Πράξη της Διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας για τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό συζήτησης των υποθέσεων της δικασίμου 06.10.2023

Δείτε την Πράξη στο συνημμένο αρχείο