ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΠΟΨΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Τριμελές Εφετείο Λάρισας

308/2014 ΤρΕφΛαρ (ανάκληση δωρεάς)

Η αγωγή αναγνώρισης της ανάκλησης δωρεάς πρέπει να διαλαμβάνει σαφή περιστατικά που συνιστούν βαρύ παράπτωμα του δωρεοδόχου κατά του ενάγοντος δωρητή ή στενού συγγενή του και που εκδηλώνουν αγνωμοσύνη, μη αρκούσας της μνείας των νομικών εννοιών αχαριστία και βαρύ παράπτωμα. Αχαριστία δωρεοδόχου, που μετά τη δωρεά συμπεριφερόταν περιφρονητικά και απαξιωτικά προς την ενάγουσα γηραιά θεία του, ενώ δεν ενδιαφερόταν για τη διατροφή και υγεία της.

Μη καταχρηστική η αγωγή εκ του ότι ο εναγόμενος δωρεοδόχος ενοποίησε το δωρηθέν επίδικο ακίνητο με γειτνιάζον δικό του για δημιουργία άρτιου και δομήσιμου οικοπέδου και η αποδοχή της αγωγής θα ματαιώσει τη στεγαστική αποκατάσταση της οικογένειάς του, αφού τούτο δεν συναρτάται με προηγηθείσα συμπεριφορά της δωρήτριας που να του δημιούργησε πεποίθηση ότι δεν θα ασκήσει το δικαίωμά της.

454/2014 ΤρΕφΛαρ (δικαστικός κανονισμός χρήσης κοινού – μεταβίβαση μερίδας – εκκρεμοδικία)

Δικαστικός κανονισμός της χρήσης κοινού επί αδυναμίας λήψης απόφασης από την πλειοψηφία (με βάση το μέγεθος των μερίδων) των κοινωνών. Μη δέσμευση δικαστηρίου από το αγωγικό αίτημα και ευχέρεια να κρίνει άλλον ως προσφορότερο τρόπο για τους κοινωνούς. Μετά τη δικ. ρύθμιση της χρήσης τροποποίησή της μόνο με συμφωνία όλων ή με νέα απόφαση επί μεταβολής συνθηκών. Η απόφαση κοινωνών ή δικαστηρίου δεσμεύει τους διαδόχους, αδιαφόρως γνώσης τους ή μη ως προς τον τρόπο διοίκησης.

Επί μεταβίβασης μερίδας κοινωνού μετά την εκκρεμοδικία, συνέχιση δίκης με τον αρχικό ως μη δικαιούχο διάδικο, δικαίωμα δε ειδικού διαδόχου για παρέμβαση, άλλως μη μη λήψη υπόψη προτάσεών του.

Αν οι προτεινόμενοι τρόποι χρήσης της κοινής εξοχικής κατοικίας κατατείνουν ουσιαστικά σε διανομή και απαιτούν ουσιώδεις κατασκευαστικές επεμβάσεις και δαπάνες, ρύθμιση περί εκ περιτροπής χρήσης ανά 6μηνο, με διαφοροποίηση ως προς το χρόνο έναρξης και λήξης του 6μήνου, ώστε καθένας να κάνει χρήση επί ένα μήνα το καλοκαίρι, εναλλάξ κατά τον Ιούλιο ή Αύγουστο.

460/2014 ΤρΕφΛαρ (σύμβαση εντολής)

Υποχρέωση εντολοδόχου να αποδώσει στον εντολέα όσα έλαβε για εκτέλεση της εντολής ή απέκτησε από την εκτέλεσή της, αδιαφόρως τρόπου κτήσης ή φύσης του κτηθέντος.

Άτυπη η σύμβαση εντολής, έστω και αν αφορά ακίνητο, η δε ανατεθείσα πράξη δεν πρέπει να αντιβαίνει σε απαγορευτική δ/ξη νόμου ή στα χρηστά ήθη.

Αγωγή απόδοσης του τιμήματος που εισέπραξε ο εναγόμενος (ιδιοκτήτης μάνδρας αυτ/των) εκ της εκτέλεσης της εντολής πώλησης οχήματος του ενάγοντος.

Τεκμήριο μη εξόφλησης συν/κής αφού βρίσκεται ακόμη στην κατοχή του δικαιούχου και ο εξ αυτής υπόχρεος δεν αξίωσε απόδοσή της.

Μη σφάλμα κατ’ αποτέλεσμα της εκκαλουμένης που αποφάνθηκε ότι ο εναγόμενος οφείλει να αποδώσει το ποσό κατά τις διατάξεις της συμβατικής υπαναχώρησης και του αδικ. πλουτισμού (και όχι περί εντολής), αφού πράγματι ο εναγόμενος, παραλείποντας να το αποδώσει, κατέστη αδικαιολόγητα πλουσιότερος.

467/2014 ΤρΕφΛαρ (αντέφεση – ένσταση κατάχρησης δικαιώματος – αγωγή διανομής)

Έννομο συμφέρον νικήσαντος διαδίκου, του οποίου έγινε δεκτός ο επικουρικός και απορρίφθηκε ο κύριος ισχυρισμός, για άσκηση αντέφεσης προς συμπλήρωση της αιτιολογίας ώστε να γίνει δεκτός και ο κύριος ισχυρισμός του, έστω και αν από τις αιτιολογίες δεν δημιουργείται δυσμενές δεδικασμένο, διότι με τη συμπλήρωση ενδοδιαδικαστικώς ισχυροποιείται η ευνοϊκή απόφαση αφού πλέον για αναίρεσή της απαιτείται προσβολή και της κύριας και της επικουρικής αιτιολογίας.

Επί αντέφεσης μη ανάγκη παραβόλου έφεσης.

Επί ένστασης κατάχρησης δικαιώματος πρέπει να προταθούν κατά την πρωτόδικη συζήτηση τα θεμελιωτικά περιστατικά με επίκληση της εξ αυτών κατάχρησης και αίτημα απόρριψης της αγωγής και για την αιτία αυτή, που καλύπτεται από το γενικό αίτημα του εναγομένου για αποδοχή όλων των ισχυρισμών του και απόρριψη της αγωγής.

Καταχρηστική αγωγή διανομής ενόψει πολυετούς κατοχής από κάθε διάδικο, ως αποκλειστικού κυρίου, του ληφθέντος βάσει άτυπης διανομής τμήματος, περίφραξής του και αξιοποίησης με ανέγερση οικοδομών με δαπάνες καθενός, υπό τα όμματα και εν γνώσει όλων, χωρίς διαμαρτυρία.

484/2014 ΤρΕφΛαρ (διόρθωση κτημ. εγγραφής – χρησικτησία έναντι Δημοσίου)

Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής κατά την εκούσια δικαιοδοσία μη στρεφόμενη εναντίον άλλου, με αίτημα μόνο διόρθωση και όχι αναγνώριση της κυριότητας που μπορεί να ζητηθεί μόνο με τακτική αγωγή.

Με το ν. 3127/03 δυνατή χρησικτησία σε ακίνητο του Δημοσίου εμβαδού μέχρι 2000 τμ εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, επί καλόπιστης νομής για 30 έτη, ή για 10 με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία καταρτισθέντα και μεταγραφέντα μετά την 23.2.1945. Καλή πίστη νομέα όταν χωρίς βαριά αμέλεια έχει πεποίθηση ότι απέκτησε κυριότητα.

Απαράδεκτη μεταβολή της βάσης αγωγής ή αίτησης με προσθήκη νέων περιστατικών που την τροποποιούν.

Επί θεμελίωσης της αίτησης σε κυριότητα κτηθείσα με έκτακτη χρησικτησία κατά τον ΑΚ, παραδεκτή συμπλήρωση περί κτήσης της και με την ειδική χρησικτησία του άνω νόμου.

