Απολογισμός ΔΣΛ – έτος 2021                                       Προϋπολογισμός ΔΣΛ – έτος 2022

Απολογισμός ΔΣΛ – έτος 2020                                       Προϋπολογισμός ΔΣΛ – έτος 2021

Απολογισμός ΔΣΛ – έτος 2019                                       Προϋπολογισμός ΔΣΛ – έτος 2020

Απολογισμός ΔΣΛ – έτος 2018                                       Προϋπολογισμός ΔΣΛ – έτος 2019

Απολογισμός ΔΣΛ – έτος 2017                                       Προϋπολογισμός ΔΣΛ – έτος 2018

Οικονομικός Απολογισμός ΔΣΛ – έτος 2016               Προϋπολογισμός ΔΣΛ – έτος 2017

Οικονομικός Απολογισμός ΔΣΛ – έτος 2015               Αρχικός & αναθ/μένος Προϋπολογισμός ΔΣΛ – έτος 2016

Οικονομικός Απολογισμός ΔΣΛ – έτος 2014               Προϋπολογισμός ΔΣΛ – έτος 2015