ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

15/2016 ΤρΕφΛαρ (αγωγή αποζημίωσης κατά Τράπεζας – έκταση εγγύησης επί αλληλόχρεου λ/σμού – απάτη δικαστηρίου)

Αγωγή αποζημίωσης κατά Τράπεζας (και υπαλλήλων της) που ενάντια στα χρηστά ήθη προέβη σε έκδοση δ/γής πληρωμής για εξοφληθείσα απαίτηση και δι’ αυτής σε επιβολή προσημειώσεων και κατάσχεσης.

Η πρωτόδικη απόφαση επί αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής του ενάγοντος που αναγνώρισε ότι ουδέν οφείλει εκ της σύμβασης εγγύησης, εκδοθείσα μετά τις προσημειώσεις και κατασχέσεις και καταστάσα αμετάκλητη κατόπιν παραίτησης της εναγόμενης Τράπεζας από τα ένδικα μέσα για περάτωση και μόνο της αντιδικίας χωρίς έλεγχο της ορθότητάς της, δεν καθιστά παράνομες και δη αναδρομικά την έκδοση της δ/γής πληρωμής και τις δι’ αυτής προσημειώσεις και κατάσχεση.

Η εγγύηση επί αλληλόχρεου λ/σμού δεν αποτελεί υπόσχεση καταβολής σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, αλλά εγγύηση για το εκ του κλεισίματος κατάλοιπο. Επί μη ύπαρξης συμφωνίας λύσης της εγγύησης, μη δεσμευτικιή η εξώδικη δήλωση του ενάγοντος προς την Τράπεζα να απόσχει από την έκδοση δ/γής πληρωμής και δεν αποδεικνύει δόλο εξαπάτησης του Δικαστηρίου προς έκδοση της δ/γής.

Μη απάτη δικαστηρίου ο ενσυνειδήτως υποβαλλόμενος ψευδής ισχυρισμός, αν δεν συνοδεύεται από ψευδή αποδεικτικά στοιχεία. Μη ψευδές στοιχείο το έγγραφο της εγγύησης, αφού βεβαιώνει τη σύμβαση και την εξ αυτής ενοχή.

50/2016 ΤρΕφΛαρ (αμοιβή ή αποζημίωση μελών ΔΣ της ΑΕ)

Καταβολή υπό ΑΕ στα μέλη του ΔΣ κάθε άλλης (εκτός της συμμετοχής στα κέρδη) αμοιβής ή αποζημίωσης μη οριζόμενης κατά ποσό στο καταστατικό, κατόπιν ειδικής απόφασης της τακτικής ΓΣ, όπως όταν ο καθορισμός της περιέχεται ως ειδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και γίνεται αυτοτελής ψηφοφορία.

Δυνατότητα αμοιβής των συμβούλων με χρηματική ή μη παροχή κατά την παροχή υπηρεσιών, ως και μετά τη λήξη της θητείας ως αποζημίωση ή σύνταξη.

Αντιδιαστολή των άνω από τις συμβάσεις ΑΕ με μέλη του ΔΣ για τις οποίες, αν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής, απαιτείται έγκριση ΓΣ.

Δυνατή συρροή στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας του διοικ. συμβούλου και του υπαλλήλου της ΑΕ με εργασιακή σύμβαση, διό αν η τελευταία προϋπήρχε του διορισμού ως συμβούλου μη ανάγκη έγκρισης της ΓΣ.

Παραβίαση των 173 και 200 ΑΚ αν το δικαστήριο δεν τα εφαρμόζει καίτοι διαπιστώνει κενό ή αμφιβολία, ή τα εφαρμόζει καίτοι δέχεται σαφήνεια της δικαιοπραξίας. Μη υποχρέωση δικαστηρίου να εξειδικεύσει τις αρχές καλής πίστης και μη δέσμευσή του εξ ισχυρισμών των διαδίκων, δυνάμενο να αντλήσει και στοιχεία εκτός της σύμβασης.

Απόφαση καταβολής στους συμβούλους αμοιβών με καθορισμό ανώτερου ορίου (πλαφόν) ποσού μη καθοριζόμενου στο καταστατικό χωρίς ορισμό ειδικότερα των προσώπων. Ασάφεια και ερμηνεία ότι αληθής βούληση δεν ήταν η παροχή ορισμένης αμοιβής στους συμβούλους, μη συγκεκρινοποιηθείσας.

82/2016 ΤρΕφΛαρ (απόδειξη δημοσίων εγγράφων – προσβολή εγγράφου ως πλαστού)

Δημόσια έγγραφα τα συντασσόμενα κατά τους νόμιμους τύπους από λειτουργικά και καθ’ ύλην αρμόδιο δημόσιο υπάλληλο ή ασκούντα δημόσια υπηρεσία. Πλήρης απόδειξή τους έναντι όλων ως προς τα επιχειρηθέντα από ή ενώπιον του συντάκτη τους αλλά δυνατότητα προσβολής ως πλαστών κατά τη νόμιμη διαδικασία.

Πλαστογραφία είτε με εξ αρχής κατάρτιση εγγράφου, είτε με αλλοίωση γνησίου με εξάλειψη ή προσθήκη λέξεων, αριθμών ή σημείων. Επί δημοσίου εγγράφου, πλαστογραφία και η διανοητική, ήτοι η υπό του συντάκτη ή εκδότη βεβαίωση ψευδών περιστατικών.

Προσβολή εγγράφου ως πλαστού με αγωγή, ένσταση, έφεση ή ανακοπή κατά δ/γής πληρωμής, ή και με τις προτάσεις αν η πλαστογραφία αποδίδεται σε ορισμένο πρόσωπο, άλλως μόνο κατ’ ένσταση με τους περιορισμούς των 269 και 527 ΚΠολΔ, που ισχύουν και αν η πλαστογραφία αποδίδεται μεν σε ορισμένο πρόσωπο αλλά το αδίκημα παραγράφηκε.

Αγωγή αναγνώρισης πλαστότητας προικοσυμβολαίου λόγω του ότι σε αυτό συμβλήθηκε και ο τότε ανήλικος ενάγων ως προικοδότης, δίχως τήρηση νόμιμων διατυπώσεων ως προς την εκπροσώπηση και υπογραφή του. Κάλυψη άνω σχετικής ακυρότητας, καθόσον δεν προσβλήθηκε αφότου ενηλικιώθηκε. Ουσία αβάσιμη αγωγή, καθόσον ο ενάγων σε προηγούμενη δίκη επί αγωγής κυριότητας του νυν εναγόμενου δεν αμφισβήτησε το κύρος του προικοσυμβολαίου, δημιουργήσας έτσι βάσιμα πεποίθηση ότι δεν θα επιδιώξει ακύρωσή του.

86/2016 ΤρΕφΛαρ (προσβαλλόμενα κεφάλαια απόφασης επί αναιρέσεως -αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας, λόγω εικονικότητας – ανάκληση δωρεάς αιτία θανάτου – ακυρότητα)

Αναίρεση απόφασης κατά τα κεφάλαια στα οποία αφορά ο δεκτός γενόμενος λόγος καθώς και τα με αυτά αρρήκτως συναπτόμενα.

Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας, λόγω εικονικότητας, συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου αιτία πώλησης από την ενάγουσα στην εναγόμενη, ενώ πρόθεσή τους ήταν η σύναψη μετακλητής αιτία θανάτου δωρεάς, και έκδοση θετικής ανετάκλητης απόφασης.

Ανάκληση υπό της ενάγουσας δωρήτριας της υποκρυπτόμενης έγκυρης δωρεάς αιτία θανάτου, αφού αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή με συμβολαιογραφική δήλωση και γνωστοποίησή της, χωρίς επίκληση λόγων.