Καλή πίστη νομέα που αν γνώριζε ότι το Δημόσιο αξιώνει δικαίωμα επί του ακινήτου δεν θα το δήλωνε στα φορολογικά έντυπα, ενώ δεν συντάχθηκε σε βάρος του πρωτόκολλο αποβολής και εκ των αεροφωτογραφιών προκύπτει ότι η ευρύτερη περιοχή καλλιεργούνταν και ήταν ήδη μερικώς οικοδομημένη.

12/2016 ΤρΕφΛαρ (διανομή ακινήτου)

Επί αγωγής διανομής μη ανάγκη ειδικής μνείας της ασυμφωνίας για εξώδικη διανομή που υποδηλώνεται εκ της άσκησής της, μήτε της αξίας του μεριδίου κάθε κοινωνού που θα προκύψει με μαθηματικό υπολογισμό ή τις αποδείξεις.

Επί αυτούσιας διανομής με σχηματισμό και επιδίκαση ίσων μερών, δυνατότητα δικαστηρίου, προς εξίσωση άνισων μερών, να κρίνει ότι ορισμένοι κοινωνοί θα καταβάλουν σε άλλους χρηματικό ποσό. Αναλογική εφαρμογή τούτου και επί επιδίκασης άνισων μερών, αντίστοιχων με το μέγεθος των μερίδων των κοινωνών, προς εξίσωση της αξίας όχι μεταξύ των άνισων μερών αλλά των μερίδων των κοινωνών.

Μη δυνατή αυτούσια διανομή με λήψη μόνο χρηματικού ποσού, το δε λαμβανόμενο ως συμπλήρωμα του επιδικαζόμενου αυτούσιου μέρους πρέπει να είναι σημαντικά μικρότερο αυτού.

Αν είναι εφικτή και συμφέρουσα, αυτούσια διανομή ακινήτου επί του οποίου υπάρχει μία μόνο οικοδομή με σύσταση κάθετης οροφοκτησίας, οπότε η οικοδομή θα περιέλθει ως αυτοτελής ιδιοκτησία σε ένα συγκύριο, στους δε λοιπούς θα περιέλθουν οι ανεγερθησόμενες ιδιοκτησίες επί των οριζομένων τμημάτων, ενώ τυχόν ανισότητες θα εξισωθούν με καταβολή ποσού ή σύσταση δουλειών.

Επί πρόδηλα δυνατής, αδύνατης ή ασύμφορης διαίρεσης ακινήτου, μη υποχρεωτική δ/γή αποδείξεων.

Ο τρόπος λύσης κοινωνίας δεν περιλαμβάνεται στο αίτημα αγωγής διανομής, αλλά ανήκει στην εξουσία του δικαστηρίου.

Πρόδηλα αδύνατη ή ασύμφορη η αυτούσια διανομή, όταν τα εξ αυτής μέρη καθίστανται άχρηστα ως οικονομικές μονάδες ή η αξία τους μειώνεται τόσο ώστε το σύνολο των μερίδων να υστερεί της αξίας του ενιαίου διανεμητέου πράγματος.

Η επιδίκαση σε ορισμένους κοινωνούς των ποσοστών τους σε κοινή μερίδα προϋποθέτει αίτηση ενός εξ αυτών, εφόσον δεν αντιλέγουν οι λοιποί.

80/2016 ΤρΕφΛαρ (απαλλοτρίωση υπέρ Δημοσίου – σύσταση πραγματικής δουλείας)

81/2016 ΤρΕφΛαρ (αγωγή αδικοπραξίας – βλάβη πράγματος)

Νομικές οι έννοιες αμέλειας και συντρέχοντος πταίσματος. Αναιρετικά ελεγχόμενη η κρίση ότι συντρέχει ή όχι πταίσμα αφενός ως προς το αν τα αποδειχθέντα περιστατικά συγκροτούν αντικειμενικά την έννοια του πταίσματος, αφετέρου ως προς την ορθή υπαγωγή τους στην αόριστη νομική έννοια της αιτιώδους συνάφειας.

Επί βλάβης αγαθού ή απώλειας πράγματος με οικονομική αξία, αποκατάσταση της πραγματικής ζημίας του φορέα του θιγόμενου δικαιώματος ή έννομου συμφέροντος, ανεξάρτητα αν και σε ποίο βαθμό το χρησιμοποιούσε ή αν είχε πρόθεση ή νομική δυνατότητα να το μεταβιβάσει.

Επί βλάβης ή καταστροφής πράγματος, η ζημία συνίσταται στις αναγκαίες δαπάνες για επισκευή ή απόκτηση άλλου όμοιου, χωρίς να απαιτείται προγενέστερη αποκατάστασή της.

Κατά την αρχή της πρόσφορης αιτιότητας αποκαθίσταται η ζημία αν η ζημιογόνα συμπεριφορά του δράστη δεν συνέβαλε απλώς ως αναγκαίος όρος, αλλά ήταν ικανή (κατά συνήθη πορεία πραγμάτων) να επιφέρει τη ζημία. Κατά την κρατούσα γνώμη, η υποθετική επέλευση από άλλη μεταγενέστερη αιτία (υποθετική αιτιότητα) της προκληθείσας ζημίας δεν αναιρεί εκ των υστέρων την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου, έστω και αν συνέβαλαν και ιδιαίτερες περιστάσεις του παθόντος ή ιδιότητες του βλαβέντος πράγματος.

Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος παθόντος αν η συμπεριφορά του βρίσκεται σε αιτιώδη σύνδεσμο με την πρόκληση της πράξης και της ζημίας ή την έκτασή της.

Πρόκληση ζημιών στην οικία ενάγοντος εξ εκσκαφής θεμελίων σε όμορο οικόπεδο των εναγομένων προς ανέγερση οικοδομής, λόγω παράλειψης αναγκαίων μέτρων αντιστήριξης και ενδεδειγμένων τεχνικά ενεργειών.

Άνευ επιρροής στον υπολογισμό της θετικής ζημίας του ενάγοντος η μεταγενέστερη πώληση του ακινήτου του με την προς κατεδάφιση βλαβείσα οικία.

Ενόψει ολικής καταστροφής της οικίας, επιδίκαση του κόστους ανακατασκευής, μειωμένου όμως κατά 40% λόγω της σημαντικής παλαιότητάς της.

101/2016 ΤρΕφΛαρ (ακάλυπτη επιταγή – συρροή αξιώσεων – ευθύνη διοικητών ΑΕ)

Επί ακάλυπτης επιταγής αδικοπρακτική αξίωση αποζημίωσης συρρέουσα με την αξίωση από το νόμο περί επιταγών, απόκειται δε στον δικαιούχο να ασκήσει όποια προτιμά, η ικανοποίηση όμως μίας επιφέρει αντίστοιχη απόσβεση της άλλης.

Στοιχεία αδικοπρακτικής αγωγής αποζημίωσης. Δικαίωμα κομιστή να ζητήσει και προσωπική κράτηση του εναγομένου εκδότη, κατά διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου.

Επί ακάλυπτης επιταγής στο όνομα ν.π., αδικοπρακτική ευθύνη υπογράψαντος ως εκπροσώπου. Όργανο ν.π. και εκείνος του οποίου οι εξουσίες συναλλαγής με τρίτους προσδιορίζονται στο καταστατικό, έστω και αν δεν μετέχει στη διοίκηση.

Μη ατομική ευθύνη διοικητών ΑΕ για χρέη της και μη προσωπική τους κράτηση, δυνατή όμως τέτοια επί αδικοπραξίας με πταίσμα τους, όπως του υπαίτιου φυσικού προσώπου που εξέδωσε ακάλυπτη επιταγή γνωρίζοντας, ακόμη και ως ενδεχόμενη, την έλλειψη των διαθέσιμων κεφαλαίων κατά το χρόνο έκδοσης ή πληρωμής. Μη άρση δόλου εκ της οικονομικής δυσχέρειας ανεύρεσης κεφαλαίων, αφού η υπαιτιότητα δεν ερμηνεύεται με βάση την οικονομική δυνατότητα του εκδότη αλλά την αποδοχή του ότι ενδέχεται να μην υπάρξουν κεφάλαια κατά το χρόνο πληρωμής, επί δε μεταχρονολογημένης επιταγής αναλαμβάνει και τον κίνδυνο πρόωρης εμφάνισής της.

