Πράξη οίκοθεν προσδιορισμού υποθέσεων Ασφαλιστικών Μέτρων της δικασίμου 19 Μαΐου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                           

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

174/2023

Ο  Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 περ. α΄ και 7 περ. γ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022).

Β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22079οικ./02-05-2023 (σε επανάληψη) εγκύκλιο  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας και συνεπώς και του Πρωτοδικείου Λάρισας για το χρονικό διάστημα από 17 Μαΐου 2023 έως και την 24η Μαΐου 2023, ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Γ) Το ότι δυνάμει  της υπ’ αριθμ. 158/2023 πράξης του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Λάρισας έχει οριστεί ότι οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν λόγω της προαναφερόμενης αναστολής λειτουργίας του Πρωτοδικείου Λάρισας θα επαναπροσδιορισθούν αυτεπαγγέλτως με πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο, η δε εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ή το έκθεμα με επιμέλεια του γραμματέα θα ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 260 παρ. 4 ΚΠολΔ).

 

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ

τον οίκοθεν προσδιορισμό των υποθέσεων διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων που δε συζητήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 19ης  Μαΐου 2023.

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 

 

Α) Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

219/2023

220/2023

 

Ημέρα συζήτησης της ανωτέρω υπόθεσης την Παρασκευή 26 Μαΐου  2023.

Ώρα συζήτησης   9:00΄ π.μ.

 

 

Β) Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

745/2022

46/2023

67/2023

 

Ημέρα συζήτησης της ανωτέρω υπόθεσης την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023.

Ώρα συζήτησης   9:00΄ π.μ.

 

 

Γ) Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

907/2022

87/2023

189/2023

 

Ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων την Παρασκευή 9 Ιουνίου  2023.

Ώρα συζήτησης   9:00΄ π.μ.

 

 

Δ) Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

105/2023

126/2023

 

Ημέρα συζήτησης των ανωτέρω υποθέσεων την Παρασκευή 16 Ιουνίου  2023.

Ώρα συζήτησης   9:00΄ π.μ.

 

 

 

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο έκθεμα που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και τη με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως), στον δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματείας.

Λάρισα,  24-05-2023

Ο Πρόεδρος που διευθύνει το Πρωτοδικείο Λάρισας

 

 

Δημήτριος Βασιλόπουλος