397/2015 ΜΕφΛαρ (άκυρη σύμβαση εργασίας αλλοδαπού χωρίς άδεια παραμονής – αξίωση εξ αδικ. πλουτισμού – μη συστατική η δημοσίευση της σύνθεσης του ΔΣ της ΑΕ)

397/2015                                           Πρόεδρος: Γλυκερία Καραναστάση Δικηγόροι: Κων. Παπαδόπουλος   Αυτεπαγγέλτως άκυρη σύμβαση εργασίας αλλοδαπού χωρίς άδεια παραμονής και εργασίας, αλλά αξίωση εξ αδικ. πλουτισμού για απόδοση ωφέλειας του εργοδότη, ίσης με τις αποδοχές που θα κατέβαλλε σε μισθωτό με έγκυρη σύμβαση για την ίδια εργασία χωρίς συνυπολογισμό προσωπικών επιδομάτων, για δε τις αποδοχές και επίδομα αδείας […]

392/2015 ΜΕφΛαρ (καταναλωτές και οι έμποροι για ιδιωτικές του ανάγκες – πλάνη αναφερόμενη στα παραγωγικά αίτια της βούλησης)

392/2015                                                          Πρόεδρος: Χαραλ. Μαυρίδης Δικηγόροι: Δημ. Γκούβας, Νεοκλεία Κρατήρα   Κριτήριο καταναλωτή η ερασιτεχνική ιδιότητά του ως προς τη συγκεκριμένη συναλλαγή αναγκών του σε ιδιωτικό επίπεδο. Καταναλωτές και οι έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες επί συμβάσεων συναπτόμενων για ιδιωτικές τους ανάγκες και όχι συναρτώμενες λειτουργικά ή βοηθητικά με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Κρίσιμη η θέση […]

386/2015 ΜΕφΛαρ (συρροή αξιώσεων από σύμβαση και αδικοπραξία)

386/2015                                                                        Πρόεδρος: Αντζελίτα Παπαβασιλείου Δικηγόροι: Νικ. Πατσιαντάς, Δημ. Βούλγαρης   Αδικοπραξία η αθέτηση ενοχής μόνο όταν η υπαίτια ζημιογόνος συμπεριφορά θα ήταν παράνομη και χωρίς τη σύμβαση, ως προσβάλλουσα δικαίωμα αντιτασσόμενο κατά του ζημιώσαντος. Συρροή αξιώσεων από τη σύμβαση και την αδικοπραξία, η ικανοποίηση όμως της μίας καθιστά χωρίς αντικείμενο την άλλη, εκτός αν από […]

380/2015 ΜΕφΛαρ (προσβολή κάθε εγγράφου ως πλαστού – αποδεικτικά μέσα – συμπλήρωση ατελούς αξιογράφου)

380/2015                                                                         Πρόεδρος: Αντζελίτα Παπαβασιλείου Δικηγόροι: Νικολέτα Μπρουζούκη, Φανή Λιακάτη   Προσβολή κάθε εγγράφου ως πλαστού, των δε ιδιωτικών και όταν με παραβολή προς άλλα αποδείχθηκαν γνήσια. Υποχρέωση προσκόμισης των αποδεικτικών εγγράφων και μνείας ονομαστικά μαρτύρων και λοιπών αποδείξεων μόνον όταν ο ισχυρισμός πλαστότητας προβάλλεται κατ’ ένσταση ή με παρεμπίπτουσα αγωγή, όχι και με κύρια αγωγή […]

357/2015 ΜΕφΛαρ (υποχρέωση διατροφής ανηλίκου εν όλω μόνο από ένα γονέα – μη υποχρέωση εύπορης γιαγιάς)

357/2015                                                                     Πρόεδρος: Ευαγγελία Γίτση Δικηγόροι: Χαρ. Πετρωτός, Κων. Μήτσος   Υποχρέωση διατροφής ανηλίκου εν όλω μόνο από ένα γονέα, αν ο άλλος δεν υπάρχει ή δεν έχει δυνατότητα να συμβάλει ή η δικαστική επιδίωξη στην ημεδαπή εναντίον του είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Υποχρέωση διατροφής και των επόμενων ανιόντων αν οι δυνάμεις του, έστω και ενός, γονέα […]

