Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τη λειτουργία του δικαστηρίου μέχρι την 12.04.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

Αριθμός

39/ 2021

 

ΠΡΑΞΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ

 

Αφού έλαβε υπόψη του :

1) την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20651/02.04.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, κ.λ.π. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» ( ΦΕΚ τ. Β΄ 1308/03.04.2021 ), σύμφωνα με το περιεχόμενο της οποίας προβλέπεται ( μεταξύ άλλων ) η μερική αναστολή της λειτουργίας των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων της χώρας που βρίσκονται στο «…επίπεδο αυξημένου κινδύνου…» όπως και το παρόν Δικαστήριο (αναστολή δικών με τις εκεί ρητά αναφερόμενες εξαιρέσεις) για το χρονικό διάστημα από την 5η Απριλίου 2021 έως και την 12η Απριλίου 2021 ( 05.04.2021 – 12.04.2021 )[1],

2) το άρθρο 161 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» ( ΦΕΚ τ. Α΄ 256/23.12.2020 ) που αφορά τη ρύθμιση του τρόπου συζήτησης των υποθέσεων συναινετική εγγραφής, ανάκλησης, εξάλειψης και μεταρρύθμισης προσημείωσης υποθήκης και όπως η ισχύς της ως άνω διάταξης παρατάθηκε για το χρονικό διάστημα για το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2021 με την υπ’ αριθμό 16737/30.03.2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ( ΦΕΚ τ. Β΄ 1226/30.03.2021 ),

3) το ότι η υπηρεσία μας δεν έχει ακόμη ενταχθεί στη διαδικτυακή πύλη www.solon.gr μέσω της οποίας θα μπορούσαν να ζητηθούν και να χορηγηθούν τα εκεί αναφερόμενα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, κ.λ.π. και, ως εκ τούτου, η σχετική διαδικασία καθίσταται δυνατή μόνο με φυσική παρουσία των αιτούντων και συντασσόντων αυτά,

4) το ότι δεν υφίσταται Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του παρόντος Δικαστηρίου ( Ειρηνοδικείου Φαρσάλων ) αλλά και του ότι, σύμφωνα με τα ρητά αναφερόμενα στην υπό στοιχεία – 1 – ως άνω ΚΥΑ, τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των Δικαστηρίων ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών και, στην προκείμενη περίπτωση, αρμόδιο όργανο διοίκησης του παρόντος Δικαστηρίου είναι ο Ειρηνοδίκης Φαρσάλων ( κατ’ άρθρο 15 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» καθώς και, τέλος,

5) την προάσπιση κυρίως της δημόσιας υγείας αλλά και τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων καθώς και την προστασία της υγείας των υπηρετούντων στη Γραμματεία αυτού λόγω των προφανών κινδύνων που εγκυμονεί ο συνωστισμός πολιτών και συνηγόρων που παρατηρείται στους χώρους της υπηρεσίας

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Ι. Ότι, ειδικότερα για την 05.04.2021 ( ημέρα Δευτέρα ), η λειτουργία του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων θα ( συνεχίσει ) να διεξάγεται όπως ειδικότερα είχε οριστεί στην αμέσως προηγούμενη της παρούσας και με αριθμό 37/29.03.2021 πράξη του Ειρηνοδίκη Φαρσάλων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας και μπορεί να αναζητηθεί αυτούσια στον παρακάτω σύνδεσμο : ( https://eirfarsal-gr.webnode.gr/news/nea-praxi-eirinodiki-anastoli-dikon-kai-leitoyrgia-dikastirioy-29-03-2021-05-04-2021/ ).

 

ΙΙ. Ότι στη συνέχεια, για το χρονικό διάστημα

από 06.04.2021 ( ημέρα Τρίτη ) και ώρα 6:00΄ έως και 12.04.2021 (ημέρα Δευτέρα) και ώρα 6:00΄,

η λειτουργία του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων θα διεξάγεται όπως παρακάτω αναφέρεται :

 

Α) ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ προσωρινά :

Η διενέργεια οποιασδήποτε πολιτικής δίκηςέχει προσδιοριστεί για εκδίκαση για το ως άνω διάστημα της αναστολής, πλην αυτών που εξαιρούνται ρητά της αναστολής και αμέσως παρακάτω ειδικότερα αναφέρονται ( υπό στοιχείο Β ).

