Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Λάρισας επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων Μικροδιαφορών που ματαιώθηκαν λόγω των Ευρωεκλογών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

547/2024

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Λάρισας

 

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 περ. β΄ και 7  εδ. γ΄του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022).

Β) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36005οικ./29-05-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας και συνεπώς και του Ειρηνοδικείου Λάρισας για το χρονικό διάστημα από 5η  Ιουνίου 2024 έως και την 12η Ιουνίου 2024, ενόψει της διενέργειας των Ευρωεκλογών της 9ης  Ιουνίου 2024

Γ) Το ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ.  521/2024  Πράξης της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Λάρισας έχει οριστεί ότι οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν  λόγω της προαναφερόμενης αναστολής λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Λάρισας θα επαναπροσδιορισθούν αυτεπαγγέλτως με πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η δε εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ή το έκθεμα με επιμέλεια του γραμματέα θα ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 260 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δ.).

 

 

 

 

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ

 

Α) Τον οίκοθεν προσδιορισμό των υποθέσεων Μικροδιαφορών με έκθεμα, που δεν συζητήθηκαν κατά την δικάσιμο της 5ης  Ιουνίου 2024.

     Ορίζουμε: Για τις υποθέσεις  με αριθμούς  κατάθεσης 79/2021, 78/2021, 77/21, 256/2021, 253/2021, 252/2021, 251/2021 και 250/2021,  ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων την Τετάρτη 26-3-2025 και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ.

Τις υποθέσεις  με αριθμούς  κατάθεσης 8/2021, 7/2021, 6/2021, 5/2021, 4/2021, 3/2021, 80/2021, 76/2021 και 75/2021, ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων  την Τετάρτη 02-4-2025 και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ.

 

Β) Τον οίκοθεν προσδιορισμό των υποθέσεων Μικροδιαφορών με έκθεμα, που δεν συζητήθηκαν κατά την δικάσιμο της 12ης Ιουνίου 2024.

 

     Ορίζουμε: 1. Για τις υποθέσεις  με αριθμούς  κατάθεσης 81/2021, 82/2021, 269/2021, 270/2021, 271/2021, 272/2021, 273/2021 και 274/2021, ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υπόθεσης την Τετάρτη 9-4-2025 και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ..

  1. Για τις υποθέσεις με αριθμούς κατάθεσης 13/2021, 9/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 83/2021, 84/2021, 85/2021 και 86/2021  ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων  την Τετάρτη 30-4-2025 και ώρα συζήτησης 9.00 π.μ.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο έκθεμα που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και την με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως)στον δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματείας.

 

Λάρισα    12-6-2024

Η Ειρηνοδίκης Λάρισας, που διευθύνει το Ειρηνοδικείο Λάρισας

                           

 

Γεωργία  Κωτούλα