κατά τις αρχές της καλής πίστης και τα συναλλακτικά ήθη, με εκτίμηση της αιτίας αποχής, της διάρκειας, της (συν)υπαιτιότητας του μισθωτού, του χρόνου υπηρεσίας του, της προηγούμενης συμπεριφοράς. Αυθαίρετη αποχή μισθωτού επί πέντε ημέρες, θεωρούμενη ως βούληση λύσης της σύμβασης εργασίας.

473/2015 ΜΕφΛαρ (μισθωτοί δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης – αναστολή εφαρμογής του αρθ. 29 ν. 4024/2011)

Οι μισθωτοί δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης τελούν υπό καθεστώς σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και οι μισθολογικές αποδοχές ρυθμίζονταν στο παρελθόν με ΣΣΕ. Με το ν. 4024/2011 επιβολή στο δημόσιο τομέα μισθολογικών περικοπών με σταδιακή αναφορά στο χρόνο εφαρμογής τους, στον οποίον τομέα υπάγονται ρητά και τα ν.π.ι.δ των Ο.Τ.Α. όπως οι κοινωφελούς χαρακτήρα δημοτικές επιχειρήσεις των οποίων το Δ.Σ ορίζεται από τους μητρικούς δήμους.

Κατά το 29 παρ. 2 του ν. 4024/2011 που εφαρμόζεται, δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 31, αναλογικά και στους άνω εργαζομένους, εφόσον η προκύπτουσα μείωση μισθών είναι μεγαλύτερη κατά 25% των αποδοχών που λάμβαναν κατά την 1.11.2011, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το επίδομα θέσης ευθύνης, διενέργεια υπέρτερης μείωσης ισόποσα και σταδιακά σε διάστημα δύο ετών από 1.11.2012 έως 1.11.2014. Αναστολή εφαρμογής των άνω με το ν. 4093/2012 από 31.10.2012 έως 31.12.2016. Του νόμου μη διακρίνοντος, οι άνω ρυθμίσεις περί μείωσης αποδοχών (ως μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας), εισάγουν εξαιρετικό δίκαιο δίχως διασταλτική ερμηνεία, διό η αναστολή της υπερβάλλουσας μείωσης καταλαμβάνει τους εργαζομένους στους οποίους η άνω δ/ξη εφαρμοζόταν και αναλογικά, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να μην υπόκεινται σε περαιτέρω μειώσεις μισθού.

485/2015 ΜΕφΛαρ (ισχύς αποφάσεων ασφ. μέτρων – δυνατότητα δικάζοντος την κύρια υπόθεση δικαστηρίου να τη μεταρρυθμίσει – ένορκες βεβαιώσεις χωρίς κλήτευση αντιδίκου)

Προσωρινή ισχύς αποφάσεων ασφ. μέτρων δίχως επιρροή στην κυρία δίκη και δυνατότητα ανάκλησής τους από το εκδόσαν δικαστήριο. Δυνατότητα δικάζοντος την κύρια υπόθεση δικαστηρίου, και του Εφετείου, κατόπιν αίτησης έχοντος έννομο συμφέρον διαδίκου υποβαλλόμενης είτε σε στάση δίκης για την εκκρεμή κυρία υπόθεση είτε και αυτοτελώς, και χωρίς ακόμη πιθανολόγηση νέων στοιχείων (μεταβολή πραγμάτων), να μεταρρυθμίσει ή ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει την διατάσσουσα ασφ. μέτρα απόφαση βάσει μόνον των στοιχείων της δικογραφίας, ελέγχοντας αν καθόν χρόνο καλείται να αποφανθεί θα διέτασσε το υπό ανάκληση μέτρο.

Στη διαδικασία ασφ. μέτρων επιτρεπτές ένορκες βεβαιώσεις και χωρίς κλήτευση αντιδίκου. Ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο οι νομότυπα ληφθείσες σε συγκεκριμένη δίκη ένορκες βεβαιώσεις, ενώ οι ληφθείσες εξ αφορμής άλλης δίκης αποτελούν έγγραφα συνεκτιμώμενα για συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, οπότε αρκεί να βεβαιώνεται στην απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα έγγραφα και να μην καταλείπεται αμφιβολία ότι λήφθηκε υπόψη και το έγγραφο της ένορκης βεβαίωσης

MONOΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

44/2017 ΜονΠρΒολ (σύσταση οροφοκτησίας με μονομερή δικαιοπραξία ή σύμβαση των συγκυρίων – ορισμός «οικοπέδου» – ανακοπή λόγω συνένωσης οριζοντίων ιδιοκτησιών)

Σύσταση οροφοκτησίας με μονομερή δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου του κυρίου του οικοπέδου ή με σύμβαση όλων των συγκυριών αυτού διά συμβολαιογραφικού εγγράφου και μεταγραφής.