Καταχρηστική η ανάκληση της δωρεάς μετά παρέλευση 10ετίας, αφού προκαλεί ανατροπή παγιωθείσας κατάστασης και επάγεται δυσμενείς (έστω μη αφόρητες ή δυσβάστακτες) για τα οικονομικά συμφέροντα της δωρεοδόχου εναγόμενης, που καλόπιστα είχε προβεί σε εκτεταμένες εργασίες και δαπάνες απόκτησης και ριζικής ανακαίνισης του δωρηθέντος, σε γνώση, συναίνεση και ευαρέσκεια της δωρήτριας

90/2016 ΤρΕφΛαρ (αδικοπραξία με παράλειψη επί υποχρέωσης προφύλαξης – ευθύνη προστήσαντος -υποπρόστηση)

Επί αδικοπραξίας παράνομη η παράλειψη επί υποχρέωσης προφύλαξης του προσβληθέντος δικαιώματος, απορρέουσας από νόμο, δικαιοπραξία ή την καλή πίστη, και δη όταν με προηγούμενη πράξη δημιούργησε κάποιος κατάσταση επικινδυνότητας, χωρίς να λάβει μέτρα για αποτροπή του κινδύνου.

Διάκριση υπαιτιότητας από την παρανομία, ενδέχεται όμως η αμέλεια να καθιστά τη συμπεριφορά και παράνομη ή αντιστρόφως, όπως επί παράβασης του γενικού καθήκοντος επιμέλειας.

Επί πρόστησης, ήτοι παροχής υπηρεσιών υπό τον έλεγχο και επίβλεψη του προστήσαντος έστω και με γενικές οδηγίες, αντικειμενική (συν)ευθύνη αυτού για παράνομη υπαίτια συμπεριφορά προστηθέντος. Αν ο αρχικός προστηθείς έχει δυνατότητα χρησιμοποίησης (υπο)προστηθέντων, ευθύνη προστήσαντος και για την αδικοπραξία αυτών χωρίς ανάγκη ελέγχου και παροχής οδηγιών σε αυτούς.

Ανάθεση υπό ιδιοκτήτη εμπορικού κέντρου της διαχείρισης λειτουργίας του σε εταιρία και περαιτέρω ανάθεση υπ’ αυτής υπηρεσιών καθαρισμού και ασφάλειας του εμπορικού κέντρου σε άλλη εταιρία.

Πτώση (και σωματική βλάβη) εγκύου επισκέπτριας του κέντρου στο δάπεδο λόγω ολισθηρότητας εκ προηγηθέντος καθαρισμού. Υπαιτιότητα του υπό της διαχειρίστριας (προστηθείσας) εταιρίας ορισθέντος ως γενικού διευθυντή του εμπορικού κέντρου ο οποίος δυνάμει σύμβασης εργασίας είχε αρμοδιότητα εποπτείας του καθαρισμού και, παρά την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, παρέλειψε να ελέγξει την κατάσταση των δαπέδων, ασκώντας εποπτεία στο προσωπικό καθαριότητας ώστε να εξαλείψει την επικίνδυνη ολισθηρότητα, ως και στο προσωπικό ασφαλείας ώστε να σημανθεί ο χώρος με κατάλληλη πινακίδα.

Αντικειμενική ευθύνη του ιδιοκτήτη του εμπορικού κέντρου – αρχικού προστήσαντος την διαχειρίστρια εταιρία λόγω πταίσματος του άνω υποπροστηθέντος κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του.

Μη απόδοση κοινού παραβόλου έφεσης στο νικήσαντα διάδικο επί ήττας των συνεκκαλούντων – ομοδίκων του.

96/2016 ΤρΕφΛαρ (ευθύνη κληρονόμου επ” ωφελεία απογραφής – συνέπειες αγωγής κατ” αυτού)

Ευθύνη κληρονόμου επ’ ωφελεία απογραφής για χρέη κληρονομίας μόνο ως το ενεργητικό της και όχι με την ατομική του περιουσία. Η ανεπάρκεια κληρονομιαίας περιουσίας για ικανοποίηση κληρονομικών δανειστών δεν επηρεάζει τη νομιμοποίηση του κληρονόμου επί κατ’ αυτού αγωγής επιδίκασης, ούτε τη βασιμότητά της, αλλά επάγεται αδυναμία εκτέλεσης επί της ατομικής περιουσίας του.

Αγωγή αποζημίωσης ν.π.ι.δ (Γηροκομείου) για αποκατάσταση ζημίας εξ οικονομικών ατασθαλιών και δη πλαστογραφίας και υπεξαίρεσης υπό των εναγομένων (εργαζόμενό του και Πρόεδρο ΔΣ αυτού).

Μη αιτιώδης συνάφεια της αδικοπραξίας με την κατά τα επόμενα έτη μείωση των προς το ενάγον δωρεών τρίτων, που εξαρτιόταν και από άλλους μελλοντικούς αστάθμητους παράγοντες, μόνο δε η μείωση του κύρους του και ο κλονισμός εμπιστοσύνης του κόσμου δεν αρκούν για επιδίκαση διαφυγόντων κερδών.

103/2016 ΤρΕφΛαρ (αδικοπρακτική απάτη – μη απαραίτητη η σύνδεση ζημίας με ωφέλεια του δράστη – αναγκαίος δόλος επί απο κοινού τέλεση – παραγραφή χρη,ατιστηριακών συναλλαγών – συρροή συμβατικής με αδικοπρακτική ευθύνη)

Επί αδικοπρακτικής απάτης, η ψευδής παράσταση μπορεί να αφορά μελλοντικό γεγονός ή απόκρυψη κρίσιμων γεγονότων, χωρίς ανάγκη σύνδεσης της ζημίας με ωφέλεια του δράστη αφού μπορεί να αφορά και τρίτον. Αδιάφορο το είδος πλάνης, αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο δήλωσης ή πράξης.

Επί από κοινού τελούμενης απάτης, αναγκαίος κοινός δόλος και σύμπραξη είτε ο καθένας πραγματώνει όλη την αντικειμενική υπόσταση είτε το αδίκημα τελείται με επιμέρους πράξεις συμμετόχων, μη ανάγκη δε εξειδίκευσης ενεργειών καθενός.

Χρηματιστηριακή συναλλαγή κάθε αγοραπωλησία κατά τη νομοθεσία χρηματιστηρίων ως και κάθε δικαιοπραξία συναφής με εκτέλεση αυτής. Παρεπόμενη χρηματιστηριακή συναλλαγή η σύμβαση παραγγελίας (γνωστή ως σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών) με αντικείμενο υποχρέωση του χρηματιστή να εκτελέσει την παραγγελία του πελάτη με κατάρτιση κύριας αγοραπωλησίας έναντι αμοιβής του και τιμήματος χρεογράφων, η οποία συνιστά σύμβαση εμπορικής παραγγελίας με εφαρμογή των περί εντολής δ/ξεων.

Ενιαύσια παραγραφή κάθε χρηματιστηριακής συναλλαγής.

Συρροή συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης αν το βιοτικό γεγονός και χωρίς τη σύμβαση θα ήταν παράνομο ως αντίθετο στα χρηστά ήθη ή στο καθήκον του μη υπαιτίως ζημούν άλλον.

Αδικοπραξία εναγομένων, που πρότειναν στον ενάγοντα να επενδύσει σε αγορά παραγώγων πετρελαίου, διαβεβαιώνοντας ότι επρόκειτο για εξαιρετικά επωφελή και ασφαλή επένδυση αν γινόταν άμεσα και ήταν μεγάλου κεφαλαίου και ότι αυτοί είχαν μεγάλη ακίνητη περιουσία ενώ, προς κάμψη επιφυλάξεων, του παρέδωσαν ατελή συναλλαγματική.

