84/2015 ΕιρΛαρ (εκουσία) (ν.3869/10 – μη δυνατή διαταγή εκποίησης αγρού που αποκτήθηκε με προσύμφωνο)

84/2015 (Εκουσία δικαιοδοσία)

Ειρηνοδίκης: Ευαγγελία Αναγνωστοπούλου

Δικηγόροι: Άγγ. Γιουρέλης
Επί αίτησης ρύθμισης οφειλών, μη δυνατή διαταγή εκποίησης αγρού που αναφέρει η αιτούσα ως δικό της, αφού το παραχωρητήριο είναι στο όνομα τρίτου που ανέλαβε με προσύμφωνο να το πωλήσει και μεταβιβάσει σε αυτήν και συμφωνήθηκε ότι το οριστικό συμβόλαιο θα συνταχθεί μετά την έκδοση και μεταγραφή του σχετικού τίτλου κυριότητας, που όμως δεν καταρτίσθηκε, διό η αιτούσα δεν κατέστη κυρία.
Η αιτούσα υπέβαλε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την υπ’ αριθμ. καταθ. … αίτησή της, με την οποία επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τους πιστωτές της, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζήτησε τη ρύθμιση των χρεών της με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης, που υπέβαλε λαμβανομένων υπόψη της περιουσιακής και οικογενειακής της κατάστασης, που εκθέτει αναλυτικά με σκοπό την απαλλαγή της από αυτά.
{…} Η αιτούσα εκθέτει στην ένδικη αίτησή της ότι έχει την πλήρη κυριότητα του με αριθμό … αγροτεμαχίου, εμβαδού 8.437 τμ, που βρίσκεται στη θέση «Λ.», τη Κτηματικής Περιφέρειας Κ. Κ., το οποίο περιήλθε σ’ αυτήν δυνάμει του υπ’ αριθμ. …/19.2.1996 παραχωρητηρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κ., που μεταγράφηκε νόμιμα. Από αυτό όμως προκύπτει ότι το ως άνω αγροτεμάχιο περιήλθε στον Τ. Γ. και όχι στην αιτούσα. Από το προσκομιζόμενο υπ’ αριθμ. …/22.6.1992 προσύμφωνο συμβόλαιο του Α. Λ. προκύπτει ότι ο Γ. Τ. υποσχέθηκε και ανέλαβε την υποχρέωση να πωλήσει, μεταβιβάσει και παραδώσει κατά πλήρη κυριότητα το ως άνω αγροτεμάχιο στην αιτούσα, συμφωνήθηκε δε μεταξύ τους ότι το οριστικό συμβόλαιο θα συνταχθεί μετά την έκδοση και μεταγραφή του σχετικού τίτλου κυριότητας, πλην, όμως από κανένα έγγραφο δεν αποδείχθηκε ότι συντάχθηκε αυτό και επομένως η αιτούσα δεν κατέστη κυρία αυτού. Κατά συνέπεια δεν μπορεί το Δικαστήριο να διατάξει την εκποίησή του κατά το άρθρο 9 παρ 1. του ν. 3869/2010 {…}.