80/2016 ΤρΕφΛαρ (απαλλοτρίωση υπέρ Δημοσίου – σύσταση πραγματικής δουλείας)

80/2016                                                                       

Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα

Εισηγητής: Περικλής Αλεξίου

Δικηγόροι: Δημ. Κατσαρός, Ελένη Ευσταθίου

 

Απαλλοτρίωση υπέρ Δημοσίου για δημόσια ωφέλεια και σύσταση δουλείας διόδου υπόγειου αγωγού καυσίμων της Πολεμικής Αεροπορίας σε ορισμένη εδαφική έκταση, με περιεχόμενο το δικαίωμα διέλευσης, χρήσης και συντήρησης του αγωγού και την απαγόρευση ανέγερσης κτισμάτων, ανόρυξης φρέατος και εμφύτευσης δένδρων επί της εδαφικής λωρίδας.

Διάτρηση αγωγού εξ εργασιών εναγομένου για κατασκευή καναλιού υδάτων και επίστρωση με άσφαλτο του εδάφους υπό το οποίο διερχόταν ο αγωγός.

Ο νομίμως αποκτήσας δικαίωμα πραγματικής δουλείας δικαιούται, επί προσβολής, να απαιτήσει αναγνώριση αυτής ως και άρση της προσβολής και παράλειψη στο μέλλον.

Ο εναγόμενος προσβολέας μπορεί να είναι κύριος του δουλεύοντος ακινήτου ή όποιος ασκεί (ή αντιποιείται) δικαίωμα σε αυτό, εμπράγματο ή ενοχικό.

 

