231/2014 ΤρΕφΛαρ (αναγκαία ομοδικία-παράβολο)

231/2014

Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας

Εισηγήτρια: Ερατώ Κολέση

Δικηγόροι: Παύλος Σφέτσιος

Επί αναγκαίας ομοδικίας το παράβολο ερημοδικίας είναι καταβλητέο άπαξ, αφού η άσκηση ανακοπής ερημοδικίας από ομόδικο έχει αποτέλεσμα και για τους λοιπούς, θεωρούμε νους ως συνασκήσαντες αυτήν.

{…} Περαιτέρω για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας από τους ερήμην δικασθέντες εκκαλούντες πρέπει να ορισθεί παράβολο (ΚΠολΔ 501, 502 παρ. 1, 505 παρ. 2), το οποίο είναι καταβλητέο άπαξ, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 4 ΚΠολΔ, αφού οι εκκαλούντες συνδέονται μεταξύ τους με το δεσμό της αναγκαστικής ομοδικίας, οπότε αρκεί η καταβολή για όλους ενός και μόνο παραβόλου, καθόσον η άσκηση των ένδικων μέσων από κάποιον από τους αναγκαστικούς ομοδίκους, όπως είναι και η ανακοπή ερημοδικίας, έχει αποτέλεσμα και για τους άλλους, θεωρουμένους ex lege ως συνασκήσαντες την εν λόγω ανα κοπή (ΑΠ 1177/2005 ΧρΙΔ 2006. 142)…