344/2015 ΜΕφΛαρ (αγωγή τιμήματος εκ διαδοχικών συμβάσεων πώλησης – αποδεικτικά μέσα – η παράδοση επιταγής ή συναλλαγματικής δεν αποτελεί καταβολή ούτε δόση αντί καταβολής)

344/2015                   Πρόεδρος: Μαρία Τζέρμπου Δικηγόροι: Κίμωνας Κυριακού, Κων. Παπαλεξανδρής   Ορισμένη αγωγή τιμήματος εκ διαδοχικών συμβάσεων πώλησης με μνεία της ποσότητας των πωληθέντων εκάστης (κατά βάρος και ποιότητα), ως και της κατά μονάδα βάρους και ποιότητας τιμής εκάστου είδους. Τα αναφερόμενα στην αγωγή τιμολόγια δεν αποτελούν βάση αυτής αλλά αποδεικτικά μέσα των συμβάσεων, συνεκτιμώμενα ελεύθερα […]

339/2015 (κύρος καταγγελίας εργοδότη – αναγκαία αποζημίωση, εκτός των περιοριστικά εξαιρούμενων περιπτώσεων – επίσχεση εργασίας – εργαζόμενοι σε αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις)

339/2015 Πρόεδρος: Χαρ. Μαυρίδης Δικηγόροι: Αικατερίνη Γραμμενοπούλου, Ιωάν. Τσιάμπας   Για το κύρος καταγγελίας εργοδότη αναγκαία αποζημίωση, εκτός των περιοριστικά εξαιρούμενων περιπτώσεων (μήνυση για αξιόποινη πράξη, ανώτερη βία). Σχετική ακυρότητα υπέρ μισθωτού που μπορεί να παραιτηθεί ρητά ή σιωπηρά από το δικαίωμα προσβολής και μετά την αρχική ρητή επιφύλαξή του. Παραίτηση η σε εξοφλητική απόδειξη […]

301/2015 ΜΕφΛαρ (άκυρη σύμβαση έργου με το Δημόσιο – αναίρεση επί μη λήψης υπόψη προσκομισθέντων αποδεικτικών μέσων)

301/2015 Πρόεδρος: Γλυκερία Καραναστάση Δικηγόροι: Σοφία Αποστολάκη, Ευθ. Αναγνώστου   Επί άκυρης σύμβασης έργου, απόδοση της ωφέλειας, ήτοι της χρηματικής αποτίμησης του έργου και της εξοικονομηθείσας δαπάνης. Ισχύς τούτου και στο Δημόσιο και τα νπδδ. Επί ευθείας αγωγής αδικ. πλουτισμού ανάγκη μνείας των λόγων ακυρότητας της σύμβασης. Ρύθμιση συμβάσεων προμηθειών από νοσοκομεία με το νόμο […]

179/2015 ΜΕφΛαρ (έφεση νικήσαντος διαδίκου – δημιουργία από την αιτιολογία δυσμενούς δεδικασμένου)

179/2015 Πρόεδρος: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Ελένη Ξηραδάκη-Σινέλη – Σοφία Γουσοτίδου, Αδαμαντία Τσιμπερίδου   Έφεση νικήσαντος διαδίκου, εφόσον έχει έννομο συμφέρον κατά το χρόνο άσκησής της, υπάρχον όταν βλάπτεται από τις αιτιολογίες της εκκαλουμένης και δη αν δημιουργείται δεδικασμένο σε βάρος του. Οι εσφαλμένες αιτιολογίες που δεν καταλήγουν σε βλάβη με αντίστοιχες δ/ξεις του διατακτικού, ως […]

152/2015 ΜΕφΛαρ (αγωγή απόδοσης μισθίου λόγω λήξης μίσθωσης με καταγγελία συνεπεία μη καταβολής μισθωμάτων και διαφορών εξ αναπροσαρμογών)

