241/2015 ΜονΕφΛαρ (εμμεση ηθική βλάβη – μη αποκαταστέα – τραυματισμός ενώπιον συγγενικού προσώπου – άμεση ηθική βλάβη)

241/2015                                                                                      

Πρόεδρος: Χαρ. Μαυρίδης

Δικηγόροι: Σπυρ. Κρίκος – Γεώρ. Βέβης, Χρ. Μπραζιώτης

 

Μη αποκαταστατέα η έμμεση ηθική βλάβη και δη τρίτων έστω και αν αυτοί, λόγω στενού συγγενικού δεσμού με τον παθόντα, δοκιμάζουν ψυχικό πόνο όπως οι γονείς παθόντος τέκνου. Αντίθετα όταν ο σοβαρός τραυματισμός του παθόντος συμβαίνει ενώπιον συγγενικού του προσώπου που υφίσταται νευρικό κλονισμό, ο κλονισμός θεωρείται βλάβη της υγείας του και υφίσταται άμεση ηθική βλάβη.

 

{…} 10. Από τις διατάξεις των άρθρων 299, 914 και 932 εδ. α’ και β’ του ΑΚ προκύπτει ότι δικαιούχος της απαιτήσεως για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης είναι ο φορέας του προσβληθέντος αγαθού και επί βλάβης του σώματος ή της υγείας εκείνος που την υπέστη. Η έμμεση ηθική βλάβη δεν αποκαθίσταται. Συνεπώς, τρίτα πρόσωπα δεν δικαιούνται κατά νόμο χρηματική ικανοποίηση, έστω και αν αυτά, λόγω στενού συγγενικού δεσμού προς τον παθόντα δοκιμάζουν ψυχικό πόνο και στεναχώρια, όπως στην περίπτωση των γονέων από βλάβη του σώματος ή της υγείας του τέκνου τους, διότι στην περίπτωση αυτή η ηθική βλάβη είναι έμμεση και δεν αποκαθίσταται (ΑΠ 1425/2010 ΝοΒ 2011. 59, ΕφΔωδ 216/2005 Νόμος, ΕφΑθ 9617/2000 Δνη 2001. 946, ΕφΑθ 7347/1998 ΝοΒ 48. 642, βλ. και Πατεράκη, Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 1995, σελ. 186 IV, Κρητικό, Αποζημίωση από Τροχαία Αυτοκινητικά Ατυχήματα, έκδ. 1998, αριθ. 945). Διαφορετική είναι, όμως, η περίπτωση, κατά την οποία, ο σοβαρός τραυματισμός του παθόντος συμβαίνει μπροστά στα μάτια συγγενικού του προσώπου, που παθαίνει νευρικό κλονισμό, οπότε ο κλονισμός θεωρείται ως βλάβη της υγείας του συγγενικού προσώπου και τελείται σε βάρος του αδικοπραξία, από την οποία αυτό υφίσταται άμεση ηθική βλάβη (βλ. ΕφΛαρ 42/2014 Ισοκράτης, ΕφΠειρ 372/2010 Νόμος, ΕφΔωδ 216/2005 ό.π.).

Στην προκειμένη περίπτωση, αποδείχθηκε, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, ότι από το ένδικο ατύχημα τραυματίσθηκε σοβαρά ο ανήλικος γιος του πρώτου ενάγοντος, υποστάς βαρειά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, πολλαπλά κατάγματα κρανίου, εμπιεστικό κάταγμα στη δεξιά βρεγματική χώρα, υπαραχνοειδή αιμορραγία, ενδοκοιλιακή αιμορραγία τέταρτης κοιλίας και ινιακών κεράτων, μικρές θλάσεις στην αριστερή βρεγματική χώρα, υποσκληρίδιο αιμάτωμα κυρίως αριστερά μετωπιαία με πνευμοεγκεφαλικό, θλάσεις πνεύμονα, ατελεκτασία δεξιού άνω λοβού, αριστερού κάτω λοβού, θλάση αριστερού μέσου πνευμονικού πεδίου, θλάση αριστερού επινεφριδίου, αιμάτωμα δωδεκαδακτύλου, κάταγμα άνω τριτημορίου δεξιάς περόνης και κάταγμα γνάθου. Ο ανωτέρω βαρύτατος τραυματισμός του ανωτέρω ανηλίκου, τα αποτελέσματα του οποίου, κατά τα αναφερόμενα στο ανωτέρω στοιχείο «6» είναι εν πολλοίς μη αναστρέψιμα, έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια του πρώτου ενάγοντος – πατρός του, κατά τα προαναφερόμενα. Ο τελευταίος, από τον τρόπο που συνέβη το ατύχημα, το φόβο, τον πανικό, την αγωνία, τη θλίψη και την απόγνωση, που ευλόγως αισθάνθηκε στη θέα του βαρύτατου τραυματισμού του μόλις τεσσάρων ετών τέκνου του, υπέστη έντονο ψυχολογικό σοκ (νευρικό κλονισμό) και, επομένως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αμέσως προηγούμενη νομική σκέψη, θεωρείται ως άμεσα παθών, καθόσον, κατά τα ανωτέρω, επήλθε βλάβη της υγείας του, για την οποία δικαιούται εύλογη χρηματική ικανοποίηση, το ύψος της οποίας, ενόψει των συνθηκών του επίδικου ατυχήματος, της βαρύτητας του τραυματισμού του τέκνου του, της αποκλειστικής υπαιτιότητας του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου, πρώτου εναγομένου και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των διαδίκων (πλην της ασφαλιστικής εταιρίας), πρέπει να καθορισθεί στο ποσό των 8.000 Ε. Επομένως, η εκκαλούμενη, που δέχθηκε ότι ο πρώτος των εναγόντων εδικαιούτο χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης του και του επιδίκασε αποζημίωση 8.000 Ε, ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις και γι’ αυτό τα αντίθετα παράπονα των εκκαλούντων, εκ των οποίων οι μεν ενάγοντες ζητούν μεγαλύτερο ποσό, η δε εναγομένη να μην επιδικασθεί παντάπασι, πρέπει να απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμα…