Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό για εκδίκαση των υποθέσεων που δεν συζητήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 17ης  Μαΐου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

                           

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

58/2023

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων

 

Έχοντας υπόψη α) τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 περ. β’ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022), β) την υπ’ αριθ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 (σε επανάληψη) εγκύκλιο  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας και συνεπώς και του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων για το χρονικό διάστημα από 17 Μαΐου 2023 έως και την 24η Μαΐου 2023, ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 και γ) την υπ’ αριθμ. 57/2023 πράξη μας, με την οποία έχει οριστεί ότι οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν λόγω της προαναφερόμενης αναστολής λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων θα επαναπροσδιορισθούν αυτεπαγγέλτως με πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο, η δε εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ή το έκθεμα με επιμέλεια του γραμματέα θα ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 260 παρ. 4 ΚΠολΔ).

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ τον οίκοθεν προσδιορισμό των υποθέσεων  που δεν συζητήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 17ης  Μαΐου 2023.

 ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Α) Για τις δύο (2) υποθέσεις ειδικής διαδικασίας με αριθμούς κατάθεσης 14/2022 και 2/2023, ημέρα συζήτησης την Τετάρτη 07 Ιουνίου  2023 και ώρα συζήτησης   9:00΄ π.μ.

 και

Β) Για την μια (1) υπόθεση εκουσίας δικαιοδοσίας Ν. 3869/2010, με αριθμό κατάθεσης 28/2022 (κλήση), ημέρα συζήτησης την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα συζήτησης  9:00΄ π.μ.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο πινάκιο που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και τη με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως), στον δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματείας.

Φάρσαλα,  25-05-2023

Η Ειρηνοδίκης

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