105/2016 ΤρΕφΛαρ (αγωγή ακυρότητας διαθήκης – ομοδικία)

Έφεση νικήσαντος διαδίκου επί εννόμου συμφέροντος. Μη εκκλητές εσφαλμένες αιτιολογίες επί μη αντίστοιχων δ/ξεων στο διατακτικό.

Ανικανότητα σύνταξης διαθήκης των μη εχόντων συνείδηση πράξεων ή τελούντων σε ψυχική ή νοητική διαταραχή περιορίζουσα αποφασιστικά τη βούληση λόγω οργανοψυχικών παθήσεων. Έλλειψη συνείδησης επί αδυναμίας διάγνωσης της ουσίας και περιεχομένου της διαθήκης, χωρίς ανάγκη πλήρους έλλειψης.

Μη αναγκαστική ομοδικία των εκ διαθήκης κληρονόμων, όταν ενάγονται από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους για αναγνώριση ως άκυρης της διαθήκης λόγω ανικανότητας σύνταξης.

Επί απλής ομοδικίας κάθε ομόδικος μπορεί να προτείνει ισχυρισμούς που αντιφάσκουν με εκείνους ομοδίκων, η δε δικ. ομολογία ενός μη δεσμευτική για τους άλλους, ενώ δεν αποτελεί λόγο αναίρεσης η μη λήψη ομολογίας άλλου.

Μη έννομο συμφέρον εναγομένης – απλής ομοδίκου για έφεση αφού, καίτοι η αγωγή απορρίφθηκε και ως προς αυτή λόγω μη απόδειξης ανικανότητας σύνταξης της ένδικης διαθήκης, δεν παραπονείται ότι πρωτοδίκως είχε ομολογήσει αδυναμία του διαθέτη και άρα έπρεπε ως προς αυτήν να γίνει δεκτή η αγωγή.

Μη ακυρότητα πραγματογνωμοσύνης επί μη τήρησης της προθεσμίας υποβολής της, εκτός βλάβης.

Μη υποχρέωση απόφασης για ειδική μνεία και αξιολόγηση κάθε αποδεικτικού μέσου, δυνατή δε ξεχωριστή μνεία μερικών, αρκεί να προκύπτει από το περιεχόμενό της ότι συνεκτιμήθηκαν όλα.

Ελεύθερη εκτίμηση εκθέσεων τεχνικών συμβούλων.

Δικ. τεκμήρια οι καταθέσεις μαρτύρων σε άλλη πολιτική ή ποινική δίκη, ως και ένορκες βεβαιώσεις χωρίς κλήτευση αντιδίκου ληφθείσες σε δίκη ασφ. μέτρων.

Ικανότητα σύνταξης ιδιόγραφης διαθήκης με συγκεκριμένη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, αδιαφόρως χρόνιων προβλημάτων υγείας του διαθέτη αφού ήταν εξαιρετικά ακμαίος διανοητικά, αδιάφορο δε το άγχος με συμπτώματα κατάθλιψης λόγω οικονομικών προβλημάτων που δεν συνιστούν άνοια ή πάθηση μειώνουσα τον καταλογισμό.

107/2016 ΤρΕφΛαρ (αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα)

Επί αγωγής συμμετοχής στα αποκτήματα ανάγκη προσδιορισμού της πραγματικής αυξητικής διαφοράς στην περιουσία του υπόχρεου, η δε ύπαρξη αρχικής περιουσίας συνιστά βάση ένστασης.

Κρίσιμος προς εξεύρεση της τελικής περιουσίας ο χρόνος λύσης ή ακύρωσης του γάμου ή συμπλήρωσης 3ετίας από τη διάσταση. Για περαιτέρω αναγωγή αυτής σε χρήμα κρίσιμος ο χρόνος άσκησης της αγωγής. Επί παρόδου ικανού χρόνου από την αμετάκλητη λύση και τιμαριθμικής μεταβολής, δικαίωμα του μεν ενάγοντος να αξιώσει απόδοση του (μεγαλύτερου) ποσού που κατά το χρόνο συζήτησης ισοδυναμεί με την αξία της συμβολής του, του δε εναγομένου να προβάλει μείωση της πραγματικής αξίας του χρήματος και ένσταση προσαρμογής.

Υπολογισμός οικοδομημένου ακινήτου ως συνόλου, συμπεριλαβανομένης της δαπάνης ανοικοδόμησης.

Για υπολογισμό της αξίας επικαρπίας μη ανάγκη μνείας στην αγωγή της ηλικίας επικαρπωτή, μήτε υπολογισμού της σε ποσοστό πλήρους κυριότητας.

Ισχύς Κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003 για διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές, κατ’ αυτεπάγγελτη υποκατάσταση εσωτερικού δικαίου των κρατών μελών. Αποφάσεις διαζυγίου εκδιδόμενες σε κράτος μέλος αναγνωρίζονται στα λοιπά χωρίς ιδιαίτερη διαδικασία, δυναμένου όμως του ενδιαφερομένου να ζητήσει έκδοση απόφασης για την αναγνώριση.

Μη στοιχείο αγωγής αποκτημάτων ο τρόπος αμετακλήτου της αλλοδαπής απόφασης λύσης του γάμου, η δε συνδρομή αυτού ελέγχεται κατά την έρευνα της αγωγής στο πλαίσιο του Κανονισμού.

Απρόσβλητη με ένδικα μέσα γερμανική απόφαση παράγουσα δεδικασμένο αναγνωριζόμενο αυτόματα, αφού ο εναγόμενος ήταν παρών στη δίκη και έλαβε γνώση της απόφασης, που δεν είναι ασυμβίβαστη με άλλη ημεδαπή ή την ημεδαπή δημόσια τάξη.

110/2016 ΤρΕφΛαρ (ακυρότητα χαριστικής δικαιοπραξίας – χρηστά ήθη)

Άκυρη ως αντίθετη στα χρηστά ήθη δικαιοπραξία δεσμεύουσα υπερβολικά την ελευθερία άλλου ή αν κάποιος εκμεταλλεύεται ανάγκη, κουφότητα ή απειρία άλλου και πετυχαίνει για τον εαυτό του ή τρίτο περιουσιακά ωφελήματα φανερά δυσανάλογα προς την παροχή. Εφαρμογή τούτου (179 ΑΚ) μόνο σε επαχθείς αμφοτεροβαρείς δικαιοπραξίες περιουσιακού περιεχομένου και όχι σε χαριστικές. Εφαρμογή όμως 178 ΑΚ περί ακυρότητας δικαιοπραξίας αντιβαίνουσας στα χρηστά ήθη σε κάθε δικαιοπραξία, η δε αντίθεση κρίνεται εκ του περιεχομένου αυτής και των συνθηκών.

Η δωρεά είναι σύμβαση ενοχική, υποσχετική, χαριστική και ετεροβαρής, η δε διαθήκη δικαιοπραξία μονομερής, μη απευθυντέα, αιτία θανάτου.

Αντίθετη στα χρηστά ήθη τελευταία δ/ξη αν το τιμώμενο πρόσωπο είναι ανήθικο ή αισχρό, ή ο τρόπος κατάλειψης ή τα περιστατικά μαρτυρούν για το διαθέτη ηθική διαστροφή ή κατάπτωση, ή αν με τον τρόπο που έγινε συνιστά εκδήλωση αδικαιολόγητης περιφρόνησης προς εγγύτατα πρόσωπα της οικογένειάς του.

Η απεύθυνση πρωτόδικων προτάσεων κατά του αρχικώς ενάγοντος και όχι κατά των υπεισελθόντων στη θέση του κληρονόμων που συνεχίζουν τη δίκη δεν συνιστά πλασματική ερημοδικία, ούτε μη νόμιμη και μη προσήκουσα παράσταση στη συζήτηση, και δη όταν δεν υπάρχει αμφισβήτηση για την ταυτότητα διαδίκων και την ιδιότητά τους ως κληρονόμων.

