473/2015 ΜΕφΛαρ (μισθωτοί δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης – αναστολή εφαρμογής του αρθ. 29 ν. 4024/2011)

473/2015                                                           

Πρόεδρος: Γλυκερία Καραναστάση

Δικηγόροι: Δημ. Κοντογιάννης, Αντων. Ξηρός

 

Οι μισθωτοί δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης τελούν υπό καθεστώς σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και οι μισθολογικές αποδοχές ρυθμίζονταν στο παρελθόν με ΣΣΕ. Με το ν. 4024/2011 επιβολή στο δημόσιο τομέα μισθολογικών περικοπών με σταδιακή αναφορά στο χρόνο εφαρμογής τους, στον οποίον τομέα υπάγονται ρητά και τα ν.π.ι.δ των Ο.Τ.Α. όπως οι κοινωφελούς χαρακτήρα δημοτικές επιχειρήσεις των οποίων το Δ.Σ ορίζεται από τους μητρικούς δήμους.

Κατά το 29 παρ. 2 του ν. 4024/2011 που εφαρμόζεται, δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 31, αναλογικά και στους άνω εργαζομένους, εφόσον η προκύπτουσα μείωση μισθών είναι μεγαλύτερη κατά 25% των αποδοχών που λάμβαναν κατά την 1.11.2011, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το επίδομα θέσης ευθύνης, διενέργεια υπέρτερης μείωσης ισόποσα και σταδιακά σε διάστημα δύο ετών από 1.11.2012 έως 1.11.2014. Αναστολή εφαρμογής των άνω με το ν. 4093/2012 από 31.10.2012 έως 31.12.2016. Του νόμου μη διακρίνοντος, οι άνω ρυθμίσεις περί μείωσης αποδοχών (ως μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας), εισάγουν εξαιρετικό δίκαιο δίχως διασταλτική ερμηνεία, διό η αναστολή της υπερβάλλουσας μείωσης καταλαμβάνει τους εργαζομένους στους οποίους η άνω δ/ξη εφαρμοζόταν και αναλογικά, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να μην υπόκεινται σε περαιτέρω μειώσεις μισθού.

 

{…} Με την από 29.7.2013 αγωγή τους, που απηύθυναν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου κατά του εναγομένου και ήδη εφεσίβλητου ΝΠΙΔ, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Β.», οι ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες ισχυρίσθηκαν ότι οι 1η έως και 151ος αυτών εργάζονται δυνάμει συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην εναγομένη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης. Ότι δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4024/2011 οι καταβαλλόμενες αποδοχές τους έχουν περικοπεί κατά ποσοστό 25% από την 1.11.2011. Ότι δυνάμει της διάταξης του άρθρου πρώτου παραγράφου Γ υποπαραγράφου Γ.1.2 του ν. 4093/2012 ανεστάλη από 31.10.2012 έως 31.12.2016 η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 29 παρ. 2 περ. β του τελ. εδ. του ν. 4024/2011, περί περαιτέρω περικοπής της υπερβάλλουσας μείωσης επί των καταβαλλόμενων αποδοχών τους. Ότι η εναγομένη, βάσει της με αρ. 2/85127/0022 της 22.11.2012 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αρνείται να εφαρμόσει την ανωτέρω διάταξη περί αναστολής του άρθρου 29 παρ. 2 περ. β του τελ. εδ. του ν. 4024/2011, με αποτέλεσμα να εντάσσονται από 1.1.2013 στο ενιαίο μισθολόγιο με περαιτέρω περικοπές κατά 25% των αποδοχών τους, κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου 4093/2012, άλλως κατά παράβαση των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας. Ζητούν δε, να υποχρεωθεί η εναγομένη να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους, καταβάλλοντάς τους τις αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31.10.2012, με απειλή χρηματικής ποινής 150 Ε για κάθε ημέρα παραβίασης του διατακτικού της, καθώς και να καταδικαστεί αυτή στα δικαστικά τους έξοδα. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, η οποία απέρριψε την αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη. Κατά της απόφασης αυτής παραπονούνται οι ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες με τους λόγους της ένδικης έφεσης και ζητούν να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση ώστε να γίνει δεκτή η αγωγή τους.