Σημειώνεται στο σημείο αυτό ιδιαίτερα ότι, δεδομένου του ότι με το άρθρο 14 της νέας ΚΥΑ, το σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 αυτής ( που αφορά τα Δικαστήρια, Εισαγγελίες, στρατιωτικά Δικαστήρια, έμμισθα και άμισθα Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία ) τίθεται σε ισχύ σε κάθε περίπτωση την Τρίτη, 6 Απριλίου 2021 και ώρα 06.00΄ και μέχρι τότε διατηρείται σε ισχύ το σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18877/26.03.2021 ( Β΄ 1194 ) προγενέστερης ΚΥΑ, επανεκκινούν από την 06.04.2021, οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των πολιτικών Δικαστηρίων, των ποινικών Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, εφαρμοζομένων όμως των σχετικών διατάξεων των άρθρων 83 ( ενδιαφέρει τα πολιτικά Δικαστήρια ) και 84 ( ενδιαφέρει τα ποινικά Δικαστήρια ) του ν. 4790/2021.

 

Β) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την αναστολή :

1. Η δημοσίευση αποφάσεων.

2. Η εκδίκαση των υποθέσεων της ( αμφισβητούμενης ) τακτικής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4335/2015 ( νέα τακτική διαδικασία ) χωρίς την ανάγκη υποβολή δήλωσης συζήτησης αυτών, αφού εξαιρούνται ρητά από την αναστολή και συζητούνται χωρίς την παρουσία την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών, χωρίς να επέρχονται δηλαδή οι συνέπειες της ματαίωσης της συζήτησης ή της ερημοδικίας ( βλ. άρθρο 237 παρ. 4 ΚΠολΔ ). Στην περίπτωση βέβαια που πρόκειται να διενεργηθεί ορισμένη διαδικαστική πράξη στο ακροατήριο κατά την «…τυπική συζήτηση…» των ως άνω υποθέσεων ( π.χ. βίαιη διακοπή της δίκης κατ’ άρθρο 287 ΚΠολΔ, δικαστικός συμβιβασμός κατ’ άρθρο 293 ΚΠολΔ, παραίτηση από το δικαίωμα κατ’ άρθρο 296 ΚΠολΔ, παραίτηση από το δικόγραφο κατ’ άρθρο 294 ΚΠολΔ ), οι διάδικοι που προτίθενται να τις ασκήσουν θα πρέπει να παρίστανται νομίμως στο ακροατήριο κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΚΠολΔ ( καταθέτοντας επομένως γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων για την παράστασή τους που αφορά την τυπική συζήτηση ), προς αποφυγή τυχόν απαραδέκτων και ακυροτήτων.