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

218/2015 ΜονΕφΛαρ (υποκατάσταση αναδόχου σε δημόσιο έργο – ρύθμιση σχέσεων εργολάβου με υπεργολάβο – εργατικό ατύχημα – ηθική βλάβη)

Επί δημοσίων έργων, υποκατάσταση αναδόχου από άλλον κατόπιν τήρησης νομίμων όρων και έγκρισης από το φορέα κατασκευής, άλλως κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου. Υποκατάσταση μόνο κατά το στάδιο εκτέλεσης έργου μετά την υπογραφή της σύμβασης, με μεταβίβαση των εκ της εργολαβικής σύμβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε τρίτον που υπεισέρχεται στη μεταξύ φορέα του έργου και εργολάβου σχέση. Μη υποκατάσταση επί υπεργολαβίας, με την οποία ο εργολάβος αναθέτει με αμοιβή εκτέλεση ορισμένων εργασιών σε τρίτο, μη συνδεόμενο διά νομικού δεσμού με τον εργοδότη. Επί μη νόμιμης υποκατάστασης, ρύθμιση σχέσεων υπεργολάβου και εργολάβου από το ν. 1396/83 (καθό συνευθύνη εργολάβου και υπεργολάβου έργου για λήψη μέτρων ασφαλείας) και όχι περί δημοσίων έργων.

Ηθική βλάβη παθόντος σε εργατικό ατύχημα, ασφαλισμένου ή όχι στο ΙΚΑ, αν οφείλεται σε πταίσμα εργοδότη ή προστηθέντων. Υποχρέωση εργοδότη περί προστασίας από τη γενική δ/ξη του 662 ΑΚ και την ειδική εργατική νομοθεσία για μέτρα ασφάλειας στις οικοδομές.

Δημόσιο το έργο επέκτασης και αναβάθμισης της Λέσχης Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας εντός αεροδρομίου Τατοίου), κύριος του οποίου είναι το Δημόσιο, που αποσκοπεί στην ασφάλεια της χώρας με τη λειτουργία του κτιρίου που έχει πολλές χρήσεις μεταξύ των οποίων και η σχολή υπαξιωματικών.

Μη υπαιτιότητα αναδόχου και υποκατάστατου αυτού λόγω τήρησης των δ/ξεων για πρόληψη ατυχημάτων με μελέτη ασφάλειας, ενδεδειγμένο εξοπλισμό και ειδικές πινακίδες για την υποχρέωση χρήσης του, ως και ορισμό τεχνικού ασφαλείας και επιβλέποντος μηχανικού.

Υπαιτιότητα υπεργολάβου, που παρέλειψε να υποδείξει στον υπ’ αυτού προσληφθέντα παθόντα να φέρει κράνος και αντιολισθητικά υποδήματα και να τοποθετήσει στο ικρίωμα μεταλλικό χειρολισθήρα.

Συνυπαιτιότητα παθόντος, καθόσον καίτοι έμπειρος και γνώστης του κινδύνου εκ της έλλειψης στο ικρίωμα περιμετρικών μέτρων, συνέχισε την εργασία δίχως εξοπλισμό.

249/2015 ΜονΕφΛαρ (αγωγή υπερωριών – αοριστία – άκυρη καταγγελία συμβ. εργασία)

Επί αγωγής εξ υπερωριών ανάγκη μνείας της διάρκειας ημερήσιας απασχόλης επί υπέρβασης του ημερήσιου ωραρίου, άλλως κατά εβδομάδα, δυνατός δε προσδιορισμός των ωρών και κατά μέσο όρο ανά εβδομάδα ή μήνα. Αοριστία αγωγής επί μη μνείας των ωρών πραγματικής εργασίας ως φορτοεκφορτωτή προς (εκ)φόρτωση εμπορευμάτων από τα οχήματα και των ωρών απλής ετοιμότητας προς εργασία κατά τις οποίες μετακινούνταν ως ανενεργός συνοδηγός.

Επί άκυρης καταγγελίας επιδίκαση μισθών υπερημερίας για όσο χρόνο ο ενάγων μισθωτός επέδειξε ειλικρινή προθυμία για εργασία, όχι όμως για διάστημα καθό δεν υπήρχε δυνατότητα απασχόλησής του λόγω υγείας και καθό παρέμεινε άνεργος κατά τεκμήριο σκόπιμα, για να εισπράττει επίδομα ανεργίας και αποδοχές υπερημερίας, καταχρηστική δε η αξίωση αποδοχών ενόψει μικρού ύψους της αποζημίωσης απόλυσης σε σύγκριση με αυτές.

Συμψηφισμός ανταπαίτησης εργοδότη με δεδουλευμένες αποδοχές ως μη απολύτως αναγκαίες για διατροφή του ενάγοντος.

251/2015 ΜονΕφΛαρ (παράσυρση οχήματος απο τρένο σε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση – υπαιτιότητα οδηγού – συνυπατιότητα ΟΣΕ λόγω μη σήμανσης)

Παράσυρση οχήματος από τρένο. Υπαιτιότητα έμπειρου οδηγού φορτηγού, που αν και γνώριζε την αφύλακτη ισόπεδη επικίνδυνη διάβαση, τη δυσκολία κίνησης του έμφορτου οχήματός του και τη μικρή ορατότητα σε σχέση με τα τρένα, δεν επέδειξε αυξημένη προσοχή με αποτέλεσμα την απόφραξη της πορείας της αμαξοστοιχίας.

Μη υπαιτιότητα θανόντος μηχανοδηγού και μη αιτιώδης συνάφεια της αυξημένης ταχύτητας του τρένου με το ατύχημα, αφού το φορτηγό παρεμβλήθηκε κάθετα στην πορεία του, αυτός δε ενεργοποίησε άμεσα τον έκτακτο μηχανισμό «ακαριαίας πέδης» και τα ηχητικά σήματα.

Συνυπαιτιότητα στο ατύχημα και παράλληλη εις ολόκληρον ευθύνη (για την αναλογούσα στο ποσοστό ευθύνης αποζημίωση) του ΟΣΕ, που ως φορέας εκμετάλλευσης ήταν υπεύθυνος για την εγκατάσταση και συντήρηση σηματοδοτών και σημάνσεων στις σιδηροδρομικές διαβάσεις, αλλά και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που, κατά παραχώρηση του άνω φορέα εκμετάλλευσης, είχε εξουσία επί του σιδηροδρομικού δικτύου,λόγω μη λήψης κατάλληλων μέτρων ασφαλείας και παράλειψης εγκατάστασης κινητών φραγμάτων και σηματοδοτών πριν τη διάβαση, άλλως κατάλληλης και επαρκούς σήμανσης.

Επί αξίωσης αποζημίωσης, μη ανάγκη προηγούμενης αποκατάστασης της ζημίας του βλαβέντος πράγματος. Περιορισμός της δαπάνης αμοιβής προσωπικού για αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου σε ποσό ανάλογο των κατώτατων ημερομισθίων, αφού απασχολήθηκαν συνεργεία του ΟΣΕ.

Μη αποκαταστατέος ο ΦΠΑ για αγορά υλικών επί μη έκδοσης παραστατικών.

261/2015 ΜονΕφΛαρ (θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα επί περιορισμού κύκλου εργασιών – ισχύς ΣΣΕ μόνο σε εργαζόμενους σε αδειοδοτημένους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς)

Δυνατότητα εργοδότη, επί περιορισμού του κύκλου εργασιών που καθιστά ασύμφορη την απασχόληση μέρους του προσωπικού, αντί καταγγελίας, να θέσει μονομερώς μισθωτούς σε διαθεσιμότητα με έγγραφη δήλωση κατόπιν διαβούλευσης, χωρίς ανάγκη κοινοποίησής της σε Αρχές, και κατά το χρόνο προειδοποίησης καταγγελίας, αρκεί να μην είναι καταχρηστική.

Οι κλαδικές Σ.Σ.Ε. ρυθμίζουν τους όρους εργασίας σε ομοειδείς ή συναφείς επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ειδικότητας εργαζομένων, ενώ οι ομοιοεπαγγελματικές εργαζομένων του ιδίου επαγγέλματος, ανεξαρτήτως είδους επιχείρησης.

Ισχύς ΣΣΕ μόνο έναντι των μελών των συμβαλλόμενων οργανώσεων, εκτός αν επεκτάθηκε με ΥΑ.

Οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς που λειτουργούν κατόπιν άδειας λειτουργίας, αν δεν έχουν υπογράψει ειδικές ΣΣΕ, αμείβονται από 8.8.1995 με τις επιχειρησιακές των υπαλλήλων και δημοσιογράφων της ΕΡΤ ΑΕ, ενώ από την ισχύ του ν. 3166/03 οι μεν δημοσιογράφοι με τις ΣΣΕ της Ένωσης Συντακτών Εφημερίδων Αθηνών, το δε τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό με τις ΣΣΕ προσωπικούπου ασκεί παρεμφερή εργασία σε επιχειρήσεις με συναφές αντικείμενο όπως αυτές καθορίζονται εκάστοτε με ΚΥΑ το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, επί δε μη έκδοσης αυτής μη εφαρμογή των κατά το προηγούμενο έτος ΣΣΕ.

Αντίθετα στους μισθωτούς των με προσωρινή άδεια λειτουργούντων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών (μη αδειούχων) μέχρι το 2009 (οπότε επεκτάθηκαν και σε αυτούς οι άνω ρυθμίσεις) οφείλεται ο συμβατικός, άλλως ο συνηθισμένος μισθός, εφόσον δεν προσδιορίζεται από άλλη διάταξη και δεν είναι κατώτερος από την εκάστοτε ΕΓΣΣ.

266/2015 ΜονΕφΛαρ (οι προτάσεις ως προϋπόθεση παραδεκτού παράστασης – κοινός τραπεζικός λογαριασμός – ανάληψη όλου του ποσού απο ένα δικαιούχο – ευθύνη τράπεζας)

Προϋπόθεση παραδεκτού παράστασης στη συζήτηση η εμπρόθεσμη κατάθεση προτάσεων και όχι το περιεχόμενο αυτών (όπως αν αφορούσε όχι την ένδικη αλλά αντίθετη αγωγή).

Κίνηση προθεσμίας εναντίον και του επιδίδοντος δικόγραφο.

Δικαίωμα κοινωνών, αναλόγως των μερίδων, στους καρπούς και ωφελήματα του κοινού.

Συλλογική διοίκηση κοινού, επί δε κινδύνου δυνατές πράξεις διοίκησης από κάθε κοινωνό όπως η καταβολή ληξιπροθέσμων χρεών. Αξίωση κοινωνού κατά λοιπών για τα πλέον της μερίδας του έξοδα κατά το 794 ΑΚ εφόσον έγιναν με απόφαση πλειοψηφίας ή δικαστηρίου ή για αποτροπή επικείμενου κινδύνου, άλλως κατά τη διοίκηση αλλοτρίων ή τον αδικ. πλουτισμό.

Επί ανάληψης όλου του ποσού κοινού λ/σμού από ένα δικαιούχο, απόσβεση της απαίτησης έναντι της Τράπεζας και ως προς τον μη αναλαβόντα που αποκτά απαίτηση έναντι του αναλαβόντος για το αναλογούν σε αυτόν βάσει της εσωτερικής, επαχθούς ή χαριστικής, σχέσης, άλλως κατ’ ίσα μέρη.

Επί θανάτου ενός των καταθετών, μη υποκατάστασή του από τους κληρονόμους του έναντι της τράπεζας, αδιαφόρως αν έχει τεθεί ή όχι ο όρος ότι επί θανάτου η κατάθεση περιέρχεται αυτοδίκαια στους επιζώντες, διό η ανάληψη του ποσού από τον επιζώντα καταθέτη που είναι συγχρόνως και κληρονόμος του αποθανόντος γίνεται έναντι της τράπεζας ιδίω ονόματι και όχι ως κληρονόμος.

Αυεπάγγελτη αναστολή της εκδίκασης ένστασης συμψηφισμού μέχρι το πέρας ήδη εκκρεμούς αγωγής για την απαίτηση.

351/2015 ΜονΕφΛαρ (τεχνική επίβλεψη βιομηχανίας – ευθύνη ν.π. για πράξεις εκπροσώπων του – εργατικό ατύχημα εκ της δημιουργίας συνθηκών πρόσφορων για αυτό – αποζημίωση μόνο επί δόλου ή μη τήρησης διατάξεων περί όρων ασφαλείας)

Υποχρέωση μηχανικού για λήψη και τακτικό έλεγχο μέτρων ασφαλείας κατά την τεχνική επίβλεψη λειτουργίας βιομηχανίας σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια, όχι όμως και για μη νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση, εξαιρεθείσα από την άδεια.

Ευθύνη ν.π. για πράξεις ή παραλείψεις εκπροσωπευτικού οργάνου κατά την άσκηση καθηκόντων, εις ολόκληρον με το υπαίτιο όργανο και απλή ομοδικία αυτών.

Επί αδικοπρακτικής ευθύνης ν.π. μη ανάγκη εξειδίκευσης επιμέρους αρμοδιοτήτων και προσωπικής στάσης κάθε μέλους της διοίκησης, που μπορεί να επικαλεσθεί με ένσταση ότι για ειδικούς λόγους δεν είναι προσωπικά υπαίτιο λόγω μη ουσιαστικής συμμετοχής στη λειτουργία της επιχείρησης.

Ευθύνη μόνο Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου εταιρίας (και όχι λοιπών μελών του ΔΣ), που είχε αποκλειστική ουσιαστική συμμετοχή στις εργασίες της. Μη απόδειξη ότι ο αποθανών πατέρας του ασκούσε αποκλειστική διοίκηση βάσει ειδικών πληρεξουσίων, καθόσον δεν προκύπτει νόμιμη ανάθεση σε αυτόν με απόφαση του ΔΣ της οργανικής εκπροσώπησης της εταιρίας.

Εργατικό ατύχημα και όταν ο θάνατος ή τραυματισμός δεν αποτελεί άμεση συνέπεια της εργασίας, αλλά συνδέεται με σχέση αιτίου και αποτελέσματος ως εκ της δημιουργίας ιδιαίτερων συνθηκών πρόσφορων στην επέλευσή του.

Πλήρης αποζημίωση παθόντος κατά το κοινό αστικό δίκαιο μόνο επί δόλου του εργοδότη ή μη τήρησης ειδικών δ/ξεων περί όρων ασφαλείας, και όχι όρων επιβαλλόμενων από την κοινή αντίληψη ή τη γενική υποχρέωση πρόνοιας.

Μη συνυπαιτιότητα παθόντος λόγω μη χρήσης μη χορηγηθέντος κράνους. Αποκλειστική υπαιτιότητα εργοδότριας και διοικούντος – εκπροσώπου αυτής καθόσον ενεργούσαν εργασίες βαφής δεξαμενών χωρίς νόμιμη άδεια, τεχνικό ασφαλείας και μέτρα πυρασφάλειας και χωρίς παροχή εξοπλισμού εργασίας.

Μη προσωπική κράτηση, ενόψει μη απόδειξης απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων, αφερεγγυότητας ή κακής πίστης.

378/2015 ΜονΕφΛαρ (εφαρμογή ν. 4072/2012 – λύση Ο.Ε. με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο – αίτηση αποκλεισμού εταίρου)

Εφαρμογή ν. 4072/2012 στις ΟΕ που κατά τη δημοσίευσή του δεν τελούν σε εκκαθάριση ή πτώχευση.

Ισχύς καταγγελίας ως λόγου λύσης προσωπικής εταιρίας αν προβλέπεται στο καταστατικό, στο οποίο μπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης. Λύση ΟΕ, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με δικ. απόφαση κατόπιν αίτησης εταίρου για σπουδαίο λόγο στο πρόσωπο ή μη του αιτούντος, που κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη καθιστά επαχθή γι’ αυτόν την εξακολούθηση της εταιρίας. Ενδεικτικοί σπουδαίοι λόγοι.

Αναιρετικός έλεγχος της συνδρομής σπουδαίου λόγου.

Δικ. αποκλεισμός εταίρου κατόπιν αίτησης όλων των εταίρων για σπουδαίο λόγο που θα δικαιολογούσε καταγγελία. Χρηματική αξίωση αποκλεισθέντος εταίρου κατά της εταιρίας ίση προς την αξία συμμετοχής του.

