6/2017 ΕιρΛαρ (εκουσία β’ ) (προθεσμία αποποίησης κληρονομιάς – επαγωγή σε ανίκανο – αναστολή προθεσμίας – μη νόμιμο αίτημα περί αναγνώρισης αναστολής της προθεσμίας – κατα τόπο αρμοδιότητα)

6/2017 (Εκουσία Β) Ειρηνοδίκης: Γεωργία Κωτούλα Δικηγόροι: Ανθή Βακράτσα   Ο κληρονόμος αποκτά αυτοδίκια την κληρονομία προσωρινά αφού έχει δικαίωμα αποποίησης, ανεξάρτητα από τον γενεσιουργό λόγο της κληρονομικής διαδοχής. Αποποίηση κληρονομίας, με ποινή ακυρότητας, σε αποκλειστική τετράμηνη προθεσμία (με εξαίρεση δύο περιπτώσεις στις οποίες η προθεσμία είναι ενός έτους, δηλαδή αν ο κληρονομούμενος είχε την […]

184/2015 ΕιρΛαρ (εκουσία) (ν.3869/10 – χρόνος υπολογισμού οφειλών – έννοια κύριας κατοικίας)

184/2015 (Εκουσία δικαιοδοσία) Ειρηνοδίκης: Ευαγγελία Αναγνωστοπούλου Δικηγόροι: Ανδρ. Χατζηλάκος, Σταυρούλα Γκούμα, Παν. Γκορτσίλας   Επί αίτησης ρύθμισης χρεών φυσικού προσώπου, υπολογισμός τους με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, με εξαίρεση εμπραγμάτως ασφαλισμένο δάνειο του οποίου ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης. Επί […]

84/2015 ΕιρΛαρ (εκουσία) (ν.3869/10 – μη δυνατή διαταγή εκποίησης αγρού που αποκτήθηκε με προσύμφωνο)

84/2015 (Εκουσία δικαιοδοσία) Ειρηνοδίκης: Ευαγγελία Αναγνωστοπούλου Δικηγόροι: Άγγ. Γιουρέλης Επί αίτησης ρύθμισης οφειλών, μη δυνατή διαταγή εκποίησης αγρού που αναφέρει η αιτούσα ως δικό της, αφού το παραχωρητήριο είναι στο όνομα τρίτου που ανέλαβε με προσύμφωνο να το πωλήσει και μεταβιβάσει σε αυτήν και συμφωνήθηκε ότι το οριστικό συμβόλαιο θα συνταχθεί μετά την έκδοση και […]

73/2015 ΕιρΛαρ (εκουσία) (ν.3869/10 – μη πτωχευτική ικανότητα – συμμετοχή σε ΟΕ – ανακριτικό σύστημα)

73/2015 (Εκουσία δικαιοδοσία) Ειρηνοδίκης: Πολυξένη Μπράβου Δικηγόροι: Γεώρ. Μπαρτζώκης, Μαρία Σωτηρίου   Αίτηση ρύθμιση χρεών από φυσικό πρόσωπο που δεν έχει πτωχευτική ικανότητα, τέτοια δε έχουν τα πρόσωπα που έχουν εμπορική ιδιότητα, την οποία αποκτούν κατά το υποκειμενικό (ουσιαστικό) σύστημα εφόσον ενεργούν κατά σύνηθες επάγγελμα εμπορικές πράξεις. Η ομόρρυθμη εταιρία κρίνεται κατά το ουσιαστικό σύστημα […]

18/2015 ΕιρΛαρ (εκουσία) (αίτηση αποσφράγισης ακινήτου μετά απο θάνατο μισθωτή)

18/2015 (Εκουσία δικαιοδοσία) Ειρηνοδίκης: Νικ. Σαρηγιάννης Δικηγόροι: Νικ. Κουφοδήμος   Αίτηση αποσφράγισης διαμερίσματος, που είχε σφραγιστεί κατόπιν δικαστικής απόφασης μετά το θάνατο εντός αυτού του μόνου, χωρίς οικογένεια, διαμένοντος μισθωτή. Έννομο συμφέρον του αιτούντος, ως μοναδικού ιδιοκτήτη – εκμισθωτή του διαμερίσματος, για αποσφράγιση αυτού προς περαιτέρω αξιοποίησή του. Κρίση ότι η διατήρηση της σφράγισης δεν […]

190/2015 ΕιρΛαρ (τακτική) (πώληση – παρέκταση αρμοδιότητας – αποδεικτική δύναμη ανυπόγραφων παραστατικών)

190/2015 (τακτική)                                                 Ειρηνοδίκης: Αικατερίνη Σπυρέλλη Δικηγόροι: Αστ. Λιάπης, Χρ. Πούλιος   Αγωγή οφειλομένου τιμήματος εκ διαδοχικών συμβάσεων πώλησης. Επί συμφωνίας των διαδίκων για παρέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας, αποκλειστική αρμοδιότητα του με τη συμφωνία οριζομένου δικαστηρίου και δικαίωμα προβολής ένστασης κατά τόπον αναρμοδιότητας αν η διαφορά υπαχθεί σε άλλο. Η μνεία στα επίδικα τιμολόγια του […]

14/2015 ΕιρΛαρ (τακτική) (ειδικές συμβάσεις ιατρών κατά το ν.δ. 1024/72 – χορήγηση νοσοκομειακού επιδόματος – μονάδες α΄θμιας και β΄θμιας φροντίδας – παραγραφή αξιώσεων υπαλλήλων κατά ΙΚΑ)

14/2015 (Τακτική) Ειρηνοδίκης: Χριστίνα Αρκούδα Δικηγόροι: Παναγιώτα Χριστοφορίδου, Νικ. Κολοκυθόπουλος, Ελένη Άγγου   Μεταφορά Κλάδου υγείας του ΙΚΑ στον ΕΟΠΥΥ, που συνεχίζει ως καθολικός διάδοχος τις δίκες χωρίς διακοπή. Κατά το 10 του ν.δ. 1204/1972, κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή σύναψη ειδικών συμβάσεων με θεράποντες ιατρούς ειδικοτήτων για αόριστο χρόνο, η δε με νόμο μισθολογική εξομοίωση με […]

44/2017 ΜονΠρΒολ (σύσταση οροφοκτησίας με μονομερή δικαιοπραξία ή σύμβαση των συγκυρίων – ορισμός «οικοπέδου» – ανακοπή λόγω συνένωσης οριζοντίων ιδιοκτησιών)

44/2017  (Ειδική) Πρόεδρος: Γεώρ. Καραγιάννης Δικηγόροι: Νικ. Νάνος, Αναστ. Κότσιρας     Σύσταση οροφοκτησίας με μονομερή δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου του κυρίου του οικοπέδου ή με σύμβαση όλων των συγκυριών αυτού διά συμβολαιογραφικού εγγράφου και μεταγραφής. Ως «οικόπεδο», κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.δ. 1024/1971, νοείται το όλο ακίνητο που περιλαμβάνει […]

485/2015 ΜΕφΛαρ (ισχύς αποφάσεων ασφ. μέτρων – δυνατότητα δικάζοντος την κύρια υπόθεση δικαστηρίου να τη μεταρρυθμίσει – ένορκες βεβαιώσεις χωρίς κλητευση αντιδίκου)

485/2015                                                                       Πρόεδρος: Μαρία Τζέρμπου Δικηγόροι: Αικατερίνη Κωστοπούλου, Δημ. Γούσης   Προσωρινή ισχύς αποφάσεων ασφ. μέτρων δίχως επιρροή στην κυρία δίκη και δυνατότητα ανάκλησής τους από το εκδόσαν δικαστήριο. Δυνατότητα δικάζοντος την κύρια υπόθεση δικαστηρίου, και του Εφετείου, κατόπιν αίτησης έχοντος έννομο συμφέρον διαδίκου υποβαλλόμενης είτε σε στάση δίκης για την εκκρεμή κυρία υπόθεση είτε και […]

473/2015 ΜΕφΛαρ (μισθωτοί δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης – αναστολή εφαρμογής του αρθ. 29 ν. 4024/2011)

473/2015                                                            Πρόεδρος: Γλυκερία Καραναστάση Δικηγόροι: Δημ. Κοντογιάννης, Αντων. Ξηρός   Οι μισθωτοί δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης τελούν υπό καθεστώς σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και οι μισθολογικές αποδοχές ρυθμίζονταν στο παρελθόν με ΣΣΕ. Με το ν. 4024/2011 επιβολή στο δημόσιο τομέα μισθολογικών περικοπών με σταδιακή αναφορά στο χρόνο εφαρμογής τους, στον οποίον τομέα υπάγονται ρητά […]

457/2015 ΜΕφΛαρ (ακυρότητα σύμβασης εργασίας κομμωτή χωρίς επαγγελματική άδεια – ακυρότητα και επί έλλειψης βιβλιαρίου υγείας – απλή σχέση εργασίας – υπερημερία εργοδότη – αυθαίρετη αποχή μισθωτού)

457/2015                                                         Πρόεδρος: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Νικ. Κουμαντζέλης, Σταυρούλα Γκούμα   Ακυρότητα της καταρτιζόμενης μετά την 4.7.1994 σύμβασης εργασίας κομμωτή χωρίς επαγγελματική άδεια. Ακυρότητα σύμβασης εργασίας απασχολούμενων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί έλλειψης βιβλιαρίου υγείας ή περιοδικής θεώρησής του. Επί απλής σχέσης εργασίας, αν ο εργοδότης δεν αποδέχεται τις υπηρεσίες ή την καταγγέλλει χωρίς αποζημίωση […]

440/2015 ΜΕφΛαρ (πρόγραμμα του ΟΑΕΔ προς κτήση εμπειρίας «stage» – μη εφαρμογή πδ 164/2004 – επί άκυρης σύμβασης εργασίας αναζήτηση αμοιβής κατά τον αδικ. πλουτισμό)

440/2015                                                                                                                          Πρόεδρος: Γλυκερία Καραναστάση Δικηγόροι: Βασ. Ασημακόπουλος, Βασ. Κωστής, Επιστήμη-Μαρία Μουστακάτου   Ορισμένου χρόνου η σύμβαση πρόσληψης υπαλλήλων στο πλαίσιο προγράμματος του ΟΑΕΔ προς κτήση εμπειρίας (συμβάσεις stage). Μη εφαρμογή πδ 164/2004 (για απαγόρευση και όρους μετατροπής διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου) στις σχέσεις μαθητείας, ως και σε συμβάσεις του άνω προγράμματος. […]

438/2015 ΜΕφΛαρ (εργατικό ατύχημα ασφαλισμένου στο ΙΚΑ – ψυχική οδύνη – ευθύνη εργολάβου για λήψη μέτρων ασφαλείας)

438/2015                                                                           Πρόεδρος: Γλυκερία Καραναστάση Δικηγόροι: Αλέξ. Χριστοδούλου, Αχιλ. Αργυρίου, Στυλ. Σταφυλάκης, Δημ. Νάρης   Επί παθόντος εξ εργατικού ατυχήματος ασφαλισμένου στο ΙΚΑ, απαλλαγή εργοδότη από κάθε υποχρέωση για αποζημίωση, όχι όμως και για ικανοποίηση ψυχικής οδύνης εφόσον υπάρχει πταίσμα αυτού ή των προστηθέντων. Ο εργολάβος μη προστηθείς του εργοδότη, εκτός αν ο τελευταίος επιφύλαξε για […]

