ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

391/2014 ΤρΕφΛαρ (έκπτωση κομιστή συναλλαγματικής ή παραγραφή της αξίωσης – αξίωση αδικ. πλουτισμού – πώληση πράγματος – διακοπή παραγραφής – βάρος απόδειξης ένστασης εξόφλησης, συμψηφισμού και καταχρηστικότητας)

Επί έκπτωσης κομιστή συναλλαγματικής ή παραγραφής της εξ αυτής αγωγής, αξίωση αδικ. πλουτισμού εκτός αν ο κομιστής μπορεί να ικανοποιηθεί εκ της υποκείμενης σχέσης.

Επί πώλησης επέλευση πλουτισμού με μεταβίβαση κυριότητας και παράδοση του πράγματος (επί δε παρακράτησης κυριότητας με παράδοση), μετατροπή δε αξίωσης αδικ. πλουτισμού σε χρηματική μόνο επί αδυναμίας αυτούσιας απόδοσης.

Διακοπή παραγραφής με επίδοση αγωγής και με κάθε διαδικαστική πράξη διαδίκου ή δικαστηρίου. Άρση διακοπής επί τελεσίδικης απόφασης απορριπτικής για λόγους τυπικούς, αναβίωση όμως διακοπής αν εγερθεί νέα αγωγή σε 6 μήνες. Νέα ρύθμιση παραγραφής με το ν. 4139/2013 ισχύουσα και σε εκκρεμείς υποθέσεις.

Διακοπή παραγραφής με αναγνώριση αξίωσης υπό οφειλέτη έναντι δανειστή (και όχι τρίτου).

Επί πλειόνων χρεών οφειλέτη καταλογισμός βάσει συμφωνίας, άλλως μονομερώς υπό οφειλέτη, άλλως κατά νόμον. Επί ένστασης εξόφλησης ο εναγόμενος πρέπει να αποδείξει την καταβολή, ο δε ενάγων (δανειστής), κατ’ αντένσταση, ότι ατή δεν αφορά το επίδικο, ενώ ο εναγόμενος με επαντένσταση ότι ο καταλογισμός στο επίδικο έγινε βάσει των άνω.

Επί ισχυρισμού μονομερούς ή ένστασης συμψηφισμού ανάγκη μνείας περιστατικών της συμψηφιστέας (αντ)απαίτησης. Επί πλειόνων απαιτήσεων δανειστή, μη ανάγκη μνείας σε ποία εξ αυτών αντιτάσσεται ο συμψηφισμός, διότι κατ’ εφαρμογή 422 ΑΚ συμπληρώνεται η αόριστη δήλωση.

Η ένσταση κατάχρησης δικαιώματος προϋποθέτει κατάφαση της ύπαρξής του, ενώ επί αμφισβήτησής του άρνηση αγωγής.

Αποδοτέα, ως πραγματικός πλουτισμός, η συμφωνηθείσα αξία πωληθέντος και όχι η αντικειμενική αξία.

Αδυναμία αυτούσιας απόδοσης πωληθέντος λόγω μικρής αξίας και πολυετούς χρήσης του από τους εναγομένους, ως και έλλειψης συμφέροντος πωλητή που προτίμησε το τίμημα πώλησης και όχι το πράγμα.

523/2014 ΤρΕφΛαρ (προσωπική κράτηση για εμπορικές απαιτήσεις – σύμβαση παραγγελίας – αλληλόχρεος λογαριασμός, αναγνώριση καταλοίπου – προβολή ενστάσεων για πρώτη φορά στο Εφετείο)

Μετά το ν. 3994/11 μη προσωπική κράτηση κατά εμπόρων για εμπορικές απαιτήσεις.

Επί εξαφάνισης εκκαλουμένης και εκδίκασης της υπόθεσης από το Εφετείο, εφαρμογή του ισχύοντος κατά τη δημοσίευση της απόφασής του νόμου και αυτεπάγγελτη έρευνα της νομιμότητας αιτήματος προσωπικής κράτησης.

Επί πώλησης με άμεσο αντιπρόσωπο, παθητικά ανομιμοποίητη η κατ’ αυτού αγωγή.

Επί σύμβασης παραγγελίας ο παραγγελέας παρέχει εντολή, ο δε παραγγελιοδόχος αναλαμβάνει στο όνομά του, αλλά για λ/σμό του παραγγελέα, ενέργεια εμπορικών πράξεων με προμήθεια. Είναι αντικειμενικά εμπορική πράξη, αμφοτεροβαρής και άτυπη, αποδεικνυόμενη με κάθε μέσο. Ελλείψει ειδικών δ/ξεων στον ΕμπΝ, ισχύς των περί εντολής του ΑΚ.

Υποχρέωση παραγγελιοδόχου να αποδώσει στον παραγγελέα ό,τι έλαβε για εκτέλεση της παρεγγελίας ή απέκτησε εξ αυτής, καθιστάμενος μόνος φορέας εκ της συναλλαγής του με τρίτους και υποχρεούμενος σε ανόρθωση εκ πταίσματος ζημιών του παραγγελέα.

Νομιμοποίηση κατά την έναρξη αλλά και όλη τη διάρκεια της δίκης ερευνώμενη αυτεπάγγελτα, ενώ μη κρίσιμο αν ο ενάγων ή ο εναγόμενος είναι πράγματι δικαιούχος ή υπόχρεος της αξίωσης.

Επί αλληλόχρεου λ/σμού απαιτείται δυνατότητα αποστολών και χρεώσεων εκατέρωθεν αδιαφόρως αν πράγματι έγιναν (αμοιβαίος αλληλόχρεος), ή μόνο από ένα (απλός ή ετεροσκελής). Η αποστολή λογιστικής εκκαθάρισης θεωρείται και ως πρόταση για αναγνώριση καταλοίπου που μπορεί, βάσει συμφωνίας, να θεωρείται αναγνωρισμένο αν ο αποδέκτης δεν αντιλέξει εμπρόθεσμα.

Οι ενστάσεις του εκκαλούντος εναγομένου, αν αποβλέπουν σε εξαφάνιση εκκαλουμένης, προτείνονται μόνο με έφεση ή πρόσθετους λόγους, ενώ αν αποβλέπουν σε απόρριψη αγωγής κατόπιν εξαφάνισης εκκαλουμένης κατά παραδοχή άλλου λόγου έφεσης και αναδίκασης της υπόθεσης στο Εφετείο, εφόσον γεννήθηκαν μετά την πρωτοβάθμια συζήτηση ή συντρέχουν οι όροι του 269 ΚΠολΔ, παραδεκτά προτείνονται το πρώτον και με τις δευτεροβάθμιες προτάσεις.

Ένσταση εξόφλησης και αντενστάσεις επί πλειόνων χρεών.

Μη αλληλόχρεος λ/σμός αφού κάθε πώληση διατηρούσε αυτοτέλεια και οι καταβολές αφορούσαν συγκεκριμένα τιμολόγια, οφειλέτης δε μπορούσε να καταστεί μόνο ο εναγόμενος, ενώ η τήρηση καρτέλας πελάτη εξυπηρετούσε λογιστικά τον προμηθευτή δίχως συμφωνία για ύπαρξη ή αποδεικτική ισχύ της.

85/2016 ΤρΕφΛαρ (προσβολή προσωπικότητας νομικού προσώπου)

Παράνομη προσβολή προσωπικότητας ν.π. ως προς την πίστη, φήμη και άλλα άυλα αγαθά, διό προστασία με πληρωμή ποσού, δημοσίευμα ή ό,τι επιβάλλεται εκ των περιστάσεων.

Αντικειμενική ευθύνη προσβάλλοντος μόνο ως προς την άρση της προσβολής, ενώ για αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση αναγκαία παράνομη υπαίτια προσβολή.