Υποχρέωση πίστης εταίρων και παράλειψης κάθε βλαπτικής ενέργειας, όπως ανταγωνιστικής. Αποκλεισμός εταίρου λόγω αποχής εκ των εταιρικών υποθέσεων και παράλειψης παροχής αιτηθεισών από ελεγκτή πληροφορίες, που συνιστούν παραβάσεις εταιρικών υποχρεώσεων κλονιστικές της εμπιστοσύνης των λοιπών εταίρων με συνέπεια μόνιμες διαφωνίες.

Η αίτηση αποκλεισμού εταίρου δεν κωλύει την καταγγελία ή την υποβολή αίτησης δικ. λύσης της εταιρίας από τον υπό αποκλεισμό εταίρο.

434/2015 ΜονΕφΛαρ (επιτρεπτός ανατοκισμός – επιτρεπτή στο Εφετείο υποβολή διά των προτάσεων απαιτήσεων μετά την πρωτόδικη συζήτηση – τρόπος προσδιορισμού δικ. εξόδων)

Επιτρεπτός ανατοκισμός αν συμφωνηθεί ή ζητηθεί με αγωγή, εφόσον όμως καθυστερούνται τόκοι τουλάχιστον ενός έτους (ή μίας χρήσης για το Δημόσιο), με αίτημα την επιδίκαση από την επίδοση της αγωγής αφού ο ανατοκισμός δεν ανατρέχει στο παρελθόν.

Επιτρεπτή στο Εφετείο υποβολή διά των προτάσεων αιτήσεων για παρεπόμενες απαιτήσεις γεννηθείσες μετά την πρωτόδικη συζήτηση. Παρεπόμενη απαίτηση η αποτελούσα αναγκαίο παρακολούθημα της αγωγικής απαίτησης όπως η απαίτηση τόκων του ένδικου κεφαλαίου, όχι όμως και η απαίτηση τόκου επί των καθυστερουμένων τόκων, αφού τούτο αποτελεί παρεπόμενο νέας απαίτησης την οποία απαρτίζουν οι τόκοι ενός τουλάχιστον έτους.

Η υπό του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου μη συμμόρφωση στην επιταγή του 38 ΚΠΔ για σύνταξη έκθεσης και διαβίβασης στον αρμόδιο Εισαγγελέα δεν συνιστά πλημμέλεια της απόφασης, μήτε λόγο έφεσης.

Αν το αίτημα για καταδίκη στα δικαστικά έξοδα δεν αναλύεται κατ’ είδος και ποσό, το δικαστήριο αποφασίζει βάσει των στοιχείων της δικογραφίας και των γνωστών σε αυτό ενεργειών.

108/2016 ΜονΕφΛαρ (ρυμουλκούμενο τρέϊλερ – αποσύνδεσή του απο το ρυμουλκό – υποχρέωση ασφ. εταιρίας)

113/2016 ΜονΕφΛαρ (ευθύνη τράπεζας κατά το νόμο περί καταναλωτών – δε θεωρείται καταναλωτής ο έμπειρος επενδυτής – επενδυτικές συμβάσεις – υποχρεώσεις κατά την καλή πίστη – λήψη υπόψη μαγνητοφωνημένων συνομιλιών)

Εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ως νόμου, αδιαφόρως συναίνεσης των προσώπων που αφορά και αδικοπραξία επί παράβασής του.

Αποζημιωτική ευθύνη Τράπεζας και κατά το νόμο περί καταναλωτών επί μη κατάλληλης πληροφόρησης, έναντι όσων συμβάλλονται εκτός των επαγγελματικών τους σχέσεων, ενώ ο αγοραστής ή αποδέκτης τραπεζικών προϊόντων ή υπηρεσιών δεν θεωρείται καταναλωτής εκ μόνης της ιδιότητας ως αντισυμβαλλόμενου. Καταχρηστική επίκληση προστασίας από επενδυτές με γνώση και συστηματική ενασχόληση με μεγάλες συναλλαγές.

Επί επενδυτικών συμβάσεων μεταξύ Τράπεζας και πελάτη υπάρχει σύναψη σιωπηρά σύμβασης παροχής επενδυτικών συμβουλών για χρηματοπιστωτικά προϊόντα της, έστω και αν δεν έχει τηρηθεί τύπος, εκ της οποίας απορρέει ειδικότερη υποχρέωσή της αφενός μεν μη μονομερούς κατά προτεραιότητα επιδίωξης των συμφερόντων της, αφετέρου δε ενημέρωσης και παροχής συμβουλών, αναλόγως και των συνθηκών και γνώσεων του πελάτη.

Επί τραπεζικών συμβάσεων, πέραν των κύριων υποχρεώσεων, και πρόσθετες παρεπόμενες κατά την καλή πίστη, η παράβαση των οποίων συνιστά πλημμελή εκπλήρωση παροχής.

Κατά τις διαπραγματεύσεις, υποχρέωση διαφώτισης και προστασίας του πελάτη. Παράβαση καλής πίστης η εκμετάλλευση της υπερέχουσας θέσης της Τράπεζας έναντι του πελάτη, με αποτέλεσμα τη συνομολόγηση σε βάρος του συμβατικών όρων διαταρασσόντων υπέρμετρα την ισορροπία.

Αδικοπραξία και επί παραβίασης της γενικής υποχρέωσης του μη υπαιτίως ζημιούν άλλον. Αν η αθέτηση ενοχής είναι και παράνομη, συρροή συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης.

Λήψη υπόψη ιδιωτικών μαγνητοφωνημένων συνομιλιών γενόμενων σε γνώση και με συναίνεση συνομιλητών

Παραπλάνηση εναγόντων από προστηθέντες Τράπεζας για επένδυση κεφαλαίων σε ομόλογα δευτερογενούς αγοράς, μειωμένης εξασφάλισης και υψηλού κινδύνου, χωρίς πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά αυτών που εκδόθηκαν από αλλοδαπή θυγατρική εταιρεία, ενώ άφηναν να εννοηθεί ότι αποτελούσαν ομόλογα της Τράπεζας και οι ενάγοντες πίστευαν πεπλανημένα ότι η επένδυσή τους ήταν εγγυημένη. Υπαγωγή εναγόντων στην έννοια του καταναλωτή ως μέσων αποταμιευτών, καίτοι δικηγόροι δίχως όμως γνώσεις χρηματοοικονομικών.

Συντρέχον πταίσμα 10% εναγόντων στη ζημία, αφού όταν διαπίστωσαν πτώση της τιμής των ομολόγων δεν προέβησαν σε άμεση ρευστοποίηση.

146/2016 ΜονΕφΛαρ (έγγραφη η συμφωνία εκχώρησης ποσοτήτων ποσόστωσης παραγωγής – προσύμφωνο – αθέτηση αυτού)

Για την έγκυρη προσωρινή ή οριστική εκχώρηση από μεμονωμένο παραγωγό σε άλλον, μερικά ή ολικά, των βεβαιωμένων ποσοτήτων ποσόστωσης παραγωγής (καπνού), αναγκαία, με ποινή ακυρότητας, έγγραφη συμφωνία των μερών, περιλαμβάνουσα παραπομπή στη βεβαίωση ποσόστωσης παραγωγής, και εμπρόθεσμη υποβολή για καταχώριση στην αρμόδια αρχή.

Καταρτισμένη σύμβαση το προσύμφωνο, που γεννά αγώγιμες υποχρεώσεις για σύμπραξη προς σύναψη της κύριας σύμβασης. Δυνατή από κάθε συμβληθέντα αγωγή καταδίκης του άλλου σε δήλωση βούλησης, που θεωρείται ότι έγινε όταν η απόφαση καταστεί τελεσίδικη.

Δικαίωμα αγοραστή να διατηρήσει την εκ προσυμφώνου χορηγηθείσα νομή και κατοχή του πωληθέντος μέχρι τη νόμιμη λύση της εξ αυτού σύμβασης.

Επί αθέτησης υποχρέωσης για σύναψη οριστικής σύμβασης, εφόσον έχει τηρηθεί ο νόμιμος τύπος, αποζημίωση λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης.