Μονομελές Εφετείο Λάρισας

215/2014 ΜονΕφΛαρ (πρόσθετη παρέμβαση – δεδικασμένο – άκυρη καταγγελία συμβ. εργασίας – ένορκες βεβαιώσεις)

Προφορική πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ενάγουσας από πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της οποίας είναι μέλος.

Δεδικασμένο εκ τελεσίδικης απόφασης για το χρόνο πρόσληψης, το είδος και χρόνο εργασίας, ως και την ακυρότητα καταγγελίας γενόμενης πριν την πάροδο έτους από τον τοκετό.

Συνδικαλιστική προστασία μόνο συγκεκριμένων μελών του ΔΣ συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Άκυρη καταγγελία αν ο εργοδότης δεν καταβάλει αποζημίωση βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα, ανάλογα με τα σε αυτόν έτη προϋπηρεσίας. Χρόνος πραγματικής απασχόλησης της ενάγουσας ο χρόνος μέχρι την πρώτη καταγγελία, αδιαφόρως της κήρυξής της ως άκυρης και της περιέλευσης του εργοδότη σε υπερημερία, αφού αυτή έκτοτε και μέχρι τη δεύτερη καταγγελία έπαυσε να παρέχει υπηρεσίες.

Νόμιμη μη λήψη υπόψη πρωτοδίκως ένορκης βεβαίωσης ληφθείσας από την ενάγουσα μετά τη συζήτηση όχι προς αντίκρουση ισχυρισμών του εναγομένου, η δε δήλωση στο ακροατήριο περί λήψης της έγινε πριν την προβολή ισχυρισμών από τον εναγόμενο. Λήψη της υπόψη από το Εφετείο.

231/2014 ΜονΕφΛαρ (σύμβαση έργου και όχι εργασίας – εργατικό ατύχημα)

Σύμβαση έργου (και όχι εργασίας) η σύμβαση ανάθεσης υλοτόμησης δασικού τμήματος, κατά την οποία ο ενάγων ανέλαβε την υλοτόμηση με δικό του εξοπλισμό και έξοδα, συμφωνήθηκε αμοιβή ανά τόνο ξυλείας και δεν υπόκειτο στον έλεγχο και εποπτεία του εναγομένου, αλλά ενεργούσε με δική του πρωτοβουλία και κίνδυνο, οι δε οι συμβαλλόμενοι απέβλεπαν στην επίτευξη του τελικού αποτελέσματος.

Άνευ επιρροής η υπαγωγή δασεργατών στην ασφάλιση του ΙΚΑ, καθόσον πρόκειται για ειδική κατηγορία επαγγελματιών που υπάγονται ως οιονεί μισθωτοί στην ασφάλιση αυτή, ακόμη και αν δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως και η καταχώριση του υλοτόμου στο Βιβλίο νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού που ήταν υποχρεωτική και για τον απασχολούμενο με σύμβαση έργου ως υπαγόμενο στην ασφάλιση ΙΚΑ.

Η εκδίκαση υπόθεσης εργατικού ατυχήματος κατά την προσήκουσα διαδικασία εργατικών διαφορών βάσει των αγωγικών περιστατικών δεν κωλύει ούτε καθιστά αντιφατική την κατ’ ουσίαν απόρριψή της λόγω ύπαρξης σύμβασης έργου.

360/2015 ΜονΕφΛαρ (συμφωνία εργολαβικής αμοιβής επ” αντιπαροχής – έλλειψη ιδιοτήτων ή πραγματικά ελαττώματα έργου)

Συμφωνία εργολαβικής αμοιβής και με υπόσχεση μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου, όπως όταν ο κύριος του οικοπέδου αναθέτει ανέγερση πολυκατοικίας επ’ αντιπαροχή με συμφωνία ότι θα διατηρήσει την κυριότητα ορισμένου ποσοστού εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου και θα μεταβιβάσει τα λοιπά στον εργολάβο ή τρίτους υποδειχθησόμενους υπ’ αυτού, που δικαιούται να επιδιώξει τη μεταβίβαση με καταδίκη σε δήλωση βούλησης.

Καταβολή αμοιβής κατά την παράδοση του έργου ή κάθε τμήματος επί τμηματικής παράδοσης.

Το έργο θεωρείται εκτελεσμένο, έστω και αν έχει ελλείψεις ιδιοτήτων ή πραγματικά ελαττώματα και ουσιώδη που το καθιστούν άχρηστο, οπότε ο εργοδότης έχει δικαίωμα αποζημίωσης ή μείωσης αμοιβής, όχι όμως και μη καταβολής της, εκτός αν το παραδοθέν έργο είναι εντελώς διαφορετικό από το συμφωνηθέν ή αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.

Παράδοση έργου παρά την έλλειψη πρωτοκόλλου παραλαβής κατά το εργολαβικό, αφού ήδη ο εναγόμενος είχε εκφράσει την αντίθεσή του στην τυπική παραλαβή λόγω δήθεν κακοτεχνιών.

Ασαφής όρος εργολαβικού ότι «αν για να αποκατασταθούν οι μικροελλείψεις σε κοινόχρηστους χώρους χρειάζεται μεγαλύτερο ποσό, τότε οι οικοπεδούχοι μπορούν να αρνηθούν την παραλαβή», μη απαλλάσσων τον εναγόμενο οικοπεδούχο από την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος.

458/2015 ΜονΕφΛαρ (Καταβολή ελλιπούς αποζημίωσης απόλυσης – ένσταση πλάνης)

Μη ακυρότητα καταγγελίας επί ελλιπούς καταβολής αποζημίωσης απόλυσης, όπως επί συγγνωστής πλάνης για το ύψος των τακτικών αποδοχών, αν δε ο σχετικός ισχυρισμός – ένσταση ληφθεί υπόψη χωρίς να προταθεί ιδρύεται λόγος αναίρεσης.

Καταβολή αποζημίωσης απόλυσης ελλιπούς κατά μικρό ποσό από εύλογη συγγνωστή πλάνη εργοδότη και όχι πρόθεση ιδιοποίησης της μικρής διαφοράς, που θα ήταν ασύμβατη στην οικονομική επιφάνεια και εμπειρία του με κίνδυνο καταβολής πολλαπλάσιων μισθών υπερημερίας.

Κρίση ότι, παρά τη μη διατύπωση ένστασης πλάνης ως προς τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης, αυτή εμπεριέχεται στο μείζονα ισχυρισμό ότι το νόμιμο ημερομίσθιο και άρα η αποζημίωση ανερχόταν σε έλασσον ποσό.

Μη καταβολή αποδοχών λόγω όχι κακής πρόθεσης αλλά ανυπέρβλητης οικονομικής δυσπραγίας του εργοδότη που οδήγησε σε κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας του από το Δημόσιο, διό αθέμιτη η προσπάθεια του ενάγοντος να εξεγείρει όλους τους εργαζομένους σε επίσχεση εργασίας, όπως έκανε αυτός δικαιολογημένα αφού οι αποδοχές του αποτελούσαν το μόνο βιοποριστικό εισόδημά του. Νόμιμη και εύλογη η καταγγελία από τον εργοδότη.

71/2016 ΜονΕφΛαρ (μεταβίβαση επιχείρησης - υποκατάσταση εργοδότη)

Μεταβίβαση (αδιαφόρως τρόπου) επιχείρησης επί συνέχισης της δραστηριότητας από τρίτο αν δεν μεταβάλλεται η ταυτότητά της, με τον ίδιο ή διάφορο τίτλο ή μορφή, όπως όταν διατηρούνται αμετάβλητες οι θέσεις εργασίας και δικαιολογείται η υπό του νέου φορέα ανάληψη των εργασιακών σχέσεων, μη μεταβολή δε εκ του ότι ο διάδοχος πρόσθεσε στα μεταβιβαζόμενα στοιχεία και νέα.

