15/2015 ΕιρΛαρ (Εκουσία) (αίτηση δανειστή για υποβολή καταλόγου περιουσιακών στοιχείων)

15/2015 (Εκουσία δικαιοδοσία)

Ειρηνοδίκης: Μπέλλα Καραμίχου

Δικηγόροι:  Γεώρ. Συμσιρής

 

Αίτηση κατά την εκούσια δικαιοδοσία από δανειστή έχοντα ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις κατά του καθού ώστε να υποχρεωθεί αυτός, και με προσωπική του κράτηση, να υποβάλει κατάλογο περιουσιακών του στοιχείων με σύγχρονη δόση βεβαιωτικού όρκου.

Βασιμότητα αίτησης, αφού παρά τις προσπάθειες του αιτούντος δεν ανευρέθηκαν περιουσιακά στοιχεία δυνάμενα να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του με κατάσχεση, ελλείψει εμφανών τοιούτων στοιχείων του καθού.

 

{…} Η αιτούσα, για τους λόγους πουλεπτομερώς εκθέτει, ζητά να υποχρεωθεί η καθής και με προσωπική της κράτηση να υποβάλει κατάλογο των περιουσιακών της στοιχείων με σύγχρονη δόση βεβαιωτικού όρκου και να καταδικαστεί στη δικαστική της δαπάνη. Η αίτηση αρμοδίως φέρεται ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 952, 861 επ. ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ΄ ουσία.

Από τα έγγραφα που η αιτούσα προσκομίζει και επικαλείται και από όλη τη διαδικασία αποδείχθηκε το κατ’ ουσία βάσιμο αυτής. Ειδικότερα: Η αιτούσα έχει κατά  της καθής ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις οι οποίες προέρχονται από τις υπ’ αριθμ 1397/13 και 419/14 διαταγές πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας ύψους 3.600 Ε και 7.000 Ε αντίστοιχα. Πλην όμως παρά τις προσπάθειες της αιτούσης δεν ανευρέθησαν περιουσιακά στοιχεία που να μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος των απαιτήσεων της και αυτή κινδυνεύει να μην ικανοποιηθεί με κατάσχεση, αφού η καθής δεν έχει εμφανή περιουσιακά στοιχεία. Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή η αίτηση και από ουσιαστική άποψη, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό…