337/2015 ΜονΕφΛαρ (Δεδικασμένο – καλύπτει τη διαγνωσθείσα έννομη σχέση, την ιστορική και τη νομική αιτία – απόρριψη αγωγής για τυπικό λόγο)

337/2015 Πρόεδρος: Βαρβάρα Πάπαρη Δικηγόροι: Θεοφανία Λυμτσιούλη, Απόστ. Σιαμπαλιώτης Το δεδικασμένο καλύπτει τη διαγνωσθείσα έννομη σχέση, την ιστορική και τη νομική αιτία. Επί απόρριψης αγωγής κρίσιμη η αιτιολογία αναφορικά με την ιστορική αιτία και ο λόγος απόρριψης. Επί απόρριψης αγωγής για τυπικό λόγο μη δεδικασμένο για το ουσιαστικό δικαίωμα, απλά μη δυνατή επανάσκησή της με […]

333/2015 ΜονΕφΛαρ (Πραγματικό ελάττωμα μισθίου η αδυναμία συμβατικής χρήσης του λόγω απαγόρευσης από δημόσια αρχή ή αδυναμίας χορήγησης νόμιμης άδειας – περίπτωση μη ευθύνη εκμισθωτή)

333/2015 Πρόεδρος: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Στυλιανή Παπακώστα, Χρήστος Καλιάς Πραγματικό ελάττωμα μισθίου η αδυναμία συμβατικής χρήσης του λόγω απαγόρευσης από δημόσια αρχή ή αδυναμίας χορήγησης νόμιμης άδειας. Αν κατά τη σύναψη μίσθωσης λείπει συμφωνημένη ιδιότητα ή ο εκμισθωτής γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το εμποδίζον τη συμβατική χρήση ελάττωμα, ή αν από υπαιτιότητά του προέκυψαν […]

304/2015 ΜονΕφΛαρ (Συμφωνία οροφοκτητών ρύθμισης δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους – προσβολή ακυρότητας απόφασης εκλογής διαχειριστή μόνο με αγωγή σε αποσβεστική προθεσμία 6 μηνών)

304/2015 Πρόεδρος: Μαρία Τζέρμπου Δικηγόροι: Σπυρ. Παπαδόπουλος, Ιωάν. Τσακάλης Ρύθμιση με συμφωνία οροφοκτητών δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους και δυνατότητα διορισμού, με απόφαση Γ.Σ., ως διαχειριστή οροφοκτήτη ή τρίτου ο οποίος, αν δεν ορίζεται άλλως στον κανονισμό, εκπροσωπεί δικαστικά για υποθέσεις διαχείρισης το σύνολο των οροφοκτητών ως ένωση προσώπων στερούμενη νομικής προσωπικότητας, η οποία είναι διάδικος. […]

299/2015 ΜονΕφΛαρ (Αυτοκινητικές διαφορές – δυνατή διαταγή πραγματογνωμοσύνης με έκδοση παρεμπίπτουσας απόφασης)

299/2015 Πρόεδρος: Γλυκερία Καραναστάση Δικηγόροι: Μελπομένη Κουτσοδόντη, Αθανασία Σολωμού, Δημοσθένης Γούλας Και στις αυτ/τικές διαφορές δυνατή δ/γή πραγματογνωμοσύνης με έκδοση παρεμπίπτουσας απόφασης, αν προκύψει ότι αυτή είναι αναγκαία (όχι κατά την συζήτηση στο ακροατήριο αλλά) αργότερα κατά τη μελέτη της υπόθεσης, παρά την στην εν λόγω διαδικασία απαγόρευση έκδοσης απόφασης περί αποδείξεων. Το 671 §3 […]

247/2015 ΜονΕφΛαρ (Επί ένορκης βεβαίωσης απόδειξη κλήτευσης του αντιδίκου από τον προσκομίζοντα αυτήν – επί σύμβασης εργασίας τα μέρη αποβλέπουν σε παροχή εργασίας με νομική και προσωπική εξάρτηση μισθωτού)

247/2015 Πρόεδρος: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Αμφιτρίτη Καραβίδα Επί ένορκης βεβαίωσης απόδειξη κλήτευσης του αντιδίκου από τον προσκομίζοντα αυτήν (εκτός αν ο αντίδικος παρέστη κατά τη λήψη), ερευνώμενη και αυτεπάγγελτα. Μη λήψη υπόψη ένορκης βεβαίωσης με εσφαλμένη ημερομηνία αυτής επί μη απόδειξης ότι λήφθηκε πράγματι την γνωστοποιηθείσα στον αντίδικο μέρα. Επί σύμβασης εργασίας τα μέρη αποβλέπουν […]

