172/2016 ΜονΕφΛαρ (διόρθωση αγωγικού δικογράφου ως προς στοιχεία του ενάγοντος)

172/2016

Πρόεδρος: Αντζελίτα Παπαβασιλείου

Δικηγόροι: Κλεοπάτρα Σακελλαροπούλου, Μαρία Παπαγεωργίου

 

Παραδεκτή διόρθωση αγωγικού δικογράφου ως προς στοιχεία του ενάγοντος με δήλωση στα πρακτικά πριν τη πρωτοβάθμια συζήτηση, αφού η λανθασμένη αναγραφή δεν δημιουργεί αμφιβολία ως προς την ταυτότητά του, η οποία δεν νοείται μόνο ως προς το ονοματεπώνυμο αυτού, όσο και ως προς τα στοιχεία που τον νομιμοποιούν ως μετέχοντα στην ένδικη έννομη σχέση. Διόρθωση ως προς το ονοματεπώνυμο ενάγοντος που δεν είναι ένα ανύπαρκτο πρόσωπο αλλά το συγκεκριμένο που συνδέεται με συγγενική σχέση με τον αποβιώσαντα, όπως αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών.

 

{…} 3.α. Κατά τα άρθρα 118 και 119 ΚΠολΔ το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει, εκτός των άλλων στοιχείων που ορίζονται σ’ αυτά, το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και την κατοικία των διαδίκων. Κατά δε το άρθρο 224 ΚΠολΔ ως την πρώτη συζήτηση της αγωγής μπορεί ο ενάγων να συμπληρώσει, διευκρινίσει και διορθώσει τους ισχυρισμούς του, αρκεί να μη μεταβάλλεται η βάση της αγωγής. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι λανθασμένη αναγραφή στο δικόγραφο της αγωγής οποιουδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία δεν συνεπάγεται ακυρότητα του δικογράφου, εφόσον δεν δημιουργείται αμφιβολία περί την ταυτότητα του διαδίκου, με συνέπεια παραδεκτώς να γίνει η διόρθωση μέχρι την πρώτη συζήτηση. Είναι δε αδιάφορο αν συναινεί ο αντίδικος (ΑΠ 1093/1997, ΕφΛαρ 311/2003 Νόμος).

3.β. Στην προκειμένη περίπτωση με τον τρίτο λόγο έφεσης οι εκκαλούντες παραπονούνται, επειδή το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε ως απαράδεκτο το υποβληθέν κατά την επ’ ακροατηρίω συζήτηση και πριν την έναρξη αυτής αίτημα διόρθωσης των στοιχείων της ταυτότητας του πέμπτου των εναγόντων. Συγκεκριμένα στο δικόγραφο της αγωγής ο πέμπτος ενάγων αναφέρεται με τα στοιχεία «Κ. Α.». Με δήλωση στα πρακτικά πριν από τη συζήτηση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο ο πληρεξούσιος δικηγόρος του διόρθωσε τα στοιχεία της ταυτότητας, διευκρινίζοντας ότι το τα ορθά σχετικά στοιχεία είναι «Α. Κ.». Η διόρθωση αυτή του δικογράφου της αγωγής ως προς τα στοιχεία της ταυτότητας του πέμπτου ενάγοντος είναι παραδεκτή, αφού δεν δημιουργείται αμφιβολία σχετικά με την ταυτότητα του διαδίκου από τη λανθασμένη αναγραφή στο δικόγραφο της αγωγής των ως άνω στοιχείων. Εξάλλου ως ταυτότητα του διαδίκου δεν νοείται αποκλειστικά το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο αυτού, όσο τα στοιχεία που νομιμοποιούν αυτόν στη δίκη ως μετέχοντα στην ένδικη έννομη σχέση. Με την έννοια αυτή ο πέμπτος ενάγων δεν είναι ένα ανύπαρκτο πρόσωπο, όπως εσφαλμένα υπέλαβε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, αλλά το συγκεκριμένο πρόσωπο, που συνδέεται με συγγενική σχέση με τον αποβιώσαντα από το τροχαίο ατύχημα, όπως αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών, καθόσον ο ανωτέρω είναι σύζυγος της τρίτης ενάγουσας, Ε. Ν., η οποία είναι κόρη του αποβιώσαντος Χ. Ν.. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτός ο σχετικός λόγος έφεσης ως ουσιαστικά βάσιμος. Πρέπει, συνεπώς, να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση, ως προς τη διάταξη με την οποία το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε απαράδεκτο το αίτημα αυτό της αγωγής. Στη συνέχεια, πρέπει να κρατηθεί η υπόθεση, ως προς το μέρος αυτό, από το παρόν Δικαστήριο και να γίνει δεκτό το σχετικό αίτημα ως νόμιμο και ουσιαστικά βάσιμο και να διαταχθεί η διόρθωση των στοιχείων της ταυτότητας του πέμπτου των εναγόντων. {…}