Πράξεις της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό για εκδίκαση των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω εκλογών της δικασίμου 22.05.2023

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   60/2023

 

ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας, αφού έλαβε υπόψη:

 

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 περ. α΄ και 7 περ. γ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022).

Β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 (σε επανάληψη) εγκύκλιο  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας και συνεπώς και του Πρωτοδικείου Λάρισας για το χρονικό διάστημα από 17 Μαΐου 2023 έως και την 24η Μαΐου 2023, ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Γ) Το ότι δυνάμει  της υπ’ αριθμ. 58/2023 πράξης της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας έχει οριστεί ότι οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν λόγω της προαναφερόμενης αναστολής λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας θα επαναπροσδιορισθούν αυτεπαγγέλτως με πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η δε εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ή το έκθεμα με επιμέλεια του γραμματέα θα ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 260 παρ. 4 ΚΠολΔ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

τον οίκοθεν προσδιορισμό όλων των υποθέσεων που δε συζητήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 22ης  Μαΐου 2023.

 

ΟΡΙΖΕΙ

 

Α) i. Για τις υποθέσεις ειδικής διαδικασίας με αριθμό κατάθεσης:

11/22 

1/23 

6/22

7/22

  1. ii. Για την υπόθεση τακτικής διαδικασίας με αριθμό κατάθεσης:

24/22

Ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου  2023.

Ώρα συζήτησης:   9:00΄ π.μ.

 

Β) Για τις υποθέσεις τακτικής διαδικασίας με αριθμό κατάθεσης:

25/22

26/22

Ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων τη  Δευτέρα 2  Οκτωβρίου  2023.

Ώρα συζήτησης:   9:00΄ π.μ.

 

Γ) Για τις υποθέσεις τακτικής διαδικασίας με αριθμό κατάθεσης:

27/22

29/22

Ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων τη  Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023.

Ώρα συζήτησης:  9:00΄ π.μ.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο πινάκιο – έκθεμα που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και τη με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως), στο δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματείας.

Ελασσόνα,  30.05.2023

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας

Άννα Κοκότη