Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για την αναστολή λειτουργίας του Δικαστηρίου λόγω των επαναληπτικών εκλογών της 15.10.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                                                                                            Φάρσαλα  12 Οκτωβρίου 2023

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  94 /2023

Η  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

Αφού λάβαμε υπόψη:

Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 46339οικ./ 22-9-2023 οικ. Εγκύκλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης, στην οποία αναφέρεται ότι, ενόψει της διενέργειας των επαναληπτικών αυτοδιοικητικών (περιφερειακών και δημοτικών) εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2023, επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας για το διάστημα από 12 Οκτωβρίου 2023 έως και 18 Οκτωβρίου 2023,

Β) Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 εδ. α΄ έως γ΄του ν.4938/2022 («Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών») και

Γ) Το ότι εξαιτίας της διενέργειας των ανωτέρω περιφερειακών και δημοτικών εκλογών καθίσταται μερικώς αδύνατη η ομαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων κατά την διάρκεια της ως άνω ορισθείσας αναστολής, λόγω της απουσίας δικαστών, δικηγόρων και δικαστικών υπαλλήλων προς τον σκοπό άσκησης των καθηκόντων τους, ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, και της συγκρότησης εκλογικών συνεργείων σε συνδυασμό με το ότι υφίσταται αριθμός κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων, γεγονότα τα οποία συνιστούν ουσιαστικό λόγο ανωτέρας βίας κατά την έννοια του άρθρου 22 παρ. 2 του ν. 4938/2022.

Δ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως επίσης και την εύρυθμη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων.

       ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή μερικώς των εργασιών του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων για το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023, κατά τα κατωτέρω ειδικότερα

  • Σε σχέση με τις ένορκες βεβαιώσεις, κατά το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023, θα γίνονται μόνον όσες έχουν προσδιορισθεί κατόπιν κλήσεως.
  • Κατά το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 αιτήσεις χορήγησης προσωρινών διαταγών και ανεπίδεκτες αναβολής αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα εκδικάζονται από τους ορισθέντες Ειρηνοδίκες Υπηρεσίας.

                             ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

  • Από την Γραμματεία (ήτοι από τα οικεία γραφεία) θα εξυπηρετούνται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα μόνο αιτήματα που σχετίζονται με κατεπείγουσες περιπτώσεις, όπως, ενδεικτικώς, για: α) κατάθεση ένδικων μέσων και βοηθημάτων ( π.χ. ανακοπών, εφέσεων και αγωγών), η καταληκτική προθεσμία άσκησης των οποίων εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023, κατόπιν σχετικής έγκρισης του ασκούντος χρέη Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, β) κατάθεση προσθήκης-αντίκρουσης ισχυρισμών του άρθρου 237 παρ.4 του ΚΠολΔ, γ) κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και χορήγησης προσωρινών διαταγών και δ) κατάθεση δηλώσεων αποποίησης και αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών διαταγών στο γραφείο11, που θα ασχοληθεί μόνο για όσες αποποιήσεις λήγει η προθεσμία εντός του χρονικού διαστήματος από Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023.
  • Οι οριζόμενες στον ΚΠολΔ προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων ή, εφόσον έχουν κατατεθεί προτάσεις νωρίτερα, κατάθεσης προσθήκης-αντίκρουσης και κλεισίματος φακέλων (Τακτικής Διαδικασίας και Μικροδιαφορών) παρατείνονται έως και την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023.

Επισημαίνεται τέλος ότι το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 συνυπολογίζονται κανονικά για κάθε είδους άλλη προθεσμία.

 

Φάρσαλα  12 Οκτωβρίου 2023

Η Ειρηνοδίκης

Αικατερίνη ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