ΑΡΘΡΟ 1

Σκοπός της ιδρύσεως του Λογαριασμού Αυτασφαλίσεως των Μελών του Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας είναι η ενίσχυση στα αμέσως ασφαλισμένα Μέλη του και δη από της εγγραφής των σ’ αυτό για την κάλυψη των κατωτέρω κινδύνων:

Α. ΘΑΝΑΤΟΣ ή ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ή ΜΕΡΙΚΗ

α) Σε περίπτωση ΘΑΝΑΤΟΥ ενεργού μέλους του Σωματείου από οποιαδήποτε αιτία, πλην της αυτοκτονίας (φυσικός θάνατος, ασθένεια, ατύχημα) καταβάλλεται στους δικαιούχους του ασφαλισμένου – σύμφωνα με τη σχετική προϋπάρχουσα στο Σωματείο δήλωσή του- το ποσό των 2.935€ . Το ποσό αυτό είναι διάφορο και ανεξάρτητο από το ποσό του άρθρου 10 παράγραφος Β εδάφ. 3 του καταστατικού του Σωματείου.
Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή του Κανονισμού Αυτασφαλίσεως έχει την δυνατότητα να αποφασίζει την άμεση καταβολή του ενός τρίτου (1/3) του ανωτέρω ποσού και προ πάσης ερεύνης των προβλεπομένων δικαιολογητικών για την κάλυψη των πρώτων αναγκών.

β) Σε περίπτωση ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ανικανότητας, σωματικής ή πνευματικής (από ασθένεια ή ατύχημα) και μετά πάροδο έξι (6) μηνών από της ημερομηνίας που εκδηλώθηκε αυτή και οριστική πιστοποιήσεώς της υπό των αρμοδίων ιατρών, θα καταβάλλεται στον ασφαλισμένο το ποσό των 2.935€.

γ) Σε περίπτωση ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα θα καταβάλλεται στο ασφαλισμένο ποσοστό- σύμφωνα με τον σχετικό για τούτο πίνακα προβλέψεων ποσοστών ανικανότητας του ποσού των 2.935€.

Β. ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (Νοσοκομειακό Επίδομα – Απώλεια Εισοδήματος)

α) Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος είναι ανίκανος για εργασία προσκαίρως από ασθένεια ή ατύχημα και νοσηλεύεται εντός Νοσοκομείου ή Κλινικής ή άλλου θεραπευτηρίου αναγνωρισμένου, θα του καταβάλλεται σαν νοσοκομειακό επίδομα (Ν.Ε.) το ποσό των 18€ ημερησίως.
Το νοσοκομειακό επίδομα θα καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα εισαγωγής του εντός Νοσοκομείου, Κλινικής ή άλλου θεραπευτηρίου, εργάσιμη ή μη, είτε η ανικανότητα προέρχεται από ασθένεια είτε από ατύχημα και σε καμία περίπτωση δεν διαρκεί πέρα των 6 μηνών για κάθε νοσηλεία. Νέα χορήγηση των παροχών της αυτασφαλίσεως δεν αποκλείεται, εφ’ όσον όμως τούτο επιβάλλεται από άλλη νεώτερη, ανεξάρτητη από την προηγούμενη και μεταγενέστερη αιτία. Η υποτροπή ασθενείας δεν θεωρείται νέα αιτία ανικανότητας. Ως ασθένεια δεν θεωρείται η εγκυμοσύνη.

β) Ειδική περίπτωση αποζημιώσεως : Σε κάθε γυναίκα δικηγόρο, Μέλος του Σωματείου, χορηγείται, σε περίπτωση τεκνοποιήσεως, επίδομα τοκετού, εφ’ όσον ο τοκετός λάβει χώρα μετά από 10 μήνες τουλάχιστον από της εγγραφής της στον λογαριασμό αυτασφαλίσεως, ανερχομένου του επιδόματος τούτου στην ημερήσια αποζημίωση επί 20 ημέρες.

γ) Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος είναι προσκαίρως ανίκανος για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα και νοσηλεύεται εκτός Νοσοκομείου ή Κλινικής ή άλλου θεραπευτηρίου, θα του καταβάλλεται σαν απώλεια εισοδήματος (Α.Ε.) το ποσό των 18€ για κάθε εργάσιμη ημέρα.

Ειδικώτερα το ποσό αυτό θα καταβάλλεται :

Όταν η πρόσκαιρη ανικανότητα είναι από ασθένεια ή ατύχημα από την έκτη (6η) εργάσιμη ημέρα και για το ίδιο χρονικό διάστημα της περιπτώσεως α.
Όταν μεταφέρεται στο σπίτι, για συνέχιση της νοσηλείας από Νοσοκομείο, Κλινική ή Θεραπευτήριο από ασθένεια ή ατύχημα από την 1η εργάσιμη ημέρα και για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα.
δ) Στις περιπτώσεις που η πρόσκαιρη ανικανότητα μετατραπεί σε ΜΟΝΙΜΗ, ΟΛΙΚΗ ή ΜΕΡΙΚΗ η καταβολή αποζημίωσης θα είναι η διαφορά του ποσού από του ήδη καταβληθέντος τοιούτου μέχρι της συμπληρώσεως της αποζημιώσεως της προβλεπομένης υπό της παραγράφου Α εδάφ. Β και γ (αντιστοίχως) του άρθρου 1.

