Κατάργηση της υποχρέωσης εγγραφής των δικηγόρων και λοιπών επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών στο ΓΕΜΗ με τον ν. 4919/2022

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι με το άρθρο 59 ν. 4919/2022 καταργήθηκε ρητώς η υπ’ αριθμ. 90043/10.8.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.», που προέβλεπε την υποχρεωτική εγγραφή των δικηγόρων και λοιπών επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών στο ΓΕΜΗ μετά τις 30.6.2022.

Ο ίδιος νόμος προβλέπει τη συγκρότηση Γενικού Μητρώου Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.), στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά τα μέλη επιστημονικών φορέων που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις (άρθρο 56 ν. 4919/2022). Το ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ. τηρείται σε πληροφοριακό σύστημα, που θα αναπτύξουν από κοινού οι επιστημονικοί φορείς.

Κατά συνέπεια, οι δικηγόροι, όπως και όλα τα μέλη των επιστημονικών φορέων, δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., αλλά, εφόσον το επιθυμούν, θα εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στο ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ., χωρίς οικονομική επιβάρυνση για αυτούς, κατόπιν αίτησης, η οποία μπορεί να υποβάλλεται και με ηλεκτρονικά μέσα. Μετά τη λειτουργία του ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ, η εγγραφή σε αυτό θα αποτελεί προϋπόθεση, προκειμένου τα ως άνω μέλη να λάβουν κάθε είδους ενωσιακή οικονομική ενίσχυση ή επιχορήγηση μέσω του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλων πηγών.