Πινάκια υποθέσεων Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας μηνός Νοέμβριου 2020 που επαναπροσδιορίστηκαν με τις με αριθμό 427/2020 έως 440/2020 Πράξεις της Πρόεδρου Πρωτοδικών Λάρισας

Δείτε τα πινάκια στα συνημμένα αρχεία