Επί προσβολής προσωπικότητας εταιρίας ανάγκη απόδειξης και συγκεκριμένης υλικής ζημίας, διότι η ηθική βλάβη στα ν.π. δεν αναφέρεται, όπως στα φυσικά, σε ενδιάθετο αίσθημα με τα δεδομένα ανθρώπινης λογικής χωρίς αποδείξεις αλλά σε συγκεκριμένη υλική βλάβη.

Επί εξύβρισης και δυσφήμησης παθητικό υποκείμενο είναι φυσικό (και όχι νομικό) πρόσωπο. Προστασία υπό του ΠΚ μόνο ΑΕ και δη περιορισμένη επί προσβολής της οικονομικής υπόστασής τους, όχι και λοιπών εταιριών που προστατεύονται εκ του αστικού δικαίου και του νόμου αθέμιτου ανταγωνισμού.

Όροι εφαρμογής του 920 ΑΚ. Μη ανάγκη πρόθεσης βλάβης του θιγόμενου. Οι διαδιδόμενες ειδήσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και αναληθείς (άλλως δυνατή εφαρμογή του 919 ΑΚ), εκθέτουσες αιτιωδώς και πραγματικά (και όχι αφηρημένα) σε κίνδυνο την πίστη, το επάγγελμα ή το μέλλον, αναγκαία δε απόδειξη αιτιώδους περιουσιακής ζημίας.

Αγωγή προσβολής αγροτικού συνεταιρισμού μέσω τηλεοπτικής εκπομπής από τηλεφωνική παρέμβαση τηλεθεατή. Ουσία αβάσιμη αγωγή κατά το 920 ΑΚ λόγω μη απόδειξης της αναλήθειας ή υπαίτιας άγνοιας των υπό του παρεμβάντος αναφερθέντων, μήτε της πρόκλησης συγκεκριμένης περιουσιακής ζημίας. Μη αξίωση κατά το 919 ΑΚ, αφού δεν προέκυψε πρόθεση παρεμβάντος να προκαλέσει ζημία στο συνεταιρισμό, αλλά εξέφρασε γενικά αγανάκτηση για οικονομική ζημία που υπέστη ως έμπορος πατάτας.

91/2016 ΤρΕφΛαρ (εξαίρεση μάρτυρα – τύπος μεταβίβασης ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο)

Εξαιρετέοι οι μάρτυρες με βέβαιο και άμεσο, μη εξαρτημένο από μελλοντικά γεγονότα, συμφέρον από την έκβαση της δίκης. Μη γνήσια η ένσταση εξαίρεσης μάρτυρα που δεν συνιστά ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης και δεν δημιουργεί εκκρεμοδικία, η δε αποδοχή της από το Εφετείο δεν άγει σε ανατροπή εκκαλουμένης αλλά στη μη λήψη υπόψη της κατάθεσης.

Συμπληρωματική λήψη υπόψη και ελεύθερη εκτίμηση αποδεικτικών μέσων μη πληρούντων τους όρους του νόμου, ήτοι υποστατών μεν πλην ελαττωματικών και άκυρων, όπως οι εξαιρετέοι μάρτυρες ή έγγραφα αχρονολόγητα, ανυπόγραφα, ανεπικύρωτα, μη συνταγμένα κατ’ αποδεικτικό τύπο ή μη θεωρημένα αρμοδίως.

Οι λόγοι έφεσης πρέπει να είναι και λυσιτελείς ώστε επί βασιμότητάς τους να επέρχεται εξαφάνιση εκκαλουμένης.

