Αυτεπάγγελτος προσδιορισμός συζήτησης υποθέσεων Διατροφών της (αρχικής) δικασίμου της 6/4/2020 του Πρωτοδικείου Λάρισας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Οι υποθέσεις των Διατροφών της δικασίμου της 6/4/2020 που ματαιώθηκαν λόγω COVID-19 προσδιορίστηκαν σε νέα δικάσιμο στις 13/7/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00. Συνημμένα σας διαβιβάζεται το πινάκιο στο οποίο φαίνεται η παλαιά ημερομηνία που δεν ισχύει πλέον, ενώ η ημερομηνία της νέας δικασίμου φαίνεται στο διαγώνιο υδατογράφημα Παρακαλούμε για ενημέρωση των […]

Αυτεπάγγελτος προσδιορισμός συζήτησης υποθέσεων Διατροφών της (αρχικής) δικασίμου της 16/3/2020 του Πρωτοδικείου Λάρισας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Οι υποθέσεις των διατροφών της δικασίμου της 16/3/2020 που ματαιώθηκαν λόγω COVID-19 προσδιορίστηκαν σε νέα δικάσιμο στις 6/7/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00. Συνημμένα σας διαβιβάζεται το πινάκιο στο οποίο φαίνεται η παλαιά ημερομηνία που δεν ισχύει πλέον, ενώ η ημερομηνία της νέας δικασίμου φαίνεται στο διαγώνιο υδατογράφημα Παρακαλούμε για ενημέρωση των […]

Αυτεπάγγελτος προσδιορισμός συζήτησης υποθέσεων ακούσιας νοσηλείας της (αρχικής) δικασίμου της 17/3/2020 του Πρωτοδικείου Λάρισας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι οι υπ” αριθμ. κατάθεσης 231/20, 232/20, 233/20, 248/20, 249/20 ακούσιες νοσηλείες της δικασίμου της 17ης Μαρτίου 2020 μεταφέρθηκαν στη δικάσιμο της 9ης Ιουνίου 2020 λόγω της πανδημίας. Παρακαλούμε για ενημέρωση των μελών σας Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΟΥΣΙΟΥ    

Αυτεπάγγελτος προσδιορισμός συζήτησης υποθέσεων Γαμικών Διαφορών της (αρχικής) δικασίμου της 16/3/2020 του Πρωτοδικείου Λάρισας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Οι υποθέσεις των Γαμικών Διαφορών της δικασίμου της 16/3/2020 που ματαιώθηκαν λόγω COVID-19 προσδιορίστηκαν σε νέα δικάσιμο στις 13/7/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00. Συνημμένα σας διαβιβάζεται το πινάκιο στο οποίο φαίνεται η παλαιά ημερομηνία που δεν ισχύει πλέον, ενώ η ημερομηνία της νέας δικασίμου φαίνεται στο διαγώνιο υδατογράφημα Παρακαλούμε για ενημέρωση […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων μικροδιαφορών της (αρχικής) δικασίμου της 18.03.2020 για την δικάσιμο της 24.06.2020

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 516/02/06/2020     Έχοντας υπόψη τη διάταξη της παρ.2, του άρθ.74, του Ν.4690/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του Δικαστηρίου (από 13.03.2020 έως 31.05.2020) ειδικότε-ρα αναφορικά με τις με αρ.εκθ.κατ. 52/2017, 53/2017, 54/2017, 60/2017, 61/2017, 62/2017, 63/2017,  […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων μικροδιαφορών της (αρχικής) δικασίμου της 18.03.2020 για την δικάσιμο της 17.06.2020

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 515/02/06/2020   Έχοντας υπόψη τη διάταξη της παρ.2, του άρθ.74, του Ν.4690/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του Δικαστηρίου (από 13.03.2020 έως 31.05.2020) ειδικότε-ρα αναφορικά με τις με αρ.εκθ.κατ. 555/2018, 556/2018, 7/2019, 8/2019, 96/2019, 97/2019, 667/2019, 45/2017, […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων μικροδιαφορών της (αρχικής) δικασίμου της 18.03.2020