Οι εργαζόμενοι στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης τελούν υπό καθεστώς σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και οι μισθολογικές τους αποδοχές ρυθμίζονταν στο παρελθόν δυνάμει επιχειρησιακών και κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Με το νόμο 4024/2011 «συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015», επιβλήθηκαν μισθολογικές περικοπές με τη μορφή ανώτατων ορίων αποδοχών και με σταδιακή αναφορά στο χρόνο εφαρμογής τους. Ειδικότερα το άρθρο 31 του ν. 4024/2011 καθορίζει τους φορείς και τους εργαζομένους του ευρύτερου δημόσιου τομέα που υπάγονται στις ρυθμίσεις του, ενώ θέτει συγκεκριμένα όρια αμοιβών και προβλέπει την κατάργηση και των αντίστοιχων διατάξεων, ρητών ή όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας που υπερέβαιναν τα όρια αυτά. Μεταξύ των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν. 4024/2011 υπάγονται ρητώς, κατ’ αρθ. 31 παρ. Ια αυτού, και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν σε Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης του. Οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι πράγματι ν.π.ι.δ. που δεν επιχορηγούνται βεβαίως από το κράτος ή τους ΟΤΑ, αφού βασίζονται στην ανταποδοτικότητα των έργων και των υπηρεσιών τους, δεν υπάγονται σε καθεστώς ανταγωνισμού, ανήκουν όμως στους ΟΤΑ, έχοντας κοινωφελή χαρακτήρα (αρθ. 1 ν. 1069/1980 «περί κινήτρων διά την ίδρυσιν Επιχειρήσεων «Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως») και το διοικητικό τους συμβούλιο ορίζεται από τους μητρικούς τους δήμους (αρθ. 3 ν. 1069/1980).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4024/2011: «1. α) Στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης τους … εφαρμόζεται ανώτατο όριο μέσου κατά κεφαλή κόστους αμοιβών προσωπικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες .παραγράφους… 3. Για τους εργαζόμενους στους φορείς της υποπαραγράφου 1α με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, το ανώτατο όριο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών για κάθε εκπαιδευτική κατηγορία ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ ισούται με το αντίστοιχο ανώτατο όριο που προκύπτει κατ» εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου για τους υπαλλήλους με αντίστοιχη σχέση εργασίας (ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στο Δημόσιο… 4. Το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά, εξαιρουμένων των εργοδοτικών εισφορών, των φορέων της υποπαραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται να υπερβαίνει τα χίλια εννιακόσια (1.900) Ε το μήνα … 7. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 29 εφαρμόζονται αναλογικά και στους εργαζόμενους των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εφόσον προκύπτει μείωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους μεγαλύτερη από το ποσοστό που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29… 9. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρος συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας, που καθορίζει αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που υπερβαίνουν τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους.».

Εξάλλου, οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 του ν. 4024/2011, οι οποίες, δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 31 εφαρμόζονταν αναλογικά και στους εργαζομένους των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31, είχαν ως εξής: «Εφόσον προκύπτει μείωση η οποία είναι μεγαλύτερη κατά ποσοστό του 25% των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου (1.11.2011), χωρίς στην ανωτέρω σύγκριση να λαμβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται ως επίδομα θέσης ευθύνης, η συνολική μείωση κατανέμεται ως εξής: α) 25% μείωση επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, β) η υπερβάλλουσα μείωση ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών το οποίο αρχίζει ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου».

