ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ 25ης-6-2023

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 72/2023

ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας, αφού έλαβε υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 περ. α΄ και 7 περ. γ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022).

Β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 25908οικ./12.06.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας για το χρονικό διάστημα από 21 Ιουνίου 2023 έως και 28 Ιουνίου 2023, ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023,

Γ) Το ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 61/2023 πράξης της, έχει οριστεί ότι οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν λόγω της προαναφερόμενης αναστολής λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας θα επαναπροσδιορισθούν αυτεπαγγέλτως με πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η δε εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ή το έκθεμα με επιμέλεια του γραμματέα θα ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 260 παρ. 4 ΚΠολΔ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
τον οίκοθεν προσδιορισμό όλων των υποθέσεων που δε συζητήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 26ης Ιουνίου 2023.

ΟΡΙΖΕΙ
Α) i. Για τις υποθέσεις ειδικής διαδικασίας με αριθμό κατάθεσης:
12/22
2/23
ii. Για τις υποθέσεις με τη διαδικασία ειδικών διατάξεων περί μικροδιαφορών με αριθμό κατάθεσης:
5/23
6/23
Ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023.
Ώρα συζήτησης: 9:00΄ π.μ.

Β) Για τις υποθέσεις τακτικής διαδικασίας με αριθμό κατάθεσης:
32/22
33/22
34/22
35/22
36/22

Ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023.
Ώρα συζήτησης: 9:00΄ π.μ.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο πινάκιο – έκθεμα που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και τη με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως), στο δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματείας.

Ελασσόνα, 19.07.2023

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας

Άννα Κοκότη