184/2015 ΕιρΛαρ (εκουσία) (ν.3869/10 – χρόνος υπολογισμού οφειλών – έννοια κύριας κατοικίας)

184/2015 (Εκουσία δικαιοδοσία)

Ειρηνοδίκης: Ευαγγελία Αναγνωστοπούλου

Δικηγόροι: Ανδρ. Χατζηλάκος, Σταυρούλα Γκούμα, Παν. Γκορτσίλας

 

Επί αίτησης ρύθμισης χρεών φυσικού προσώπου, υπολογισμός τους με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, με εξαίρεση εμπραγμάτως ασφαλισμένο δάνειο του οποίου ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης.

Επί αιτήματος, υποχρεωτική η εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την εκποίηση. Στις βασικές στεγαστικές ανάγκες της κατοικίας περιλαμβάνονται και εκείνες για αποθήκευση αντικειμένων σε βοηθητικούς χώρους, ως και για στάθμευση αυτοκινήτου που συνδέεται άμεσα με τη χρήση της κατοικίας αφού εξυπηρετεί βασικές καθημερινές ανάγκες των μελών της. Διό η αποθήκη και η θέση στάθμευσης περιλαμβάνονται στην εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την εκποίηση, καθόσον είναι και προς το συμφέρον των πιστωτών, αφού για ικανοποίηση των απαιτήσεών τους θα συνυπολογιστεί και ποσό ίσο με το 80% της αντικειμενικής τους αξίας, που είναι δύσκολο να ωφεληθούν από την εκποίηση ενόψει του είδους του ακινήτου και των εξόδων της διαδικασίας. Ρύθμιση χρεών με καταβολές επί πενταετία εκ τριακοσίων Ε (στο σχέδιο διευθέτησης ο αιτών προτείνει τριακόσια τριάντα έξ Ε) και, ακολούθως, με καταβολές επί τριακονταετία, λαμβανομένων υπόψη του ύψους του χρέους, της οικονομικής δυνατότητας και της ηλικίας του αιτούντος, εκ των οποίων θα ικανοποιηθεί προνομιακά η εξοπλισμένη με προσημείωση στο ακίνητο απαίτηση, ο δε αιτών θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο αυτής και τις απαιτήσεις λοιπών πιστωτριών.

 

{…} Η αιτούσα με την ένδικη αίτησή της, όπως αυτή παραδεκτά διευκρινίσθηκε (άρθρ. 224 ΚΠολΔ) επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τους πιστωτές της, οι οποίοι περιέχονται στην κατάσταση, που αναφέρεται στην αίτηση, ζητεί όπως συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης τη ρύθμιση των χρεών της με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης, που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την μερική απαλλαγή της από αυτά.

{…} Στα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας περιλαμβάνεται η πλήρης κυριότητα 1) της με στοιχεία ΓΜ-5 διπλοκατοικίας με μορφή μεζονέτας, εμβαδού 85,35 τμ, του ισογείου και 73,86 τ.μ του πρώτου από το ισόγειο ορόφου, 2) ενός χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου με τα στοιχεία Π-36 του πρώτου υπογείου, εμβαδού 14,40 τμ και 3) μιας αποθήκης με τα στοιχεία Υ-20 του πρώτου υπογείου εμβαδού 8,20 τμ η οποία διπλοκατοικία μετά των ως άνω βοηθητικών χώρων αυτής βρίσκεται στο Δήμο Λ. επί της οδού Φ. αριθμ … και Θ. και στο Γ΄ συγκρότημα του οικιστικού συγκροτήματος «Μ». Το παραπάνω ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία της, για την οποία υποβάλλει αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση κατά το άρθρο 9 παρ.2 ν. 3869/2010 μετά το οποίο αίτημα είναι υποχρεωτική από το δικαστήριο η εξαίρεση από την εκποίηση. Να σημειωθεί ότι στις ανάγκες για την κάλυψη των βασικών στεγαστικών αναγκών της κατοικίας περιλαμβάνονται και εκείνες για την αποθήκευση αντικειμένων του οικιακού εξοπλισμού, προσωπικών ειδών, που είναι επίσης άμεσης χρήσης, τροφίμων κ.λ.π, για την εξυπηρέτηση των οποίων απαιτείται η ύπαρξη βοηθητικών χώρων καθώς επίσης και εκείνες για τη στάθμευση του αυτοκινήτου, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη χρήση της κατοικίας, αφού μέσω αυτού εξυπηρετούνται βασικές καθημερινές ανάγκες των μελών της οικογένειας και συνεπώς καθίσταται αναγκαία η εξασφάλιση χώρου συνήθως επί του ίδιου κτίσματος, όπου η κατοικία. Έτσι η αποθήκη της οικίας και η θέση στάθμευσης ως βοηθητικοί χώροι της κύριας κατοικίας κατά τη σύγχρονη αντίληψη των συναλλαγών περιλαμβάνονται στη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 περί εξαίρεσης από την εκποίηση και ως εκ τούτου πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα της αιτούσας και να εξαιρεθούν της εκποίησης. Σημειωτέον ότι η εξαίρεση και των βοηθητικών χώρων της κατοικίας είναι και προς το συμφέρον των πιστωτών, αφού για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους θα συνυπολογιστεί και ποσό ίσο με το 80% της αντικειμενικής τους αξίας, ποσό το οποίο είναι αδύνατο ή δύσκολο να ωφεληθούν αυτές από την εκποίηση λαμβανομένων υπόψη του είδους του ακινήτου και των εξόδων της σχετικής διαδικασίας (ΕιρΠατρ 89/2012 Νόμος). Με βάση τα προαναφερόμενα συντρέχουν στο πρόσωπό της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 και ειδικότερα σ’ αυτές των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2. {…}