94/2016 ΤρΕφΛαρ (έλλειψη κλήτευσης – ένορκες βεβαιώσεις που δόθηκαν ταυτόχρονα σε πλείονες πόλεις την ίδια ημέρα και ώρα)

94/2016

Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα

Εισηγητής: Ηλίας Τουλίγκος

Δικηγόροι: Γεώρ. Χατζηαναγνώστου, Μαρία Σωτηρίου

 

Έλλειψη νόμιμης κλήτευσης και μη λήψη υπόψη, ούτε ως δικ. τεκμηρίων, ενόρκων βεβαιώσεων, αφού οι αντίδικοι κλήθηκαν να παρασταθούν ταυτοχρόνως σε πλείονες διαφορετικές πόλεις την ίδια ώρα και ημερομηνία.

 

{…} Από την επανεκτίμηση των ένορκων καταθέσεων … εξαιρουμένων των υπ’ αριθ. …/20.5.09, …./20.5.09, …/20.5.09 και …/20.5.09 ενόρκων βεβαιώσεων που προσκομίζουν οι ενάγοντες της πρώτης κύριας αγωγής, που συντάχθηκαν ενώπιον των συμβολαιογράφων Σ. Κ., Γ. Ψ., Μ.Π.- Ρ. και Π. Γ. αντίστοιχα, που λήφθηκαν μετά από δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου ενώπιον του ακροατηρίου του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, που δεν λαμβάνονται υπόψη ελλείψει νομίμου κλητεύσεως των αντιδίκων, αφού κλήθηκαν να παρασταθούν αυτοί ταυτοχρόνως σε τέσσερις διαφορετικές πόλεις την ίδια ώρα και ημεροχρονολογία, το οποίο είναι αδύνατο, ενώ στις τρεις απ’ αυτές και συγκεκριμένα στις υπ’ αριθ. …/2009 δεν αναφέρεται η ώρα που λήφθηκαν (βλ. ΕφΛαρ 212/2001 Δικ. 2001. 265) και ως εκ τούτου δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (ΕφΔωδ 228/2006 Νόμος) αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: {…}