437/2015 ΜΕφΛαρ (διακοπή παραγραφής – επανέγερση αγωγής – τελεσιδικία με σιωπηρή παραίτηση απο τα ένδικα μέσα – αναπροσαρμογή μισθώματος δυν . αρ. 288 και 388 ΑΚ)

437/2015                                                                   Πρόεδρος: Γλυκερία Καραναστάση Δικηγόροι: Αθαν. Χαρμάνης, Ειρήνη Κάππα – Βασ. Σοφιώτης   Παραγραφή (και αποσβεστική προθεσμία) διακοπείσα με αγωγή θεωρείται σα να μη διακόπηκε επί παραίτησης ή τελεσίδικης απόρριψης για λόγους δικονομικούς, επί επανέγερσης όμως αγωγής με ίδια ιστορική και νομική αιτία σε έξι μήνες, η παραγραφή θεωρείται ότι έχει διακοπεί με την […]

436/2015 ΜΕφΛαρ (αξίωση διατροφής πρώην συζύγου – κρίση περί δυνατότητας κάλυψης αναγκών με ρευστοποίηση περιουσίας)

436/2015                                                                                                                          Πρόεδρος: Γλυκερία Καραναστάση Δικηγόροι: Αθαν. Χαρμάνης, Παναγιώτης Αλεξόπουλος   Αξίωση διατροφής πρώην συζύγου επί ανεπάρκειας εισοδημάτων ή περιουσίας του και, επιπροσθέτως, αδυναμίας έναρξης ή συνέχισης επαγγέλματος ή ύπαρξης λόγων επιείκειας κατά το χρόνο έκδοσης διαζυγίου. Απαιτείται ευπορία του υπόχρεου και απορία του δικαιούχου διό μπορεί, ενόψει συνθηκών, να δικαιούται διατροφής ο πληρών μία […]

435/2015 ΜΕφΛαρ (βεβαίωση παράβασης δικ. απόφασης – απλή σχέση εργασίας – αποζημίωση – ένορκες βεβαιώσεις προς αντίκρουση ισχυρισμών – διαδοχικές συμβάσεις έργου και όχι εργασίας ορισμένου χρόνου)

435/2015                                                                         Πρόεδρος: Ευαγγελία Μήλιου Δικηγόροι: Κων. Πίσπας, Στ. Λυμπερδόπουλος   Στην περίπτωση του 946 παρ. 1 ΚΠολΔ (αυτοπρόσωπη επιχείρηση πράξης) δεν απαιτείται, όπως στο 947 ΚΠολΔ (παράλειψη ή ανοχή), βεβαίωση της παράβασης της απόφασης με νέα δικαστική απόφαση και καταδίκη στη χρηματική ποινή καθόσον η καταδίκη χώρησε με την αρχική απόφαση που υποχρέωσε σε εκτέλεση […]

410/2015 ΜΕφΛαρ (αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής ή υπηρεσιών από το θανατωθέν τέκνο)

410/2015                                                                 Πρόεδρος: Βαρβάρα Πάπαρη Δικηγόροι: Ιωάν. Σαμαράς, Κων. Σταθόπουλος   Διαζευκτικό δικαίωμα αποζημίωσης λόγω στέρησης διατροφής ή υπηρεσιών από το θανατωθέν τέκνο. Υποχρέωση τέκνου που αποτελεί μέλος του οίκου των γονέων του και ανατρέφεται ή διατρέφεται από αυτούς προς παροχή ανάλογων υπηρεσιών, αδιαφόρως αν όντως τις παρείχε, αρκεί ότι η υποχρέωση παροχής θα γεννηθεί στο […]

401/2015 ΜΕφΛαρ (αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού σε παραβίαση εκ δεξιών προτεραιότητα – χρηματική ποινή επί προφανώς αβάσιμης αγωγής ή μη καλόπιστης διεξαγωγής της δίκης)