122/2015 ΜονΕφΛαρ (Παράδοση έργου- καταβολή αμοιβής – αγωγή εργολαβικής αμοιβής εκ σύμβασης έργου μεταξύ Δήμου και εργολάβου)

122/2015 Πρόεδρος: Αντζελίτα Παπαβασιλείου Δικηγόροι: Τριαντάφυλλος Βούντας, Λεων. Γκότης Παράδοση έργου η εκτέλεση και περιέλευσή του στην εξουσίαση του εργοδότη, εφόσον είναι το συμφωνηθέν και όχι εντελώς διαφορετικό. Η αμοιβή μπορεί να ορισθεί κατ’ «αποκοπή», κατά μονάδα, βάσει προϋπολογισμού, απολογιστικά, κατά χρονικές μονάδες και δη κατά ορισμένο ποσό ανά ώρα, σε ποσοστά ή και να […]

70/2015 ΜονΕφΛαρ (Άφεση χρέους – δυνατή η παραίτηση απο αξίωση ηθικής βλάβης απο εργατικό ατύχημα – ακύρωση διακιοπραξίας επί ουσιώδους πλάνης)

70/2015 Πρόεδρος: Ευαγγελία Μήλιου Δικηγόροι: Αμφιτρίτη Καραβίδα, Νικ. Παπαπέτρος – Παν. Αλεξόπουλος Επί άφεσης χρέους ο δανειστής παραιτείται αξίωσής του κατά οφειλέτη που το αποδέχεται. Κατάρτιση αναιτιώδους σύμβασης άφεσης χρέους με άτυπη δήλωση δανειστή, και σιωπηρή, αρκεί να είναι σαφής. Δυνατή παραίτηση από αξίωση ηθικής βλάβης εξ εργατικού ατυχήματος. Επί ενοχής εις ολόκληρον η άφεση […]

39/2015 ΜονΕφΛαρ (Απόλυτη ακυρότητα μη έγγραφων συμβάσεων νπδδ με αντικείμενο άνω του στο νόμο ποσού ή υποχρεώσεις διαρκείας – έκτακτες περιπτώσεις που δικαιολογούν απευθείας ανάθεση – διακαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αγωγής αδικ. πλουτισμού)

39/2015 Πρόεδρος: Ιωάν. Πανούσης Δικηγόροι: Τζένη Ζαρκάδα-Τόλη, Χρ. Μπραζιώτης Απόλυτη ακυρότητα μη έγγραφων συμβάσεων νπδδ με αντικείμενο άνω του στο νόμο ποσού ή υποχρεώσεις διαρκείας. Άρση ακυρότητας επί εκτέλεσης της σύμβασης μόνον όταν προηγήθηκε έγγραφη πρόταση, χωρίς να ακολουθήσει και έγγραφη αποδοχή. Δυνατότητα Δημάρχου να συνάπτει σε έκτακτες περιπτώσεις σύμβαση απευθείας ανάθεσης εργασίας ή προμήθειας […]

31/2015 ΜονΕφΛαρ (Πώληση αγροτικών προϊόντων – υπερημερία οφειλέτη και αξιώσεις δανειστή)

31/2015 Πρόεδρος: Νικ. Πουλάκης Δικηγόροι: Χρ. Σαχπατζίδης, Βασιλική Μπουρνούδη Πώληση αγροτικών προϊόντων με προκαταβολή ποσού και συμφωνία παράδοσής τους μετά την ολοσχερή εξόφληση. Επί υπερημερίας οφειλέτη αποζημίωση δανειστή για μη εκπλήρωση, που μπορεί να συνίσταται στη διαφορά μεταξύ τιμήματος της εκ νέου πώλησης του πράγματος και εκείνου της αρχικής. Επί μερικής υπερημερίας, αν ο δανειστής […]

109/2016 ΤρΕφΛαρ (προθεσμίες επίδοσης – κατοικία στην ημεδαπή και παράλληλα διαμονή στην αλλοδαπή)

109/2016 Πρόεδρος: Γρηγ. Παπαδημητρίου Εισηγήτρια: Ειρήνη Γκορτσίλα Δικηγόροι: Κων. Σαμαράς, Δημ. Γκούβας   Οι προθεσμίες εκ της επίδοσης εγγράφου τρέχουν εναντίον και του επιδόσαντος. Κριτήριο προσδιορισμού της προθεσμίας έφεσης ο τόπος διαμονής εκκαλούντος κατά την επίδοση, αδιάφορη δε η κατοικία. Διαμονή η έχουσα διάρκεια ή σταθερότητα. Επί κατοικίας στην ημεδαπή και παράλληλα επαγγελματικής δραστηριότητας (και […]

