129/2016 ΜονΠρΛαρ (τακτική) (δεδικασμένο – αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη – ανακοπή κατά κατασχετήριας έκεθσης επί ατελούς περιγραφής κατασχεμένου)

129/2016 (τακτική)

Πρόεδρος: Χριστίνα Παπαγιάννη

Δικηγόροι: Δημ. Κρίτσανος, Σταυρούλα Γκούμα

 

Αυτεπάγγελτη λήψη σε κάθε στάση της δίκης του δεδικασμένου, και εξ εσφαλμένης απόφασης.

Επί ανακοπής κατά εκτέλεσης απορριπτέοι ισχυρισμοί για το ύψος της απαίτησης αν καλύπτονται από το δεδικασμένο τουεκτελεστού τίτλου.

Απορριπτέος ισχυρισμός περί ακυρότητας επιταγής προς πληρωμή λόγω του ότι δεν συνοδεύεται από πιστοποιητικό του ΟΑΕΔ για το ύψος των επιδομάτων που εισέπραξε ο καθού μισθωτός, ώστε να κατακρατηθούν από τον ανακόπτοντα και να αποδοθούν, καθόσον η εκτέλεση και η επιταγή στηρίζονται σε απόφαση επιδικάσασα διαφορές αποδοχών, υπερωρίες και όχι μόνο μισθούς υπερημερίας, παρεκτός του ότι ο καθού δεν έλαβε επιδόματα επίσχεσης ή ανεργίας, μήτε είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο επιδοτούμενων.

Ανακοπή κατά κατασχετήριας έκθεσης επί ατελούς περιγραφής κατασχεμένου, επί βλάβης μη δυνάμενης να αποκατασταθεί άλλως, που πρέπει να επικαλεστεί και αποδείξει ο ανακόπτων, μη υπάρχουσας αν δεν γεννάται αμφιβολία για την ταυτότητα του κατασχεθέντος.

 

Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή διώκεται η ακύρωση, για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους, 1) της από 12.2.2013 επιταγής προς εκτέλεση, που δόθηκε κάτωθι από αντίγραφο εξ απογράφου της υπ’ αριθμ. 345/2013 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, με την οποία ο ανακόπτων επιτάσσεται να καταβάλει στην καθής το ποσό των 20.000 Ε και 2) η υπ’ αριθμ. …/4.12.2014 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου της Δικαστικής Επιμελήτριας Ε. Π.. Η κρινόμενη ανακοπή αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρα 14 παρ. 2, 584, 933 ΚΠολΔ), κατά την τακτική διαδικασία κατά την οποία εκδικάζονται οι δίκες περί την εκτέλεση, ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρο 934 παρ. 1α ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933 παρ. 1, 954 παρ. 1 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω, καθόσον αφορά το νόμιμο και το ουσία βάσιμο των λόγων αυτής.

Επειδή, από τις διατάξεις των άρθρων 321, 332 ΚΠολΔ προκύπτει ότι το δεδικασμένο, που λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, σε κάθε στάση της δίκης, εμποδίζει το Δικαστήριο να ερευνήσει την ίδια υπόθεση για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προς αποφυγή έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων μεταξύ των αυτών διαδίκων, εφόσον είναι τελεσίδικες και εκδόθηκαν μεταξύ των ίδιων προσώπων, με την ίδια ιδιότητα παρισταμένων, μόνο για το δικαίωμα που κρίθηκε και εφόσον πρόκειται για την ίδια ιστορική και νομική αιτία (ΑΠ 216/2013, ΑΠ 912/2001 Νόμος). Ακόμη, το Δικαστήριο οφείλει να θέσει ως βάση της απόφασης του το δεδικασμένο, που προκύπτει από προηγούμενη απόφαση, λαμβάνοντας αυτό ως αμάχητη αλήθεια, έστω και αν η τελεσίδικη αυτή απόφαση είναι εσφαλμένη (ΑΠ 61/2006 Νόμος, ΕφΑθ 2499/2008 Δνη 35. 1565).