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   514/02/062020   Έχοντας υπόψη τη διάταξη της παρ.2, του αρθ.74, του Ν.4690/2020, ΜΕΡΟΣ Ι περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του Δικαστηρίου (από 13.03.2020 έως 31.05.2020)   και ειδικότερα αναφορικά με τις με αρ.εκθ.κατ. 532/2018, 533/2018, 534/2018, 608/2020 Μικροδιαφορών […]

Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον τρόπο επαναλειτουργίας των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ρ Α Ξ Η 103 /2020 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας ΟργανισµούΔικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριοαρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο. β) Τα άρθρα 74 και 75 […]

Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας για τα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας του δικαστηρίου

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Μετά την επανέναρξη της κανονικής λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων από 1ης Ιουνίου 2020, ορίζουμε τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου, ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19, ως ακολούθως: 1. Συστήνεται ως […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας της (αρχικής) δικασίμου της 20.03.2020

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :506/ 2020 Έχοντας υπόψη το Μέρος Ι, άρθρο 74 παρ.2 του Ν.4690/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (13.3.2020 έως 31.5.2020), και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ.εκθ.καταθ.: 1)(262 /2019) με αιτούσα: Νικολέτα Τζήμα (άδεια εκποίησης), […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για την (οίκοθεν) επαναφορά για εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε κατά το διάστημα 13.03.2020 – 31.05.2020

  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ   Αριθμός 76 / 2020 ΠΡΑΞΗ ( οίκοθεν ) επαναφοράς για εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων ( πλην νέας τακτικής διαδικασίας ) των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε κατά το διάστημα 13.03.2020 – 31.05.2020 σε νέες δικασίμους   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ   Αφού έλαβε υπόψη του : α) τη […]

Χρονική κατανομή εγγεγραμμένων στο πινάκιο υποθέσεων της δικασίμου 02-06-2020 (Πινάκιο Εφέσεων Τακτικής)

Χρονική κατανομή εγγεγραμμένων στο πινάκιο υποθέσεων της δικασίμου 02-06-2020 (Πινάκιο Εφέσεων Τακτικής) Λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρ. 74 παρ. 4 εδ. α΄ του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ A” 104/30.05.2020) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A” 84) και β) […]

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 2-6-2020

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 2-6-2020 ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΣΘΟΥN KAI ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ (ΚΥΑ Δ1 α/ΓΠ.οικ. 30340/15-5-2020)   ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΚΛΗΣΗ. ΟΣΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για την παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων σε υποθέσεις (νέας) τακτικής διαδικασίας που έληγαν εντός του χρονικού διαστήματος από 13.03.2020 έως και 31.05.2020

  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Αριθμός 75 / 2020 ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΕΩΝ σε υποθέσεις ( νέας ) τακτικής διαδικασίας που έληγαν εντός του χρονικού διαστήματος από 13.03.2020 έως και 31.05.2020 λόγω αναστολής εργασιών Δικαστηρίων   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη του : α) τις διατάξεις των άρθρων […]

Ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Λάρισας για τις υποθέσεις τακτικής διαδικασίας που είχαν προσδιορισθεί αρχικά για την 20.03.2020 και την 27.03.2020

  Η συζήτηση των υποθέσεων αμφισβητούμενης ( τακτικής ) διαδικασίας ( υπό την ισχύ του ν. 4335/2015 ) που είχε προσδιορισθεί αρχικά να λάβει χώρα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας την 20.03.2020 και 27.03.2020 ( ημέρα Παρασκευή ) και δεν διενεργήθηκαν λόγω της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων της Χώρας θα λάβουν χώρα την 12η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00΄ π.μ. στο ίδιο ανωτέρω κατάστημα, κατά τα αμέσως […]

Ανακοίνωση του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τις εργασίες του Ειρηνοδικείου απο 01.06.2020

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Λάρισα 29.5.2020 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                 Αριθμ.πρωτ.   Προς Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αφού λάβαμε υπόψη το άρθρο πρώτο και τέταρτο της υπ΄αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.33202/28.5.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνηςκλπ, αναφορικά με τα αναγκαία υγειονομικά και άλλα μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία των Δικαστηρίων της χώρας, ειδικά δε για […]

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4690/2020, που περιέχει σημαντικές διατάξεις για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων κ.α.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην […]

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4689/2020, που περιέχει σημαντικές διατάξεις για τη Νομική βοήθεια, την παραγραφή του αξιοποίνου και την παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών κ.α.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4689/2020 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α’99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες […]

Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας ενόψει της επαναλειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων από 01-06-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενόψει της επαναλειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων από 01-06-2020 και προς αποφυγή συνωστισμού και συχνωτισμού στα ακροατήρια, επιτρέπεται, κατά το χρονικό διάστημα από 01-06-2020 έως και 15-06-2020:  Η αναβολή ατελώς, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ και χωρίς […]

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β΄2033/28.05.2020) η ΚΥΑ για τους κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και της εν μέρει προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από 1.6.2020 έως και 21.6.2020

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’1857/15.05.2020) η ΚΥΑ για τους κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από 1.6.2020 έως και 21.6.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το κείμενο της οποίας έχει […]

Διευκρινίσεις ως προς την 89/2020 πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 89/2020 ΠΡΑΞΗ Η κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης νέας τακτικής διαδικασίας, προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης παλαιάς τακτικής διαδικασίας (20 ημερών), αναφέρονται σε περιπτώσεις των οποίων οι προθεσμίες έχουν συμπληρωθεί πριν τις 13-3-2020 και γίνεται προς διευκόλυνση των δικηγόρων και αποφυγή συνωστισμού στη Γραμματεία. Κατά τα λοιπά ισχύει η αναστολή όλων των […]

Μεταστέγαση γραμματείας Ειρηνοδικείου Σητείας

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ                                    ΣΗΤΕΙΑ, 25.5.2020                                                                                                                        Πληρ.: Νικ. ΒΑΤΣΑΚΗΣ                                               Τηλ.: 28433-40506 / Φαξ: 28433-40537        e-mail: irinodikiositias@gmail.com   ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ.   ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ, Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1.6.2020 ΘΑ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 31 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ […]

Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας τροποποιητική για τις εργασίες του Πρωτοδικείου μέχρι την 31.05.2020

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   Π Ρ Α Ξ Η 89 /2020 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας οργανισµού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο. β) Το άρθρο […]

Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για ορισμό δικασίμων πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το διάστημα 01.07.2020 έως και 15.07.2020 και από 01.09.2020 έως και 15.09.2020

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ    ΠΡΑΞΗ  Αριθμός   78 /2020 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  1)      Το άρθρο 18 του Νόμου 4684/2020 (ΦΕΚ Α” 86/25-4-2020) «Κύρωση της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωvοιού COVID 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α 75). 2)      Το άρθρο 34 της Π.Ν.Π. που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της […]

Συμπληρωματική ανακοίνωση – απάντηση του Ειρηνοδικείου Λάρισας

Άμεση απάντηση στο αίτημα της προέδρου του Δ.Σ.Λ. – συμπληρωματική ανακοίνωση (σε συνέχεια της από 17.5.2020 ανακοίνωσης) απέστειλε ο Διευθύνων το Ειρηνοδικείο Λάρισας κ. Ιωάννης Θεοδωράκης, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 19.5.2020 Αριθμ.Πρωτ. Προς Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας Στη συνέχεια της από 17.5.2020 ανακοίνωσής μας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα: α) Θα γίνει, στο υπολειπόμενο διάστημα […]

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 25-5-2020

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 25-5-2020 ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΣΘΟΥN KAI ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ (ΚΥΑ Δ1 α/ΓΠ.οικ. 30340/15-5-2020)   ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΚΛΗΣΗ. ΟΣΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 21-5-2020

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 21-5-2020 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΣΘΟΥN KAI ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ (ΚΥΑ Δ1 α/ΓΠ.οικ. 30340/15-5-2020)   ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΚΛΗΣΗ. ΟΣΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 25-5-2020

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 25-5-2020 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΣΘΟΥN KAI ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ (ΚΥΑ Δ1 α/ΓΠ.οικ. 30340/15-5-2020) ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΚΛΗΣΗ. ΟΣΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 27-5-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ   Όλες οι υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 27-5-2020, δεν θα συζητηθούν και αποσύρονται από την δικάσιμο σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ΄ 30340/15-5-2020 ΚΥΑ. Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο για την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λάβουν νέες κλήσεις. Παρακαλούνται […]

