454/2014 ΤρΕφΛαρ (δικαστικός κανονισμός χρήσης κοινού – μεταβίβαση μερίδας – εκκρεμοδικία)

454/2014 Πρόεδρος: Γεώρ. Αποστολάκης Εισηγήτρια: Ειρήνη Γκορτσίλα Δικηγόροι: Ηλίας Νάνης   Δικαστικός κανονισμός της χρήσης κοινού επί αδυναμίας λήψης απόφασης από την πλειοψηφία (με βάση το μέγεθος των μερίδων) των κοινωνών. Μη δέσμευση δικαστηρίου από το αγωγικό αίτημα και ευχέρεια να κρίνει άλλον ως προσφορότερο τρόπο για τους κοινωνούς. Μετά τη δικ. ρύθμιση της χρήσης […]

360/2015 ΜονΕφΛαρ (συμφωνία εργολαβικής αμοιβής επ’ αντιπαροχής – έλλειψη ιδιοτήτων ή πραγματικά ελαττώματα έργου)

360/2015                     Πρόεδρος: Γλυκερία Καραναστάση Δικηγόροι: Τρύφων Τσάτσαρος, Βασ. Παυλάκος   Συμφωνία εργολαβικής αμοιβής και με υπόσχεση μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου, όπως όταν ο κύριος του οικοπέδου αναθέτει ανέγερση πολυκατοικίας επ’ αντιπαροχή με συμφωνία ότι θα διατηρήσει την κυριότητα ορισμένου ποσοστού εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου και θα μεταβιβάσει τα λοιπά στον εργολάβο ή τρίτους υποδειχθησόμενους υπ’ αυτού, […]

458/2015 ΜονΕφΛαρ (Καταβολή ελλιπούς αποζημίωσης απόλυσης – ένσταση πλάνης)

458/2015                                                              Πρόεδρος: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Σταμάτης Παπαγγελής, Στ. Λυμπερδόπουλος   Μη ακυρότητα καταγγελίας επί ελλιπούς καταβολής αποζημίωσης απόλυσης, όπως επί συγγνωστής πλάνης για το ύψος των τακτικών αποδοχών, αν δε ο σχετικός ισχυρισμός – ένσταση ληφθεί υπόψη χωρίς να προταθεί ιδρύεται λόγος αναίρεσης. Καταβολή αποζημίωσης απόλυσης ελλιπούς κατά μικρό ποσό από εύλογη συγγνωστή πλάνη εργοδότη […]

231/2014 ΜονΕφΛαρ (σύμβαση έργου και όχι εργασίας – εργατικό ατύχημα)

231/2014 Πρόεδρος: Αρχοντούλα Σταυρίδου        Δικηγόροι: Αθαν. Χαρμάνης, Νικ. Αλεξίου   Σύμβαση έργου (και όχι εργασίας) η σύμβαση ανάθεσης υλοτόμησης δασικού τμήματος, κατά την οποία ο ενάγων ανέλαβε την υλοτόμηση με δικό του εξοπλισμό και έξοδα, συμφωνήθηκε αμοιβή ανά τόνο ξυλείας και δεν υπόκειτο στον έλεγχο και εποπτεία του εναγομένου, αλλά ενεργούσε με δική του πρωτοβουλία […]

215/2014 ΜονΕφΛαρ (πρόσθετη παρέμβαση – δεδικασμένο – άκυρη καταγγελία συμβ. εργασίας – ένορκες βεβαιώσεις)

215/2014 Πρόεδρος: Νικ. Πουλάκης          Δικηγόροι: Αμφιτρίτη Καραβίδα, Θεοδ. Καπάτος   Προφορική πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ενάγουσας από πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της οποίας είναι μέλος. Δεδικασμένο εκ τελεσίδικης απόφασης για το χρόνο πρόσληψης, το είδος και χρόνο εργασίας, ως και την ακυρότητα καταγγελίας γενόμενης πριν την πάροδο έτους από τον τοκετό. Συνδικαλιστική προστασία μόνο συγκεκριμένων μελών […]

110/2016 ΤρΕφΛαρ (ακυρότητα χαριστικής δικαιοπραξίας – χρηστά ήθη)

110/2016                                                                                                              Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Εισηγήτρια: Μαρία Τσιρωνίδου Δικηγόροι: Αικατερίνη Ζωή – Τσιγάρα, Κων. Τσιάρας   Άκυρη ως αντίθετη στα χρηστά ήθη δικαιοπραξία δεσμεύουσα υπερβολικά την ελευθερία άλλου ή αν κάποιος εκμεταλλεύεται ανάγκη, κουφότητα ή απειρία άλλου και πετυχαίνει για τον εαυτό του ή τρίτο περιουσιακά ωφελήματα φανερά δυσανάλογα προς την παροχή. Εφαρμογή τούτου (179 ΑΚ) […]

105/2016 ΤρΕφΛαρ (αγωγή ακυρότητας διαθήκης – ομοδικία)