Θέσπιση με το 79§4 ν. 2238/94 έγγραφου τύπου (συμβολαιογραφικού ή ιδιωτικού θεωρημένου από τη ΔΟΥ) για μεταβίβαση ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, άλλως ακυρότητα. Ο άνω τύπος, παρεκκλίνων των οριζομένων στο 8β’ παρ. 1 ν. 2190/1920 για τη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών και του άτυπου μεταβίβασης ανωνύμων μετοχών κατά το 1034 ΑΚ, προσκρούει στον αξιογραφικό χαρακτήρα των μετοχών και στους κανόνες μεταβίβασής τους και δεν είναι συστατικός αλλά αποδεικτικός, τεθείς χάριν φορολογικών συμφερόντων του δημοσίου, ισχύς δε ακυρότητας μόνον έναντι φορολογικών αρχών και όχι στις μεταξύ των μερών σχέσεις.

95/2016 ΤρΕφΛαρ (γειτονικό δίκαιο – διάνοιξη παραθύρων σε τοίχο πλησίον ομόρου ακινήτου, σωλήνες ομβρίων με απορροή εντός του όμορου, τέντες εκτεινόμενες στο όμορο)

Ο κύριος ακινήτου δεν μπορεί να απαγορεύσει στον πάνω και κάτω από το έδαφος χώρο ενέργεια σε τέτοιο ύψος ή βάθος ώστε να μην εξαρτά κανένα συμφέρον. Η υπό κυρίου διάνοιξη ή διατήρηση ανοιγμάτων (παραθύρων) σε τοίχο κείμενο στο ακίνητό του, έστω και πλησίον όμορου, δεν συνιστά επέμβαση σε ξένη ιδιοκτησία αλλά απορρέει από την κυριότητα.

Κατά τον ΓΟΚ/1973, επί τοίχων ανεγειρόμενων σε επαφή με το κοινό όριο ιδιοκτησιών απαγορεύεται διάνοιξη ανοιγμάτων, άλλως κλείονται με δικ. απόφαση με διαδίκους τους κυρίους των όμορων ακινήτων. Η άνω ρύθμιση γειτονικού δικαίου θεμελιώνει ενοχική αγωγή με αίτημα μόνο το κλείσιμο ανοιγμάτων, ενώ αντίθετα η εμπράγματη αρνητική αγωγή προϋποθέτει διατάραξη, απευθύνεται κατά του προσβάλοντος αδιαφόρως αν είναι κύριος ή νομέας, με αίτημα άρση προσβολής και παράλειψη στο μέλλον. Ανοίγματα τα επί τοίχων ή στέγης κενά (φεγγίτες, παράθυρα) για φωτισμό και αερισμό.

Μη δυνατή κτήση δουλείας φωτισμού με παράθυρα σε τοίχους εν επαφή με το κοινό όριο ακινήτων με σύμβαση ή χρησικτησία.

Μη νόμιμη αγωγή με αίτημα να κλείσουν παράθυρα οικοδομής του εναγομένου απέχοντα από το όριο των ιδιοκτησιών λίγα εκατοστά, ως μεν αρνητική αγωγή αφού απέχουν από αυτό, ως δε ενοχική γιατί πρέπει ο τοίχος να βρίσκεται σε επαφή με το όριό τους.

Βάσιμη η αγωγή ως προς σωλήνες ομβρίων υδάτων εντός της ιδιοκτησίας του εναγομένου, αφού η απορροή γίνεται εντός της ιδιοκτησίας των εναγόντων με βλάβη τους.

Υποχρέωση αφαίρεσης τεντών εκτεινομένων στην ιδιοκτησία εναγόντων όπου πέφτουν τα όμβρια ύδατα, και κωλυουσών τυχόν οικοδόμηση.

Αβάσιμη αγωγή για μαρμάρινες βάσεις παραθύρων που εισέρχονται ελάχιστα στο ακίνητο των εναγόντων χωρίς βλάβη.

Μη κατάχρηση δικαιώματος εκ του ότι τα πολεοδομικώς παράνομα παράθυρα υπάρχουν προ πολλών ετών αφού ασκείται για προστασία κυρίου του ακινήτου.

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

31/2015 ΜονΕφΛαρ (Πώληση αγροτικών προϊόντων - υπερημερία οφειλέτη και αξιώσεις δανειστή)

Πώληση αγροτικών προϊόντων με προκαταβολή ποσού και συμφωνία παράδοσής τους μετά την ολοσχερή εξόφληση.

Επί υπερημερίας οφειλέτη αποζημίωση δανειστή για μη εκπλήρωση, που μπορεί να συνίσταται στη διαφορά μεταξύ τιμήματος της εκ νέου πώλησης του πράγματος και εκείνου της αρχικής.

Επί μερικής υπερημερίας, αν ο δανειστής έχει συμφέρον στη μερική εκπλήρωση οφείλει ανάλογο τμήμα της αντιπαροχής ενώ δικαιούται, ως προς το καθυστερούμενο μέρος α) να ζητήσει εκπλήρωσή του και αποζημίωση για την εκ της καθυστέρησης ζημία ή β) να τάξει προθεσμία εκπλήρωσης και επί παρόδου άπρακτης να ζητήσει αποζημίωση για μερική μη εκπλήρωση ή να υπαναχωρήσει ως προς το μέρος αυτό. Αν όμως δεν έχει συμφέρον στη μερική εκπλήρωση, αποζημίωσή του για ολική μη εκπλήρωση ή υπαναχώρηση εκ της όλης σύμβασης εφόσον αποκρούσει το εκτελεσθέν μέρος ή τάξει προθεσμία εκπλήρωσης του λοιπού μέρους.

Αοριστία αιτήματος διαφυγόντος κέρδους ενάγοντος πωλητή λόγω μη παραλαβής υπό του αγοραστή της πωληθείσας ποσότητας.

Μη ηθική βλάβη επί μη πληρωμής τιμήματος εκ πώλησης αγροτικών προϊόντων καθόσον, καίτοι συνιστά ποινικό αδίκημα, βάση της αξίωσης παραμένει η παραβίαση της σύμβασης η οποία από μόνη δεν συνιστά αδικοπραξία.

39/2015 ΜονΕφΛαρ (Απόλυτη ακυρότητα μη έγγραφων συμβάσεων νπδδ με αντικείμενο άνω του στο νόμο ποσού ή υποχρεώσεις διαρκείας – έκτακτες περιπτώσεις που δικαιολογούν απευθείας ανάθεση – διακαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αγωγής αδικ. πλουτισμού)

Απόλυτη ακυρότητα μη έγγραφων συμβάσεων νπδδ με αντικείμενο άνω του στο νόμο ποσού ή υποχρεώσεις διαρκείας. Άρση ακυρότητας επί εκτέλεσης της σύμβασης μόνον όταν προηγήθηκε έγγραφη πρόταση, χωρίς να ακολουθήσει και έγγραφη αποδοχή. Δυνατότητα Δημάρχου να συνάπτει σε έκτακτες περιπτώσεις σύμβαση απευθείας ανάθεσης εργασίας ή προμήθειας με αντικείμενο μη υπερβαίνον το στο νόμο ποσό, άλλως ακυρότητα.

Επί δημόσιων έργων, μη δικαίωμα αναδόχου για τροποποιήσεις ως προς τη μορφή του έργου, την ποιότητα, το είδος ή ποσότητα εργασιών χωρίς προηγούμενη έγγραφη εντολή κυρίου του έργου και σύνταξη και έγκριση συγκριτικού πίνακα. Μη αποζημίωση αναδόχου για μεταβολές γενόμενες χωρίς προηγούμενη έγγραφη εντολή, έστω και αν το βελτιώνουν, εκτός αν κριθούν αναγκαίες από τον κύριο του έργου ή το ΔιοικΕφ, οπότε νομιμοποιούνται με την εκ των υστέρων σύνταξη και έγκριση συγκριτικού πίνακα.

Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αγωγής αδικ. πλουτισμού κατά Δήμου για καταβολή εργολαβικής αμοιβής εκ διενέργειας πρόσθετων προφορικά (και ακύρως) συμφωνηθεισών εργασιών μη προβλεπόμενων στη σύμβαση, έστω και αν το έργο απέβλεψε σε δημόσιο σκοπό.