152/2015                                                                                                                          Πρόεδρος: Σπυρ. Μελάς Δικηγόροι: Ιωαν. Χατζηευθυμίου, Αθανασία Γερακούλη   Αγωγή απόδοσης μισθίου λόγω λήξης μίσθωσης με καταγγελία συνεπεία μη καταβολής μισθωμάτων και διαφορών εξ αναπροσαρμογών, επικουρικά δε λόγω δυστροπίας. Αοριστία αιτήματος καταβολής των εξόδων καταγγελίας λόγω μη ακριβούς προσδιορισμού. Αβασιμότητα αιτήματος καταβολής διαφορών μισθωμάτων λόγω αναπροσαρμογής, εφόσον ο εκμισθωτής εισέπραττε το παλαιό μίσθωμα επί […]

22/2015 ΜΕφΛαρ (εκπροσώπηση ΑΕ – αμοιβή δικηγόρου κατώτερης των ελάχιστων ορίων – σύμβαση δικηγόρου και εντολέα δεν τελεί υπό την αίρεση επιτυχούς έκβασης της δίκης)

22/2015   Πρόεδρος: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Νικ. Εμμανουηλίδης   Εκπροσώπηση ΑΕ από το ΔΣ που ενεργεί συλλογικά, δυνάμενο, κατά το καταστατικό, να την αναθέσει εν όλω ή εν μέρει σε μέλη του ή άλλα πρόσωπα. Ακυρότητα συμφωνίας για λήψη αμοιβής δικηγόρου κατώτερης των ελάχιστων ορίων του Κώδικα Δικηγόρων. Η σύμβαση δικηγόρου και εντολέα για χειρισμό υπόθεσης […]

501/2013 ΤρΕφΛαρ (κοινωνία δικαιώματος – δικαστικός διορισμός διαχειριστή)

501/2013 Πρόεδρος: Δήμητρα Τσουτσάνη Εισηγήτρια: Ειρήνη Γκορτσίλα Δικηγόροι: Βασιλική Νιαβή, Σταμάτης Παπαγγελής   Επί κοινωνίας δικαιώματος, αν η διοίκηση και η χρήση δεν καθορίστηκε με κοινή συμφωνία ή πλειοψηφία, κάθε κοινωνός μπορεί να ζητήσει δικαστικό κανονισμό. Επί ανάγκης, δικαστικός διορισμός διαχειριστή. Επί προηγούμενης ομόφωνης απόφασης όλων των κοινωνών, το δικαστήριο μπορεί να επιληφθεί μόνο λόγω […]

337/2013 ΤρΕφΛαρ (μη υποχρεωτική απόπειρα συμβιβασμού κατά το 214Α – παραγραφή αξιώσεων εκ του ν. 146/14 περί αθέμιτου ανταγωνισμού – προϋπόθεση εκκρεμοδικίας η ταυτότητα διαφοράς)

337/2013 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγήτρια: Ειρήνη Γκορτσίλα Δικηγόροι: Ευάγ. Μπουλογεώργος, Παύλος Σφέτσιος   Μετά το ν. 3994/11 μη υποχρεωτική απόπειρα συμβιβασμού κατά το 214Α ΚΠολΔ ως όρος παραδεκτού της συζήτησης διαφοράς ιδιωτικού δικαίου στο ΠολΠρωτ. Επί αξιώσεων προς παράλειψη ή αποζημίωση εκ του ν. 146/14 περί αθέμιτου ανταγωνισμού, 18μηνη παραγραφή αφότου ο έχων αξίωση έλαβε […]

318/2013 ΤρΕφΛαρ (ακύρωση διαιτητικής απόφασης επί αντίθεσης στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη)

318/2013 Πρόεδρος: Αθαν. Καγκάνης Εισηγήτρια: Ερατώ Κολέση Δικηγόροι: Τρύφων Τσάτσαρος, Δημ. Κρίτσανος   Ακύρωση διαιτητικής απόφασης έστω και αν εκδόθηκε μετά πάροδο της συμφωνημένης προθεσμίας που μπορεί, αναλόγως βούλησης των μερών, να αποτελεί είτε διαλυτική προθεσμία επί παρόδου της οποίας παύση της συμφωνίας διαιτησίας, είτε ενδεικτική όπως προκύπτει, επί ασαφούς βούλησης των μερών, εκ της […]

316/2013 ΤριμΕφΛαρ (αναψηλάφηση – θάνατος διαδίκου – αποδεικτική ισχύς δικαστικής απόφασης επί έννομης σχέσης)