Αυτοδίκαιη υποκατάσταση νέου εργοδότη στη θέση του παλαιού ως προς τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις, ανεξαρτήτως γνώσης ή συναίνεσης εργαζομένων. Στα μεταβιβαζόμενα δικαιώματα περιλαμβάνονται και τα συνδεόμενα με την αρχαιότητα και υπηρεσιακή εξέλιξη μισθωτών και ο νέος εργοδότης πρέπει να προσμετρήσει το χρόνο προϋπηρεσίας στον προηγούμενο εργοδότη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης, αλλά και όταν η γένεση ή έκταση δικαιωμάτων εξαρτάται από τη συμπλήρωση ορισμένου χρόνου εργασίας.

Αν οι όροι εργασίας και αμοιβής στη μεταβιβαζόμενη επιχείρηση ρυθμίζονταν με Κανονισμό, ΣΣΕ ή ΔΑ, δέσμευση του νέου εργοδότη εξ αυτών, ενώ αν αυτός απασχολούσε δικό του προσωπικό πριν τη μεταβίβαση οι άνω όροι δεν επεκτείνονται αυτοδίκαια και στους μισθωτούς της μεταβιβασθείσας επιχείρησης και δεν καθίστανται, χωρίς ρητή συμβατική παραπομπή, όροι των ατομικών συμβάσεων εργασίας αυτών.

Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης ως σύνολο σε συσταθείσα εταιρία που συνέχισε τη δραστηριότητα στον ίδιο χώρο χωρίς μεταβολή ταυτότητας, αδιαφόρως αν και η ατομική επιχείρηση συνέχισε τη λειτουργία στον ίδιο χώρο για ικανό διάστημα πιθανόν για φορολογικούς ή ασφ. λόγους.

Η επί μακρόν σταθερή καταβολή επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας συνιστά μισθό, έστω και αν δεν πληρούνταν στο πρόσωπο του μισθωτού οι προϋποθέσεις καταβολής.

106/2016 ΜονΕφΛαρ (διάκριση σύμβασης έργου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας – ευθύνη προστήσαντος)

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αν τα μέρη αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας και ο μισθωτός υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη, αδιαφόρως τρόπου προσδιορισμού και καταβολής της αμοιβής ή δευτερευόντων στοιχείων όπως έκδοσης ΔΠΥ. Διάκρισή της από τη σύμβαση έργου, όπου δεν εφαρμόζεται το εργατικό δίκαιο αφού τα μέρη αποβλέπουν στην επίτευξη τελικού αποτελέσματος, η πραγμάτωση του οποίου επάγεται αυτόματη λύση της. Νομικός χαρακτηρισμός σύμβασης από το δικαστήριο.

Μίσθωση έργου η ένδικη σύμβαση αφού τα μέρη απέβλεψαν σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ήτοι σε εκφόρτωση του φορτηγού της εναγομένης, μετά την πραγμάτωση του οποίου θα επερχόταν αυτόματα λύση της, αδιαφόρως του αναγκαίου χρόνου για επίτευξή του.

Υποχρέωση, κατά την καλή πίστη, λήψης προστατευτικών μέτρων προς αποτροπή ζημιών τρίτων, έστω και αν η υποχρέωση δεν προβλέπεται από δ/ξη νόμου.

Ευθύνη προστήσαντος εξ αδικοπραξίας προστηθέντος κατά την εκτέλεση ανατεθείσας υπηρεσίας, αλλά και κατά κατάχρηση, ήτοι επ’ ευκαιρία ή εξ αφορμής της αλλά κατά παράβαση των εντολών ή καθ’ υπέρβαση των καθηκόντων.

Τραυματισμός ενάγοντος που ενώ επιχειρούσε φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, ο οδηγός του φορτηγού απασφάλισε την καρότσα και έπεσαν με ορμή δέματα (παλέτες). Υπαιτιότητα υπαλλήλων της εναγομένης που είχε αναλάβει την ευθύνη συσκευασίας και φόρτωσης των εμπορευμάτων, αφού δεν έλαβαν μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης με ιμάντες, ως και του οδηγού του φορτηγού της, που αν και γνώριζε ότι τα εμπορεύματα δεν ήταν δεμένα δεν στάθμευσε σε χώρο δίχως υψομετρική κλίση.

117/2016 ΜονΕφΛαρ (έφεση ενάγοντος κατά ασκήσαντος πρωτοδίκως κύρια παρέμβαση – σύσταση ενεχύρου υπέρ τράπεζας)

Απαράδεκτη έφεση ενάγοντος κατά ασκήσαντος πρωτοδίκως κύρια παρέμβαση απορριφθείσα ως απαράδεκτη, αν ο εκκαλών ως νικήσας δεν επικαλείται ότι αυτή έπρεπε να απορριφθεί για ουσιαστικό λόγο ή ότι βλάπτεται από τις αιτιολογίες που παράγουν δεδικασμένο ή άλλο έννομο συμφέρον.

Επί έφεσης κλήτευση του ασκήσαντος πρωτοδίκως κύρια παρέμβαση παραδεκτή και νόμιμη.

Κατ’ ειδική ρύθμιση του νδ 17.7/13.8.1923, για σύσταση ενεχύρου υπέρ τράπεζας σε απαίτηση ονομαστική του ενεχυραστή κατά τρίτου απαιτείται έγγραφη σύμβαση ενεχύρασης. Συμπληρωματική εφαρμογή 1247-1256 ΑΚ για θέματα μη ρυθμιζόμενα από το άνω διάταγμα.

Η άνω ενεχύραση επάγεται εκ του νόμου (καταπιστευτική) εκχώρηση της απαίτησης προς την τράπεζα, από την επίδοση δε αντιγράφου της σύμβασης στον τρίτον η τράπεζα θεωρείται νομέας της απαίτησης η οποία και της μεταβιβάζεται, δικαιούται δε μόνο αυτή να την εισπράξει όλη και οφείλει να αποδώσει τυχόν υπόλοιπο στον ενεχυραστή, που αν αποσβεσθεί το χρέος δικαιούται να απαιτήσει επανεκχώρησή της σε αυτόν.

Κατά τη γενική ρύθμιση του ΑΚ, αν η ενεχυρασμένη χρηματική απαίτηση δεν είναι ονομαστική του ενεχυραστή κατά τρίτου, όπως του ενεχυραστή κατά της τράπεζας εκ σύμβασης χρηματικής του κατάθεσης σε αυτήν σε λ/σμό ταμιευτηρίου, και το ασφαλισμένο χρέος έχει λήξει, η τράπεζα δικαιούται να εισπράξει την ενεχυρασμένη απαίτηση κατά το αναγκαίο προς ικανοποίησή της ποσό δίχως συναίνεση ή σύμπραξη του ενεχυραστή, το δε απόρρητο τραπεζικών καταθέσεων, μη συνεπαγόμενο ακατάσχετο των σχετικών απαιτήσεων (και άρα και τον εκ του 451 ΑΚ αποκλεισμό συμψηφισμού), ισχύει στις σχέσεις μεταξύ τράπεζας και τρίτων (και όχι του καταθέτη).

Επί σύμβασης ενεχυρίασης και εκχώρησης μισθωμάτων προς εξασφάλιση απαίτησης τράπεζας κατά εκμισθωτή με τον όρο ότι επί καθυστέρησης καταβολής μισθώματος υποχρεούται ο ενεχυραστής – εκμισθωτής να ασκεί αγωγή έξωσης του μισθωτή, άλλως δικαιούται να την ασκεί η τράπεζα, νομιμοποιείται ο εκμισθωτής να καταγγείλει τη μίσθωση και να αξιώσει έξωση, όχι όμως μισθώματα ή αποζημίωση χρήσης αφού αυτά έχουν ενεχυριαστεί στην τράπεζα που δικαιούται να τα αξιώσει μέχρι τυχόν ακύρωση της σύμβασης ενεχυρίασης.