Ρύθμιση με το 53 ν.δ. 496/1974 των κοινοποιήσεων κατασχετηρίου επί κατάσχεσης απαίτησης εις χείρας νπδδ ως τρίτου, ως και της αναγγελίας επί εκχώρησης χρηματικής απαίτησης κατ’ αυτού, με ποινή ακυρότητας. Μη ισχύς τούτου στους ΟΤΑ, αρκούσας της προς το Δήμαρχο κοινοποίησης της αναγγελίας εκχώρησης.

Αφηρημένη σύμβαση η εκχώρηση, το δε κύρος της δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη και κύρος της αιτίας, εκτός αν α) εκ της υποκείμενης αιτίας κρίνεται ο τύπος της εκχώρησης, β) η αιτία είναι άκυρη ως προσκρούουσα στα χρηστά ήθη ή γ) τα μέρη εξάρτησαν την εκχώρηση από το κύρος της αιτίας.

Αναγγελία και με επίδοση αγωγής του εκδοχέα για καταβολή της εκχωρηθείσας απαίτησης, χωρίς ανάγκη ρητής μνείας τούτου.

70/2015 ΜονΕφΛαρ (Άφεση χρέους – δυνατή η παραίτηση απο αξίωση ηθικής βλάβης απο εργατικό ατύχημα – ακύρωση διακιοπραξίας επί ουσιώδους πλάνης)

Επί άφεσης χρέους ο δανειστής παραιτείται αξίωσής του κατά οφειλέτη που το αποδέχεται. Κατάρτιση αναιτιώδους σύμβασης άφεσης χρέους με άτυπη δήλωση δανειστή, και σιωπηρή, αρκεί να είναι σαφής.

Δυνατή παραίτηση από αξίωση ηθικής βλάβης εξ εργατικού ατυχήματος.

Επί ενοχής εις ολόκληρον η άφεση ενεργεί υποκειμενικά, δυνατή όμως συμφωνία περί αντικειμενικής άφεσης οπότε απαλλάσονται όλοι αδιαφόρως αποποίησης της απαλλαγής από έναν.

Επί άφεσης χρέους δεν υφίσταται ανταλλαγή παροχών, διό μη εφαρμογή του 179 ΑΚ (περί ακυρότητας δικαιοπραξίας επί προφανούς δυσαναλογίας παροχών).

Ακύρωση δικαιοπραξίας επί ουσιώδους πλάνης, τέτοια δε δεν είναι η αφορώσα παραγωγικά αίτια της βούλησης εκτός αν αυτά τέθησαν ως αίρεση ή συζητήθηκαν πριν την κατάρτιση και αποτέλεσαν συμβατικά βάση.

Μη ακυρώσιμη η δήλωση παραίτησης μισθωτού από αξίωση ηθικής βλάβης λόγω εργατικού ατυχήματος επί μη ουσιώδους πλάνης ως προς τα παραγωγικά αίτια και δη ως προς το περιεχόμενο της υπογραφείσας δήλωσης. Αοριστία ισχυρισμού απάτης επί μη μνείας του τρόπου και της δολιότητας πρόκλησης πλάνης ως και της αιτιώδους συνάφειάς της με τη δήλωση βούλησης, αφού μόνη η εγχείριση εγγράφου προς υπογραφή δεν αρκεί για να προκαλέσει πλάνη.

122/2015 ΜονΕφΛαρ (Παράδοση έργου- καταβολή αμοιβής – αγωγή εργολαβικής αμοιβής εκ σύμβασης έργου μεταξύ Δήμου και εργολάβου)

Παράδοση έργου η εκτέλεση και περιέλευσή του στην εξουσίαση του εργοδότη, εφόσον είναι το συμφωνηθέν και όχι εντελώς διαφορετικό.