316/2013 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγήτρια: Ευαγγελία Καρδάση Δικηγόροι: Κων. Ευθυμίου, Χαράλ. Τσιρογιάννης  Στάδια δίκης αναψηλάφησης. Αναψηλάφηση απόφασης και όταν στηρίζεται σε ψευδή κατάθεση μάρτυρα. Αν το ψεύδος αναγνωρίστηκε με αμετάκλητη ποινική απόφαση, άσκησή της σε εξήντα μέρες από το αμετάκλητο εφόσον έχει προηγουμένως επιδοθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, άλλως από την μεθύστερη επίδοση, σε κάθε δε […]

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1516 §1 ΠΕΡ. 1 ΑΚ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1516 §1 ΠΕΡ. 1 ΑΚ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  Παναγή Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Διδάκτορος Αστικού Δικονομικού Δικαίου Δ.Π.Θ. – Δικηγόρου  …..//…. Ι. Εισαγωγή στον προβληματισμό             Η αποτελεσματική υλοποίηση των δικαιωμάτων του ανηλίκου τέκνου πραγματώνεται μέσω της αποδοτικής και ωφελιμιστικής σύμπραξης αμφοτέρων των γονέων […]

Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 931 ΑΚ

Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 931 ΑΚ[1]  Κωνσταντίνου – Νικόλαου ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ και Αικατερίνης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Δικηγόρων Λάρισας Περίληψη: Η αντιμετώπιση ενός ατόμου που υπέστη κάποια αναπηρία ή παραμόρφωση είτε λόγω ατυχήματος ή άλλου γεγονότος, είτε λόγω ιατρικού σφάλματος, η οποία ρυθμίζεται στο άρθρο 931 ΑΚ, αποτέλεσε ένα από τα πιο δυσερμήνευτα θέματα στην ελληνική νομική επιστήμη και […]

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΟΙΝΩΝ – Όροι και προϋποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο κατά τη συγχώνευση των ποινών, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 94, 96, 97 και 108 του ΠΚ και 551 του ΚΠΔ.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΟΙΝΩΝ Όροι και προϋποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο κατά τη συγχώνευση των ποινών, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 94, 96, 97 και 108 του ΠΚ και 551 του ΚΠΔ. Φίλιππου ΑΝΔΡΕΟΥ, Δικηγόρου  Συρροή εγκλημάτων Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών Άρθρο 94-1. Κατά του υπαιτίου δύο ή περισσότερων […]

397/2017 ΕιρΛαρ (Εκουσία) (ν.3869/10 – μηδενικές καταβολές ανέργου με δάνεια αναλωθέντα για ιατρικούς λόγους)

379/2017 (Εκουσία δικαιοδοσία) Ειρηνοδίκης: Μπέλλα Καραμίχου Δικηγόροι: Αθανασία Κατσάβα, Γεώρ. Χατζηευθυμίου, Παν. Γκορτσίλας, Ανδρ. Χατζηλάκος   Μηδενικές καταβολές υπερχρεωμένου οφειλέτη που είχε λάβει δάνεια καθό χρόνο εργαζόταν και αυτός και η (πρώην πλέον) συζυγός του, αναλωθέντα για ιατρικούς λόγους τέκνου, πλέον δε άνεργος ζει με το επίδομα αλληλεγγύης και έκανε απόπειρα αυτοκτονίας.   {…} Από […]

94/2016 ΕιρΛαρ (Εκουσία) (υπαγωγή στο ν. 3869/2010 των μη εμπόρων – μη πτωχευτική ικανότητα μικροέμπορου)

94/2016 (Εκουσία δικαιοδοσία) Ειρηνοδίκης: Ευσταθία Καστού Δικηγόροι: Γεώρ. Μπαρτζώκης, Αλεξάνδρα Κολιούμπα, Γεώρ. Χατζηευθυμίου, Ανδρ. Χατζηλάκος   Υπαγωγή στο ν. 3869/2010 των μη εμπόρων κατά το χρόνο παύσης των πληρωμών. Έμπορος ο κατά σύνηθες επάγγελμα ασκών εμπορικές πράξεις, όπως και ο ομόρρυθμος εταίρος ΟΕ που ασκεί εμπορική δραστηριότητα. Μη πτωχευτική ικανότητα μικροεμπόρων, των οποίων το κέρδος […]