Η μη τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και του συστατικού τύπου για την οριστική σύμβαση σε προσύμφωνο εκχώρησης, λόγω πώλησης, ποσότητας ποσόστωσης παραγωγής (καπνού) καθιστά αυτό άκυρο, διό μη υποχρέωση σύμπραξης στην κατάρτιση οριστικής σύμβασης και μη αποζημίωση εξ αποθετικής ζημίας και ηθικής βλάβης.

179/2016 ΜονΕφΛαρ (προθεσμία έφεσης για το Δημόσιο – αποζημιωτική ευθύνη Δημοσίου – κατάσχεση εις χείρας τρίτου – υποχρεώσεις τρίτου – απόσβεση ή περιορισμός αρχικής απαίτησης – παρακαταθήκη η δημόσια κατάθεση – αδικοπραξία ταμείου παρακαταθηκών)

30ήμερη προθεσμία έφεσης για το Δημόσιο και το Ταμείο Παρακαταθηκών.

Αποζημιωτική ευθύνη Δημοσίου και ν.π.δ.δ. εκ παράνομης συμπεριφοράς οργάνων τους, αδιαφόρως υπαιτιότητάς τους και δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί ευθύνης εξ έννομων σχέσεων ιδιωτικού δικαίου.

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου με επίδοση κατασχετηρίου στον τρίτο και στον καθού. Υποχρέωση τρίτου σε 8 μέρες να δηλώσει αν υπάρχει η κατασχεθείσα απαίτηση και αν επιβλήθηκε άλλη κατάσχεση, η δε παράλειψη δήλωσης εξομοιώνεται με αρνητική.

Επί καταφατικής δήλωσης υποχρέωση τρίτου, μετά 8ήμερο από την κοινοποίηση της κατάσχεσης στον καθού αυτή, να καταβάλει στον κατασχόντα το ποσό της κατάσχεσης, επερχόμενης αναγκαστικής σε αυτόν εκχώρησης της απαίτησης, ενώ επί αρνητικής δήλωσης επέλευση εκχώρησης μετά την τελεσιδικία απόφασης περί αποδοχής της ανακοπής.

Μετά την εκχώρηση μόνο ο επισπεύδων δανειστής μπορεί να απαιτήσει καταβολή της κατασχεμένης απαίτησης, ενώ παράλληλα διατηρεί έναντι του καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη την αρχική απαίτηση, η οποία αποσβήνεται μόνο καθό καλύπτεται από την καταβολή του τρίτου. Επί απόσβεσης ή περιορισμού της αρχικής απαίτησης πριν την καταβολή του τρίτου, μη απαλλαγή αυτού αλλά αναζήτηση υπό του καθού η εκτέλεση από τον επισπεύδοντα – εκδοχέα των καταβληθέντων κατά τον αδικ. πλουτισμό για ανύπαρκτη αιτία.

Επί μη συντέλεσης της εκχώρησης δικαιούχος της απαίτησης παραμένει ο καθού η εκτέλεση που δικαιούται αποζημίωση εξ επιζήμιας ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής, είτε εξαιτίας του τρίτου (ενδοσυμβατική ευθύνη), είτε εξαιτίας άλλου μη μετέχοντος στην ενοχική σχέση (εξωσυμβατική ευθύνη).

Απαλλαγή τρίτου αν προβεί σε δημόσια κατάθεση παροχής.

Παρακαταθήκη η δημόσια κατάθεση και δη γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου που αποκτά ευθεία απαίτηση για ανάληψη κατατεθέντος έναντι του ΤΠΔ, που υποχρεούται στην άμεση απόδοσή του στο δικαιούχο κατόπιν αίτησης με τα δικαιολογητικά.

Αδικοπραξία ΤΠΔ που απέδωσε το παρακατεθέν στην καταθέσασα εναγόμενη Τράπεζα εις χείρας της οποίας η κατάσχεση και όχι στη δικαιούχο κατασχούσα. Γνώση εναγόμενου Ταμείου με εξώδικο πριν την απόδοση του παρακαταθέντος, για το ότι είχε κριθεί πρωτόδικα η απαίτηση της κατασχούσας, άνευ δε επιρροής η υπ’ αυτής «καθυστερημένη» κοινοποίηση της τελεσίδικης απόφασης καθόσον η νόμιμη υποχρέωση του ΤΠΔ να αποδώσει το ποσό της παρακαταθήκης δεν υφίσταται για περιορισμένο διάστημα.

192/2016 ΜονΕφΛαρ (αγωγή παραβίασης δικαστικής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων – πραγματικοί ισχυρισμοί προβληθέντες το πρώτον στο Εφετείο – κοινότητα αποδεικτικών μέσων)

Αγωγή για βεβαίωση παραβιάσεων απόφασης και καταβολή χρηματικής ποινής λόγω επανειλημμένης παραβίασης επιδοθείσας με επιταγή προς εκτέλεση απόφασης ασφ. μέτρων, που διέτασσε την παράλειψη προσβολής της συννομής των εναγόντων με απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης. Μη ανάγκη μνείας ημεροχρονολογιών παραβιάσεων, που θα προκύψουν εκ των αποδείξεων.

Απαράδεκτοι το πρώτον στο εφετείο πραγματικοί ισχυρισμοί, εκτός αν γεννήθηκαν μετά την πρωτόδικη συζήτηση, ή αποδεικνύονται με δικαστική ομολογία ή εξ εγγράφων και το δικαστήριο κρίνει ότι ο διάδικος δεν μπορούσε γνωρίζει την ύπαρξη αυτών.

Πριν το ν. 3994/11, υποχρέωση άσκησης κύριας αγωγής εντός τριάντα ημερών από την έκδοση της απόφασης που διατάσσει ασφ. μέτρο, άλλως αυτοδίκαιη άρση του.

Απαράδεκτος ισχυρισμός το πρώτον στο εφετείο περί αυτοδίκαιης παύσης της απόφασης ασφ. μέτρων, ως οψιγενούς και γνωστού στους εκκαλούντες και μη δυνατότητα αυτεπάγγελτης λήψης υπόψη καθόσον δεν αφορά αμφισβήτηση συνδρομής διαδικαστικής προϋπόθεσης αλλά κανόνα ουσιαστικού δικαίου δημόσιας τάξης τα θεμελιωτικά περιστατικά του οποίου πρέπει να προταθούν νόμιμα από διάδικο.

Κοινότητα αποδεικτικών μέσων, αδιαφόρως από ποιόν έχουν προσκομιστεί.

Οι κατά την ίδια ημέρα παραβιάσεις συνδέονται μεταξύ τους με φυσική ενότητα ενέργειας, διό επιβολή μίας χρηματικής ποινής.

Εξουσία μόνο του δικαστήριου της ανακοπής ερημοδικίας να αποφανθεί για την ύπαρξη ή μη εννόμου συμφέροντος του ανακόπτοντος.

201/2016 ΜονΕφΛαρ (τροποποίηση σύστασης οροφοκτησίας και κανονισμού – δικαιώματα μειοψηφούντων – ο κανονισμός έχει ισχύ νόμου – παραίτηση απο αγωγικό αίτημα)

Τροποποίηση σύστασης οροφοκτησίας και κανονισμού με: α) συμβολαιογραφική μεταγραφόμενη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών, β) δικ. απόφαση αν το ζητήσουν συγκύριοι αντιπροσωπεύοντες το 65% και γ) κατά πλειοψηφία απόφαση της ΓΣ των οροφοκτητών αν προβλέπεται στον Κανονισμό.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να θίγει δικαιώματα των εκ του νόμου, της σύστασης οροφοκτησίας ή του κανονισμού μειοψηφούντων συνιδιοκτητών, αφού η παμψηφία μπορεί να εκχωρήσει σε ορισμένη πλειοψηφία μόνο τις αποφάσεις που αφορούν συντήρηση, βελτίωση ή χρήση κοινών μερών για το κοινό συμφέρον και όχι την τροποποίηση ποσοστών συμμετοχής χωριστών ιδιοκτησιών στις κοινόχρηστες δαπάνες, ούτε την απαλλαγή ορισμένων, άλλως ακυρότητα για τους διαφωνούντες καθό θίγονται τα δικαιώματά τους, αναγνωριζόμενη οποτεδήποτε.

Ο κανονισμός πολυκατοικίας έχει ισχύ νόμου στις σχέσεις οροφοκτητών και οι δ/ξεις δεν καταργούνται από τυχόν αχρησία ή κατ’ επανάληψη παράβασή τους υπό κάποιων συνιδιοκτητών, ενώ δεσμεύει και διαδόχους.

Επί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, δικαίωμα βλαπτομένου να ζητήσει παύση της άσκησης και παράλειψη στο μέλλον.

Επί ύπαρξης εννόμου συμφέροντος, δυνατή αναγνωριστική αγωγή για παραγραφείσα αξίωση.

Αρμοδιότητα διαχειριστή για κατανομή κοινών βαρών με βάση έγκυρο πίνακα καταρτιζόμενο με έγκυρη συμφωνία οροφοκτητών.

Επί παραίτησης από αγωγικό αίτημα, μη αναγκαία έκδοση απόφασης για κατάργηση δίκης, αφού αυτή επέρχεται με μόνη την νομότυπη παραίτηση.

211/2016 ΜονΕφΛαρ (ευθύνη ομόρρυθμου εταίρου για τα εταιρικά χρέη – ικανοποίηση δανειστή απο έναν εταίρο- αναγωγή κατά λοιπών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους)

Αυτοτελής ευθύνη ομόρρυθμου εταίρου για τα εταιρικά χρέη, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής στην εταιρία (ακόμη και με 1% και περιορισμένη χρονικά συμμετοχή), διό ο δανειστής δικαιούται να στραφεί κατά οποιουδήποτε εταίρου (ή και όλων συγχρόνως ή διαδοχικά), χωρίς να επιδιώξει πρώτα ικανοποίηση από την εταιρία. Αναγκαστικού δικαίου η άνω ρύθμιση, διό μη δυνατός αποκλεισμός ή περιορισμός με το καταστατικό.

Στις εσωτερικές σχέσεις εταίρων δυνατός ο στο καταστατικό καθορισμός ποσοστών συμμετοχής τους στις κερδοζημίες, η δε συμφωνία περί διαφοροποίησης συνιστά τροποποίηση καταστατικού κατά τις νόμιμες διατυπώσεις.

Επί ικανοποίησης εταιρικού δανειστή από έναν εταίρο, αναγωγή κατά λοιπών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στις ζημίες.

Αναγκαία, με ποινή αποβολής της ισχύος, επίδοση δ/γής πληρωμής εντός 2μήνου από την έκδοση στον καθού, επί καθής όμως ΟΕ αρκεί η σε αυτήν επίδοση για επίσπευση εκτέλεσης κατά των εταίρων.

Μη καταχρηστική η ένδικη δ/γή πληρωμής, αφού η δανείστρια δεν είχε νομική υποχρέωση να ζητήσει, προς εξασφάλιση της απαίτησής της κατά της πιστούχου εταιρίας, εμπράγματη ασφάλεια από τους λοιπούς εγγυητές που κατείχαν το 98% των εταιρικών μεριδίων, ενώ τέτοια εξασφάλιση δεν επιτρέπεται σε δάνεια εγγυηθέντα από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

Μη αντίθεση στα χρηστά ήθη εκ της επιδίωξης της απαίτησης με νόμιμα μέσα, αφού η συμμετοχή του ανακόπτοντος στην εταιρία, έστω και τυπικά, έλαβε χώρα κατ’ επιλογή του και εν γνώσει των ευθυνών, μόνη δε η πάροδος 2 ετών από την αποχώρησή του εκ της πιστούχου εταιρίας μέχρι την έκδοση της δ/γής δεν αρκεί, αφού δεν επικαλείται ειδικές περιστάσεις προηγούμενης συμπεριφοράς της δανείστριας που μεταβαλλόμενη θα επιφέρει δυσμενείς συνέπειες για αυτόν.

ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

28/2017 ΠολΠρΛαρ (σύμβαση πώλησης/εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων – αοριστία λόγου ανακοπής περί μη νόμιμων χρεώσεων τόκων – μη πρόβλεψη στη σύμβαση αλληλόχρεου της εξουσίας διάθεσης απαιτήσεων – έννοια συνεργάσιμου δανειολήπτη – υποχρέωση καλής πίστης της τράπεζας)

Σύμβαση πώλησης/εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων μεταξύ της καθής η ανακοπή Τράπεζας και αλλοδαπής εταιρείας ειδικού οικονομικού σκοπού, διά της οποίας τιτλοποιήθηκαν οι κατά του ανακόπτοντος απαιτήσεις της Τράπεζας εκ σύμβασης πίστωσης με αλληλόχρεο λ/σμό και περαιτέρω έγινε αποτιτλοποίηση και αναμεταβίβαση των απαιτήσεων.

Αοριστία λόγου ανακοπής περί μη νόμιμων χρεώσεων τόκων, δίχως μνεία του αμφισβητούμενου κονδυλίου και του υπερβάλλοντος ποσού.

Λόγος ανακοπής ότι η εκχωρήτρια Τράπεζα, λόγω μη πρόβλεψης στη σύμβαση αλληλόχρεου λ/σμού της δυνατότητας εκχώρησης της απαίτησής της, δεν είχε εξουσία διάθεσης, τιτλοποίησης και μεταβίβασης των απαιτήσεών της, διό ακυρότητα μη ιάσιμη εκ μεθύστερης αποτιτλοποίησης και επαναμεταβίβασης των απαιτήσεών της. Αλυσιτελής ο άνω λόγος, καθόσον κατά το 10 §8 ν. 3156/03 η σύμβαση μεταβίβασης τιτλοποιούμενων απαιτήσεων καταχωρίζεται στο βιβλίο Ενεχυροφυλακείου και κατισχύει συμφωνιών μεταβιβάζοντος και τρίτων περί ανεκχωρήτου των μεταξύ τους απαιτήσεων.

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών για διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στάδια και περιεχόμενο διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) με συνεργάσιμους πρωτοφειλέτες και εγγυητές. Έννοια συνεργάσιμου δανειολήπτη. Μη ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης υπό Τραπεζών επί μη τήρησης της άνω διαδικασίας αλλά μόνο διοικ. κυρώσεις υπό εποπτεύουσας Τράπεζας Ελλάδος.

Υποχρέωση Τραπεζών πίστης και προστασίας των συμφερόντων πελατών τους. Επί πρόσκαιρης οικονομικής αδυναμίας πιστούχου, καλόπιστη υποχρέωση Τράπεζας να ανεχθεί εύλογη καθυστέρηση, διό καταχρηστική η εσπευσμένη καταγγελία πιστωτικής σύμβασης αν οι απαιτήσεις είναι ασφαλισμένες και ο πιστούχος δεν έχει οφειλές σε τρίτους.

Μη καταχρηστική καταγγελία, επί πολυετούς οικονομικής αδυναμίας πιστούχου, οφειλών του και σε άλλη Τράπεζα, σύναψης καταδολιευτικής μεταβίβασης ακινήτου του και μη εμπράγματης εξασφάλισης της απαίτησης της καθής η ανακοπή.

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

129/2016 ΜονΠρΛαρ (τακτική) (δεδικασμένο – αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη – ανακοπή κατά κατασχετήριας έκεθσης επί ατελούς περιγραφής κατασχεμένου)

Αυτεπάγγελτη λήψη σε κάθε στάση της δίκης του δεδικασμένου, και εξ εσφαλμένης απόφασης.

Επί ανακοπής κατά εκτέλεσης απορριπτέοι ισχυρισμοί για το ύψος της απαίτησης αν καλύπτονται από το δεδικασμένο τουεκτελεστού τίτλου.