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 28-5-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ   Όλες οι υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 28-5-2020 δεν θα συζητηθούν και αποσύρονται από την δικάσιμο σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ΄ 30340/15-5-2020 ΚΥΑ. Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο για την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λάβουν νέες κλήσεις. Παρακαλούνται […]

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 26-5-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ   Όλες οι υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 26-5-2020 δεν θα συζητηθούν και αποσύρονται από την δικάσιμο σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ΄ 30340/15-5-2020 ΚΥΑ. Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο για την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λάβουν νέες κλήσεις. Παρακαλούνται […]

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 19-5-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ   Όλες οι υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 19-5-2020 δεν θα συζητηθούν και αποσύρονται από την δικάσιμο σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ΄  30340/15-5-2020 ΚΥΑ. Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο για την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λάβουν νέες κλήσεις. Παρακαλούνται […]

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για την εφαρμογή της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15.05.2020 για την αναστολή διεξαγωγής των δικών ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων της Χώρας από την 16.05.2020 έως και 31.05.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ρ Α Ξ Η 81/2020  Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας οργανισµού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριοαρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο. β) Το άρθρο 17 παρ.2 του Ν. […]

Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας για την επαναλειτουργία των υπηρεσιών από 16.05.2020 έως 31.05.2020

Ανακοίνωση εξέδωσε η Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας κ.Χρυσούλα Χαλιαμούρδα, Πρόεδρος Εφετών για την επαναλειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών το διάστημα από 16.05.2020 έως 31.05.2020 Δείτε την ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο

Πράξη του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για την εφαρμογή της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15.05.2020 για την αναστολή διεξαγωγής των δικών ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων της Χώρας από την 16.05.2020 έως και 31.05.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   Αριθμός 70 / 2020   ΠΡΑΞΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ  Αφού έλαβε υπόψη του : 1) την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15.05.2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών ( ΦΕΚ Β΄ 1857/15.05.2020 ) με […]

Επαναλειτουργία Ειρηνοδικείου Λάρισας από 16.05.2020 – 31.05.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 17.5.2020 Αριθμ.Πρωτ. 132 Προς Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας Ενόψει της υπ΄αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15-5-2020 και ειδικότερα το άρθρο 4, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1857/15-5-2020, σύμφωνα με τη διάταξη του οποίου αποφασίστηκε η συνέχιση της αναστολής λειτουργίας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, με τις αναφερόμενες σ΄ αυτό εξαιρέσεις, […]

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄1857/15.05.2020) η ΚΥΑ για την παράταση της αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων μέχρι και την 31.05.2020

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’1857/15.05.2020) η ΚΥΑ για την επιβολή του μέτρου της Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020 και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνική Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονικό […]

Σταδιακή επανέναρξη της υποδοχής της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας

Οδηγίες για τη σταδιακή επανέναρξη της υποδοχής της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας εξέδωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Δείτε το κείμενο στο συνημμένο αρχείο

Πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Λάρισας για ορισμό συνεδριάσεων για το διάστημα 01.07.2020-15.07.2020 και 01.09.2020-15.07.2020

Ο Διευθύνων το Ειρηνοδικείο Λάρισας  Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης, εξέδωσε πράξη για τον ορισμό  συνεδριάσεων για το διάστημα 01.07.2020-15.07.2020 και 01.09.2020-15.07.2020 Ακολουθεί το κείμενο της πράξης   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ     466 / 2020   Σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 4684/2020, το άρθρο 34, Μέρος ΣΤ΄ της από 1.5.2020 (ΦΕΚ Α΄90/1.5.2020) ΠΝΠ και […]

Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων τακτικής διαδικασίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας

Από τη γραμματεία του Πρωτοδικείου Λάρισας  λάβαμε την ακόλουθη ενημέρωση: Σας ενημερώνουμε ότι επαναπροσδιορίστηκαν οι υποθέσεις τακτικής του Μονομελούς Πρωτοδικείου του Β” πινακίου της 17-3-2020 με τον κ. Ζιούνα για τις 2-6-2020 κ έχουν ενημερωθεί οι δικηγόροι των υποθέσεων με προσωπικό e-mail, πλην δύο δικαστικών πληρεξουσίων του ΝΣΚ, που δεν έχουν καταχωρημένα e-mail, η κυρία […]