{…} ΙΙ. Στην πιο πάνω αγωγή του με ημερομηνία 28.12.2009 και αριθ. κατάθ. 5/5.1.2010 το ήδη εφεσίβλητο, Ελληνικό Δημόσιο, ιστόρησε τα εξής: Ότι με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες αυτού, για δημόσια ωφέλεια, και συστήθηκε δουλεία διόδου ενός τμήματος υπόγειου αγωγού μεταφοράς υγρών καυσίμων της Πολεμικής Αεροπορίας σε έκταση, επιφάνειας 330 στρεμμάτων, η οποία συνίσταται αφενός στο δικαίωμα διέλευσης του υπόγειου αγωγού μεταφοράς υγρών καυσίμων, χρησιμοποίησης, επίσκεψης και συντήρησης αυτού, και αφετέρου στην απαγόρευση ανέγερσης κτισμάτων, ανόρυξης φρέατος ή τάφρου και εμφύτευσης δένδρων. Ότι ο ανωτέρω αγωγός διέρχεται και από την περιοχή Γ. του δήμου Π., όπου βρίσκεται ιδιοκτησία της εναγομένης, ήτοι ένα αγροτεμάχιο, εμβαδού 60.102,780 τμ, το οποίο περιγράφεται στην αγωγή, και ότι ένα τμήμα του ακινήτου της εναγομένης βρίσκεται μέσα στη ζώνη δουλείας. Ότι κατά τον Ιανουάριο του έτους 2005 ο αρμόδιος επαγγελματίας οπλίτης διαπίστωσε διάτρηση του αγωγού, η οποία προκλήθηκε από εργασίες της εναγομένης για την κατασκευή καναλιού υδάτων, και επίστρωση λωρίδας εδάφους, από όπου διερχόταν ο αγωγός καυσίμων, μήκους 130 μ., με άσφαλτο, με συνέπεια να παραβιάζονται τα όρια προστασίας του αγωγού. Ότι, επίσης, ο χώρος πάνω στο ίχνος του αγωγού καυσίμων χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση υλικών και τη διέλευση και στάθμευση οχημάτων βαρέως τύπου. Ότι η Διοίκηση Αγωγού Καυσίμων ενημέρωσε την εναγομένη για τις παραπάνω διαπιστώσεις και την κάλεσε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του αγωγού, αλλά η εναγομένη αρνήθηκε να συμμορφωθεί. Ότι στη συνέχεια κρίθηκε ως απαραίτητη η καθαίρεση του ασφαλτοτάπητα, η εκσκαφή για την αποκάλυψη του αγωγού, η επένδυση του υφιστάμενου τμήματος με χαλύβδινο αγωγό, η τοποθέτηση τυφλών φλαντζών στις απολήξεις του εξωτερικού αγωγού και εξαερικών που θα προεξέχουν, ο εγκλωβισμός όλης της κατασκευής με σκυρόδεμα, ο καθαρισμός της επιφάνειας και η επίστρωση με ασφαλτούχο γαλάκτωμα και μονωτική ταινία, αλλά η εναγομένη αρνείται να συμμορφωθεί, να επαναφέρει τα πράγματα στη προηγούμενη κατάσταση και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας προς αποφυγή περαιτέρω ζημιών. Για τους λόγους αυτούς το ενάγον, Ελληνικό Δημόσιο, ζήτησε να αναγνωριστεί ως δικαιούχος της δουλείας του τμήματος αγωγού που διέρχεται διαμέσου του αγροτεμαχίου της εναγομένης, να υποχρεωθεί η εναγομένη να άρει κάθε προσβολή του δικαιώματος δουλείας του ενάγοντος στη δουλεύουσα λωρίδα εδάφους, επισκευάζοντας τις ζημίες που προκλήθηκαν από ενέργειές της και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας προς αποφυγή περαιτέρω ζημιών, ήτοι να προβεί στην καθαίρεση του ασφαλοτάπητα, στην επένδυση του υφιστάμενου τμήματος με χαλύβδινο αγωγό, στην τοποθέτηση τυφλών φλαντζών στις απολήξεις του εξωτερικού αγωγού και εξαερικών, στον εγκλωβισμό όλης της κατασκευής με σκυρόδεμα, στον καθαρισμό της επιφάνειας και στην επίστρωση με ασφαλτούχο γαλάκτωμα και μονωτική ταινία, άλλως, αν αρνηθεί η εναγομένη, να επιτραπεί στο ενάγον να διενεργήσει τις ανωτέρω ενέργειες με δαπάνες της εναγομένης, να διαταχθεί η παύση και η παράλειψη κάθε μελλοντικής διατάραξης της δουλεύουσας λωρίδας εδάφους από την εναγομένη, με απειλή χρηματικής ποινής 5.900 Ε και προσωπική κράτηση έως ενός έτους για κάθε μελλοντική παραβίαση των διατάξεων της απόφασης που θα εκδοθεί.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εξέδωσε ως προς την ανωτέρω αγωγή την απόφασή του τακτικής διαδικασίας με αριθμό 282/2012, με την οποία δέχτηκε την αγωγή. Ήδη η εναγόμενη εταιρία, η οποία ηττήθηκε στην πρωτοβάθμια δίκη, παραπονείται με την ένδικη έφεσή της ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έσφαλε ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων και την εφαρμογή του νόμου και, ειδικότερα, ότι υπέπεσε στις πλημμέλειες που αναφέρονται στην έφεση λεπτομερώς, και ζητεί να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση και να απορριφθεί η ένδικη αγωγή του αντιδίκου της.

ΙΙΙ. Από τις διατάξεις των άρθρων 1118, 1119, 1120, 1121, 1123 και 1132 ΑΚ συνάγεται ότι αυτός που απέκτησε δικαίωμα πραγματικής δουλείας σε αλλότριο ακίνητο, θετικής ή αρνητικής, με νόμιμο τρόπο, δηλαδή είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο που υποβλήθηκε σε μεταγραφή κατά τα άρθρα 1033 και 1192 ΑΚ, είτε με χρησικτησία, τακτική ή έκτακτη, κατά τα άρθρα 1041 και 1045 ΑΚ, είτε με απαλλοτρίωση (βλ. απόφαση Εφετείου Λάρισας 42/2013), έχει δικαίωμα, αν προσβληθεί το δικαίωμά του, να ασκήσει αγωγή και να απαιτήσει από τον προσβολέα την αναγνώριση της δουλείας και την άρση της προσβολής καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο εναγόμενος προσβολέας της δουλείας μπορεί να είναι ο κύριος του δουλεύοντος ακινήτου ή οποιοσδήποτε τρίτος ή να ασκεί (ή να αντιποιείται) δικαίωμα στο δουλεύον ακίνητο, εμπράγματο ή ενοχικό. Αρκεί ότι με την πράξη του προσβάλλει το δικαίωμα πραγματικής δουλείας του ενάγοντος, (βλ. ΑΠ 357/2003 ΤΝΠ ΔΣΑ).

{…} ΙV. Από την εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων … αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’ αριθμόν Α.14943/4028/21.7.1966 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο υπ’ αριθμόν 128/5.8.1966 ΦΕΚ τεύχος Δ’, κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση για δημόσια ωφέλεια υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες αυτού, η οποία συντελέσθηκε με την καταβολή της αποζημίωσης και τη δημοσίευση ειδοποίησης ως προς την παρακατάθεση της αποζημίωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία συστήθηκε δουλεία διόδου ενός τμήματος υπόγειου αγωγού μεταφοράς υγρών καυσίμων της Πολεμικής Αεροπορίας, σε έκταση, επιφάνειας 330 στρεμμάτων, «διά τας ανάγκας του αποθηκευτικού χώρου Γ. μέχρι κοινότητος Λ.Λ., Τμήματος Αγωγού υγρών καυσίμων ΥΙ Μ.». Το περιεχόμενο της δουλείας αυτής συνίσταται αφενός μεν στο δικαίωμα διέλευσης του υπόγειου αγωγού μεταφοράς υγρών καυσίμων, χρησιμοποίησης, επίσκεψης και συντήρησης αυτού, αφετέρου δε στο δικαίωμα απαγόρευσης ανέγερσης κτισμάτων πάσης φύσεως, ανόρυξης οποιουδήποτε φρέατος ή τάφρου, βάθους πλέον του μισού μέτρου, καθώς και εμφύτευσης δένδρων σε λωρίδα εδάφους, πλάτους 5 μ. σε όλο το μήκος του αγωγού. Ο ανωτέρω αγωγός μεταφοράς υγρών καυσίμων των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας και, συγκεκριμένα, της Πολεμικής Αεροπορίας, συνολικού μήκους 895 χλμ μαζί με τις πλευρικές διακλαδώσεις του, αρχίζει από τα Διυλιστήρια Α. (ΕΛ.Δ.Α.), καταλήγει στο χωριό Χ. Κ. και διέρχεται (μεταξύ άλλων) από την περιοχή Γ. του Δήμου Π.Λ., όπου βρίσκεται αγροτεμάχιο που ανήκει στην κυριότητα της εναγομένης. Συγκεκριμένα, στο 8ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Λ. – Σ., βρίσκεται ένα αγροτεμάχιο, εμβαδού 60.102,780 τμ, το οποίο συνορεύει βόρεια, με πλευρά 533,52 μ., με την Επαρχιακή Οδό Λ. – Σ., νότια, με πλευρά 533,52 μ., με χάνδακα – κανάλι, ανατολικά, με πλευρό 120 μ., με αγροτεμάχιο άγνωστου προσώπου και δυτικά, με πλευρά 105,33 μ., με αγροτεμάχιο άγνωστου προσώπου, και εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της μελετητικής εταιρίας «Δ. ΟΕ» που υπογράφεται από τον πολιτικό μηχανικό Σ. Τ.. Τμήμα του ανωτέρω αγροτεμαχίου της εναγομένης βρίσκεται μέσα στη δουλεύουσα ζώνη, από την οποία διέρχεται (σε μήκος 220 μ. περίπου) ο ανωτέρω υπόγειος αγωγός μεταφοράς καυσίμων, διαμέτρου 6 ιντσών και βάθους ενός μέτρου περίπου, η ακριβής θέση του οποίου εμφαίνεται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα.

Με έγγραφο (υπ’ αριθμόν …. της Διοίκησης Αγωγού Καυσίμων (Διεύθυνση Συντήρησης, Τμήμα Εγκαταστάσεων) δόθηκε η συγκατάθεση της ανωτέρω δημόσιας υπηρεσίας, προκειμένου να ανεγείρει η εναγόμενη εταιρία εργοστάσιο τυποποίησης αγροτικών προϊόντων μέσα στο ανωτέρω αγροτεμάχιό της, υπό τον όρο ότι θα διατηρηθεί αδόμητη η ζώνη διέλευσης του αγωγού καυσίμων, πλάτους 5 μ., ήτοι πλάτους 2,50 μ. εκατέρωθεν του αγωγού καυσίμων σε όλο το μήκος του. Κατά τον Ιανουάριο του έτους 2005 παρατηρήθηκε πτώση της πίεσης σε ένα τμήμα του ανωτέρω αγωγού καυσίμων. Αμέσως η εντεταλμένη μονάδα της Διοίκησης Αγωγού Καυσίμων της Πολεμικής Αεροπορίας (Διεύθυνση Συντήρησης – Τμήμα Εγκαταστάσεων), ως αρμόδια υπηρεσία, διέταξε να γίνει προσεκτική επιτήρηση, ώστε να διαπιστωθεί τυχόν διάτρηση του αγωγού καυσίμων και διαρροή καυσίμου. Στις 18.1.2005, μετά από προσεκτική επιτήρηση εκ μέρους όλου του προσωπικού της μονάδας Δ.Α.Κ., ο Δεκανέας ΕΠΟΠ (ΕΜ) Β. Π. διαπίστωσε ότι είχε λάβει χώρα διάτρηση του αγωγού 6 στο τμήμα από 856 ΛΑΚ προς 850 ΛΑΚ, η οποία είχε ως συνέπεια την απώλεια και διαρροή καυσίμου, συνολικής ποσότητας 98.500 λίτρων DIESEL πετρελαίου, μέσα σε αρδευτική τάφρο. Στη συνέχεια, η ανωτέρω υπηρεσία ενημερώθηκε ότι η ανωτέρω βλάβη στον αγωγή καυσίμων είχε προκληθεί από εργασίες που εκτελούσε η εναγόμενη εταιρία μέσα στο ανωτέρω αγροτεμάχιό της, προκειμένου να κατασκευάσει υπόγειο κανάλι υδάτων. Για την αποκατάσταση της βλάβης η εναγομένη έδωσε εντολή στην τεχνική εταιρία με την επωνυμία «Ε. ΑΤΕ» να προβεί σε αποκάλυψη του αγωγού καυσίμων και σε επιδιόρθωση της διάτρησης. Κατά την αποκάλυψη του αγωγού παρατηρήθηκαν εκδορές στη μόνωση του αγωγού και χτυπήματα στο μεταλλικό μέρος αυτού, τα οποία είχαν προκληθεί από εκσκαπτικό μηχάνημα που εκτέλεσε εργασίες στο αγροτεμάχιο της εναγομένης προς επιχωμάτωση της τάφρου και τοποθέτηση σωλήνων (κιουγκιών) κατά την κατασκευή του ανωτέρω υπόγειου καναλιού υδάτων. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο αγωγός καυσίμων έφερε τρεις οπές, από τις οποίες είχε γίνει η εκροή του καυσίμου. Στις οπές αυτές τοποθετήθηκαν τρία κολάρα, για να διακοπεί η διαρροή καυσίμου. Κατά την επιτόπια επίσκεψη των εντεταλμένων οργάνων της ανωτέρω δημόσιας υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι η εναγομένη είχε πραγματοποιήσει επίστρωση της λωρίδας εδάφους, από όπου διερχόταν ο αγωγός καυσίμων, μήκους 130 μ., με άσφαλτο. Το γεγονός αυτό κρίθηκε από τα αρμόδια όργανα της ανωτέρω υπηρεσίας ως παραβίαση των ορίων προστασίας του αγωγού καυσίμων. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο χώρος επί του ίχνους του αγωγού καυσίμων χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση υλικών και για τη διέλευση ή στάθμευση οχημάτων βαρέως τύπου, τα οποία χρησιμοποιούσε η εναγομένη για τη μεταφορά πρώτων υλών ή εμπορευμάτων της. Ενόψει αυτών η αρμόδια υπηρεσία (Διοίκηση Αγωγού Καυσίμων) ενημέρωσε εγγράφως (με το υπ’ αριθμόν …/27.1.2005 έγγραφό της) την εναγομένη ως προς τις παραπάνω διαπιστώσεις και την κάλεσε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του αγωγού καυσίμων, να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ανωτέρω δουλεία και να επαναφέρει τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση.

Παρόλα αυτά η εναγομένη δεν ικανοποίησε τα αιτήματα της ανωτέρω υπηρεσίας και δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του αγωγού καυσίμων, όπως εννοούσε αυτά η ανωτέρω υπηρεσία. Αντίθετα, σε νέα αποκάλυψη του αγωγού που έγινε στις 29.1.2005, διαπιστώθηκε ότι ο αγωγός έφερε και άλλες οπές πέρα από αυτές που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τμήμα του αγωγού καυσίμων, το οποίο διασταυρώνεται με την υφισταμένη τάφρο, την οποία διάνοιξε η εναγομένη, ερχόταν σε επαφή με τα λήμματα του εργοστασίου, τα οποία αποτελούσαν αιτία διάβρωσης του αγωγού καυσίμων. Στις 18.3.2005 η Διοίκηση Αγωγού Καυσίμων κάλεσε εγγράφως (με το υπ’ αριθμόν … έγγραφό της) την εναγομένη, η οποία δεν είχε εφαρμόσει ούτε είχε αποδεχτεί τα μέτρα προστασίας του αγωγού καυσίμων που είχε υποδείξει η ανωτέρω υπηρεσία, να προβεί στην άμεση λήψη απαραίτητων μέτρων προστασίας σε όλο το τμήμα του αγωγού που διέρχεται από το ανωτέρω αγροτεμάχιό της. Παρόλα αυτά η εναγομένη εξακολούθησε να μην εφαρμόζει τα υποδειχθέντα μέτρα προστασίας του αγωγού καυσίμων.

Εξαιτίας αυτού του λόγου η Διοίκηση Αγωγού Καυσίμων κατάγγειλε εγγράφως (με το υπ’ αριθμόν …. έγγραφό της) τα όργανα της εναγομένης ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λ. (Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος / Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών) για αυθαίρετες κατασκευές. Στη συνέχεια η ανωτέρω υπηρεσία της Ν. Α. Λ. διενέργησε στις 11.8.2006 αυτοψία στις εγκαταστάσεις της εναγομένης, διαπίστωσε ότι είχαν λάβει χώρα οι ανωτέρω αυθαίρετες εργασίες, συνέταξε πρωτόκολλο κατεδάφισης και επέβαλε τα νόμιμα διοικητικά πρόστιμα. Κατόπιν διενεργήθηκε ένορκη διοικητική εξέταση και εκδόθηκε το από 12.7.2005 πόρισμα του Ταγματάρχη (ΕΜ) Γ. Ζ. του Κ., με το οποίο επιβεβαιώθηκαν οι παραπάνω αναφερόμενες αυθαίρετες ενέργειες της εναγομένης. Στη συνέχεια, οι υπεύθυνοι του εργοστασίου της εναγομένης αποδέχτηκαν ότι η ανωτέρω διάτρηση του αγωγού καυσίμων είχε προέλθει από το εκσκαπτικό μηχάνημα που εκτελούσε εργασίες για λογαριασμό της εναγομένης πάνω στο ίχνος του αγωγού καυσίμων. Αμέσως μετά η Διοίκηση Αγωγού Καυσίμων ενημέρωσε εγγράφως (με το υπ’ αριθμόν … έγγραφό της) την εναγομένη ότι οφείλει να προβεί στα αναγκαία έργα αποκατάστασης του αγωγού καυσίμων μέσα στα όρια του αγροτεμαχίου της. Ειδικότερα, με το έγγραφο αυτό ενημερώθηκε η εναγομένη ότι είναι απαραίτητη η καθαίρεση του ασφαλοτάπητα που είχε κατασκευαστεί επί του ίχνους του αγωγού καυσίμων, η εκσκαφή για την αποκάλυψη του αγωγού, η επένδυση του υφιστάμενου τμήματος του αγωγού με χαλύβδινο αγωγό, η τοποθέτηση τυφλών φλαντζών στις απολήξεις του εξωτερικού αγωγού και εξαερικών που θα προεξέχουν, ο εγκλωβισμός όλης της κατασκευής με σκυρόδεμα, ο καθαρισμός της επιφάνειας και η επίστρωση με ασφαλτούχο γαλάκτωμα και μονωτική ταινία, σε περίπτωση φθοράς της μόνωσης. Μολονότι έκτοτε η αρμόδια υπηρεσία του ενάγοντος πραγματοποίησε επανειλημμένες οχλήσεις προς την εναγομένη, με έγγραφα ή με τηλεφωνήματα προς τον διευθυντή της, η εναγομένη αρνήθηκε να εκτελέσει τα ανωτέρω αναγκαία έργα αποκατάστασης του αγωγού καυσίμων μέσα στα όρια του αγροτεμαχίου της, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω ζημίες στον αγωγή καυσίμων. Το γεγονός αυτό οδήγησε το Ελληνικό Δημόσιο στην άσκηση της ένδικης αγωγής.

Προς απόκρουση της αγωγής αυτής η εναγομένη ισχυρίστηκε ότι η κατασκευή του ασφαλτοτάπητα επί του ίχνους του αγωγού καυσίμων μέσα στα όρια του αγροτεμαχίου της έγινε αποδεκτή από τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης Αγωγού Καυσίμων, τα οποία παρακολουθούσαν την κατασκευή του και δεν πρόβαλαν αντιρρήσεις ως προς την κατασκευή του, και ότι ενόψει αυτού του γεγονότος η άσκηση της ένδικης αγωγής αποβαίνει αντίθετη προς τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ. Στη διάρκεια της δίκης τούτης δεν αποδείχθηκε η βασιμότητα του ανωτέρω ισχυρισμού της εναγομένης ότι δήθεν τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης Αγωγού Καυσίμων παρακολουθούσαν την κατασκευή του ασφαλτοτάπητα επί του ίχνους του αγωγού καυσίμων μέσα στα όρια του αγροτεμαχίου της εναγομένης και ότι δεν πρόβαλαν αντιρρήσεις ως προς την κατασκευή του και, συνεπώς, η κατασκευή του ασφαλτοτάπητα έγινε αποδεκτή από το Ελληνικό Δημόσιο, με συνέπεια να αποβαίνει καταχρηστική η άσκηση του επίδικου δικαιώματος.

Αντίθετα, στη διάρκεια της δίκης τούτης αποδείχτηκε ότι με τις προαναφερόμενες ενέργειες της εναγομένης διαταράσσεται το δικαίωμα δουλείας του Ελληνικού Δημοσίου, όπως το δικαίωμα αυτό προσδιορίστηκε παραπάνω. Ειδικότερα, η ασφαλτόστρωση του ανωτέρω τμήματος του αγροτεμαχίου της εναγομένης, μέσα στη δουλεύουσα ζώνη, καθιστά εξαιρετικά δυσχερή τον εντοπισμό τυχόν διαρροής καυσίμου εξαιτίας βλάβης του αγωγού καυσίμων. Επίσης, η χρήση του ανωτέρω τμήματος του αγροτεμαχίου της εναγομένης για την αποθήκευση υλικών και για τη διέλευση ή στάθμευση οχημάτων βαρέως τύπου, έχει ως αποτέλεσμα να ασκείται πίεση επί του αγωγού καυσίμων και να προκαλούνται κίνδυνοι για την ασφάλεια του. Επίσης, η κατασκευή της ανωτέρω τάφρου λημμάτων και η ρίψη αποβλήτων του εργοστασίου της εναγομένης εντός αυτής αποτελεί επέμβαση της εναγομένης στη ζώνη δουλείας του αγωγού καυσίμων και αιτία διάβρωσης αυτού. Ενόψει αυτών των περιστατικών, τα οποία είναι μεταγενέστερα από την ασφαλτόστρωση του τμήματος του αγροτεμαχίου της εναγομένης, από όπου διέρχεται ο αγωγός καυσίμων, καθίσταται εύλογη η άσκηση της ένδικης αγωγής και η αξίωση του ενάγοντος, Ελληνικού Δημοσίου, να προβεί η εναγόμενη εταιρία στις ενέργειες που αναφέρονται στο αιτητικό της ένδικης αγωγής {…}.