Ως «οικόπεδο», κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.δ. 1024/1971, νοείται το όλο ακίνητο που περιλαμβάνει το έδαφος μετά της επ’ αυτού οικοδομής που μπορεί να είναι κατασκευασμένη ή απλώς μελετώμενη προς κατασκευή ή ήδη κατασκευαζόμενη. Επί ενοποίησης μη οικοδομημένων συνεχόμενων ακινήτων, περιέλευση αυτών στην κυριότητα ενός προσώπου (ή στη συγκυριότητα πολλών) ως ενιαίου αυτοτελούς ακινήτου (χωρίς να ασκεί επιρροή η κτήση αυτών σε διαφορετικούς χρόνους και με διαφορετικούς τίτλους και χωρίς ανάγκη προηγούμενης δήλωσης του κυρίου για την ενοποίηση), υποκείμενο στους δανειστές του κυρίου, διό η μεταγενέστερη της συνένωσης κατάσχεση πρέπει να επιβληθεί μόνο επί του ενιαίου ακινήτου (και όχι επί εκάστου εκ των συνενωθέντων).

Ανακοπή για ακύρωση επισπευδόμενης αναγκαστικής κατάσχεσης ισογείου καταστήματος το οποίο είχε, πριν την κατάσχεση, συνενωθεί με την κάτω από αυτό υπόγεια αποθήκη η οποία πλέον δεν διέθετε άλλη είσοδο, πέραν αυτής του κατασχεθέντος ισογείου καταστήματος, δημιουργηθέντος έτσι κατά τη φύση και τις συναλλαγές, ενιαίου, αυτοτελούς ακινήτου, το οποίο υπόκειται ενόλω και ενιαία σε κατάσχεση, διό ακυρότητα της επιβληθείσα κατάσχεση επί του ισογείου μόνο καταστήματος

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

14/2015 ΕιρΛαρ (τακτική) (ειδικές συμβάσεις ιατρών κατά το ν.δ. 1024/72 – χορήγηση νοσοκομειακού επιδόματος – μονάδες α΄θμιας και β΄θμιας φροντίδας – παραγραφή αξιώσεων υπαλλήλων κατά ΙΚΑ)

Μεταφορά Κλάδου υγείας του ΙΚΑ στον ΕΟΠΥΥ, που συνεχίζει ως καθολικός διάδοχος τις δίκες χωρίς διακοπή.

Κατά το 10 του ν.δ. 1204/1972, κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή σύναψη ειδικών συμβάσεων με θεράποντες ιατρούς ειδικοτήτων για αόριστο χρόνο, η δε με νόμο μισθολογική εξομοίωση με ιατρούς θεραπευτές του ΙΚΑ συνδεόμενους με αυτό με σχέση δημοσίου δικαίου δεν μετέβαλε τη φύση της άνω ειδικής σχέσης.

Ψευδοερμηνευτική η διάταξη του 24 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 3232/2004, που ορίζει ότι οι άνω ειδικές συμβάσεις ιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ είναι ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου, καθόσον η ερμηνευόμενη διάταξη είναι σαφής, διό μη αναδρομική ισχύς.

Χορήγηση μηνιαίου νοσοκομειακού επιδόματος στο προσωπικό νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και θεραπευτηρίων, ως και του ΕΚΑΒ, εφόσον προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους ή στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή.

Έννοια, περιεχόμενο και μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.

5ετής παραγραφή απαιτήσεων αποδοχών ή κάθε φύσης απολαβών κατά του ΙΚΑ υπαλλήλων του με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη λαμβανόμενη αυτεπάγγελτα.

Επί αγωγής καταβολής νοσοκομειακού επιδόματος υπό ιατρών που υπηρετούν με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε μονάδες ΙΚΑ, δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων κατά την τακτική διαδικασία.

Μη νόμιμη επικουρική βάση περί αδικοπραξίας οργάνων του ΙΚΑ, αφού το επίδομα αναζητείται ευθέως εκ του νόμου χωρίς έκδοση διοικ. πράξης.

Αοριστία επικουρικήςβάσης αδικ. πλουτισμού διότι δεν αναφέρεται ότι το εναγόμενο θα κατέβαλε το επίδομα αν απασχολούσε άλλους στην ίδια θέση.

Οι γιατροί των άνω ειδικών συμβάσεων του ΙΚΑδικαιούνται ευθέως εκ του νόμου το μηνιαίο νοσοκομειακό επίδομα που προβλέφθηκε για το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό μονάδων τόσον δευτεροβάθμιας υγείας, ήτοι κλειστής (με δυνατότητα εισαγωγής και νοσηλείας) περίθαλψης, όσον και πρωτοβάθμιας, ήτοι ανοικτής (χωρίς άνω δυνατότητα) περίθαλψης, λόγω ουσιώδους ομοιότητας καθηκόντων και συνθηκών εργασίας.