401/2015                                                                   Πρόεδρος: Ευαγγελία Μήλιου Δικηγόροι: Τριανταφυλλιά-Μαρία Σταθάκη, Θωμάς Τσιρογιάννης, Θεόδ. Κανελλής, Φωτεινή-Νεκταρία Γελαγώτη   Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού που εισήλθε σε χωρίς σήμανση διασταύρωση ανέλεγκτα δίχως να παραχωρήσει προτεραιότητα στο εκ δεξιών φορτηγό, Άνευ σημασίας ο με απόφαση κοινοτικού συμβουλίου ορισμός οδού προτεραιότητας, αφού αυτή ισχύει από την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, σηματοδοτών ή διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα. […]

397/2015 ΜΕφΛαρ (άκυρη σύμβαση εργασίας αλλοδαπού χωρίς άδεια παραμονής – αξίωση εξ αδικ. πλουτισμού – μη συστατική η δημοσίευση της σύνθεσης του ΔΣ της ΑΕ)

397/2015                                           Πρόεδρος: Γλυκερία Καραναστάση Δικηγόροι: Κων. Παπαδόπουλος   Αυτεπαγγέλτως άκυρη σύμβαση εργασίας αλλοδαπού χωρίς άδεια παραμονής και εργασίας, αλλά αξίωση εξ αδικ. πλουτισμού για απόδοση ωφέλειας του εργοδότη, ίσης με τις αποδοχές που θα κατέβαλλε σε μισθωτό με έγκυρη σύμβαση για την ίδια εργασία χωρίς συνυπολογισμό προσωπικών επιδομάτων, για δε τις αποδοχές και επίδομα αδείας […]

392/2015 ΜΕφΛαρ (καταναλωτές και οι έμποροι για ιδιωτικές του ανάγκες – πλάνη αναφερόμενη στα παραγωγικά αίτια της βούλησης)

392/2015                                                          Πρόεδρος: Χαραλ. Μαυρίδης Δικηγόροι: Δημ. Γκούβας, Νεοκλεία Κρατήρα   Κριτήριο καταναλωτή η ερασιτεχνική ιδιότητά του ως προς τη συγκεκριμένη συναλλαγή αναγκών του σε ιδιωτικό επίπεδο. Καταναλωτές και οι έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες επί συμβάσεων συναπτόμενων για ιδιωτικές τους ανάγκες και όχι συναρτώμενες λειτουργικά ή βοηθητικά με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Κρίσιμη η θέση […]

386/2015 ΜΕφΛαρ (συρροή αξιώσεων από σύμβαση και αδικοπραξία)

386/2015                                                                        Πρόεδρος: Αντζελίτα Παπαβασιλείου Δικηγόροι: Νικ. Πατσιαντάς, Δημ. Βούλγαρης   Αδικοπραξία η αθέτηση ενοχής μόνο όταν η υπαίτια ζημιογόνος συμπεριφορά θα ήταν παράνομη και χωρίς τη σύμβαση, ως προσβάλλουσα δικαίωμα αντιτασσόμενο κατά του ζημιώσαντος. Συρροή αξιώσεων από τη σύμβαση και την αδικοπραξία, η ικανοποίηση όμως της μίας καθιστά χωρίς αντικείμενο την άλλη, εκτός αν από […]

380/2015 ΜΕφΛαρ (προσβολή κάθε εγγράφου ως πλαστού – αποδεικτικά μέσα – συμπλήρωση ατελούς αξιογράφου)

380/2015                                                                         Πρόεδρος: Αντζελίτα Παπαβασιλείου Δικηγόροι: Νικολέτα Μπρουζούκη, Φανή Λιακάτη   Προσβολή κάθε εγγράφου ως πλαστού, των δε ιδιωτικών και όταν με παραβολή προς άλλα αποδείχθηκαν γνήσια. Υποχρέωση προσκόμισης των αποδεικτικών εγγράφων και μνείας ονομαστικά μαρτύρων και λοιπών αποδείξεων μόνον όταν ο ισχυρισμός πλαστότητας προβάλλεται κατ’ ένσταση ή με παρεμπίπτουσα αγωγή, όχι και με κύρια αγωγή […]