Η αμοιβή μπορεί να ορισθεί κατ’ «αποκοπή», κατά μονάδα, βάσει προϋπολογισμού, απολογιστικά, κατά χρονικές μονάδες και δη κατά ορισμένο ποσό ανά ώρα, σε ποσοστά ή και να αφεθεί ακαθόριστη ως προς το ποσό και τον τρόπο υπολογισμού.

Καταβολή αμοιβής κατά την παράδοση του έργου, ή κάθε τμήματος αν αυτή συμφωνήθηκε κατά τμήματα που καθένα αποτελεί και αυτοτελές έργο.

Αγωγή εργολαβικής αμοιβής εκ σύμβασης έργου μεταξύ Δήμου και εργολάβου για συντήρηση αγροτικών δρόμων και καθαρισμό ρεμάτων δημοτικών διαμερισμάτων ως και μεταφορά αδρανών υλικών. Αοριστία λόγω μη σαφούς προσδιορισμού του έργου, ήτοι δεν καθορίζονται αριθμητικά πόσοι δρόμοι και ρέματα ανά διαμέρισμα συντηρήθηκαν και πόσος όγκος υλικών μεταφέρθηκε, μήτε η συμφωνηθείσα αμοιβή συντήρησης ανά δρόμο και ρέμα και μεταφοράς ανά κυβικό μέτρο υλικών, ούτε το διάστημα πραγματοποίησης κάθε τμήματος έργου.

247/2015 ΜονΕφΛαρ (Επί ένορκης βεβαίωσης απόδειξη κλήτευσης του αντιδίκου από τον προσκομίζοντα αυτήν – επί σύμβασης εργασίας τα μέρη αποβλέπουν σε παροχή εργασίας με νομική και προσωπική εξάρτηση μισθωτού)

Επί ένορκης βεβαίωσης απόδειξη κλήτευσης του αντιδίκου από τον προσκομίζοντα αυτήν (εκτός αν ο αντίδικος παρέστη κατά τη λήψη), ερευνώμενη και αυτεπάγγελτα. Μη λήψη υπόψη ένορκης βεβαίωσης με εσφαλμένη ημερομηνία αυτής επί μη απόδειξης ότι λήφθηκε πράγματι την γνωστοποιηθείσα στον αντίδικο μέρα.

Επί σύμβασης εργασίας τα μέρη αποβλέπουν σε παροχή εργασίας με νομική και προσωπική εξάρτηση μισθωτού. αδιαφόρως τρόπου ορισμού ή καταβολής του μισθού, ή δευτερευόντων στοιχείων όπως έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών, ενώ επί σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών ο εργαζόμενος παρέχει υπηρεσίες έναντι ανταλλάγματος, χωρίς έλεγχο ή εντολές εργοδότη.

Κατά το ν. 2639/1998 μαχητά τεκμήρια ότι η συμφωνία παροχής υπηρεσιών ή έργου ιδίως επί αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν) ή απασχόλησης κατ’ οίκον δεν υποκρύπτει σύμβαση εργασίας αν καταρτίζεται εγγράφως και γνωστοποιείται σε 15 ημέρες στην Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ επί μη υποβολής εντός 9 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου κατάστασης με τις υφιστάμενες άνω συμφωνίες υποκρύπτεται σύμβαση εργασίας.

Εν τοις πράγμασι ΟΕ επί μη δημοσίευσής της, ισχύουσας της απεριόριστης εις ολόκληρον ευθύνης των μελών και της ατομικής εκπροσώπησης, ενώ διαφορετική πρόβλεψη στο μη δημοσιευθέν καταστατικό δεν αντιτάσσεται έναντι τρίτων.

Μη απόδειξη defacto ΟΕ μεταξύ χωριστών εκδοτικών εταιριών των εναγομένων που ως στενοί συγγενείς έχουν το ίδιο επώνυμο και στα έντυπά τους αναγράφεται η λέξη «Ό­μιλος» με το κοινό επίθετο. Μη διάδικος ανύπαρκτο νπ.