Για τον υπολογισμό των ημερών μετράται η ημέρα του ατυχήματος ή της ενάρξεως της ασθενείας και της εισαγωγής σε Νοσοκομείο, Κλινική ή Θεραπευτήριο.
Εργάσιμες ημέρες, είναι οι ημέρες εργασίας στις Δημόσιες Υπηρεσίες.

Όταν ο ασφαλισμένος νοσηλεύεται σε Νοσοκομείο, Κλινική ή Θεραπευτήριο και έχει ανάγκη αποκλειστικής νυκτερινής νοσοκόμου, γεγονός το οποίο πρέπει να βεβαιώνεται από τον θεράποντα ή τους θεράποντες ιατρούς του της βεβαιώσεως αυτής τελούσης πάντοτε υπό της έγκρισης του ιατρού – ελεγκτού του Ταμείου, καταβάλλεται για την αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμου και για όσο χρονικό διάστημα ήθελε αποκτηθεί, μη δυνάμενο όμως σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τους 6 μήνες, ίσο ποσό με το σχετικό τιμολόγιο του Ι.Κ.Α.

ε) Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος πάσχει αποδεδειγμένως από μία ή περισσότερες των κατωτέρω σοβαρών ασθενειών, ήτοι:

1. Καρδιακή προσβολή.
2. Στεφανιαία νόσο που απαιτεί χειρουργική επέμβαση (διπλό BY PASS).
3. Εγκεφαλικό επεισόδιο.
4. Καρκίνος.
5. Νεφρική ανεπάρκεια.

Θα καταβάλλεται το ποσό των 2.935 € προς αντιμετώπιση των εκ της ασθενείας σπουδαίων αναγκών του ως ακολούθως :

Το 25% του άνω ποσού μετά την συμπλήρωση 30 ημερών
Το 25% του άνω ποσού μετά την συμπλήρωση 60 ημερών
Το 50% του άνω ποσού μετά την συμπλήρωση 120 ημερών

Προϋπόθεση για την καταβολή, οποιασδήποτε των άνω δόσεων εις τον ασφαλισμένο είναι να ζει αυτός κατά την ημέρα που αυτή οφείλεται. Σε όλως εξαιρετική και κατεπείγουσα περίπτωση που ο ασφαλισμένος πρέπει να υποστεί χειρουργική επέμβαση είτε σε νοσηλευτικό ίδρυμα του εσωτερικού είτε της αλλοδαπής, ή να υποστεί άλλου είδους θεραπεία κατεπειγόντως η Επιτροπή του Λογαριασμού Αυτασφαλίσεως μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να μεταβάλει τον ανωτέρω τρόπο καταβολής της παροχής κατά την κρίση της, δυναμένη ακόμα να καταβάλει αμέσως και εφ’ άπαξ ολόκληρο το προβλεπόμενο ποσό των 2.935 €.

Τα ανωτέρω καταβαλλόμενα ποσά δεν έχουν σχέση με τα ποσά που θα λάβει ο ασφαλισμένος από το Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών ή από άλλο οργανισμό.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.

Κάθε νέο μέλος που εγγράφεται στο Μητρώο Μελών του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. καταβάλει 50 € για δικαίωμα εγγραφής και συμμετοχής στον Λογαριασμό Αυτασφαλίσεως. Εάν το μέλος τούτο προέρχεται από μετάθεση ή από την Δικαιοσύνη (τακτική, διοικητική, στρατιωτική κλπ.) το δικαίωμα εγγραφής του και συμμετοχής στον Λογαριασμό Αυτασφαλίσεως καθορίζεται στο ποσό των 150 €.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

Στην αυτασφάλιση των Μελών του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. υπάγονται και δικαιούνται των παροχών αυτής οι εξής:

α) Δικηγόροι οι οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. και του Δ.Σ.Λ. καθώς και οι μέλλοντες να εγγραφούν στο Μητρώο αυτό, εφ’ όσον εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τον Λογαριασμό Αυτασφαλίσεως, είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και ασκούν αποκλειστικώς και πραγματικώς το λειτούργημα του Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων.

β) Το μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. και του Δ.Σ.Λ. συμμετέχει στον Λογαριασμό Αυτασφαλίσεως, χωρίς να απαιτείται προς τούτο ιδιαιτέρα τυπική ή ουσιαστική διατύπωση και χωρίς να επιβαρύνονται τα μέλη αυτού με δικαιώματα εγγραφής κλπ. Τα μέλη του προσωπικού τούτου και οι οικογένειες αυτών απολαμβάνουν όλων των χρηματικών παροχών που αναφέρονται το άρθρο 1 του παρόντος.