Απόρριψη όμως αγωγής λόγω μη απόδειξης ότι οι ενάγοντες πρόσφεραν καθ’ όλο το διάστημα υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή.

190/2015 ΕιρΛαρ (τακτική) (πώληση – παρέκταση αρμοδιότητας – αποδεικτική δύναμη ανυπόγραφων παραστατικών)

Αγωγή οφειλομένου τιμήματος εκ διαδοχικών συμβάσεων πώλησης. Επί συμφωνίας των διαδίκων για παρέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας, αποκλειστική αρμοδιότητα του με τη συμφωνία οριζομένου δικαστηρίου και δικαίωμα προβολής ένστασης κατά τόπον αναρμοδιότητας αν η διαφορά υπαχθεί σε άλλο.

Η μνεία στα επίδικα τιμολόγια του αρμόδιου δικαστηρίου για κάθε διαφορά εκ της σύμβασης πώλησης συνιστά έγκυρη δικονομική σύμβαση παρέκτασης της τοπικής αρμοδιότητας για τις μελλοντικές διαφορές εξ αυτής.

Αν και κάποια ένδικα παραστατικά δεν φέρουν υπογραφή του παραλαβόντος τα εμπορεύματα για λογ/σμό του εναγομένου και δεν πληρούν τους όρους του νόμου ως αποδεικτικά μέσα, εκτιμώνται ελεύθερα και λαμβάνονται υπόψη για συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων.

Δυνατή εμμάρτυρη απόδειξη των ένδικων συμβάσεων, ενόψει της εμπορικότητάς τους αλλά και της εμπορικής ιδιότητας του ενάγοντος.

73/2015 ΕιρΛαρ (εκουσία) (ν.3869/10 – μη πτωχευτική ικανότητα – συμμετοχή σε ΟΕ – ανακριτικό σύστημα)

Αίτηση ρύθμιση χρεών από φυσικό πρόσωπο που δεν έχει πτωχευτική ικανότητα, τέτοια δε έχουν τα πρόσωπα που έχουν εμπορική ιδιότητα, την οποία αποκτούν κατά το υποκειμενικό (ουσιαστικό) σύστημα εφόσον ενεργούν κατά σύνηθες επάγγελμα εμπορικές πράξεις.

Η ομόρρυθμη εταιρία κρίνεται κατά το ουσιαστικό σύστημα και συνεπώς είναι εμπορική αν κατά το καταστατικό της ενεργεί κυρίως αντικειμενικά εμπορικές πράξεις. Η συμμετοχή σε εμπορική εταιρία προσδίδει στον ομόρρυθμο εταίρο εμπορική ιδιότητα, χωρίς ανάγκη άσκησης υπ’ αυτού προσωπικά αντικειμενικά εμπορικών πράξεων.

Ανακριτικό σύστημα και ελεύθερη απόδειξη στην εκούσια δικαιοδοσία, με αυτεπάγγελτη συλλογή του αποδεικτικού υλικού και εξακρίβωση γεγονότων, ακόμα και μη προταθέντων, και λήψη υπόψη πρόσφορων αποδεικτικών μέσων, ακόμα και άκυρων ή ανυπόστατων, μη πληρούντων τους όρους του νόμου. Επανάληψη συζήτησης για να προσκομίσει ο αιτών, ομόρρυθμος εταίρος, το καταστατικό της εταιρίας προς διευκρίνιση αν ο σκοπός της είναι εμπορικός ή μη.

184/2015 ΕιρΛαρ (εκουσία) (ν.3869/10 – χρόνος υπολογισμού οφειλών – έννοια κύριας κατοικίας)

Επί αίτησης ρύθμισης χρεών φυσικού προσώπου, υπολογισμός τους με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, με εξαίρεση εμπραγμάτως ασφαλισμένο δάνειο του οποίου ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης.