Σύμβαση εργασίας μεταξύ μίας εκ των εναγομένων ατομικών επιχειρήσεων με τον ενάγοντα ως γραφίστα έναντι καθαρών αποδοχών ανά μηνιαία έκδοση περιοδικού με εβδομαδιαία απασχόληση 40 ωρών σε γραφείο των κοινών εγκαταστάσεις των άνω επιχειρήσεων υπό τις εντολές και οδηγίες της εναγόμενης που κατέβαλε τις ασφ. εισφορές του.

304/2015 ΜονΕφΛαρ (Συμφωνία οροφοκτητών ρύθμισης δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους – προσβολή ακυρότητας απόφασης εκλογής διαχειριστή μόνο με αγωγή σε αποσβεστική προθεσμία 6 μηνών)

Ρύθμιση με συμφωνία οροφοκτητών δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους και δυνατότητα διορισμού, με απόφαση Γ.Σ., ως διαχειριστή οροφοκτήτη ή τρίτου ο οποίος, αν δεν ορίζεται άλλως στον κανονισμό, εκπροσωπεί δικαστικά για υποθέσεις διαχείρισης το σύνολο των οροφοκτητών ως ένωση προσώπων στερούμενη νομικής προσωπικότητας, η οποία είναι διάδικος.

Η απόφαση Γ.Σ. δεσμεύει και τους διαφωνήσαντες ή απέχοντες συνιδιοκτήτες.

Προσβολή ακυρότητας απόφασης εκλογής διαχειριστή μόνο με αγωγή σε αποσβεστική προθεσμία 6 μηνών και όχι με ένσταση, διό μη εφαρμογή του 273 ΑΚ περί απαράγραπτου των ενστάσεων.

Στην εντολή προς διαχείριση για είσπραξη κοινοχρήστων δαπανών εμπεριέχεται και η εντολή για άσκηση σχετικών αγωγών.

Απαράδεκτη ένσταση συμψηφισμού εκκαλούντος που απορρίφθηκε πρωτοδίκως και επαναφέρεται με τις προτάσεις και όχι με λόγο έφεσης.

333/2015 ΜονΕφΛαρ (Πραγματικό ελάττωμα μισθίου η αδυναμία συμβατικής χρήσης του λόγω απαγόρευσης από δημόσια αρχή ή αδυναμίας χορήγησης νόμιμης άδειας – περίπτωση μη ευθύνη εκμισθωτή)

Πραγματικό ελάττωμα μισθίου η αδυναμία συμβατικής χρήσης του λόγω απαγόρευσης από δημόσια αρχή ή αδυναμίας χορήγησης νόμιμης άδειας.

Αν κατά τη σύναψη μίσθωσης λείπει συμφωνημένη ιδιότητα ή ο εκμισθωτής γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το εμποδίζον τη συμβατική χρήση ελάττωμα, ή αν από υπαιτιότητά του προέκυψαν τα άνω μετά ή αν έγινε υπερήμερος ως προς την άρση, δικαίωμα μισθωτή (κατ’ επιλογή), αντί για μείωση ή μη καταβολή μισθώματος, να αξιώσει αποζημίωση για μη εκτέλεση της σύμβασης και δη για αιτιώδη θετική και αποθετική ζημία.

Αδυναμία χορήγησης πιστοποιητικού πυρασφάλειας και έκδοσης άδειας λειτουργίας εστιατορίου λόγω της υπό του μισθωτή τοποθέτησης λέβητα πετρελαίου στο πατάρι.

Μη ευθύνη εκμισθωτή, διότι κατά τη σύναψη της μίσθωσης δεν υποσχέθηκε ότι η θέρμανση μπορούσε να γίνει με λέβητα πετρελαίου και ότι η τοποθέτηση αυτού δεν θα εμπόδιζε την έκδοση άδειας.