Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Λάρισας επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων Μικροδιαφορών που ματαιώθηκαν λόγω αυτοδιοικητικών εκλογών κατά το χρονικό διάστημα από 4 έως 18 Οκτωβρίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

1411/2023

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Λάρισας

 

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 περ. β΄ και 7  εδ. γ΄του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022).

Β) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 46339οικ./22-09-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής αποστολής λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας και συνεπώς και του Ειρηνοδικείου Λάρισας για το χρονικό διάστημα από 4η  Οκτωβρίου 2023 έως και την 18η Οκτωβρίου 2023, ενόψει της διενέργειας των Δημοτικών και Περιφερικών εκλογών της 8ης  Οκτωβρίου 2023 και επαναληπτικές  της 15ης Οκτωβρίου 2023.

Γ) Το ότι δυνάμει των υπ’ αριθμ.  1365/2023(ορθή επανάληψη) και 1386/2023  Πράξεων της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Λάρισας έχει οριστεί ότι οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν  λόγω της προαναφερόμενης αναστολής λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Λάρισας θα επαναπροσδιορισθούν αυτεπαγγέλτως με πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η δε εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ή το έκθεμα με επιμέλεια του γραμματέα θα ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 260 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δ.).

 

 

 

 

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ

 

Α) Τον οίκοθεν προσδιορισμό των υποθέσεων Μικροδιαφορών με έκθεμα, που δεν συζητήθηκαν κατά την δικάσιμο της 4ης Οκτωβρίου 2023.

     Ορίζουμε: Για τις υποθέσεις  με αριθμούς  κατάθεσης 377/2021, 277/2022, 476/19, 537/2016 , 395/2016 , 394/2016, 609,2020, 119/2020, 110/2020, 466/2022, 462/2022, 474/2022, 479/2022, και 480/2022  ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεις την Τετάρτη 20-11-2024 και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ.

Τις υποθέσεις  με αριθμούς  κατάθεσης 111/2020, 112/2020, 113/2020, 114/2020, 115/2020, 118/2020, 109/2020, 116,2020 και 117/2020 ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων  την Τετάρτη 27-11-2024 και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ.

Τον οίκοθεν προσδιορισμό των υποθέσεων Μικροδιαφορών Πινακίου, που δεν συζητήθηκαν κατά την δικάσιμο της 4ης Οκτωβρίου 2023.

  Ορίζουμε:  Για τις υποθέσεις  με αριθμούς  κατάθεσης 549/2022 (αριθμό πινακίου 1), 548/2022 (αριθμό πινακίου 2), 551/2022 (αριθμό πινακίου 3), 552/2022 (αριθμό πινακίου 4), 554/2022 (αριθμό πινακίου 5), 555/2022 (αριθμό πινακίου 6), 556/2022 (αριθμό πινακίου 7), 557/2022 (αριθμό πινακίου 8), 558/2022(αριθμό πινακίου 9), 546/2022 (αριθμό πινακίου 10), 550/2022(αριθμό πινακίου 11) και 553/2022 (αριθμό πινακίου 12), ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων  την Τετάρτη 18-9-2024 και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ.

 

Β) Τον οίκοθεν προσδιορισμό των υποθέσεων Μικροδιαφορών με έκθεμα, που δεν συζητήθηκαν κατά την δικάσιμο της 11ης Οκτωβρίου 2023.

 

     Ορίζουμε: 1. Για τις υποθέσεις  με αριθμούς  κατάθεσης 219/2020, 220/2020, 221/2020, 222/2020, 223/2020, 249/2020, 250/2020, 251/2020, και 252/2020, ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υπόθεσης την Τετάρτη 4-12-2024 και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ..

  1. Για τις υποθέσεις με αριθμούς κατάθεσης 253/2020, 254/2020, 1142/2014, 128/2020, 186/2020, 185/2020, 387/2016, 386/2016 και 359/2020  ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων  την Τετάρτη 11-12-2024 και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ.

Τον οίκοθεν προσδιορισμό των υποθέσεων Μικροδιαφορών Πινακίου, που δεν συζητήθηκαν κατά την δικάσιμο της 11ης Οκτωβρίου 2023.

  Ορίζουμε:  Για τις υποθέσεις  με αριθμούς  κατάθεσης 570/2022 (αριθμό πινακίου 1), 567/2022 (αριθμό πινακίου 2), 566/2022 (αριθμό πινακίου 3), 565/2022 (αριθμό πινακίου 4), 564/2022 (αριθμό πινακίου 5), 563/2022 (αριθμό πινακίου 6), 562/2022 (αριθμό πινακίου 7), 561/2022 (αριθμό πινακίου 8), 560/2022(αριθμό πινακίου 9), 559/2022 (αριθμό πινακίου 10), 577/2022(αριθμό πινακίου 11) και 575/2022 (αριθμό πινακίου 12), ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων  την Τετάρτη 25-9-2024 και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ.

 

Γ) Τον οίκοθεν προσδιορισμό των υποθέσεων Μικροδιαφορών με έκθεμα, που δεν συζητήθηκαν κατά την δικάσιμο της 18ης Οκτωβρίου 2023.

     Ορίζουμε: 1. Για τις υποθέσεις  με αριθμούς  κατάθεσης 258/2020, 260/2020, 2259/2020, 145/2020, 257/2020, 256/2020, 255/2020, 142/2020, 143/2020, 144/2020, 141/2020, 146/2020, 147/2020 και 148/2020, ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υπόθεσης την Τετάρτη 18-12-2024 και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ..

  1. Για τις υποθέσεις με αριθμούς κατάθεσης 149/2020, 150/2020, 308/2021 και 64/2020  ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων  την Τετάρτη 8-1-2025 και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ.

Τον οίκοθεν προσδιορισμό των υποθέσεων Μικροδιαφορών Πινακίου, που δεν συζητήθηκαν κατά την δικάσιμο της 18ης Οκτωβρίου 2023.

  Ορίζουμε:  Για τις υποθέσεις  με αριθμούς  κατάθεσης 582/2022 (αριθμό πινακίου 1), 580/2022 (αριθμό πινακίου 2), 578/2022 (αριθμό πινακίου 3), 576/2022 (αριθμό πινακίου 4), 574/2022 (αριθμό πινακίου 5), 573/2022 (αριθμό πινακίου 6), 572/2022 (αριθμό πινακίου 7), 571/2022 (αριθμό πινακίου 8), 569/2022(αριθμό πινακίου 9), 558/2022 (αριθμό πινακίου 10), 579/2022(αριθμό πινακίου 11) και 581/2022 (αριθμό πινακίου 12), ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων  την Τετάρτη 2-10-2024 και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο πινάκιο ή το έκθεμα που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και την με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως)στον δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματείας.

 

Λάρισα       20-10-2023

Η Ειρηνοδίκης Λάρισας, που διευθύνει το Ειρηνοδικείο Λάρισας

                           

Γεωργία  Κωτούλα