18/2015 ΕιρΛαρ (εκουσία) (αίτηση αποσφράγισης ακινήτου μετά απο θάνατο μισθωτή)

18/2015 (Εκουσία δικαιοδοσία)

Ειρηνοδίκης: Νικ. Σαρηγιάννης

Δικηγόροι: Νικ. Κουφοδήμος

 

Αίτηση αποσφράγισης διαμερίσματος, που είχε σφραγιστεί κατόπιν δικαστικής απόφασης μετά το θάνατο εντός αυτού του μόνου, χωρίς οικογένεια, διαμένοντος μισθωτή.

Έννομο συμφέρον του αιτούντος, ως μοναδικού ιδιοκτήτη – εκμισθωτή του διαμερίσματος, για αποσφράγιση αυτού προς περαιτέρω αξιοποίησή του.

Κρίση ότι η διατήρηση της σφράγισης δεν είναι αναγκαία και ορισμός του αιτούντος ως μεσεγγυούχου του διαμερίσματος, των αντικειμένων που αναφέρονται στην έκθεση σφράγισης, ως και όσων επιπλέον ανευρεθούν εντός αυτού μετά την αποσφράγιση και παράδοση σε αυτόν των κλειδιών.

Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών ως έχων έννομο συμφέρον, ζητά την αποσφράγιση ενός διαμερίσματος που βρίσκεται στη Λ. και στον 3ο όροφο μιας πολυώροφης οικοδομής στην οδό Μ. αρ. …, την οποία χρησιμοποιούσε ως κύρια κατοικία του μέχρι το θάνατό του ο αποβιώσας Α. Π. του Α. και της Β., που βρέθηκε νεκρός εντός αυτής στις 31.12.2014 και το οποίο σφραγίστηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. …/5.1.2015 εκθέσεως σφραγίσεως της Συμβολαιογράφου Σ.Γ..Μ. σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 1/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας και το υπ’ αριθμ. πρωτ. …/31.12.2014 έγγραφο του Α΄ Αστυνομικού τμήματος Λ.. Για τους ανωτέρω λόγους ζητά την αποσφράγιση του ως άνω διαμερίσματος, που μίσθωνε ο θανών και διέμενε μόνος του χωρίς τα μέλη της οικογένειάς του ή συγγενείς και ο ίδιος έχει έννομο συμφέρον ως μοναδικός ιδιοκτήτης αυτού, προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την περαιτέρω αξιοποίησή του. Η αίτηση αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο κατά τις διατάξεις της εκουσίας δικαιοδοσίας (αρθρ. 739 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις του άρθρ. 831 του ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί η ουσιαστική βασιμότητά της.

Από τα έγγραφα που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος ενός διαμερίσματος του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας επί της οδού Μ. αρ. … στη Λ., εμβαδού 54,50 τμ, που αποτελεί ανεξάρτητη, διηρημένη και αυτοτελή ιδιοκτησία κατά τις διατάξεις του ν. 3741/1929 και των άρθρ. 1002 και 1117 του ΑΚ, αποτελούμενο από ένα δωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χωλ, λουτροαποχωρητήριο και διάδρομο, που περιήλθε σε αυτόν με αγορά από τον αποβιώσαντα Α.Π., δυνάμει του υπ’ αριθμ. …/7.1.2011 πωλητηρίου διαμερίσματος του συμβολαιογράφου Δ.Π., που μεταγράφηκε νόμιμα στον τ. … με αα … των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λ., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. …/22.1.2015 πράξη εξοφλήσεως του τιμήματος του ιδίου συμβολαιογράφου. Με το ίδιο ως άνω συμβόλαιο είχε συμφωνηθεί μεταξύ των μερών ότι ο Α. Π. θα παρέμεινε στην χρήση του διαμερίσματος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. …/5.1.2015 έκθεσης σφραγίσεως της συμβολαιογράφου Σ.Γ. – Μ. σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 1/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας και το υπ’ αριθμ. πρωτ. …/31.12.2014 έγγραφο του Α’ Αστυνομικού τμήματος Λ., σφραγίστηκε το διαμέρισμα του θανόντος Α. Π., το οποίο χρησιμοποιούσε ως κύρια κατοικία του. Εντός του ως άνω σφραγισθέντος διαμερίσματος υπήρχε η σχετική οικοσκευή (καναπές, κρεβάτι, τραπέζι, ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα, τηλεόραση, τηλέφωνο και κατά την σφράγισηδεν βρέθηκε κάτι άλλο. Το ως άνω διαμέρισμα θα πρέπει να παραδοθεί στον αιτούντα, συνεπεία των ανωτέρω και του υφισταμένου εννόμου συμφέροντος εκ μέρους του αφού πρέπει να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την περαιτέρω αξιοποίησή του. Συνεπώς η διατήρηση της σφραγίσεως του επιδίκου διαμερίσματος δεν είναι πλέον αναγκαία και θα πρέπει να γίνει αποσφράγιση αυτού, να οριστεί μεσεγγυούχος και να παραδοθούν στον αιτούντα, τα κλειδιά του άνω διαμερίσματος, που παραδόθηκαν στο Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Λάρισας, όπως επίσης και τα αντικείμενα που αναφέρονται στην ως άνω έκθεση σφραγίσεως, αλλά και όσα επιπλέον θα ανευρεθούν εντός του διαμερίσματος, μετά την αποσφράγιση. Θα πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να διαταχθεί η αποσφράγιση του επιδίκου διαμερίσματος το οποίο είχε σφραγιστεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. …/5-1-2015 έκθεσης σφραγίσεως της συμβολαιογράφου Σ. Γ. – Μ…