Εν προκειμένω, ο ανακόπτων με τον τρίτο λόγο της κρινόμενης ανακοπής ισχυρίζεται ότι η υπ’ αρίθμ. 345/2013 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας εσφαλμένα επιδίκασε στην καθής το ποσό των 13.429,34 Ε, που αφορά μισθούς υπερημερίας, από 22.2.2008 μέχρι το μήνα Απρίλιο 2009, πλέον του δώρου Πάσχα 2009, δεδομένου ότι η καθής είχε ήδη αποχωρήσει οικειοθελώς από την εργασία της από του μηνός Ιανουαρίου 2009 και δεν δικαιούνταν τα ως άνω χρηματικά ποσά, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι η παρ’ αυτής ασκηθείσα επίσχεση εργασίας, για την οποία επιδικάστηκαν ως μισθοί υπερημερίας το ανωτέρω χρηματικό ποσό, ασκήθηκε καταχρηστικά για τούς αναφερόμενους στην ανακοπή λόγους. Ωσαύτως, ο ανακόπτων με τον πέμπτο λόγο της ανακοπής του ισχυρίζεται ότι ουδέν χρηματικό ποσό οφείλει στην καθής, καθότι η τελευταία δικαιούται μόνο τις αποδοχές της ΕΣΣΕ από 37.817,14 Ε (καθαρές 31.805) και όχι τις αποδοχές, που της επιδικάστηκαν με την ανωτέρω υπ’ αριθμ. 345/2013 απόφαση, με βάση τη ΣΣΕ των υπαλλήλων γραφείου Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών επιχειρήσεων από 39.438,53 Ε. Περαιτέρω, με τον τέταρτο λόγο της ανακοπής του, ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι κατά κατάχρηση δικαιώματος η καθής, παρότι εισέπραξε από τον ανακόπτοντα το ποσό των 8.000 Ε επί τη βάσει του από 17.9.2009 ιδιωτικού συμφωνητικού σε διαδικασία εξώδικου συμβιβασμού, επιδιώκει να της καταβληθεί από αυτόν ολόκληρο το ποσό των 20.000 Ε, που με την υπ’ αρίθμ. 345/2013 απόφαση κηρύχτηκε προσωρινά εκτελεστό, επιδιώκουσα κατ’ αυτόν τον τρόπο να καταστεί αδικαιολογήτως πλουσιότερη σε βάρος της περιουσίας του. Οι ανωτέρω λόγοι της ανακοπής κρίνονται απορριπτέοι, λόγω του ότι καλύπτονται από το δεδικασμένο, που απορρέει από την ανωτέρω υπ’ αρίθμ. 345/2013 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, η οποία κατέστη ήδη τελεσίδικη, έστω και αν εσφαλμένα, κατά τους ισχυρισμούς του ανακόπτοντος, επιδίκασε στην καθής πλείονα χρηματικά ποσά στις ανωτέρω περιπτώσεις από αυτά που δικαιούταν και απέρριψε ως απαράδεκτο τον ισχυρισμό του ανακόπτοντος περί μερικής εξόφλησης, που αφορά το ποσό των 8.000 Ε. Τούτο διότι ο ανακόπτων κατά της ανωτέρω απόφασης άσκησε νομότυπα την υπ’ αριθμ. κατάθ. 744/9.11.15 έφεσή του ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, προβάλλοντας τους ίδιους λόγούς έφεσης και επ’ αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 239/2015 οριστική απόφαση, με την οποία επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση και έτσι οι ανωτέρω ισχυρισμοί (λόγοι ανακοπής), ερειδόμενοι στην ίδια ιστορική και νομική αιτία, καλύφθηκαν από το δεδικασμένο. Επομένως, οι ανωτέρω λόγοι της ανακοπής πρέπει να απορριφθούν κατά μερική αποδοχή του περί τούτου αιτήματος της καθής η ανακοπή.

Επειδή, ο ανακόπτων με τον πρώτο λόγο της ανακοπής του ισχυρίζεται ότι η από 12.12.2013 επιταγή προς πληρωμή πρέπει να ακυρωθεί, καθότι δεν συνοδεύεται από πιστοποιητικό του ΟΑΕΔ, που να πιστοποιεί το ύψος των επιδομάτων επίσχεσης ή ανεργίας, που η καθής εισέπραξε από τον Οργανισμό αυτό, ώστε να κατακρατηθούν από τον ανακόπτοντα και να αποδοθούν στον ΟΑΕΔ και εκ τούτου η εκτέλεση τελεί υπό την αίρεση προσκομιδής του προαναφερθέντος πιστοποιητικού. Εν προκειμένω, από την επισκόπηση της υπ’ αριθμ. 345/2013 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, αποδεικνύεται ότι ο ανακόπτων υποχρεώθηκε με αυτή να καταβάλει στην καθής τα ακόλουθα χρηματικά ποσά 1)16.358,21 Ε για διαφορές μεταξύ νομίμων και καταβληθεισών αποδοχών, 2) 13.429,34 Ε για μισθούς υπερημερίας, 3) 3.100,27 Ε για παράνομη υπερωριακή απασχόληση, 4) 133,26 Ε για νυχτερινή εργασία, 5) 1.729,33 Ε για επιδόματα Πάσχα, 6) 3.155,99 Ε για δώρα Χριστουγέννων και 7) 1.532,13 Ε για επιδόματα αδείας και συνολικά το ποσό των 39.438,53 Ε, κατά δε την καταψηφιστική αυτής διάταξη η ανωτέρω αυτή απόφαση κηρύχτηκε προσωρινά εκτελεστή για το μερικότερο ποσό των 20.000 Ε. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η αναγκαστική εκτέλεση, που άρχισε δυνάμει της προσβαλλόμενης επιταγής προς πληρωμή στηρίχτηκε σε δικαστική απόφαση, επί τη βάσει της οποίας υποχρεώθηκε ο ανακόπτων να καταβάλει στην καθής χρηματικά ποσά από διαφορές μεταξύ των νομίμων και καταβληθεισών αποδοχών, παράνομη υπερωριακή απασχόληση, νυχτερινή εργασία κλπ, και όχι μόνο από μισθούς υπερημερίας, παρεκτός του ότι από την υπ’ αριθμ. πρωτ. …/2.11.2015 βεβαίωση του ΟΑΕΔ αποδεικνύεται ότι η καθής δεν έλαβε επιδόματα επίσχεσης ή ανεργίας από τον Οργανισμό αυτό, αφού δεν εμφανίζεται εγγεγραμμένη στο μητρώο επιδοτούμενων. Επομένως, ο ανωτέρω λόγος κρίνεται απορριπτέος.