Δηλαδή, εφόσον η μηνιαία μείωση υπερέβαινε το ποσοστό του 25% σε σχέση με τις καταβαλλόμενες αποδοχές, η υπερβάλλουσα μείωση θα γινόταν ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών, αρχόμενο ένα έτος μετά την 1.11.2011, ήτοι από την 1.11.2012 έως την 1.11.2014. Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο 2/20433/022/8.3.2012 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η παραπάνω μείωση, πέραν του 25%, κατανέμεται ισόποσα σε τρία στάδια, δηλαδή κατά 1/3 την 1.11.2012, κατά 1/3 την 1.11.2013 και κατά το υπόλοιπο 1/3 την 1.11.2014. Με τον ν. 4093/2012 «έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013 – 2016 – επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013 – 2016», μεταξύ άλλων, επιβλήθηκε η εφαρμογή των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου και στους εργαζομένους των ΝΠΙΔ που ανήκουν στους ΟΤΑ και ανεστάλη για το χρονικό διάστημα από 31.10.2012 έως 31,12.2016 η εφαρμογή της ως άνω διάταξης του άρθρου 29 παρ.2 τελ. εδ. του Ν. 4024/2011, που προέβλεπε την περαιτέρω περικοπή, κατά ποσοστό πέραν του 25% επί των καταβαλλόμενων την 1.11.2011 αποδοχών ισόποσα σε δύο έτη κατά το χρονικό διάστημα από 1.11.2012 έως 1.11.2014. Συγκεκριμένα ορίσθηκαν τα εξής: «Παράγραφος Γ…Υποπαράγραφος Γ.1: Μισθολογικές διατάξεις του δημοσίου τομέα. 1 .Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Ο.Τ.Α., καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καταργούνται από 1.1.2013. 2. Αναστέλλεται μέχρι 31.12.2016, η εφαρμογή των διατάξεων … της περίπτωσης β’ του τελευταίου εδαφίου, της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α’ 226). Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν από 31.10.2012 … 12. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 που αφορούν το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, έχουν ανάλογη εφαρμογή, από 1.1.2013, και στο προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης τους … Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, για τους ανωτέρω παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, εκτός από αυτές της παραγράφου 2».

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 4093/2012 προκύπτει ότι από 31.10.2012 έως 31.12.2016 αναστέλλεται γενικώς η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 29 παρ. 2 τελ. εδ. του ν. 4024/2011, που προέβλεπε τη σταδιακή εφαρμογή της υπερβάλλουσας μείωσης επί των αποδοχών που, βάσει των διατάξεων του ν. 4024/2011 είχαν ήδη περικοπεί κατά ποσοστό 25%. Επομένως, εφόσον ο νομοθέτης δε διακρίνει ειδικότερα, και ενόψει του ότι οι ως άνω ρυθμίσεις που επιφέρουν μονομερώς μείωση των καταβαλλόμενων αποδοχών, χωρίς αντίστοιχη μείωση της παροχής εργασίας, συνιστούν καταρχήν μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασιακής σύμβασης, εισάγουν εξαιρετικό δίκαιο και δε χωρεί διασταλτική ερμηνεία τους, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η εν λόγω αναστολή της υπερβάλλουσας μείωσης καταλαμβάνει τόσο τους εργαζομένους στους οποίους η ως άνω διάταξη εφαρμοζόταν ευθέως όσο και τους εργαζομένους στους οποίους η ίδια διάταξη εφαρμοζόταν αναλογικώς, κατ’ αρθ. 31 παρ. 7 του ν. 4024/2011, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να έχουν ήδη υποστεί «αναλογικά» τις αντίστοιχες προβλεπόμενες μειώσεις κατά 25% επί των καταβαλλόμενων αποδοχών τους.