357/2015 ΜΕφΛαρ (υποχρέωση διατροφής ανηλίκου εν όλω μόνο από ένα γονέα – μη υποχρέωση εύπορης γιαγιάς)

357/2015                                                                     Πρόεδρος: Ευαγγελία Γίτση Δικηγόροι: Χαρ. Πετρωτός, Κων. Μήτσος   Υποχρέωση διατροφής ανηλίκου εν όλω μόνο από ένα γονέα, αν ο άλλος δεν υπάρχει ή δεν έχει δυνατότητα να συμβάλει ή η δικαστική επιδίωξη στην ημεδαπή εναντίον του είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Υποχρέωση διατροφής και των επόμενων ανιόντων αν οι δυνάμεις του, έστω και ενός, γονέα […]

344/2015 ΜΕφΛαρ (αγωγή τιμήματος εκ διαδοχικών συμβάσεων πώλησης – αποδεικτικά μέσα – η παράδοση επιταγής ή συναλλαγματικής δεν αποτελεί καταβολή ούτε δόση αντί καταβολής)

344/2015                   Πρόεδρος: Μαρία Τζέρμπου Δικηγόροι: Κίμωνας Κυριακού, Κων. Παπαλεξανδρής   Ορισμένη αγωγή τιμήματος εκ διαδοχικών συμβάσεων πώλησης με μνεία της ποσότητας των πωληθέντων εκάστης (κατά βάρος και ποιότητα), ως και της κατά μονάδα βάρους και ποιότητας τιμής εκάστου είδους. Τα αναφερόμενα στην αγωγή τιμολόγια δεν αποτελούν βάση αυτής αλλά αποδεικτικά μέσα των συμβάσεων, συνεκτιμώμενα ελεύθερα […]

339/2015 (κύρος καταγγελίας εργοδότη – αναγκαία αποζημίωση, εκτός των περιοριστικά εξαιρούμενων περιπτώσεων – επίσχεση εργασίας – εργαζόμενοι σε αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις)

339/2015 Πρόεδρος: Χαρ. Μαυρίδης Δικηγόροι: Αικατερίνη Γραμμενοπούλου, Ιωάν. Τσιάμπας   Για το κύρος καταγγελίας εργοδότη αναγκαία αποζημίωση, εκτός των περιοριστικά εξαιρούμενων περιπτώσεων (μήνυση για αξιόποινη πράξη, ανώτερη βία). Σχετική ακυρότητα υπέρ μισθωτού που μπορεί να παραιτηθεί ρητά ή σιωπηρά από το δικαίωμα προσβολής και μετά την αρχική ρητή επιφύλαξή του. Παραίτηση η σε εξοφλητική απόδειξη […]

301/2015 ΜΕφΛαρ (άκυρη σύμβαση έργου με το Δημόσιο – αναίρεση επί μη λήψης υπόψη προσκομισθέντων αποδεικτικών μέσων)

301/2015 Πρόεδρος: Γλυκερία Καραναστάση Δικηγόροι: Σοφία Αποστολάκη, Ευθ. Αναγνώστου   Επί άκυρης σύμβασης έργου, απόδοση της ωφέλειας, ήτοι της χρηματικής αποτίμησης του έργου και της εξοικονομηθείσας δαπάνης. Ισχύς τούτου και στο Δημόσιο και τα νπδδ. Επί ευθείας αγωγής αδικ. πλουτισμού ανάγκη μνείας των λόγων ακυρότητας της σύμβασης. Ρύθμιση συμβάσεων προμηθειών από νοσοκομεία με το νόμο […]

179/2015 ΜΕφΛαρ (έφεση νικήσαντος διαδίκου – δημιουργία από την αιτιολογία δυσμενούς δεδικασμένου)

179/2015 Πρόεδρος: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Ελένη Ξηραδάκη-Σινέλη – Σοφία Γουσοτίδου, Αδαμαντία Τσιμπερίδου   Έφεση νικήσαντος διαδίκου, εφόσον έχει έννομο συμφέρον κατά το χρόνο άσκησής της, υπάρχον όταν βλάπτεται από τις αιτιολογίες της εκκαλουμένης και δη αν δημιουργείται δεδικασμένο σε βάρος του. Οι εσφαλμένες αιτιολογίες που δεν καταλήγουν σε βλάβη με αντίστοιχες δ/ξεις του διατακτικού, ως […]

152/2015 ΜΕφΛαρ (αγωγή απόδοσης μισθίου λόγω λήξης μίσθωσης με καταγγελία συνεπεία μη καταβολής μισθωμάτων και διαφορών εξ αναπροσαρμογών)

152/2015                                                                                                                          Πρόεδρος: Σπυρ. Μελάς Δικηγόροι: Ιωαν. Χατζηευθυμίου, Αθανασία Γερακούλη   Αγωγή απόδοσης μισθίου λόγω λήξης μίσθωσης με καταγγελία συνεπεία μη καταβολής μισθωμάτων και διαφορών εξ αναπροσαρμογών, επικουρικά δε λόγω δυστροπίας. Αοριστία αιτήματος καταβολής των εξόδων καταγγελίας λόγω μη ακριβούς προσδιορισμού. Αβασιμότητα αιτήματος καταβολής διαφορών μισθωμάτων λόγω αναπροσαρμογής, εφόσον ο εκμισθωτής εισέπραττε το παλαιό μίσθωμα επί […]

22/2015 ΜΕφΛαρ (εκπροσώπηση ΑΕ – αμοιβή δικηγόρου κατώτερης των ελάχιστων ορίων – σύμβαση δικηγόρου και εντολέα δεν τελεί υπό την αίρεση επιτυχούς έκβασης της δίκης)

22/2015   Πρόεδρος: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Νικ. Εμμανουηλίδης   Εκπροσώπηση ΑΕ από το ΔΣ που ενεργεί συλλογικά, δυνάμενο, κατά το καταστατικό, να την αναθέσει εν όλω ή εν μέρει σε μέλη του ή άλλα πρόσωπα. Ακυρότητα συμφωνίας για λήψη αμοιβής δικηγόρου κατώτερης των ελάχιστων ορίων του Κώδικα Δικηγόρων. Η σύμβαση δικηγόρου και εντολέα για χειρισμό υπόθεσης […]

501/2013 ΤρΕφΛαρ (κοινωνία δικαιώματος – δικαστικός διορισμός διαχειριστή)

501/2013 Πρόεδρος: Δήμητρα Τσουτσάνη Εισηγήτρια: Ειρήνη Γκορτσίλα Δικηγόροι: Βασιλική Νιαβή, Σταμάτης Παπαγγελής   Επί κοινωνίας δικαιώματος, αν η διοίκηση και η χρήση δεν καθορίστηκε με κοινή συμφωνία ή πλειοψηφία, κάθε κοινωνός μπορεί να ζητήσει δικαστικό κανονισμό. Επί ανάγκης, δικαστικός διορισμός διαχειριστή. Επί προηγούμενης ομόφωνης απόφασης όλων των κοινωνών, το δικαστήριο μπορεί να επιληφθεί μόνο λόγω […]

337/2013 ΤρΕφΛαρ (μη υποχρεωτική απόπειρα συμβιβασμού κατά το 214Α – παραγραφή αξιώσεων εκ του ν. 146/14 περί αθέμιτου ανταγωνισμού – προϋπόθεση εκκρεμοδικίας η ταυτότητα διαφοράς)

337/2013 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγήτρια: Ειρήνη Γκορτσίλα Δικηγόροι: Ευάγ. Μπουλογεώργος, Παύλος Σφέτσιος   Μετά το ν. 3994/11 μη υποχρεωτική απόπειρα συμβιβασμού κατά το 214Α ΚΠολΔ ως όρος παραδεκτού της συζήτησης διαφοράς ιδιωτικού δικαίου στο ΠολΠρωτ. Επί αξιώσεων προς παράλειψη ή αποζημίωση εκ του ν. 146/14 περί αθέμιτου ανταγωνισμού, 18μηνη παραγραφή αφότου ο έχων αξίωση έλαβε […]

318/2013 ΤρΕφΛαρ (ακύρωση διαιτητικής απόφασης επί αντίθεσης στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη)

318/2013 Πρόεδρος: Αθαν. Καγκάνης Εισηγήτρια: Ερατώ Κολέση Δικηγόροι: Τρύφων Τσάτσαρος, Δημ. Κρίτσανος   Ακύρωση διαιτητικής απόφασης έστω και αν εκδόθηκε μετά πάροδο της συμφωνημένης προθεσμίας που μπορεί, αναλόγως βούλησης των μερών, να αποτελεί είτε διαλυτική προθεσμία επί παρόδου της οποίας παύση της συμφωνίας διαιτησίας, είτε ενδεικτική όπως προκύπτει, επί ασαφούς βούλησης των μερών, εκ της […]

316/2013 ΤριμΕφΛαρ (αναψηλάφηση – θάνατος διαδίκου – αποδεικτική ισχύς δικαστικής απόφασης επί έννομης σχέσης)

316/2013 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγήτρια: Ευαγγελία Καρδάση Δικηγόροι: Κων. Ευθυμίου, Χαράλ. Τσιρογιάννης  Στάδια δίκης αναψηλάφησης. Αναψηλάφηση απόφασης και όταν στηρίζεται σε ψευδή κατάθεση μάρτυρα. Αν το ψεύδος αναγνωρίστηκε με αμετάκλητη ποινική απόφαση, άσκησή της σε εξήντα μέρες από το αμετάκλητο εφόσον έχει προηγουμένως επιδοθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, άλλως από την μεθύστερη επίδοση, σε κάθε δε […]

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1516 §1 ΠΕΡ. 1 ΑΚ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1516 §1 ΠΕΡ. 1 ΑΚ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  Παναγή Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Διδάκτορος Αστικού Δικονομικού Δικαίου Δ.Π.Θ. – Δικηγόρου  …..//…. Ι. Εισαγωγή στον προβληματισμό             Η αποτελεσματική υλοποίηση των δικαιωμάτων του ανηλίκου τέκνου πραγματώνεται μέσω της αποδοτικής και ωφελιμιστικής σύμπραξης αμφοτέρων των γονέων […]

Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 931 ΑΚ

Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 931 ΑΚ[1]  Κωνσταντίνου – Νικόλαου ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ και Αικατερίνης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Δικηγόρων Λάρισας Περίληψη: Η αντιμετώπιση ενός ατόμου που υπέστη κάποια αναπηρία ή παραμόρφωση είτε λόγω ατυχήματος ή άλλου γεγονότος, είτε λόγω ιατρικού σφάλματος, η οποία ρυθμίζεται στο άρθρο 931 ΑΚ, αποτέλεσε ένα από τα πιο δυσερμήνευτα θέματα στην ελληνική νομική επιστήμη και […]

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΟΙΝΩΝ – Όροι και προϋποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο κατά τη συγχώνευση των ποινών, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 94, 96, 97 και 108 του ΠΚ και 551 του ΚΠΔ.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΟΙΝΩΝ Όροι και προϋποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο κατά τη συγχώνευση των ποινών, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 94, 96, 97 και 108 του ΠΚ και 551 του ΚΠΔ. Φίλιππου ΑΝΔΡΕΟΥ, Δικηγόρου  Συρροή εγκλημάτων Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών Άρθρο 94-1. Κατά του υπαιτίου δύο ή περισσότερων […]