186/2017 ΤρΕφΛαρ (έννοια συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται απο τα ΚΤΕΛ)

186/2017

Πρόεδρος: Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου

Εισηγητής: Ηλ. Τουλίγκος

Δικηγόροι: Θεόφιλος Κώτσιου, Σοφία Δερπάνη – Μαντέλα

Σκοπός των ΚΤΕΛ η εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου. Καθιέρωση με απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας υπεραστικής διανομαρχιακής γραμμής με ορισμό 2 μόνο δρομολογίων εβδομαδιαία μεταξύ κωμοπόλεων διαφόρων νομών κατά τους θερινούς μόνο μήνες για μετάβαση κατοίκων στη θάλασσα.

Διενέργεια υπό εναγομένης επιχείρησης τουριστικού γραφείου θερινών δρομολογίων ίδιων με αυτά της ενάγουσας. Τα τουριστικά λεωφορεία μπορούν να προβαίνουν νόμιμα και σε «μεταφορά λουομένων» και όχι μόνο σε οργανωμένες εκδρομές από προσχηματισμένη ομάδα ανθρώπων, ενώ και τα άνω δρομολόγια του ΚΤΕΛ δεν αποτελούν «συγκοινωνία», η δε παράλληλη λειτουργία των δυο επιχειρήσεων δεν δημιουργεί προβλήματα ενόψει σημαντικής ζήτησης και στο πλαίσιο ανταγωνισμού.

{…} Με την από 18.9.2012 (αρ. εκθ. κατ. 331/12) αγωγή η ενάγουσα ιστορούσε ότι η εναγόμενη που διατηρεί γραφείο τουρισμού στον Τ. πραγματοποιεί το καλοκαίρι δρομολόγια από Τ. προς Π. με επιστροφή, με αποτέλεσμα να υποκλέπτει το μεταφορικό της έργο (συγκοινωνία), η δε συμπεριφορά της να αντίκειται στις διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Ζητούσε λοιπόν α) να απαγορευτεί στην εναγομένη η εκτέλεση του ανωτέρω δρομολογίου εκτός εάν πρόκειται για προσχηματισμένη ομάδα, απειλούμενης σε βάρος της εναγόμενης χρηματικής ποινής 5.900 Ε και προσωπικής κράτησης 6 μηνών, για κάθε παραβίαση της ανωτέρω διάταξης, καθώς και να επιβληθεί εγγύηση για την παράλειψη της ανωτέρω πράξης ύψους 30.000 Ε. Επί της ως άνω αγωγής της εξεδόθη η εκκαλουμένη υπ’ αριθ. 76/2015 οριστική απόφαση του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, η οποία, αφού έκρινε νόμιμη αυτήν, την απέρριψε στο σύνολό της στην ουσία επιβάλλοντας τα δικαστικά έξοδα της εναγόμενης σε βάρος της ενάγουσας τα οποία όρισε σε 500 Ε. Κατά της αποφάσεως αυτής παραπονείται η ενάγουσα με την υπό κρίση έφεσή της και ζητεί την εξαφάνισή της εις τρόπον ώστε να γίνει δεκτή η αγωγή στο σύνολό της.

Από την επανεκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων … αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του υπ’ αριθ. …/18.9.2003 συμβολαιογραφικού εγγράφου της Συμβολαιογράφου Μ. Δ. συστήθηκε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λ. – Ανώνυμη Μεταφορική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία», ενάγουσα, διά της μετατροπής του προϋπάρχοντος Ν.Π.Ι.Δ., η δε σύσταση εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. …/2003 αποφάσεως του Νομάρχη Λ., η οποία νόμιμα δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. …/8.10.2003 ΦΕΚ Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ και λειτουργεί έκτοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2963/2001 με έδρα το Δήμο Λ., εκτελώντας συγκοινωνιακό έργο. Κατά το άρθρο 4 του ν. 2963/2001: «Σκοπός των ΚΤΕΛ ΑΕ είναι η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 6, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έργο οδικών συγκοινωνιών τους ανατεθεί…». Με την υπ’ αριθ. πρωτ. …/24.9.1999 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θ. καθιερώθηκε διανομαρχιακή γραμμή μεταξύ των κωμοπόλεων Τ. του Νομού Λ. και Π. του Νομού Π. μέσω Λ.. Στην ως άνω διοικητική πράξη δεν αναφέρονται οι επιμέρους τρόποι λειτουργίας και συγκεκριμένα ότι δεν διαρκεί όλους τους μήνες του χρόνου αλλά μόνο τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων μετάβασης στη θάλασσα για να πραγματοποιήσουν ένα καλοκαιρινό μπάνιο ή (σε μικρό ποσοστό) να μεταβούν στο εξοχικό τους και γι’ αυτό ορίστηκαν δυο μόνο δρομολόγια την εβδομάδα, Τρίτη και Πέμπτη, με αναχώρηση από Τ. την 15.00’ και επιστροφή αυτών την 20.00’ ώρα της ίδιας ημέρας από Π. για Τ.. Η επιλογή των ημερών αυτών δεν είναι τυχαία, αλλά οφείλεται στο ότι τις ημέρες αυτές τα καταστήματα στον Τ. είναι κλειστά και επίσης τόσο η ώρα αναχώρησης (μία ώρα μετά το κλείσιμο των καταστημάτων) όσο και η ώρα επιστροφής συμβάλλουν στο να μπορούν να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι εις τρόπον ώστε να τελειώσουν την εργασία τους και να αναχωρήσουν μια ώρα αργότερα από το πέρας αυτής πλην όμως έγκαιρα ώστε να απολαύσουν το θερινό τους μπάνιο και να επιστρέψουν επίσης έγκαιρα. Σημειωτέον ότι δεν υπάρχει λίστα επιβατών αλλά ο οδηγός του λεωφορείου ελέγχει τους επιβάτες και τα εισιτήριά τους και μεριμνά για την επιβίβαση όλων κατά την επιστροφή τους εκτός από ορισμένους που τυχόν δηλώσουν ότι δεν θα επιστρέψουν για προσωπικούς τους λόγους (λ.χ. παρέμειναν στο εξοχικό τους).