Στην προκειμένη περίπτωση, από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος απόδειξης … αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Οι 1η  έως και τον 151° των εναγόντων εργάζονται, δυνάμει συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου, ως υπάλληλοι και τεχνικοί στην εναγομένη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Β., που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που έχει ορισθεί από το ν. 1069/1980, με τις αναφερόμενες ειδικότερα στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας ειδικότητες ο καθένας, είναι δε μέλη του 152ου  και του 153ου  αυτών (εναγόντων), τα οποία με τη σειρά τους τυγχάνουν εργατικά επιχειρησιακά σωματεία, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα. Στις καταβαλλόμενες αποδοχές τους, όπως αυτές προέκυπταν από την εφαρμογή των εκάστοτε επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, πραγματοποιήθηκαν περικοπές αρχικά σε ποσοστό 7% βάσει του άρθρου 1 του ν. 3833/2010 και 3% βάσει του άρθρου 3 του ν. 3845/2010, καθώς και περικοπή των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, τέθηκε «πλαφόν» στις μηνιαίες αποδοχές των αιτούντων, ως εργαζομένων σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ κοινωφελούς χαρακτήρα, σύμφωνα δε με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου εφαρμόσθηκε αναλογικά η ρύθμιση του άρθρου 29 του ίδιου νόμου, στο μέτρο που από την εφαρμογή του «πλαφόν» προέκυπτε μείωση μεγαλύτερη του 25% στις μηνιαίες αποδοχές τους, με αποτέλεσμα οι αποδοχές τους να μειωθούν κατά ποσοστό 25% την 1.11.2011. Ενόψει της ένταξης των εναγόντων στο ενιαίο μισθολόγιο από 1.1.2013, σύμφωνα με τις ως άνω αναφερθείσες διατάξεις του ν. 4093/2012, εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. οικ. 2/85127/0022/22.11.2012 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Μισθολογίου της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία αναφέρονταν, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι: «Με τις διατάξεις της περ. 2 ορίζεται ότι από 31.10.2012 μέχρι 31.12.2016 αναστέλλεται για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4024/2011, αναφορικά με τη χορήγηση κινήτρου επίτευξης στόχων (ΚΕΣ) και δημοσιονομικών στόχων (ΚΕΔΣ). Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται για τους ως άνω υπαλλήλους και η εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29 του ίδιου νόμου, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση της υπερβάλλουσας μείωσης, που τυχόν έχει προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω νόμου. Κατόπιν αυτών, η ανωτέρω υπερβάλλουσα μείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ύψος που είχε διαμορφωθεί κατά την 31.10.2012. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για τους υπαλλήλους των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ της περ. 12 της παρούσας, από 1.1.2013, οπότε και εντάσσονται στις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011. Συνεπώς την 1.11.2012 θα πρέπει να περικοπεί το 1/3 της τυχόν υπάρχουσας υπερβάλλουσας διαφοράς που καταβάλλεται στους υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 29 του ίδιου νόμου….Με τις διατάξεις της περ. 12, προβλέπεται ότι οι διατάξεις που αφορούν το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 έχουν ανάλογη εφαρμογή, από 1.1.2013, και στο προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης τους….. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, για τους ανωτέρω παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, εκτός από αυτές της παραγράφου 2, σχετικά με το ανώτατο όριο αποδοχών… Μετά την ένταξη του προσωπικού των ανωτέρω φορέων στο Κεφάλαιο Δεύτερο του ν. 4024/2011 από 1.1.2013 σε βαθμούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, θα πρέπει να γίνει υπολογισμός των αποδοχών που προκύπτουν από 1.1.2013 από την εφαρμογή του νόμου αυτού. Κατόπιν, θα γίνει σύγκριση των αποδοχών που προκύπτουν με τις αποδοχές που θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.12.2012, κατ’ εφαρμογή του αρ. 31 του ν. 4024/2011. Σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης που προκύπτει από τη σύγκριση αυτή θα εφαρμοστεί η παρ. 2 του άρθρου 29, δηλαδή, εάν προκύπτει μείωση αποδοχών που υπερβαίνει το 25%, τότε το 25% περικόπτεται άμεσα από 1.1.2013 και η τυχόν προκύπτουσα υπερβάλλουσα μείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται μέχρι την 31.12.2016, σύμφωνα με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Γ1, που εφαρμόζεται πλέον στο προσωπικό αυτό. Σε περίπτωση αύξησης των αποδοχών, αυτή καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011..». Επομένως, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, η αναστολή της υπερβάλλουσας μείωσης για τους εργαζομένους των δημοτικών επιχειρήσεων ισχύει από 1.1.2013, οπότε εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο και όχι από 31.10.2012, με την αιτιολογία ότι η διάταξη του άρθρου 29 παρ.2 τελ. εδ. του ν. 4024/2011 εφαρμοζόταν σε αυτούς έως 31.12.2012 αναλογικά και όχι ευθέως. Σύμφωνα όμως με όσα εκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη της απόφασης, με τις διατάξεις της παρ. 2 Υποπαρ. Γ1 της Παρ. Γ του Ν. 4093/2012 ανεστάλη η ρύθμιση της εφαρμογής της «υπερβάλλουσας μείωσης» από 31.10.2012 έως 31.12.2016, πριν δηλαδή της ημερομηνία που έπρεπε να γίνει η περικοπή του 1/3 της υπερβάλλουσας μείωσης. Η αναστολή αυτή, εφόσον δεν διακρίνεται ειδικότερα, καταλαμβάνει όλους τους εργαζομένους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης, επομένως καταλαμβάνει και τους εργαζομένους των ΔΕΥΑ, στους οποίους έως 31.12.2012 η ως άνω διάταξη εφαρμοζόταν «αναλόγως», ενώ από 1.1.2013 εφαρμόζεται «ευθέως», σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται ανωτέρω. Η ερμηνεία που δίνεται με την προαναφερόμενη εγκύκλιο ότι η εν λόγω αναστολή καταλαμβάνει μόνο τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ είναι αυθαίρετη, αφού στη σχετική διάταξη δεν ορίζεται ότι η αναστολή αφορά ειδικά τις συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων, ούτε τούτο δικαιολογείται από το σκοπό του νομοθέτη, που ήταν να μην υποστούν περαιτέρω μειώσεις οι εργαζόμενοι των οποίων οι αποδοχές είχαν ήδη περικοπεί από 1.11.2011 κατά 25%, πλέον των περικοπών των επιδομάτων εορτών και αδείας. Συνεπώς η θέση της εναγομένης με βάση την υπ’αριθμ. 2/85127/0022 της 22.11.2012 ερμηνευτική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, να αρνείται να εφαρμόσει την ανωτέρω διάταξη περί αναστολής του άρθρου 29 παρ. 2 περ. β του τελ. εδ. του ν. 4024/2011, με αποτέλεσμα να εντάσσονται από 1.1.2013 στο ενιαίο μισθολόγιο οι ενάγοντες με περαιτέρω περικοπές κατά 25% των αποδοχών τους, συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή και είναι παράνομη, αντικείμενη ευθέως στη διατύπωση του νόμου και δη της διάταξης του άρθρου πρώτου παραγράφου Γ υποπαραγράφου Γ. 1.2. του ν. 4093/2012, με την οποία ανεστάλη από 31.10.2012 έως 31.12.2016 η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 29 παρ. 2 περ. β του τελ. εδ. του ν. 4024/2011, περί περαιτέρω περικοπής της υπερβάλλουσας μείωσης επί των καταβαλλόμενων αποδοχών τους.