Απορριπτέος ισχυρισμός περί ακυρότητας επιταγής προς πληρωμή λόγω του ότι δεν συνοδεύεται από πιστοποιητικό του ΟΑΕΔ για το ύψος των επιδομάτων που εισέπραξε ο καθού μισθωτός, ώστε να κατακρατηθούν από τον ανακόπτοντα και να αποδοθούν, καθόσον η εκτέλεση και η επιταγή στηρίζονται σε απόφαση επιδικάσασα διαφορές αποδοχών, υπερωρίες και όχι μόνο μισθούς υπερημερίας, παρεκτός του ότι ο καθού δεν έλαβε επιδόματα επίσχεσης ή ανεργίας, μήτε είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο επιδοτούμενων.

Ανακοπή κατά κατασχετήριας έκθεσης επί ατελούς περιγραφής κατασχεμένου, επί βλάβης μη δυνάμενης να αποκατασταθεί άλλως, που πρέπει να επικαλεστεί και αποδείξει ο ανακόπτων, μη υπάρχουσας αν δεν γεννάται αμφιβολία για την ταυτότητα του κατασχεθέντος.

133/2016 ΜονΠρΛαρ (τακτική) (διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων επί ιδιωτικών διαφορών – συμφωνία για υπαγωγή διαφορών σε συγκεκριμένο δικαστήριο αλλοδαπής πολιτείας)

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

8/2017 ΜονΠρΡοδ (ειδική) (εκδίκαση ανακοπής κατά εκτέλεσης κατά τη διαδικασία εργατικών διαφορών – κατάσχεση εις χείρας τράπεζας – καταχρηστικότητα αυτής)

Εκδίκαση ανακοπής κατά εκτέλεσης κατά τη διαδικασία εργατικών διαφορών, αν σε αυτή υπάγεται και η διάγνωση της επισπευδόμενης αξίωσης.

Κατάσχεση υπό εργαζομένων λ/σμού της εργοδότριας κλινικής εις χείρας Τράπεζας.

Αποδοχή ανακοπής κατά άνω εκτέλεσης λόγω καταχρηστικότητας και αντίθεσης στην αρχή της αναλογικότητας, καθόσον, ενόψει του ότι βασική αιτία μη πληρωμής είναι η σημαντική καθυστέρηση του ΕΟΠΥΥ στην καταβολή υψηλών οφειλών προς την ανακόπτουσα κλινική για νοσηλευόμενους ασφαλισμένους, η απαίτηση των επισπευδόντων μπορεί να ικανοποιηθεί με κατάσχεση εις χείρας του ΕΟΠΥΥ, όπως έπραξαν και άλλοι απλήρωτοι εργαζόμενοι, σε συνδυασμό με το ότι τα κατατιθέμενα στον εν λόγω λ/σμό χρήματα χρησιμοποιούνται για τρέχουσες ανάγκες και παροχή υπηρεσιών προς τους νοσηλευόμενους, διό η επιλογή του άνω τρόπου ικανοποίησης υπερβαίνει σαφώς τα εκ των χρηστών ηθών όρια.

Συμψηφισμός δικ. εξόδων λόγω δυσχερούς ερμηνείας των εφαρμοσθέντων κανόνων δικαίου.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

59/2016 ΕιρΛαρ (ειδική) (ευθύνη επικουρικού κεφαλαίου – αποδοχή αγωγής – διαφορά με ομολογία αγωγής – υποκατάσταση του ΕΚ)

Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου επί έλλειψης ασφ. κάλυψης, όπως επί ατυχήματος από ανασφάλιστο όχημα, οπότε με την καταβολή αποζημίωσης μεταβιβάζεται εκ του νόμου σε αυτό η απαίτηση του παθόντος.

Αποδοχή αγωγής υπό εναγομένου με αναγνώριση, ολικά ή εν μέρει, του ασκηθέντος δικαιώματος, με δήλωση στα πρακτικά ή στις προτάσεις, με δικόγραφο επιδιδόμενο, ή και σιωπηρά με πράξεις δηλωτικές της αποδοχής.

Μονομερής διαδικαστική πράξη η αποδοχή που γίνεται και από τον με ειδική πληρεξουσιότητα δικηγόρο.

Διαφορά αποδοχής από την ομολογία, γιατί η αποδοχή αφορά άμεσα την αξίωση κατά το νομικό και πραγματικό μέρος, ενώ η ομολογία μόνο τα πραγματικά περιστατικά της αγωγής. Επί παραδεκτής αποδοχής, μη κατάργηση δίκης αλλά το δικαστήριο εκδίδει απόφαση σύμφωνα με αυτή.

Εξώδικος συμβιβασμός ΕΚ με την ασφαλίσασα το όχημα του ζημιωθέντος ασφ. εταιρία και για ζημίες από ανασφάλιστα οχήματα και εκχώρηση από την τελευταία σε αυτό του δικαιώματος να εισπράξει το ποσό από τον ανασφάλιστο εναγόμενο. Υποκατάσταση ΕΚ στα δικαιώματα της ασφ. εταιρίας έναντι του εναγομένου, που είναι υπόχρεος προς αποζημίωση ως οδηγός του ανασφάλιστου αυτ/του και αποκλειστικά υπαίτιος (κατόπιν αποδοχής της αγωγής) του ατυχήματος.

111/2015 ΕιρΛαρ (εκουσία) (ν.3869/10 – ανάκληση ή μεταρρύθμιση αποφάσεων – εφαρμογή του αρ.758ΚΠολΔ – συνατή η αναδρομική ισχύς – απομείωση αξίας ακινήτου λόγω τυχαίων περιστατικών)

Ανάκληση ή μεταρρύθμιση οριστικών αποφάσεων περί ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων, κατόπιν αίτησης διαδίκου, από το εκδόσαν Δικαστήριο. Λόγοι: α) νέα περιστατικά άγνωστα στο Δικαστήριο, που είτε έλαβαν χώρα μετά (οψιγενή), είτε δεν ήταν γνωστά κατά την πρώτη δίκη για οποιοδήποτε λόγο (οψιφανή). β) Μεταβολή συνθηκών λόγω πραγματικής ή νομοθετικής μεταβολής ή μεταστροφής νομολογίας ή εμφάνιση νέων αναγκών ή δεδομένων.

Ο νόμος περί υπερχρεωμένων προσώπων περιέχει ειδική δ/ξη για την ανάκληση, χωρίς όμως να αποκλείεται και η εφαρμογή του 758 ΚΠολΔ που ισχύει στις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας (γνήσιες και μη). Η απόφαση τροποποίησης μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ και δη στο χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης, αν και καθό οι μεταβολές της περιουσίας του οφειλέτη ανατρέχουν σε χρόνο πριν την απόφαση και μέχρι την κατάθεση της αίτησης μεταρρύθμισης.

Δυνατή μεταρρύθμιση απόφασης και ως προς τις δόσεις για διάσωση της κύριας κατοικίας, όπως επί απομείωσης της αξίας του ακινήτου λόγω τυχαίων περιστατικών.

Σημαντικό οψιφανές νέο στοιχείο ως προς την αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου ακίνητης περιουσίας, που αναγράφει μικρότερη αξία από τη ληφθείσα δικαστικά υπόψη βάσει προγενέστερου χρονικά πωλητηρίου συμβολαίου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΔΤΚ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται ότι:

1. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο Ιανουαρίου 2016 – Δεκεμβρίου 2016 δεν παρουσίασε μεταβολή (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή).
Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό του μισθώματος για το μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2017 διαμορφώνεται σε 0,0% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.

2. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο Φεβρουαρίου 2016 – Ιανουαρίου 2017 παρουσίασε αύξηση (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) κατά 1,2%.
Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό αύξησης του μισθώματος για το μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2017 διαμορφώνεται σε 0,9% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.

3. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο Μαρτίου 2016 – Φεβρουαρίου 2017 παρουσίασε αύξηση (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) κατά 1,3%.
Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό αύξησης του μισθώματος για το μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2017 διαμορφώνεται σε 1,0% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.