125/2016 ΜονΕφΛαρ (ο προσωπικός λόγος απαλλαγής απο την ποινή του ΠΚ δεν εφαρμόζεται και στις αξιώσεις του ΑΚ)

125/2016

Πρόεδρος: Σπυρ. Μελάς

Δικηγόροι: Χρ. Τσιαμπαλής, Κων. Ευθυμίου

 

Κατά τον ΠοινΚωδ επί απλής ή όλως ελαφράς σωματικής βλάβης και εξύβρισης, απαλλαγή υπαιτίου από την ποινή, αν παρασύρθηκε στις πράξεις από δικαιολογημένη αγανάκτηση εξαιτίας αμέσως προηγούμενης ιδιαίτερα σκληρής και βάναυσης (και όχι ανάρμοστης) πράξης του παθόντος εναντίον ή ενώπιόν του, δίχως να αίρεται το αξιόποινο της πράξης ούτε και το τιμωρητό αυτής. Ο προσωπικός όμως λόγος απαλλαγής από την ποινή δεν αφορά τις αξιώσεις του αστικού δικαίου και δη το ζήτημα της συνυπαιτιότητας.

 

{…} Περαιτέρω, από το άρθρο 308 §3 ΠΚ, που ορίζει ότι ο υπαίτιος της πράξης της §1 είναι δυνατό να απαλλαγεί από κάθε ποινή, αν παρασύρθηκε στην πράξη (της απλής ή όλως ελαφράς σωματικής κάκωσης ή βλάβης της υγείας) από δικαιολογημένη αγανάκτηση, εξαιτίας μιας αμέσως προηγούμενης πράξης που τέλεσε ο παθών εναντίον του ή ενώπιόν του και που ήταν ιδιαίτερα σκληρή και βάναυση, καθιερώνεται προσωπικός λόγος απαλλαγής από την ποινή. Η προκαλέσασα την απλή σωματική βλάβη (άρθρ. 308 ΠΚ) ή την εξύβριση (άρθρ. 361 ΠΚ) πράξη του παθόντος πρέπει να είναι ιδιαίτερα σκληρή ή βάναυση και όχι απλώς ανάρμοστη (ΑΠ 291/82 ΠοινΧρ ΛΒ. 887, ΑΠ 737/1976 ΠΧρον ΚΖ. 165). Σε κάθε περίπτωση, με τις διατάξεις των άρθρων 308 §3 και 361 §3 δεν αίρεται το αξιόποινο της πράξης ούτε και το τιμωρητό στοιχείο αυτής, δηλ. η ποινική αξίωση της πολιτείας γεννάται και δεν παύει να υφίσταται κατά νόμο με την παραδοχή του προσωπικού λόγου απαλλαγής από την ποινή, διότι η εγκληματική συμπεριφορά παραμένει άδικη, καταλογιστή και τιμωρούμενη από το νόμο (βλ. Κονταξής ΕρμΠΚ άρθρ. 308 σελ. 2587, Μ. Μαργαρίτης ερμΠΚ άρθρο 308). Ο προσωπικός όμως λόγος απαλλαγής από την ποινή δεν αφορά τις αξιώσεις του αστικού δικαίου και ειδικότερα το ζήτημα της συνυπαιτιότητας. {…}