Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Λάρισας για την αναστολή λειτουργίας του Δικαστηρίου λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών (ορθή επανάληψη)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Λάρισα 5 Οκτωβρίου 2023

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                                             Ορθή επανάληψη

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  1365 /2023

Η ΔΙΕΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΛΑΡΙΣΑΣ

 

Αφού λάβαμε υπόψη:

Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 46339οικ./ 22-9-2023 οικ. Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία αναφέρεται ότι, ενόψει της διενέργειας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023, επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των πολιτικών-ποινικών δικαστηρίων της χώρας για το διάστημα από 4 Οκτωβρίου 2023 έως και 11 Οκτωβρίου 2023,

Β) Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 εδ. α΄ έως γ΄του ν.4938/2022 («Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών») και

Γ) Το ότι εξαιτίας της διενέργειας των ανωτέρω περιφερειακών και δημοτικών εκλογών καθίσταται μερικώς αδύνατη η ομαλή λειτουργία του Ειρηνοδικείου Λάρισας κατά την διάρκεια της ως άνω ορισθείσας αναστολής, λόγω α) της απουσίας δικαστών, δικηγόρων και δικαστικών υπαλλήλων προς τον σκοπό άσκησης των καθηκόντων τους, ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, και β) της συγκρότησης εκλογικών συνεργείων σε συνδυασμό με το ότι υφίσταται αριθμός κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων, γεγονότα τα οποία συνιστούν ουσιαστικό λόγο ανωτέρας βίας κατά την έννοια του άρθρου 22 παρ. 2 του ν. 4938/2022.

Δ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως επίσης και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Λάρισας.

       ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την αναστολή μερικώς των εργασιών του Ειρηνοδικείου Λάρισας για το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, κατά τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα:

  • Δεν θα εκφωνηθούν οι, προσδιορισθείσες για το χρονικό διάστημα απο Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, υποθέσεις τακτικής διαδικασίας, Μικροδιαφορών, Ειδικών διαδικασιών, Εκουσίας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων μεταρρύθμισης ή άρσης προσημειώσεων και εγγραφής συναινετικών προσημειώσεων (πλην των υποθέσεων πλειστηριασμών). Οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν θα επαναπροσδιορισθούν αυτεπαγγέλτως με Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Λάρισας, η δε εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ή το έκθεμα με επιμέλεια του γραμματέα θα ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 260 παρ. 4 του ΚΠολΔ). Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης των διαδίκων, και πάντως μόνο για τον σκοπό αυτόν, οι πράξεις προσδιορισμού θα αποσταλούν από την Γραμματεία του Ειρηνοδικείου στον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας και στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Σε σχέση με τις ένορκες βεβαιώσεις, κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, θα γίνονται μόνον όσες έχουν προσδιορισθεί κατόπιν κλήσεως.
  • Κατά το χρονικό διάστημα από 4 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 αιτήσεις χορήγησης προσωρινών διαταγών και ανεπίδεκτες αναβολής αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα εκδικάζονται από τους ορισθέντες Ειρηνοδίκες Υπηρεσίας.
  • Πάσης φύσεως προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο της συζήτησης της υπόθεσης σε ορισμένη δικάσιμο, εφόσον η υπόθεση επρόκειτο να εκδικασθεί κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 και θα αποσυρθεί, παρατείνονται αυτοδικαίως, με την παρούσα πράξη, έως την συζήτηση της υπόθεσης, όποτε η τελευταία προσδιορισθεί κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

 

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

  • Από την Γραμματεία (ήτοι από τα οικεία γραφεία) θα εξυπηρετούνται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα μόνο αιτήματα που σχετίζονται με κατεπείγουσες περιπτώσεις, όπως, ενδεικτικώς, για: α) κατάθεση ένδικων μέσων και βοηθημάτων ( π.χ. ανακοπών, εφέσεων και αγωγών), η καταληκτική προθεσμία άσκησης των οποίων εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023, κατόπιν σχετικής έγκρισης του ασκούντος χρέη Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, β) προσθήκη-αντίκρουση ισχυρισμών του άρθρου 237 παρ.4 του ΚΠολΔ, γ) κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και χορήγησης προσωρινών διαταγών και δ) κατάθεση δηλώσεων αποποίησης και χορήγησης προσωρινών διαταγών στο γραφείο 11. Το  γραφείο αποποιήσεων μόνο για όσες αποποιήσεις  λήγει η προθεσμία εντός του χρονικού διαστήματος από Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023.
  • Οι οριζόμενες στον ΚΠολΔ προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων ή, εφόσον έχουν κατατεθεί προτάσεις νωρίτερα, κατάθεσης προσθήκης-αντίκρουσης και κλεισίματος φακέλων (Τακτικής Διαδικασίας και Μικροδιαφορών) παρατείνονται έως και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023.

Επισημαίνεται τέλος ότι το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 έως και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 συνυπολογίζονται κανονικά για κάθε είδους άλλη προθεσμία.

 

Λάρισα 5 Οκτωβρίου 2023

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Λάρισας

Γεωργία Κωτούλα

Ειρηνοδίκης Λάρισας