Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό για εκδίκαση των υποθέσεων που δεν συζητήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 25ης Ιουνίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

                           

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

67/2023

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων

 

Έχοντας υπόψη α) τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 περ. β’ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022), β) τις: 1)  υπ’ αριθ. πρωτ. 25908οικ./12-06-2023 εγκύκλιο  και 2)  υπ’ αριθ. 30197οικ./13-06-2023 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης   σύμφωνα με τις οποίες επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας και συνεπώς και του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων για το χρονικό διάστημα από την 21η  Ιουνίου 2023 έως και την 28η Ιουνίου 2023, ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 και γ) την υπ’ αριθμ. 66/2023 πράξη μας, με την οποία έχει οριστεί ότι οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν λόγω της προαναφερόμενης αναστολής λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων θα επαναπροσδιορισθούν αυτεπαγγέλτως με πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η δε εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ή το έκθεμα με επιμέλεια του γραμματέα θα ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 260 παρ. 4 ΚΠολΔ).

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ τον οίκοθεν προσδιορισμό των υποθέσεων  που δεν θα συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της 21ης Ιουνίου 2023.

 ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Α) Για τις επτά (7) υποθέσεις Ειδικής Διαδικασίας με αριθμούς κατάθεσης 19/13-12-2022, 16/13-10-2022, 10/23-02-2023, 17/14-10-2022, 12/24-03-2023, 15/27-04-2023 και 18/12-05-2023 , ημέρα συζήτησης την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 και ώρα συζήτησης 09:00 π. μ.

 

Β) Για την μια (1) υπόθεση Εκούσιας Δικαιοδοσίας Ν. 4055/2012, με αριθμό κατάθεσης 15/26-04-2023, ημέρα συζήτησης την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023 και ώρα συζήτησης  9:00΄ π. μ.

 

Γ) Για τις δύο (2) υποθέσεις Νέας ΜΙκροδιαφοράς, με αριθμούς κατάθεσης 5/02-03-2023 και 6/02-03-2023, ημέρα συζήτησης την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα συζήτησης  9:00΄ π. μ.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο πινάκιο που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και τη με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως), στον δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματείας.

Φάρσαλα,  19-06-2023

Η Ειρηνοδίκης

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