15/2015 ΕιρΛαρ (Εκουσία) (αίτηση δανειστή για υποβολή καταλόγου περιουσιακών στοιχείων)

15/2015 (Εκουσία δικαιοδοσία) Ειρηνοδίκης: Μπέλλα Καραμίχου Δικηγόροι:  Γεώρ. Συμσιρής   Αίτηση κατά την εκούσια δικαιοδοσία από δανειστή έχοντα ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις κατά του καθού ώστε να υποχρεωθεί αυτός, και με προσωπική του κράτηση, να υποβάλει κατάλογο περιουσιακών του στοιχείων με σύγχρονη δόση βεβαιωτικού όρκου. Βασιμότητα αίτησης, αφού παρά τις προσπάθειες του αιτούντος δεν ανευρέθηκαν περιουσιακά στοιχεία […]

5/2016 ΕιρΛαρ (Ειδική) (κατάσχεση εις χείρας τρίτου – ανακοπή κατά αρνητικής δήλωσης)

5/2016 (Ειδική) Ειρηνοδίκης: Γεωργία Κωτούλα Δικηγόροι: Ελένη Άγγου, Γραμμματή Κούκου   Επί κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, υποχρέωσή του όπως εντός 8 ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου δηλώσει αν υπάρχει στα χέρια του η κατασχεμένη απαίτηση ως και άλλη κατάσχεση. Ανακοπή κατά αρνητικής δήλωσης τρίτου με αίτημα αναγνώριση της ανακρίβειάς της και καταβολή του ποσού […]

112/2016 ΜονΠρΛαρ (Τακτική) (αοριστία αγωγής καταβολής τιμήματος – επικουρική βάση εξ αδικ. πλουτισμού)

112/2016 (τακτική) Πρόεδρος: Ηρακλής Μέτσκας Δικηγόροι: Ιωάν. Κούτας   Αοριστία αγωγής καταβολής τιμήματος, αφού ο ενάγων δεν περιγράφει με επάρκεια τα πωληθέντα και παραδοθέντα πράγματα και το τίμημα, αλλά παραπέμπει στον ενσωματωμένο στο δικόγραφο δοσοληπτικό λογαριασμό που τηρούσε, εκ του οποίου όμως προκύπτουν αφενός χρεοπιστώσεις και διαφορετικό από το αγωγικά αιτούμενο υπόλοιπο οφειλής χωρίς κανένα […]

109/2016 ΜονΠρΛαρ (Τακτική) (τραπεζικό επιτόκιο – ελεύθερα διαπραγματεύσιμο)

109/2016 (τακτική) Πρόεδρος: Χριστίνα Παπαγιάννη Δικηγόροι: Στυλ. Κρίκης, Ζωή Περιλή   Το τραπεζικό επιτόκιο είναι πλέον ελεύθερα διαπραγματεύσιμο μεταξύ τραπεζών και πελατών, διό μη καταχρηστικότητα συμφωνιών για επιτόκιο υπερβαίνον το εξωτραπεζικό.   {…}    Περαιτέρω, με τον τέταρτο λόγο της ανακοπής, ο ανακόπτων εκθέτει ότι η προσβαλλόμενη Διαταγή Πληρωμής πρέπει να ακυρωθεί, δεδομένου ότι συνομολογήθηκε μεταξύ […]

96/2016 ΜονΠρΛαρ (Τακτική) (καταβολή για μη επακολουθήσασα – τήρηση δημοσιότητας σύστασης ΕΕ)

96/2016 (τακτική) Πρόεδρος: Ηρακλής Μέτσκας Δικηγόροι: Κων. Ζαφειρούλης, Γεώρ. Συμσιρής   Αγωγή καταβαλόντος ποσό για συμμετοχή σε υπό σύσταση ΕΕ κατά του ορισθέντος ως διαχειριστή και εκπροσώπου της που υποχρεούνταν να προβεί στη δημοσίευση για τη νόμιμη σύστασή της. Η παράλειψη του εναγομένου για τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας επάγεται ακυρότητα της υπό σύσταση ΕΕ, που […]