Επί αιτήματος, υποχρεωτική η εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την εκποίηση. Στις βασικές στεγαστικές ανάγκες της κατοικίας περιλαμβάνονται και εκείνες για αποθήκευση αντικειμένων σε βοηθητικούς χώρους, ως και για στάθμευση αυτοκινήτου που συνδέεται άμεσα με τη χρήση της κατοικίας αφού εξυπηρετεί βασικές καθημερινές ανάγκες των μελών της. Διό η αποθήκη και η θέση στάθμευσης περιλαμβάνονται στην εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την εκποίηση, καθόσον είναι και προς το συμφέρον των πιστωτών, αφού για ικανοποίηση των απαιτήσεών τους θα συνυπολογιστεί και ποσό ίσο με το 80% της αντικειμενικής τους αξίας, που είναι δύσκολο να ωφεληθούν από την εκποίηση ενόψει του είδους του ακινήτου και των εξόδων της διαδικασίας. Ρύθμιση χρεών με καταβολές επί πενταετία εκ τριακοσίων Ε (στο σχέδιο διευθέτησης ο αιτών προτείνει τριακόσια τριάντα έξ Ε) και, ακολούθως, με καταβολές επί τριακονταετία, λαμβανομένων υπόψη του ύψους του χρέους, της οικονομικής δυνατότητας και της ηλικίας του αιτούντος, εκ των οποίων θα ικανοποιηθεί προνομιακά η εξοπλισμένη με προσημείωση στο ακίνητο απαίτηση, ο δε αιτών θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο αυτής και τις απαιτήσεις λοιπών πιστωτριών.

6/2017 ΕιρΛαρ (εκουσία β′ ) (προθεσμία αποποίησης κληρονομιάς – επαγωγή σε ανίκανο – αναστολή προθεσμίας – μη νόμιμο αίτημα περί αναγνώρισης αναστολής της προθεσμίας – κατα τόπο αρμοδιότητα)

Ο κληρονόμος αποκτά αυτοδίκια την κληρονομία προσωρινά αφού έχει δικαίωμα αποποίησης, ανεξάρτητα από τον γενεσιουργό λόγο της κληρονομικής διαδοχής. Αποποίηση κληρονομίας, με ποινή ακυρότητας, σε αποκλειστική τετράμηνη προθεσμία (με εξαίρεση δύο περιπτώσεις στις οποίες η προθεσμία είναι ενός έτους, δηλαδή αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία του στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν διέμενε στο εξωτερικό), αρχόμενη από τη γνώση της επαγωγής και του λόγου, επί δε διαθήκης η προθεσμία δεν αρχίζει πριν τη δημοσίευση.

Επί επαγωγής κληρονομίας σε ανίκανο για δικαιοπραξία (όπως ανήλικο), η άνω γνώση κρίνεται στο πρόσωπο του νομίμου αντιπροσώπου (όπως των ασκούντων τη γονική μέριμνα γονέων).

Αναστολή προθεσμίας αποποίησης για τους ίδιους λόγους αναστολής της παραγραφής. Αν ο κληρονόμος εμποδίστηκε να ασκήσει το δικαίωμα αποποίησης από δικαιοστάσιο ή άλλο λόγο ανωτέρας βίας στην τετράμηνη προθεσμία, αναστολή και μη λήξη της πριν την πάροδο 4 μηνών από την παύση της αναστολής (λόγω του ότι πρόκειται για προθεσμία μικρότερη των έξι μηνών).

Λόγο ανωτέρας βίας που αναστέλλει την συμπλήρωση προθεσμίας αποποίησης συνιστά ο χρόνος που μεσολαβεί αφότου ο νόμιμος αντιπρόσωπος του ανίκανου προς δικαιοπραξία υπέβαλλε στο δικαστήριο αίτηση για παροχή άδειας αποποίησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, ως και η αντικειμενική αδυναμία των γονέων να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμα, ως τέτοιος δε κρίνεται και η υποχρεωτική αποχή δικηγόρων.

Κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο για παροχή της άδειας αποποίησης το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κατοικία του ανηλίκου.

Μη νόμιμο αίτημα περί αναγνώρισης αναστολής της προθεσμίας προς αποποίηση εξ ανωτέρας βίας και δη λόγω πανελλαδικής αποχής των δικηγόρων, αφού αίτημα είναι η χορήγηση άδειας για την διενέργεια ορισμένων πράξεων και όχι η αναγνώριση ή μη αναστολής προθεσμιών, που αποτελεί αντικείμενο του ελέγχου της ουσίας της υπόθεσης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΔΤΚ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ανακοινώνεται ότι:

1. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο Απριλίου 2016 – Μαρτίου 2017 παρουσίασε αύξηση (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) κατά 1,7%.
Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., το ποσοστό αύξησης του μισθώματος για το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2017 ανέρχεται σε 1,3% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.

2. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο Μαΐου 2016 – Απριλίου 2017 παρουσίασε αύξηση (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) κατά 1,6%.
Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., το ποσοστό αύξησης του μισθώματος για το μήνα ΜΑΪΟ 2017 ανέρχεται σε 1,2% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.

3. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο Ιουνίου 2016 – Μαΐου 2017 παρουσίασε αύξηση (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) κατά 1,2%.
Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., το ποσοστό αύξησης του μισθώματος για το μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2017 ανέρχεται σε 0,9% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.