105/2016                                             Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Εισηγήτρια: Βαρβάρα Πάπαρη Δικηγόροι: Θεόδ. Λαδόπουλος, Αντ. Μαργαρίτης, Αλκιβιάδης Ψάρρας   Έφεση νικήσαντος διαδίκου επί εννόμου συμφέροντος. Μη εκκλητές εσφαλμένες αιτιολογίες επί μη αντίστοιχων δ/ξεων στο διατακτικό. Ανικανότητα σύνταξης διαθήκης των μη εχόντων συνείδηση πράξεων ή τελούντων σε ψυχική ή νοητική διαταραχή περιορίζουσα αποφασιστικά τη βούληση λόγω οργανοψυχικών παθήσεων. Έλλειψη συνείδησης […]

107/2016 ΤρΕφΛαρ (αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα)

107/2016 Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Εισηγήτρια: Σοφία Καραγιάννη Δικηγόροι: Αικατερίνη Ζώη-Τσιγάρα, Χαρ. Τσιρογιάννης   Επί αγωγής συμμετοχής στα αποκτήματα ανάγκη προσδιορισμού της πραγματικής αυξητικής διαφοράς στην περιουσία του υπόχρεου, η δε ύπαρξη αρχικής περιουσίας συνιστά βάση ένστασης. Κρίσιμος προς εξεύρεση της τελικής περιουσίας ο χρόνος λύσης ή ακύρωσης του γάμου ή συμπλήρωσης 3ετίας από τη διάσταση. […]

101/2016 ΤρΕφΛαρ (ακάλυπτη επιταγή – συρροή αξιώσεων – ευθύνη διοικητών ΑΕ)

101/2016                                                         Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Εισηγητής: Ηλ. Τουλίγκος Δικηγόροι: Σουλτάνα Δόκου, Ιουλία Κωνσταντινίδου   Επί ακάλυπτης επιταγής αδικοπρακτική αξίωση αποζημίωσης συρρέουσα με την αξίωση από το νόμο περί επιταγών, απόκειται δε στον δικαιούχο να ασκήσει όποια προτιμά, η ικανοποίηση όμως μίας επιφέρει αντίστοιχη απόσβεση της άλλης. Στοιχεία αδικοπρακτικής αγωγής αποζημίωσης. Δικαίωμα κομιστή να ζητήσει και […]

81/2016 ΤρΕφΛαρ (αγωγή αδικοπραξίας – βλάβη πράγματος)

81/2016                                                                      Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Εισηγητής: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Ελένη Τσίγκρα – Ευφροσύνη Καραβασάνη, Βασ. Μπρούζος   Νομικές οι έννοιες αμέλειας και συντρέχοντος πταίσματος. Αναιρετικά ελεγχόμενη η κρίση ότι συντρέχει ή όχι πταίσμα αφενός ως προς το αν τα αποδειχθέντα περιστατικά συγκροτούν αντικειμενικά την έννοια του πταίσματος, αφετέρου ως προς την ορθή υπαγωγή τους στην αόριστη […]

80/2016 ΤρΕφΛαρ (απαλλοτρίωση υπέρ Δημοσίου – σύσταση πραγματικής δουλείας)

80/2016                                                                        Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Εισηγητής: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Δημ. Κατσαρός, Ελένη Ευσταθίου   Απαλλοτρίωση υπέρ Δημοσίου για δημόσια ωφέλεια και σύσταση δουλείας διόδου υπόγειου αγωγού καυσίμων της Πολεμικής Αεροπορίας σε ορισμένη εδαφική έκταση, με περιεχόμενο το δικαίωμα διέλευσης, χρήσης και συντήρησης του αγωγού και την απαγόρευση ανέγερσης κτισμάτων, ανόρυξης φρέατος και εμφύτευσης δένδρων επί […]

12/2016 ΤρΕφΛαρ (διανομή ακινήτου)

12/2016                                                                                        Πρόεδρος: Γεώρ. Αποστολάκης Εισηγητής: Νικ. Πουλάκης Δικηγόροι: Βάιος Θεοχάρης, Γεώρ. Τζέλλης   Επί αγωγής διανομής μη ανάγκη ειδικής μνείας της ασυμφωνίας για εξώδικη διανομή που υποδηλώνεται εκ της άσκησής της, μήτε της αξίας του μεριδίου κάθε κοινωνού που θα προκύψει με μαθηματικό υπολογισμό ή τις αποδείξεις. Επί αυτούσιας διανομής με σχηματισμό και επιδίκαση ίσων […]

484/2014 ΤρΕφΛαρ (διόρθωση κτημ. εγγραφής – χρησικτησία έναντι Δημοσίου)

484/2014                                                                                 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγήτρια: Ερατώ Κολέση Δικηγόροι: Αγγελική Γκρίντζαλη, Μαρία Ριζοπούλου   Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής κατά την εκούσια δικαιοδοσία μη στρεφόμενη εναντίον άλλου, με αίτημα μόνο διόρθωση και όχι αναγνώριση της κυριότητας που μπορεί να ζητηθεί μόνο με τακτική αγωγή. Με το ν. 3127/03 δυνατή χρησικτησία σε ακίνητο του Δημοσίου εμβαδού μέχρι […]

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (με αφορμή την υπ’ αριθμ. 1790/2015 ΜΠρΑθ)

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1790/2015 ΑΠΟΦ. ΜΠΡΑΘ Άρθρο του Παναγή Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Διδάκτορος Αστικού Δικονομικού Δικαίου Δ.Π.Θ. – Δικηγόρου 1. Εισαγωγή στον προβληματισμό Την σχολιαζόμενη απόφαση απασχόλησε το ζήτημα της διαπιστώσεως της συνδρομής των όρων της υπαιτιότητας (υποκειμενικές […]

231/2014 ΤρΕφΛαρ (αναγκαία ομοδικία-παράβολο)

231/2014 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγήτρια: Ερατώ Κολέση Δικηγόροι: Παύλος Σφέτσιος Επί αναγκαίας ομοδικίας το παράβολο ερημοδικίας είναι καταβλητέο άπαξ, αφού η άσκηση ανακοπής ερημοδικίας από ομόδικο έχει αποτέλεσμα και για τους λοιπούς, θεωρούμε νους ως συνασκήσαντες αυτήν. {…} Περαιτέρω για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας από τους ερήμην δικασθέντες εκκαλούντες πρέπει να […]

43/2014 ΤρΕφΛαρ (σύμβαση εκμετάλλευσης)

43/2014 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγήτρια: Μαρία Τζέρμπου Δικηγόροι: Κων. Γαλάνης, Θεόφιλος Κώτσιου Ερμηνεία συμβάσεων με αναζήτηση αληθούς βούλησης κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, λαμβάνονται δε υπόψη τα συμφέροντα των μερών, προηγούμενη συμπεριφορά τους, συνθήκες, φύση και σκοπός της σύμβασης, αλλά και προτεινόμενα στοιχεία εκτός σύμβασης. Η έννοια δικαιοπραξίας ή όρου αυτής δεν […]

264/2014 ΤρΕφΛαρ (ανάκληση δωρεάς)

264/2014 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγήτρια: Ερατώ Κολέση Δικηγόροι: Χαρ. Τσιρογιάννης, Νικ. Γουγουλάκης Ανάκληση δωρεάς αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ παράπτωμα αχάριστος στο δωρητή ή στενό συγγενή του, με άτυπη (και επί ακινήτου) δήλωση. Επί αμφισβήτησης του λόγου ανάκλησης, αναγνωριστική αγωγή δωρητή, δυνατή δε sώρευση και αιτήματος αναζήτησης δωρηθέντος. Επί ακινήτου μεταβιβασθέντος στο δωρεοδόχο κατά […]

308/2014 ΤρΕφΛαρ (ανάκληση δωρεάς)

308/2014 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Νικ. Πουλάκης Δικηγόροι: Αντ. Μπουρτζής, Βασ. Σοφιώτης   Η αγωγή αναγνώρισης της ανάκλησης δωρεάς πρέπει να διαλαμβάνει σαφή περιστατικά που συνιστούν βαρύ παράπτωμα του δωρεοδόχου κατά του ενάγοντος δωρητή ή στενού συγγενή του και που εκδηλώνουν αγνωμοσύνη, μη αρκούσας της μνείας των νομικών εννοιών αχαριστία και βαρύ παράπτωμα. Αχαριστία δωρεοδόχου, […]

460/2014 ΤρΕφΛαρ (σύμβαση εντολής)

460/2014                                                         Πρόεδρος: Γεώρ. Αποστολάκης Εισηγητής: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Χρ. Γούλας, Κων. Ντιζές             Υποχρέωση εντολοδόχου να αποδώσει στον εντολέα όσα έλαβε για εκτέλεση της εντολής ή απέκτησε από την εκτέλεσή της, αδιαφόρως τρόπου κτήσης ή φύσης του κτηθέντος. Άτυπη η σύμβαση εντολής, έστω και αν αφορά ακίνητο, η δε ανατεθείσα πράξη δεν πρέπει να  αντιβαίνει […]

467/2014 ΤρΕφΛαρ (αντέφεση – ένσταση κατάχρησης δικαιώματος – αγωγή διανομής)

467/2014                                                                Πρόεδρος: Γρηγ. Παπαδημητρίου Εισηγήτρια: Μαρία-Μάριον Δερεχάνη Δικηγόροι: Παύλος Σφέτσιος, Αθαν. Αντωνόπουλος   Έννομο συμφέρον νικήσαντος διαδίκου, του οποίου έγινε δεκτός ο επικουρικός και απορρίφθηκε ο κύριος ισχυρισμός, για άσκηση αντέφεσης προς συμπλήρωση της αιτιολογίας ώστε να γίνει δεκτός και ο κύριος ισχυρισμός του, έστω και αν από τις αιτιολογίες δεν δημιουργείται δυσμενές δεδικασμένο, διότι […]