91/2016 ΜονΠρΛαρ (Τακτική) (καθ’ ύλην αρμοδιότητα – σιωπηρή παραίτηση απο ένδικα μέσα – ακύρωση απόφασης ΔΣ σωματείου)

91/2016 (τακτική)                              Πρόεδρος: Μαρία Τσάνα Δικηγόροι: Χρήστος Δεληντζής, Ιουλία Αγγελακοπούλου   Υπαγωγή στο Ειρ/κείο, αδιαφόρως αξίας αντικειμένου, των διαφορών για οφειλόμενη εισφορά μελών σωματείων και συνεταιρισμών. Αυτεπάγγελτη έρευνα καθ’ ύλην αρμοδιότητας κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής σε κάθε στάση της δίκης. Μη δέσμευση δικαστηρίου της παραπομπής πριν την τελεσιδικία της παραπεμπτικής λόγω αναρμοδιότητας […]

70/2016 ΜονΠρΛαρ (Τακτική) (διεκδικητική αγωγής ακινήτου – περιγραφή ακινήτου – χρησικτησία επί τμημάτων του κοινού)

70/2016 Πρόεδρος: Χρυσοβαλάντης Λέτσιος Δικηγόροι: Χριστόφορος Ζαρκάδας, Βασ. Δημηνίκος   Συνταγματικότητα της απαίτησης για το ορισμένο αγωγής. Επί διεκδικητικής αγωγής ακινήτου, ανάγκη περιγραφής του κατά θέση, έκταση και όρια σε οποιοδήποτε σημείο του δικογράφου, χωρίς μνεία των σημείων του ορίζοντα και των πλευρικών διαστάσεων που θα προκύψουν από τις αποδείξεις. Ορισμένη η αγωγή και όταν […]

63/2016 ΜονΠρΛαρ (Τακτική) (σώρευση ανακοπών κατά δ/γής πληρωμής και εκτέλεσης – αίτηση υπαγωγής στο ν.3869/10)

63/2016 Πρόεδρος: Χρυσοβαλάντης Λέτσιος Δικηγόροι: Πάνος Οικονόμου, Ζωή Παπαμάρκου   Παραδεκτή σώρευση ανακοπών κατά δ/γής πληρωμής και εκτέλεσης, όχι κατά την τακτική αλλά την προσήκουσα ειδική διαδικασία πιστωτικών τίτλων στην οποία μη υποχρεωτική κατάθεση προτάσεων. Μη ασάφεια και αντιφατικότητα δ/γής πληρωμής ως προς την αιτία έκδοσης, καθόσον η ανακριβής αναγραφή της σύμβασης ως ανοικτού επιχειρηματικού […]

106/2017 ΠολΠρΛαρ (έναρξη προθεσμίας αποποίησης – πλάνη)

106/2017                                                                              Πρόεδρος: Δέσποινα Ρασιδάκη Εισηγήτρια: Μαρία Τσάνα Δικηγόροι: Αθανασία Κατσάβα, Ευδοκία Τρικάκη, Αναστασία Δουφέκα, Μιχ. Ραχαβέλιας   Γνώση επαγωγής η υπό του κληρονόμου γνώση του θανάτου, γνώση δε του λόγου επαγωγής η εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου κλήση του στην κληρονομία.   Έναρξη της 4μηνης προθεσμίας αποποίησης εξ αδιαθέτου κληρονομου από τη γνώση του […]

25/2016 ΠολΠρΛαρ (λευκή επιταγή – ένσταση πλαστότητας υπογραφής εκδότη)

25/2016                                                                                Πρόεδρος: Στυλιανή Σωτηροπούλου Εισηγητής: Ηρακλής Μέτσκας Δικηγόροι: Ανδρ. Χατζηλάκος, Στέφ. Παντζαρτζίδης   Για το κύρος επιταγής αναγκαία υπογραφή του εκδότη. Επιτρεπτή έκδοση λευκής επιταγής, ήτοι ηθελημένα ατελούς με συμφωνία συμπλήρωσής της από το λήπτη, εφόσον όμως φέρει οπωσδήποτε υπογραφή του εκδότη διότι άλλως δεν είναι αξιόγραφο, αλλ’ ούτε καν έγγραφο, η δε πλαστογράφηση […]