Ενόψει αυτών το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που δέχθηκε τα αντίθετα και απέρριψε την αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη έσφαλε στην εφαρμογή του νόμου και στην εκτίμηση των αποδείξεων και θα πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση ως ουσιαστικά βάσιμη, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση και στη συνέχεια το Δικαστήριο πρέπει να κρατήσει την υπόθεση, να δικάσει επί της αγωγής να γίνει δεκτή αυτή ως ουσιαστικά βάσιμη, να υποχρεωθεί η εναγομένη να αποδέχεται τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες των εναγόντων, λαμβάνοντας υπόψη κατά τον υπολογισμό των αποδοχών τους ότι ανεστάλη από 31.10.2012 έως 31.12.2016 η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 2 τελ. εδ. του ν. 4024/2011, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 υποπαραγρ. Γ1 της παρ. Γ του ν. 4093/2012, που καταλαμβάνει και τους ενάγοντες. Πρέπει επίσης να απειληθεί κατά της εναγομένης χρηματική ποινή ποσού 50 Ε για κάθε μηνιαία παράβαση του διατακτικού τής απόφασης (το Δικαστήριο μπορεί να απειλήσει χρηματική ποινή ανάλογα με το αν από τη φύση των πράξεων, όπως η καταβολή αποδοχών, πραγματοποιούνται σε αραιά χρονικά διαστήματα (ΑΠ 881/1980 ΝοΒ 29.107, Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ άρθρο 947 αρ. 53) για κάθε ενάγοντα. Το αίτημα της εναγομένης περί αναβολής της δίκης μέχρι εκδόσεως αποφάσεων επί εφέσεων που άσκησε κατά των υπ’αριθμ. 1187 και 1188/2014 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Βόλου (διαδικασία εργατικών διαφορών), με τις οποίες έγιναν δεκτές αγωγές των εναγόντων, αφορούσες στην καταβολή μισθολογικών διαφορών γα τα έτη 2010, 2011 και 2012 από την μη νομίμως εφαρμογή των ν. 3833/2010 και 3845/2010, κρίνεται απορριπτέο, καθόσον το αίτημα της ένδικης αγωγής σαφώς περιοριζόμενο στις διαμορφούμενες την 31.10.2012 αποδοχές με τις όποιες μέχρι τότε περικοπές, δεν εξαρτάται από τα αιτήματα των ανωτέρω αγωγών, που αφορούν στην μην εφαρμογή των ανωτέρω νόμων…