126/2016 ΜονΕφΛαρ (αποζημίωση λόγω ελλείψεων και κακοτεχνιών έργου – ποινική ρήτρα – συμβατική ευθύνη χωρίς συρροή και αδικοπρακτικής)

Στοιχεία αγωγής εργοδότη για αποζημίωση λόγω ελλείψεων και κακοτεχνιών έργου εξ υπαιτιότητας του εργολάβου. Αναγκαία μνεία στοιχείων προσδιορισμού της θετικής ζημίας, όχι όμως και της υπαιτιότητας.

Αν ποινική ρήτρα συμφωνήθηκε για μη προσήκουσα και δη μη έγκαιρη εκπλήρωση, ο δανειστής πρέπει να επικαλεσθεί και αποδείξει τη σύμβαση (κύρια και παρεπόμενη περί ποινικής ρήτρας) και την υπερημερία, στο δε οφειλέτη απόκειται να ισχυρισθεί και αποδείξει εκπλήρωση της παροχής ή έλλειψη υπαιτιότητας για την καθυστέρηση.

Δικαίωμα δανειστή να ζητήσει σωρευτικά με την ποινή και την αποδεικνυόμενη ζημία του όταν αυτή καλύπτεται ως προς το μέγεθος από την ποινική ρήτρα, μόνον αν του παρέχεται τέτοιο δικαίωμα με σαφή όρο της σύμβασης.

Επί υπαιτίων κατασκευαστικών ελλείψεων έργου εξ αμελείας του εργολάβου, συμβατική ευθύνη χωρίς συρροή και αδικοπρακτικής, αφού η ζημιογόνος συμπεριφορά προϋποθέτει αναγκαίως τη σύμβαση.

Μη αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ υπερημερίας του εναγομένου εργολάβου και της αποζημίωσης των εναγόντων για έξοδα έξωσης από την οικία που μίσθωσαν αναγκαστικά μέχρι την καθυστερημένη παράδοση του διαμερίσματος.

Μη νομιμοποίηση εναγόντων ως προς το αίτημα αποζημίωσής τους για δαπάνες αποκατάστασης ελαττωμάτων σε κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής όπου βρίσκεται το διαμέρισμά τους, οι οποίες βαρύνουν όλους τους συνιδιοκτήτες ως πράξεις τακτικής διοίκησης, παρεκτός του ότι δεν γίνεται επίκληση του ύψους που τους αναλογεί για αυτές.

156/2016 ΜονΕφΛαρ (μίσθωση έργου – αμοιβή μηχανικού για εκπόνηση μελέτης)

Μίσθωση έργου η ανάθεση σε μηχανικό εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης με αμοιβή μη δυνάμενη να είναι κατώτερη της νόμιμης.

Αξίωση αμοιβής από το Τεχνικό Επιμελητήριο ή τον μηχανικό, αδιαφόρως γραπτής ή μη σύμβασης.

Για θεμελίωση αμοιβής μελέτης με βάση ποσοστά προϋπολογισμού, ανάγκη έγκρισης υπό του εργοδότη μόνο του αρχικού προϋπολογισμού με τις ποσότητες των εργασιών του έργου και όχι του αναλυτικού του τελευταίου σταδίου της μελέτης που συντάσσεται με βάση τα στο νόμο αντικειμενικά στοιχεία για την ακριβή αμοιβή. Ισχύς τούτου και για τα ενδιάμεσα στάδια της αρχιτεκτονικής προμελέτης και οριστικής τοιαύτης.

Επί μελέτης, παράδοση η υλική προσπόριση αυτής και των γραπτών στοιχείων στον εργοδότη.

Απαιτητή η αμοιβή μηχανικού χωρίς ανάγκη έγγραφης εντολής για μελέτη μόλις την εκπονήσει, ολοκλήρωση όμως του έργου με υποβολή της στην Πολεοδομία για έκδοση της άδειας διό δυνατή μέχρι τότε η υπό του εργοδότη είτε καταγγελία οπότε οφείλει όλη την αμοιβή, είτε υπαναχώρηση αν ο εργολάβος επιβραδύνει αντισυμβατικά την εκτέλεση.

Έγκυρη αναβλητική αίρεση αμοιβής στη συμφωνία εκπόνησης μελέτης ή και σε νεότερη συμφωνία.

Αποκλεισμός εμμάρτυρης απόδειξης επί συμβάσεων με αντικείμενο άνω των 5.900 Ε μόνο στην τακτική διαδικασία, όχι στις ειδικές όπου ισχύει ελεύθερη απόδειξη.

Νόμιμη ένορκη βεβαίωση με εσφαλμένη ημέρα σύνταξης εκ παραδρομής αποδεικνυόμενης από το ημερολόγιο αλλά και τη σχετική μνεία της έκθεσης επίδοσης κλήσης στον αντίδικο.

Νόμιμη αξίωση εργολαβικής αμοιβής αφού ο ενάγων εκπόνησε την αρχιτεκτονική μελέτη, τα σχέδια της οποίας σφράγισε και υπέγραψε, παρότι το έργο (Κέντρο Αποκατάστασης) δεν κατασκευάστηκε λόγω μη λήψης επιδότησης. Απόδειξη ότι η αμοιβή δεν εξαρτήθηκε από την έγκριση επιδότησης, που εξαρτιόταν από την ανταπόκριση ή μη του εναγομένου σε επικαιροποίηση οικονομικών του στοιχείων.

Νόμιμος επιμερισμός αμοιβής μεταξύ πλειόνων μηχανικών.

159/2016 ΜονΕφΛαρ (ανάκλησης της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος – θέση σε ειδική εκκαθάριση – αγωγή επαναπροσδιορισμού οφειλών)

Επί ανάκλησης της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος μη πτώχευσή του, αλλά θέση σε ειδική εκκαθάριση (ν. 4261/14) με απόφαση της Τράπεζας Ελλάδος, που μπορεί μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών εκκαθάρισης να υποχρεώσει τον εκκαθαριστή σε μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του σε άλλο. Συμπληρωματική εφαρμογή του ΠτωχΚωδ, όπως της δ/ξης περί αναστολής ατομικών διώξεων πιστωτών κατά του οφειλέτη.

Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της «ΑΤΕ ΑΕ», θέση της σε ειδική εκκαθάριση και εντολή στον εκκαθαριστή για μεταβίβαση των αναφερόμενων περιουσιακών στοιχείων της στην Τράπεζα Πειραιώς, εκτός από τα στοιχεία και συμβατικές σχέσεις που περιγράφονται ως μη μεταβιβαζόμενες όπου συμβαλλόμενη παραμένει η υπό εκκαθάριση εταιρεία, όπως οι έννομες σχέσεις της έναντι πελατών της από δανειακές συμβάσεις.

Απαράδεκτη η αγωγή κατά της υπό εκκαθάριση Τράπεζας σχετικά με επαναπροσδιορισμό οφειλών του ενάγοντος εκ δανειακής σύμβασης (μη μεταβιβασθείσας) λόγω αναστολής των κατ’ αυτής καταδιωκτικών μέτρων.

176/2016 ΜονΕφΛαρ (αποκλειστική χρήση κοινού υπό κοινωνού – παρεμπόδιση σύγχρησης – δαπάνες συντήρησης)

Επί αποκλειστικής χρήσης κοινού υπό κοινωνού οι λοιποί δικαιούνται, και αν δεν πρόβαλαν αξίωση σύγχρησης, ανάλογη μερίδα από το όφελος που αποκόμισε ή εξοικονόμησε κατά τις δ/ξεις περί κοινωνίας, δυνατή όμως και ευθύνη του ως κακόπιστου νομέα ή και αδικοπρακτική αποζημιωτική τοιαύτη αν παράνομα και υπαίτια εμπόδισε τη σύγχρηση ή τους απέβαλε από τη συννομή. Αδιάφορος ο τρόπος που ο κοινωνός χρησιμοποίησε το κοινό, έστω και διατηρώντας το κλειστό και ανεκμετάλλευτο, αν αποκλείει στην πράξη τη σύγχρηση και έχει ευχέρεια να το εκμεταλλευτεί κατά την κρίση του.

Επί επικείμενου κινδύνου δυνατή λήψη μέτρων αναγκαίων για συντήρηση κοινού, χωρίς συναίνεση λοιπών, μόνο προς αντιμετώπιση κινδύνου, όπως καταβολή ληξιπροθέσμων χρεών.

Αξίωση κοινωνού για καταβληθέντα έξοδα πλέον της μερίδας του κατά των λοιπών, κατ’ αναλογία μερίδων τους, εκ της κοινωνίας, αν έγιναν κατόπιν απόφασης όλων ή της πλειοψηφίας ή του δικαστηρίου ή αν λήφθηκαν για αποτροπή κινδύνου, άλλως κατά τη διοίκηση αλλότριων ή τον αδικ. πλουτισμό.

Νόμω αβάσιμη αγωγή αδικοπραξίας με μνεία ότι ο εναγόμενος απλώς αρνείται εξώδικη διανομή και αξιοποίηση κοινού κατά τους κατά τον ενάγοντα τρόπους, χωρίς μνεία γιατί και πώς η άρνηση συνιστά παράνομη παρεμπόδιση σύγχρησης, καίτοι ο ενάγων συνομολογεί ότι έχει ελεύθερη πρόσβαση και χρήση.

Νόμω αβασιμο κονδύλιο αποζημίωσης για δαπάνες συντήρησης και επισκευής οροφοδιαμερίσματος κοινής οικοδομής, αφού πρόκειται για δαπάνες ανακαίνισης με πρωτοβουλία ενάγοντος χάριν προσωπικών αναγκών οίκησής του δίχως απόφαση κοινωνών ή κίνδυνο.

189/2016 ΜονΕφΛαρ (απάτη – ελάττωμα μισθίου – αγωγή μισθωμάτων)

Δικαίωμα απατηθέντος για ακύρωση της δικαιοπραξίας. Απάτη επί πρόκλησης από πρόθεση με κάθε δόλιο μέσο ή τέχνασμα της δήλωσης βούλησης του ετέρου, το οποίο (μέσο) υπήρξε αποφασιστικό για την κατάρτιση της δικαιοπραξίας. Απάτη και με ψευδή γεγονότα ή παραστάσεις που ανάγονται στο μέλλον. Αδιάφορο αν η εκ της απάτης πλάνη είναι συγγνωστή ή ουσιώδης.

Επί ελαττώματος του μισθίου που εμπόδισε μερικά ή ολικά τη συμφωνημένη χρήση, δικαίωμα μείωσης ή μη καταβολής μισθώματος, και κατ’ ένσταση.

Αγωγή μισθωμάτων. Ένσταση ακυρωσίας της ένδικης μίσθωσης λόγω απάτης, συνιστάμενης στο ότι οι εκμισθωτές παρέστησαν ψευδώς ότι το εστιατόριο (μίσθιο) έχει μεγάλο τζίρο, μεγάλη σταθερή πελατεία και υψηλές εισπράξεις και ότι ο μίσθιος εξοπλισμός ήταν καινούργιος. Επικουρικά αίτημα μείωσης του ετήσιου μισθώματος, λόγω έλλειψης των άνω συμφωνημένων ιδιοτήτων στο μίσθιο και λόγω ελαττωμάτων στα μίσθια κινητά του εξοπλισμού του, που ήταν παλαιά και ακατάλληλα για χρήση. Αβασιμότητα ενστάσεων.

Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας

106/2017 ΠολΠρΛαρ (έναρξη προθεσμίας αποποίησης – πλάνη)

Γνώση επαγωγής η υπό του κληρονόμου γνώση του θανάτου, γνώση δε του λόγου επαγωγής η εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου κλήση του στην κληρονομία.

Έναρξη της 4μηνης προθεσμίας αποποίησης εξ αδιαθέτου κληρονομου από τη γνώση του θανάτου ή της αποποίησης προηγούμενα κληθέντος, η οποία συνιστά μονομερή δικαιοπραξία διαπλαστικού χαρακτήρα, μη απευθυντέα, υποκείμενη σε συστατικό τύπο και ανεπίδεκτη αίρεσης ή προθεσμίας.

Προσβολή της εκ παραμέλησης της προθεσμίας αποποίησης αποδοχής κληρονομίας λόγω πλάνης. Πλάνη περί το δίκαιο της αποδοχής κληρονομίας επί άγνοιας ως προς: α) το σύστημα κτήσης της κληρονομίας ή β) μόνο την ύπαρξη προθεσμίας αποποίησης ή τη νομική σημασία της παρόδου της άπρακτης.

Απόσβεση του δικαιώματος ακύρωσης της πλασματικής αποδοχής λόγω πλάνης σε 6 μήνες από την πάροδο της προθεσμίας αποποίησης, εκτός αν η πλάνη εξακολουθήσει οπότε το 6μηνο αρχίζει αφότου παρέλθει αυτή, και σε κάθε περίπτωση μετά 20 έτη από την αποδοχή.

Μετά την τελεσίδικη ακύρωση πλασματικής αποδοχής, ο κληρονόμος μπορεί να προβεί εμπρόθεσμα σε νομότυπη αποποίηση.

Αναγνωριστική αγωγή όχι για διαπίστωση πραγματικών περιστατικών αλλά για αναγνώριση της ύπαρξης ή μη έννομης σχέσης.

Ανάκληση άδειας λειτουργίας της ΑΤΕ, θέση σε ειδική εκκαθάριση και μεταβίβαση συμβατικών σχέσεών της στη Τράπεζα Πειραιώς, πλην των οριζομένων στη σχετική απόφαση. Συμπληρωματική εφαρμογή ΠτωχΚωδ επί άνω εκκαθάρισης.

Μη αναστολή παρούσας δίκης αφού αντικείμενο δεν είναι η υπό των εναγόντων επιδίωξη απαίτησής τους κατά της ΑΤΕ, αλλά η παρεμπόδιση είσπραξης των απαιτήσεών της.

Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας

63/2016 ΜονΠρΛαρ (Τακτική) (σώρευση ανακοπών κατά δ/γής πληρωμής και εκτέλεσης – αίτηση υπαγωγής στο ν.3869/10)

70/2016 ΜονΠρΛαρ (Τακτική) (διεκδικητική αγωγής ακινήτου – περιγραφή ακινήτου – χρησικτησία επί τμημάτων του κοινού)

Συνταγματικότητα της απαίτησης για το ορισμένο αγωγής.

Επί διεκδικητικής αγωγής ακινήτου, ανάγκη περιγραφής του κατά θέση, έκταση και όρια σε οποιοδήποτε σημείο του δικογράφου, χωρίς μνεία των σημείων του ορίζοντα και των πλευρικών διαστάσεων που θα προκύψουν από τις αποδείξεις. Ορισμένη η αγωγή και όταν στο δικόγραφο ενσωματώνεται τοπογραφικό διάγραμμα.

Αοριστία αγωγής αφού, καίτοι το επίδικο είναι τμήμα μείζονος ακινήτου, στην αγωγή και στο ενσωματωμένο διάγραμμα αποτυπώνεται όλο το μείζον ακίνητο και όχι το διεκδικούμενο τμήμα που προσδιορίζεται χωρίς μνεία ορίων και πλευρικών διαστάσεων.

Αοριστία, ασάφεια και αντιφατικότητα αγωγής, αφού ενώ αναφέρεται σε διανοία κυρίου άσκηση πράξεων νομής, εννοώντας την διά χρησικτησίας κτήση κυριότητας επί διακριτών τμημάτων του όλου ακινήτου, ακολούθως ομιλεί περί «καθορισμού της χρήσης του εξ αδιαιρέτου αγρού» και περί «χρήσης διαιρετών τμημάτων», αναφορά που παραπέμπει σε ενοχική μεταξύ συγκυρίων διαφορά για τα όρια χρήσης του κοινού ακινήτου, η οποία δεν προσήκει σε διεκδικητική αγωγή.