Η εξυπηρέτηση του Λογαριασμού Αυτασφαλίσεως, από απόψεως λειτουργίας εσωτερικής υπηρεσίας, θα γίνεται από τους ανωτέρω υπαλλήλους με την ευθύνη του αρχαιοτέρου εκ τούτων.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ

Αποκλείονται της Αυτασφαλίσεως :

α) Δικηγόροι που αποβάλλουν για οποιοδήποτε λόγο την ιδιότητα του Δικηγόρου και διαγράφονται από το Μητρώο του Δ.Σ.Λ. και του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.

β) Δικηγόροι που τελούν σε αναστολή της ασκήσεως του Δικηγορικού λειτουργήματος μόνιμη ή προσωρινή, ή σε άδεια ή έχουν αναδειχθεί δημόσιο αξίωμα ή υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάμεις ή δεν είναι ασφαλισμένοι στο Τ.Υ.Δ.Ε. για οποιαδήποτε αιτία.

γ) Υπάλληλοι που δεν είναι μόνιμοι είτε στο Δ.Σ.Λ. είτε στο Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. είτε απομακρύνονται από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Δικαιούχος ή δικαιούχοι του ασφαλίσματος, σε περίπτωση θανάτου του Μέλους, είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχει ορίσει ο ασφαλισμένος με έγγραφη δήλωσή του η οποία φυλάσσεται στο αρχείο του Σωματείου.

Αν δεν υπάρχει η ως άνω έγγραφη δήλωση τότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του καταστατικού του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. (άρθρο 8 παράγραφος γ περίπτωση ΙΙ)

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

α) Γνωστοποίηση:

Σε περίπτωση ασθενείας ή ατυχήματος ο ασφαλισμένος, ή οι δικαιούχοι σε περίπτωση θανάτου, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν το γεγονός αυτό με έγγραφο ή τηλεγράφημα στο Σωματείο, εντός προθεσμίας τριών ημερών από της ημέρας που συνέβη αυτό.

β) Αποδεικτικά στοιχεία:

Η γνωστοποίηση για να είναι νόμιμη και να οδηγεί σε δικαίωμα χορηγήσεως του ασφαλίσματος ή των παροχών, πρέπει να στηρίζεται στις διατάξεις του Κανονισμού Αυτασφαλίσεως και να συνοδεύεται από την προσκόμιση των απαιτουμένων κατά περίπτωση εγγράφων-αποδεικτικών στοιχείων- στα γραφεία του Σωματείου. Τα δικαιολογητικά – έγγραφα- πρέπει να προσκομίζονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από της επομένης του συμβάντος.

γ) Έλεγχος δικαιολογητικών – Εκδίκαση

Το Σωματείο ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά με την Πρωτοβάθμια Τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Ταμία και ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του, η οποία αποφασίζει για την χορήγηση των αιτουμένων παροχών ή για την απόρριψη αυτών. Την απορριπτική απόφαση της Πρωτοβάθμιας Τριμελούς Επιτροπής δικαιούται να προσβάλλει ο έχων έννομο συμφέρον με προσφυγή του απευθυνόμενη προς την Δευτεροβάθμια Επιτροπή, αποτελούμενη από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.

δ) Καταβολή παροχών

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, στην περίπτωση αποδοχής των από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή ή της αποδοχής της προσφυγής από την Δευτεροβάθμια Επιτροπή, ακολουθεί η καταβολή των παροχών. Για ανικανότητα μικρότερη των δύο δεκαπενθημέρων, οι παροχές καταβάλλονται στο τέλος του δευτέρου δεκαπενθημέρου. Γενικώς οι παροχές σε περίπτωση νοσηλείας κλπ. Αντιμετωπίζουν ολοκληρωμένα χρονικά διαστήματα και όχι τμήματα αυτών, πλην της περιπτώσεως ε του άρθρου 1.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α) Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις προς τον Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. για να γίνουν δεκτές και να εξετασθούν πρέπει να είναι νομίμως χαρτοσημασμένες και να έχουν επικολλημένο ένσημο του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. από 1 €.

β) Στο Σωματείο θα προσκομίζονται τα πρωτότυπα των παραστατικών εγγράφων νοσηλείας τα οποία, αφού ελεγχθούν και κρατηθούν φωτοτυπίες αυτών επικυρωμένες, θα επιστρέφονται στους αιτούντες προς χρήση των σε άλλα Ταμεία.

γ) Η εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων και η άρση των αμφισβητήσεων, η ερμηνεία των άρθρων αλλά και οι τυχόν τροποποιήσεις, συμπληρώσεις κλπ. των διατάξεων αυτών του κανονισμού θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.

ΛΑΡΙΣΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002