208/2016 ΜονΕφΛαρ (διαχείριση ΟΕ απο κοινού)

208/2016                                                                                            Πρόεδρος: Αναστασία Κουτσογιαννούλη Δικηγόροι: Εμμ. Παπαπαναγιώτου, Τρύφων Τσάτσαρος   Αν με το νόμιμα δημοσευθέν καταστατικό ΟΕ ανατέθηκε η διαχείριση  εταιρικών υποθέσεων σε πλείονες εταίρους που θα ενεργούν από κοινού, η ανάληψη υποχρεώσεων από τον ένα μόνο, χωρίς σύμπραξη λοιπών ή χωρίς τήρηση τυχόν άλλων όρων του καταστατικού, συνιστά υπέρβαση των ορίων διαχειριστικής εξουσίας […]

189/2016 ΜονΕφΛαρ (απάτη – ελάττωμα μισθίου – αγωγή μισθωμάτων)

189/2016                                                                     Πρόεδρος: Μαρία Τσιρωνίδου Δικηγόροι: Ελευθερία Σαργκάνη, Παν. Σταυριανάκης   Δικαίωμα απατηθέντος για ακύρωση της δικαιοπραξίας. Απάτη επί πρόκλησης από πρόθεση με κάθε δόλιο μέσο ή τέχνασμα της δήλωσης βούλησης του ετέρου, το οποίο (μέσο) υπήρξε αποφασιστικό για την κατάρτιση της δικαιοπραξίας. Απάτη και με ψευδή γεγονότα ή παραστάσεις που ανάγονται στο μέλλον. Αδιάφορο […]

159/2016 ΜονΕφΛαρ (ανάκλησης της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος – θέση σε ειδική εκκαθάριση – αγωγή επαναπροσδιορισμού οφειλών)

159/2016                     Πρόεδρος: Αντζελίτα Παπαβασιλείου Δικηγόροι: Κλεοπάτρα Τσιτιρίδου, Αγγ. Γιουρέλλης   Επί ανάκλησης της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος μη πτώχευσή του, αλλά θέση σε ειδική εκκαθάριση (ν. 4261/14) με απόφαση της Τράπεζας Ελλάδος, που μπορεί μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών εκκαθάρισης να υποχρεώσει τον εκκαθαριστή σε μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του σε άλλο. Συμπληρωματική εφαρμογή του […]

176/2016 ΜονΕφΛαρ (αποκλειστική χρήση κοινού υπό κοινωνού – παρεμπόδιση σύγχρησης – δαπάνες συντήρησης)

176/2016                                                           Πρόεδρος: Αντζελίτα Παπαβασιλείου Δικηγόροι: Αθαν. Κερασαρίδης, Νικ. Πατσιαντάς   Επί αποκλειστικής χρήσης κοινού υπό κοινωνού οι λοιποί δικαιούνται, και αν δεν πρόβαλαν αξίωση σύγχρησης, ανάλογη μερίδα από το όφελος που αποκόμισε ή εξοικονόμησε κατά τις δ/ξεις περί κοινωνίας, δυνατή όμως και ευθύνη του ως κακόπιστου νομέα ή και αδικοπρακτική αποζημιωτική τοιαύτη αν […]

156/2016 ΜονΕφΛαρ (μίσθωση έργου – αμοιβή μηχανικού για εκπόνηση μελέτης)

156/2016                     Πρόεδρος: Βαρβάρα Πάπαρη Δικηγόροι: Ηλιάνα Νάνου, Βασ. Τηλιός   Μίσθωση έργου η ανάθεση σε μηχανικό εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης με αμοιβή μη δυνάμενη να είναι κατώτερη της νόμιμης. Αξίωση αμοιβής από το Τεχνικό Επιμελητήριο ή τον μηχανικό, αδιαφόρως γραπτής ή μη σύμβασης. Για θεμελίωση αμοιβής μελέτης με βάση ποσοστά προϋπολογισμού, ανάγκη έγκρισης υπό του […]