Η εναγόμενη διατηρεί τουριστικό γραφείο στον Τ. και περί το έτος 2012 άρχισε να εκτελεί δρομολόγια τους θερινούς μήνες με τα υπ’ αριθ. κυκλ. … ΔΧ τουριστικά λεωφορεία της από Τ. για Π. και με επιστροφή τις ίδιες ώρες και ημέρες ως εκτελεί δρομολόγια η ενάγουσα. Η τελευταία ισχυρίζεται ότι με την ανωτέρω νομαρχιακή απόφαση ως διανομαρχιακή υπεραστική γραμμή, μόνο αυτή μπορεί να εκτελεί αντίστοιχο δρομολόγιο, η δε εναγόμενη θα μπορούσε να εκτελεί το δρομολόγιο αυτό μόνο εφόσον επρόκειτο για οργανωμένη εκδρομή από προσχηματισμένη ομάδα ανθρώπων (άρθρο 1 περ. β’ του ν. 2446/ 1996). Σύμφωνα όμως με το άρθ. 1 ν. 2446/1996 περ. η’ τα τουριστικά λεωφορεία μπορούν να προβαίνουν νόμιμα και σε «μεταφορά λουομένων» και εκ του νόμου δεν δικαιούνται μόνο σε μεταφορά προσώπων σε οργανωμένες εκδρομές. Άλλωστε και η μεταφορά που γίνεται από το ΚΤΕΛ έχει τέτοιο χαρακτήρα και δεν αποτελεί συγκοινωνία με την έννοια του νόμου, γεγονός που αποδεικνύεται ευχερώς από το ότι η γραμμή διαρκεί μόνο τους δυο θερινούς μήνες και τα δρομολόγια έχουν καθοριστεί αποκλειστικά για να εξυπηρετούν τους λουόμενους και με βάση την καθημερινή τους ζωή για να διευκολυνθούν να κάνουν το καλοκαιρινό τους θαλάσσιο μπάνιο. Βέβαια η μεταφορά των λουομένων δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει σχέση με τη διοργάνωση οργανωμένης εκδρομής στην οποία θα δηλωθεί συμμετοχή ημέρες πριν και θα καταρτιστεί λίστα, πλην όμως και πάλι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή, ήτοι μια ή δυο ημέρες πριν ή και αν υπάρχουν κενές θέσεις και αυθημερόν. Η δε μη επαρκής συμμετοχή είναι ικανή να αναβάλλει ή ματαιώσει το δρομολόγιο. Πάντως η εναγόμενη που εκτελεί μεταφορικό έργο μεταφοράς λουομένων εκτελεί έργο που εμπίπτει εντός της αποστολής που έχει από το νόμο (μεταφορά λουομένων) και δεν εκτελεί συγκοινωνία ως ισχυρίζεται η ενάγουσα, η οποία εκτελεί ως προαναφέρθηκε μεταφορά λουομένων και όχι συγκοινωνία για δε τη διενέργεια του έργου αυτού έπρεπε να προηγηθεί απόφαση του νομάρχη (άλλως έπρεπε να διενεργηθεί από την τουριστική επιχείρηση που ανήκει στο ΚΤΕΛ). Βέβαια η παράλληλη λειτουργία των δυο επιχειρήσεων δεν δημιουργεί προβλήματα αφού η μεν ζήτηση είναι σημαντική σύμφωνα με τις καταθέσεις των μαρτύρων και παράλληλα στα πλαίσια της ύπαρξης ανταγωνισμού συντελεί στη διατήρηση της τιμής του εισιτηρίου σε λογικά επίπεδα και στην παροχή άριστων υπηρεσιών.

Το πρωτοβάθμιο λοιπόν δικαστήριο που δέχθηκε τα ίδια και απέρριψε την αγωγή ορθά εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε τις προσκομισθείσες ενώπιόν του αποδείξεις, γι’ αυτό η έφεση αφού γίνει τυπικά δεκτή πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη…