Πράξεις επαναπροσδιορισμού της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας για τη συζήτηση των υποθέσεων που δεν εκφωνήθηκαν στη δικάσιμο της 10.05.2021, λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 36/2021

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρ. 60 του ν. 4753/2020, περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που δεν εκφωνήθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, και ειδικότερα αναφορικά με τις:

Ασφαλιστικά μέτρα: οι: (με αρ.εκθ.κατάθ. 2/20, 2/2021,αιτήσειςτης δικασίμου 10-5-2021),

ΟΡΙΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση όλων των ανωτέρω υποθέσεων την 7η-6-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00π.μ., στο ακροατήριο του δικαστηρίου, της Γραμματέως επιμελουμένης της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στο δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου.

Ελασσόνα 17/5/2021

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΣΤΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 37/2021

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρ. 60 του ν. 4753/2020, περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που δεν εκφωνήθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, και ειδικότερα αναφορικά με τις:

Μικροδιαφορά: οι: (με αρ.εκθ.κατάθ. 5/20, 6/20, αγωγέςτης δικασίμου 10-5-2021),

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση όλων των ανωτέρω υποθέσεων την 20η-9-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00π.μ., στο ακροατήριο του δικαστηρίου, της Γραμματέως επιμελουμένης της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στο δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου.

Ελασσόνα 17/5/2021

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΣΤΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