Επειδή, από τις διατάξεις του άρθρου 954 παρ. 2 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η κατασχετήρια έκθεση πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται για κάθε έκθεση (άρθρο 117 ΚΠολΔ), ακριβή περιγραφή των κατασχεθέντων πραγμάτων, ώστε να μην γεννάται αμφιβολία για την ακυρότητα αυτών. Παραλείψεις ή αταξίες της έκθεσης κατάσχεσης επιφέρουν ακυρότητα μόνο με τη συνδρομή δικονομικής βλάβης (ΑΠ 1198/1994 Δνη 37. 105). Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ μπορεί να ασκηθεί κατά της κατασχετήριας έκθεσης σε περίπτωση ατελούς περιγραφής του κατασχεμένου πράγματος, με τη συνδρομή του στοιχείου της βλάβης, που πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει ο ανακόπτων, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας (ΑΠ 1074/2006 Νόμος, ΑΠ 149/2003 Δνη 45. 433).

Εν προκειμένω, με το δεύτερο λόγο της ανακοπής, ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι πρέπει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. …/4.12.2014 έκθεση κατάσχεσης της Δικαστικής Επιμελήτριας Ε. Π., λόγω του ότι δεν περιγράφεται αναλυτικά το κατασχεθέν ακίνητο, ήτοι το με στοιχεία Κ-3 ισόγειο κατάστημα πολυκατοικίας, κείμενης στην πόλη των Φ.. Ειδικότερα, ο ανακόπτων διατείνεται ότι στην εν λόγω έκθεση δεν αναγράφεται «με τι υλικό είναι χτισμένο το κατάστημα, αν έχει επιχρίσματα, το ύψος αυτού, ο χρόνος κατασκευής του, αν έχει οικοδομική άδεια, αν υπάρχει δυνατότητα επιπλέον δόμησης και με ποιον τρόπο περιήλθε στον ανακόπτοντα», με αποτέλεσμα να γεννάται αμφιβολία για την ταυτότητα του εν λόγω ακινήτου και εκ τούτου υπόκειται ο ίδιος οικονομική ζημία, που δεν δύναται να επανορθωθεί άλλως, παρά μόνο αν κηρυχθεί η ακυρότητα της έκθεσης κατάσχεσης. Όμως, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, εκ των ανωτέρω παραλείψεων της έκθεσης κατάσχεσης και αληθώς υποτιθέμενων, δεν γεννάται αμφιβολία για την ταυτότητα του κατασχεθέντος ακινήτου. Ειδικότερα, στην εν λόγω έκθεση γίνεται λεπτομερώς περιγραφή του ακινήτου, ήτοι ότι πρόκειται για το υπό στοιχεία Κ-3 ισόγειο κατάστημα πολυκατοικίας, κειμένης στην πόλη των Φ., στη διασταύρωση των οδών Α. και Μ., το οποίο έχει καθαρή επιφάνεια από 62,10 τμ, όγκο 217,35 κμ, ψήφους στη γενική συνέλευση της οικοδομής 38 σε σύνολο 1.000, ότι περιήλθε στον ανακόπτοντα από αγορά, δυνάμει του υπ’ αριθμ. …/2.9.1997 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Β. Α., που μεταγράφηκε νομότυπα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Φ. (τ. …, αρ. …), ενώ περιγράφονται λεπτομερώς η έκταση του κοινού οικοπέδου (1.120 τμ) και τα όρια του καταστήματος και του οικοπέδου, ενώ η εκτίμηση του καταστήματος από τη Δικαστική Επιμελήτρια προσδιορίστηκε στο ποσό των 99.500 Ε. Συνεπώς, είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός του ανακόπτοντος περί ελλιπούς περιγραφής του κατασχεθέντος ακινήτου και της βλάβης αυτού από την εν λόγω παράλειψη και εκ τούτων κρίνεται αβάσιμος ο ανωτέρω λόγος της ανακοπής.

Κατ’ ακολουθία πάντων των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της η υπ’ αριθμ. 1251/15.12.14 ανακοπή, τόσο κατά το σκέλος της, που αφορά την από 12.12.2013 επιταγή προς πληρωμή, όσο και καθόσον αυτή αφορά την υπ’ αριθ. …/4.12.2014 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης της δικαστικής επιμελήτριας Ε. Π…