126/2016 ΜονΕφΛαρ (αποζημίωση λόγω ελλείψεων και κακοτεχνιών έργου – ποινική ρήτρα – συμβατική ευθύνη χωρίς συρροή και αδικοπρακτικής)

126/2016                                                                     Πρόεδρος: Πολυξένη Κυπαρίσση Δικηγόροι: Βασιλική – Μαρία Νάνου, Ευάγ. Κατσαβός   Στοιχεία αγωγής εργοδότη για αποζημίωση λόγω ελλείψεων και κακοτεχνιών έργου εξ υπαιτιότητας του εργολάβου. Αναγκαία μνεία στοιχείων προσδιορισμού της θετικής ζημίας, όχι όμως και της υπαιτιότητας.  Αν ποινική ρήτρα συμφωνήθηκε για μη προσήκουσα και δη μη έγκαιρη εκπλήρωση, ο δανειστής πρέπει να […]

117/2016 ΜονΕφΛαρ (έφεση ενάγοντος κατά ασκήσαντος πρωτοδίκως κύρια παρέμβαση – σύσταση ενεχύρου υπέρ τράπεζας)

117/2016                                                         Πρόεδρος: Μαρία Τζέρμπου Δικηγόροι: Κων. Γαλάνης, Χρ. Τσιαμπαλής, Ιωάννα Ζαχαροπούλου   Απαράδεκτη έφεση ενάγοντος κατά ασκήσαντος πρωτοδίκως κύρια παρέμβαση απορριφθείσα ως απαράδεκτη, αν ο εκκαλών ως νικήσας δεν επικαλείται ότι αυτή έπρεπε να απορριφθεί για ουσιαστικό λόγο ή ότι βλάπτεται από τις αιτιολογίες που παράγουν δεδικασμένο ή άλλο έννομο συμφέρον. Επί έφεσης κλήτευση […]

115/2016 ΜονΕφΛαρ (ψυχική οδύνη – αντικ. ευθύνη ιδιοκτήτη και ασφ. εταιρίας – μη αιτιώδης συνάφεια θανάτου με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας)

115/2016                                                                     Πρόεδρος: Ηλ. Τουλίγκος Δικηγόροι: Λεων. Γκότης, Κων. Ευθυμίου, Λεων. Φλωράτος   Το κεφάλαιο ψυχικής οδύνης συνέχεται αναγκαστικά με το εκκληθέν κεφάλαιο της συνυπαιτιότητας. Μη εφαρμογή του ν. ΓΠΝ/1911 και μη αντικειμενική ευθύνη του ιδιοκτήτη οχήματος και της ασφ. εταιρίας για ζημίες τρίτων, όταν το ζημιογόνο όχημα είναι σταθμευμένο και δεν βρίσκεται σε λειτουργία. […]

106/2016 ΜονΕφΛαρ (διάκριση σύμβασης έργου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας – ευθύνη προστήσαντος)

106/2016                                                                                 Πρόεδρος: Μαρία Τζέρμπου Δικηγόροι: Ευάγ. Σιώκατας, Νικ. Γκάλης   Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αν τα μέρη αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας και ο μισθωτός υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη, αδιαφόρως τρόπου προσδιορισμού και καταβολής της αμοιβής ή δευτερευόντων στοιχείων όπως έκδοσης ΔΠΥ. Διάκρισή της από τη σύμβαση έργου, όπου δεν […]

71/2016 ΜονΕφΛαρ (μεταβίβαση επιχείρησης – υποκατάσταση εργοδότη)

71/2016 Πρόεδρος: Αναστασία Κουτσογιαννούλη Δικηγόροι: Αμφιτρίτη Καραβίδα, Αλεξάνδρα Ιωάννου   Μεταβίβαση (αδιαφόρως τρόπου) επιχείρησης επί συνέχισης της δραστηριότητας από τρίτο αν δεν μεταβάλλεται η ταυτότητά της, με τον ίδιο ή διάφορο τίτλο ή μορφή, όπως όταν διατηρούνται αμετάβλητες οι θέσεις εργασίας και δικαιολογείται η υπό του νέου φορέα ανάληψη των εργασιακών σχέσεων, μη μεταβολή δε […]