Απαράδεκτη η αγωγή και ως προς τα κονδύλια καρπών και ηθικής βλάβης που εξαρτώνται από τη διεκδίκηση του ακινήτου.

91/2016 ΜονΠρΛαρ (Τακτική) (καθ’ ύλην αρμοδιότητα – σιωπηρή παραίτηση απο ένδικα μέσα – ακύρωση απόφασης ΔΣ σωματείου)

Υπαγωγή στο Ειρ/κείο, αδιαφόρως αξίας αντικειμένου, των διαφορών για οφειλόμενη εισφορά μελών σωματείων και συνεταιρισμών.

Αυτεπάγγελτη έρευνα καθ’ ύλην αρμοδιότητας κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής σε κάθε στάση της δίκης.

Μη δέσμευση δικαστηρίου της παραπομπής πριν την τελεσιδικία της παραπεμπτικής λόγω αναρμοδιότητας απόφασης, διό μπορεί ή να δικάσει ή να παραπέμψει στο παραπέμψαν ή και σε τρίτο δικαστήριο.

Η αποδοχή απόφασης πριν την άσκηση ενδίκου μέσου, που δηλώνει παραίτηση από το δικαίωμα άσκησής του, δεν υπόκειται σε τύπο (όπως η γενόμενη μετά την άσκηση του ένδικου μέσου), δυνάμενη να γίνει και σιωπηρά με ειδική πληρεξουσιότητα του δικηγόρου. Σιωπηρή παραίτηση από την άσκηση ένδικου μέσου επί παράστασης του εναγομένου κατά τη συζήτηση με κλήση του ενάγοντος κατόπιν παραπομπής από αναρμόδιο δικαστήριο σε αρμόδιο, πρέπει όμως να αναφέρεται ειδικά ότι παρέχεται πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο να προβεί στη δήλωση αποδοχής, εκτός αν ο διάδικος παρίσταται αυτοπροσώπως οπότε θεωρείται ότι την εγκρίνει.

Η υπό του ενάγοντος κλήση της αγωγής στο δικαστήριο της παραπομπής δεν σημαίνει, άνευ ετέρου, και σιωπηρή αποδοχή και τελεσιδικία της παραπεμπτικής απόφασης, αν δεν δηλώσει και ο εναγόμενος νομότυπα αποδοχή της.

Αντικείμενο ένδικης αγωγής όχι η ακύρωση απόφασης ΔΣ σωματείου αφού δεν προβάλλεται σχετικός λόγος, αλλά η αναγνώριση της ανυπαρξίας οφειλής των εναγόντων μελών του. Αναπομπή υπόθεσης στο παραπέμψαν Ειρ/κείο, ως αρμόδιο.

Η δ/ξη περί μη προσβολής απόφασης Πρωτοδικείου λόγω του ότι η υπόθεση ανήκει στην αρμοδιότητα Ειρ/κείου λειτουργεί μόνον ex post, διό μη επιτρεπτή εκδίκαση διαφοράς υπαγόμενης σε κατώτερο δικαστήριο.

96/2016 ΜονΠρΛαρ (Τακτική) (καταβολή για μη επακολουθήσασα – τήρηση δημοσιότητας σύστασης ΕΕ)

Ειρηνοδικείο Λάρισας

5/2016 ΕιρΛαρ (Ειδική) (κατάσχεση εις χείρας τρίτου – ανακοπή κατά αρνητικής δήλωσης)

Επί κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, υποχρέωσή του όπως εντός 8 ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου δηλώσει αν υπάρχει στα χέρια του η κατασχεμένη απαίτηση ως και άλλη κατάσχεση.

Ανακοπή κατά αρνητικής δήλωσης τρίτου με αίτημα αναγνώριση της ανακρίβειάς της και καταβολή του ποσού της κατασχεθείσας απαίτησης. Δυνατή σώρευσή της με αγωγή αποζημίωσης του κατασχόντος για κάθε αιτιώδη ζημία, χωρίς ανάγκη υπαιτιότητας του τρίτου, απαιτούσα δικ. ένσημο και υποκείμενη στην προθεσμία της ανακοπής.

Μη δυνατή επέκταση της κατάσχεσης σε απαίτηση μη περιεχόμενη στο κατασχετήριο, τυχόν δε μνεία ότι κατάσχεται οποιαδήποτε απαίτηση από οποιαδήποτε αιτία δεν ωφελεί.

Μη αντικείμενο της δίκης ανακοπής το αν η κατασχεθείσα απαίτηση οφείλεται εντόκως ή όχι, εκτός αν κατασχέθηκαν και οι τόκοι.

Εκδίκαση ανακοπής από το αρμόδιο κατά τις γενικές δ/ξεις δικαστήριο, βάσει ποσού και είδους κατασχεθείσας απαίτησης. Άσκησή της (με κατάθεση και κοινοποίηση) εντός 30 ημερών από τη δήλωση του τρίτου, επί δε παράλειψης δήλωσης από την πάροδο της 8ήμερης προθεσμίας.

Ισχύς των άνω και επί κατάσχεσης εις χείρας τρίτου από το Δημόσιο, η δε ανακοπή αυτού έχει αντικείμενο την ύπαρξη και έκταση της οφειλής του τρίτου προς τον οφειλέτη του Δημοσίου, ήτοι απαίτησης ιδιωτικού δικαίου, διό δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων.

94/2016 ΕιρΛαρ (Εκουσία) (υπαγωγή στο ν. 3869/2010 των μη εμπόρων – μη πτωχευτική ικανότητα μικροέμπορου)

Υπαγωγή στο ν. 3869/2010 των μη εμπόρων κατά το χρόνο παύσης των πληρωμών.

Έμπορος ο κατά σύνηθες επάγγελμα ασκών εμπορικές πράξεις, όπως και ο ομόρρυθμος εταίρος ΟΕ που ασκεί εμπορική δραστηριότητα.

Μη πτωχευτική ικανότητα μικροεμπόρων, των οποίων το κέρδος εκ της άσκησης εμπορικών πράξεων αποτελεί αμοιβή σωματικού μόχθου και όχι κερδοσκοπικής δραστηριότητας, όπως μοδίστρα, υπαίθριος μικροπωλητής, γυρολόγος, πλανόδιος λαχειοπώλης.

Όλες οι συναλλαγές εμπόρου τεκμαίρεται ότι γίνονται χάριν της εμπορίας του οπότε, επί αδυναμίας εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά τρόπο γενικό και μόνιμο (παύση πληρωμών), ισχύς ρυθμίσεων του ΠτωχΚώδ και όχι του άνω νόμου. Υπαγωγή στον άνω νόμο και οφειλέτη που είχε την εμπορική ιδιότητα, αλλά έπαυσε τις πληρωμές μετά την παύση της εμπορίας.

Αυτεπάγγελτη έρευνα της πτωχευτικής ικανότητας, που επάγεται απόρριψη της αίτησης κατ’ ουσία.

Έμπορος ο ασκών δραστηριότητα μίνι μάρκετ με κέρδος, αδιαφόρως της ασφάλισης στον ΟΓΑ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΔΤΚ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΩΝ
ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ανακοινώνεται ότι:

1. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο Ιουλίου 2016 – Ιουνίου 2017 παρουσίασε αύξηση (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) κατά 1,0%.
Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., το ποσοστό αύξησης του μισθώματος για το μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2017 ανέρχεται σε 0,8% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.

2. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο Αυγούστου 2016 – Ιουλίου 2017 παρουσίασε αύξηση (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) κατά 1,0%.
Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., το ποσοστό αύξησης του μισθώματος για το μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017 ανέρχεται σε 0,8% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.

3. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο Σεπτεμβρίου 2016 – Αυγούστου 2017 παρουσίασε αύξηση (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) κατά 0,9%.
Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., το ποσοστό αύξησης του μισθώματος για το μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2017 ανέρχεται σε 0,7% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.