95/2016 ΤρΕφΛαρ (γειτονικό δίκαιο – διάνοιξη παραθύρων σε τοίχο πλησίον ομόρου ακινήτου, σωλήνες ομβρίων με απορροή εντός του όμορου, τέντες εκτεινόμενες στο όμορο)

95/2016 Πρόεδρος: Γεώρ. Αποστολάκης Εισηγητής: Σπυρ. Μελάς Δικηγόροι: Δημ. Κατσαρός, Κων. Ευθυμίου   Ο κύριος ακινήτου δεν μπορεί να απαγορεύσει στον πάνω και κάτω από το έδαφος χώρο ενέργεια σε τέτοιο ύψος ή βάθος ώστε να μην εξαρτά κανένα συμφέρον. Η υπό κυρίου διάνοιξη ή διατήρηση ανοιγμάτων (παραθύρων) σε τοίχο κείμενο στο ακίνητό του, έστω […]

91/2016 ΤρΕφΛαρ (εξαίρεση μάρτυρα – τύπος μεταβίβασης ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο)

91/2016 Πρόεδρος: Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Εισηγήτρια: Αντζελίτα Παπαβασιλείου Δικηγόροι: Δημ. Βούλγαρης   Εξαιρετέοι οι μάρτυρες με βέβαιο και άμεσο, μη εξαρτημένο από μελλοντικά γεγονότα, συμφέρον από την έκβαση της δίκης. Μη γνήσια η ένσταση εξαίρεσης μάρτυρα που δεν συνιστά ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης και δεν δημιουργεί εκκρεμοδικία, η δε αποδοχή της από το Εφετείο δεν άγει […]

85/2016 ΤρΕφΛαρ (προσβολή προσωπικότητας νομικού προσώπου)

85/2016 Πρόεδρος: Γρηγ. Παπαδημητρίου Εισηγήτρια: Ειρήνη Γκορτσίλα Δικηγόροι: Αστ. Λαχανάς, Κων. Κλειδωνάρης   Παράνομη προσβολή προσωπικότητας ν.π. ως προς την πίστη, φήμη και άλλα άυλα αγαθά, διό προστασία με πληρωμή ποσού, δημοσίευμα ή ό,τι επιβάλλεται εκ των περιστάσεων. Αντικειμενική ευθύνη προσβάλλοντος μόνο ως προς την άρση της προσβολής, ενώ για αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση αναγκαία […]

523/2014 ΤρΕφΛαρ (προσωπική κράτηση για εμπορικές απαιτήσεις – σύμβαση παραγγελίας – αλληλόχρεος λογαριασμός, αναγνώριση καταλοίπου – προβολή ενστάσεων για πρώτη φορά στο Εφετείο)

523/2014 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγήτρια: Ερατώ Κολέση Δικηγόροι: Αλκιβιάδης Ψάρρας, Κων. Ευθυμίου   Μετά το ν. 3994/11 μη προσωπική κράτηση κατά εμπόρων για εμπορικές απαιτήσεις. Επί εξαφάνισης εκκαλουμένης και εκδίκασης της υπόθεσης από το Εφετείο, εφαρμογή του ισχύοντος κατά τη δημοσίευση της απόφασής του νόμου και αυτεπάγγελτη έρευνα της νομιμότητας αιτήματος προσωπικής κράτησης. Επί πώλησης […]

391/2014 ΤρΕφΛαρ (έκπτωση κομιστή συναλλαγματικής ή παραγραφή της αξίωσης – αξίωση αδικ. πλουτισμού – πώληση πράγματος – διακοπή παραγραφής – βάρος απόδειξης ένστασης εξόφλησης, συμψηφισμού και καταχρηστικότητας)

391/2014 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγήτρια: Βαρβάρα Πάπαρη Δικηγόροι: Ευθύμιος Παπαγιάννης, Ευάγ. Κατσαβός   Επί έκπτωσης κομιστή συναλλαγματικής ή παραγραφής της εξ αυτής αγωγής, αξίωση αδικ. πλουτισμού εκτός αν ο κομιστής μπορεί να ικανοποιηθεί εκ της υποκείμενης σχέσης. Επί πώλησης επέλευση πλουτισμού με μεταβίβαση κυριότητας και παράδοση του πράγματος (επί δε παρακράτησης κυριότητας με παράδοση), μετατροπή […]