  1. Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας καθώς και οι υποθέσεις που αφορούν ειδικούς νόμους και εκδικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας ( όπως των ν. 3869/2010, ν. 4605/2019 ) καθώς και οι υποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 4745/2020 καθώς και οι λοιπές «…μη γνήσιες…» υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας δύναται να συζητηθούν χωρίς εξέταση μαρτύρων, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων και υπό τις αμέσως παρακάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις. Στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων[2], η οποία κοινοποιείται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Η ως άνω δήλωση θα πρέπει να αποσταλεί στη Γραμματεία του Δικαστηρίου την προτεραία της δικασίμου και έως το τέλος του ωραρίου εργασίας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση / e- mail : yp_dik92@otenet.gr ), θα πρέπει να αναφέρει α) τον αριθμό έκθεσης κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, β) τον αριθμό πινακίου ή εκθέματος, γ) τα στοιχεία των διαδίκων καθώς και δ) τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών με τον αντίστοιχο αριθμό μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο αυτοί ανήκουν. Για το σκοπό αυτό, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα πρέπει να φροντίζουν για τον έλεγχο των πινακίων ( στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας στον ιστότοπο https://eirfarsal-gr.webnode.gr ή κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία ) και στη συνέχεια, εφόσον η υπόθεση που τους αφορά εισάγεται προς εκφώνηση κατόπιν έγκαιρης υποβολής των εγγράφων δηλώσεων για μη εξέταση μαρτύρων, θα πρέπει να παρίστανται νομίμως στο ακροατήριο κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΚΠολΔ ( υποχρεωτική κατάθεση προτάσεων πλην των υποθέσεων των μικροδιαφορών, διπλότυπο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής, προβολή τυχόν ενστάσεων / αντενστάσεων κατά τη συζήτηση της υπόθεσης έστω και συνοπτικά, κ.λ.π. ) καθόσον η συζήτηση των ανωτέρω υποθέσεων είναι υποχρεωτικά προφορική ( άρθρο 115 παρ. 2 ΚΠολΔ ), προς αποφυγή ερημοδικιών ή ματαιώσεων των υποθέσεων. Η δήλωση για τη συζήτηση της υπόθεσης χωρίς εξέταση μαρτύρων είναι προφανές ενόψει του νομοθετικού σκοπού της ρύθμισης ότι καταλαμβάνει και την εξέταση των ιδίων των διαδίκων, η οποία επίσης δεν είναι επιτρεπτή κατά τη διάρκεια ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ. Η ανωτέρω δήλωση ( όπου η υποβολή της είναι επιτρεπτή ), αν τυχόν ανακληθεί την ημέρα της δικασίμου, θα έχει ως συνέπεια την αυτόματη αναστολή της δίκης κατά τον γενικό κανόνα που ισχύει και, συνεπώς, αίτημα αναβολής κατά την ημέρα της δικασίμου είναι άνευ αντικειμένου, αφού η υπόθεση δεν θα συζητείται. Όπως και στα ασφαλιστικά μέτρα η προσκομιδή ενόρκων βεβαιώσεων παρέχεται ως δικονομική δυνατότητα του διαδίκου προς υποκατάσταση του εμμάρτυρου μέσου, χωρίς να ανάγεται σε εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την συζήτηση της υπόθεσης. Εφόσον η ρύθμιση δεν διακρίνει, πρέπει να θεωρηθεί νοητή η προσκομιδή ενόρκων βεβαιώσεων και στο πλαίσιο αίτησης για την κήρυξη διαθήκης ως κύριας (κατ’ άρθρο 811 παρ. 3 ΚΠολΔ). Εφόσον δε όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλλει την ως άνω δήλωση, η υπόθεση συζητείται παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων, σε περίπτωση όμως κατά την οποία δεν έχει υποβληθεί η ανωτέρω δήλωση από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών. Ειδικώς όμως και κατ’ εξαίρεση, στις δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας που έχουν ως ειδικότερο αντικείμενο την κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας ( κατ’ άρθρο 803 παρ. 3 του ΚΠολΔ ), δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο, υπό τις ίδιες ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις ήτοι κατόπιν έγγραφης δήλωσης των πληρεξουσίου δικηγόρων όλων των διαδίκων ( ή μόνο του αιτούντα όταν δεν υφίσταται αντίδικος που κλητεύθηκε )την προτεραία της δικασίμου, η οποία κοινοποιείται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί ).

4. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ιδιαίτερα ότι, όσον αφορά ειδικότερα τη δικαστική εκπροσώπηση τραπεζικών ιδρυμάτων κατά τη συζήτηση των υποθέσεων του ν. 3869/2010 που εκδικάζονται κατά την εκουσία δικαιοδοσία και δεδομένων των πλείστων αμφιβολιών που έχουν δημιουργηθεί κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα ως προς το θέμα αυτό ( «…έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων…» ), κατά την γνώμη που υιοθετείται ως ορθότερη από τον συντάσσοντα την παρούσα πράξη Ειρηνοδίκη, ως «…δήλωση πληρεξουσίου δικηγόρου διαδίκου…» που πληροί την αμέσως ανωτέρω έννοια, θα πρέπει να λογίζεται και η ( επώνυμη και ρητή ) δήλωση πληρεξουσίου δικηγόρου αυτού ότι δεν του έχει ανατεθεί από τον εντολέα του ( διάδικο / τραπεζικό ίδρυμα ) εντολή εκπροσώπησής του κατά τη συγκεκριμένη δικάσιμο κατά του αντιδίκου του οφειλέτη και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να συζητείται η συγκεκριμένη υπόθεση σαν να ήταν αυτός ( κατά πλάσμα δικαίου ) παρών ( βλ. άρθρα 741 και 754 παρ. 2 του ΚΠολΔ ) ( εφόσον βέβαια έχει κλητευθεί νόμιμα προς τούτο και έχουν υποβληθεί αντίστοιχες δηλώσεις και από τους λοιπούς διαδίκους στην ίδια υπόθεση ), καθόσον με τον τρόπο αυτό θεωρείται ότι υφίσταται σαφής δήλωση διαδίκου για μη εκπροσώπηση («…μείζον…») που εμπεριέχει εννοιολογικά ( ως «…έλασσον…» ) και τη μη αντίθεσή του στη συζήτηση της συγκεκριμένης υπόθεσης χωρίς εξέταση μαρτύρων ( υπό την έννοια ότι, εφόσον ουδόλως ενδιαφέρεται ο συγκεκριμένος διάδικος για την εν γένει συζήτηση της υπόθεσης με εκπροσώπησή του κατά τη συζήτηση, πολύ περισσότερο δεν ενδιαφέρεται για τη συζήτηση αυτής χωρίς μάρτυρες ).

  1. Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων και υπό τις ίδιες αμέσως παρακάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις. Αναγκαία επομένως προϋπόθεση για το επιτρεπτό της συζήτησης αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και υπό τη νέα ΚΥΑ αποτελεί η υποβολή έγγραφης δήλωσης από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εξεταστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, η οποία κοινοποιείται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο είναι αναγκαία, αφού στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δεν νοείται παράσταση με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ. Κατά τη ρητή πρόβλεψη της § 4.2 βστ΄ της νέας ΚΥΑ, οι διάδικοι έχουν τη δυνατότητα προσκομιδής ενόρκων βεβαιώσεων προς υποκατάσταση του εμμάρτυρου αποδεικτικού μέσου. Προφανές όμως είναι ότι ο νομοθέτης αναφέρεται σε διακριτική ευχέρεια των διαδίκων για την προσκομιδή ενόρκων βεβαιώσεων και δεν την ανάγει σε αναγκαία προϋπόθεση, ώστε να συζητηθεί η υπόθεση, επιτρέπεται επομένως η συζήτηση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων χωρίς την προσκομιδή ένορκης βεβαίωσης. Δεδομένου ότι η ΚΥΑ δεν εισάγει άλλους περιορισμούς ή δικονομικές προβλέψεις για τη διαδικασία λήψης των ενόρκων βεβαιώσεων στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ισχύουν τα γενικώς κρατούντα επί του θέματος και, ως εκ τούτου, σύμφωνα με την κρατούσα γνώμη, θα συγχωρείται η λήψη των ενόρκων βεβαιώσεων ακόμη και χωρίς την κλήτευση του αντιδίκου, θέση που φαίνεται να επικρατεί και υπό την ισχύ του ν. 4335/2015. Ειδικώς όμως και κατ’ εξαίρεση, στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων ( με αντιδικία ή όχι ) που έχουν ως αντικείμενο ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, εργατικές διαφορές, διατροφές από το νόμο, εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης ( με αντιδικία ), συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ ( διαφορές που αφορούν την εκτέλεση απόφασης που διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα ή ανακαλεί ολικά ή εν μέρει αυτά ), δύναται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο, χωρίς δηλαδή να απαιτείται για τη συζήτησή τους έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών ( ή μόνο του αιτούντα όταν δεν υφίσταται αντίδικος που κλητεύθηκε ) την προτεραία της δικασίμου που να κοινοποιείται Γραμματεία του Δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί[3].
  2. Όλες οι δίκες των λοιπών ειδικών διαδικασιών που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων ( «…εξ’ εγγράφων…» ) και υπό τις ίδιες αμέσως παρακάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις ήτοι κατόπιν υποβολής έγγραφης δήλωσης από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εξεταστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, η οποία κοινοποιείται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Ειδικώς όμως και κατ’ εξαίρεση, στις δίκες ειδικών διαδικασιών που έχουν ως αντικείμενο εργατικές διαφορές, ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας και διατροφές από το νόμο, δύναται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο, χωρίς δηλαδή να απαιτείται για τη συζήτησή τους έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών την προτεραία της δικασίμου που να κοινοποιείται Γραμματεία του Δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί[4].

7. Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Η κατάθεση δικογράφου λήψης ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα αναστολής, θα γίνεται κατόπιν προηγούμενης σχετικής συνεννόησης με τον Ειρηνοδίκη υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποστέλλεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντα πριν από την κατάθεσή του, το περιεχόμενο της σχετικής αίτησης με ηλεκτρονικό τρόπο ( e-mail ) στη Γραμματεία του Δικαστηρίου προκειμένου να λάβει γνώση αυτής και του περιεχομένου της ο Ειρηνοδίκης υπηρεσίας, να ορισθεί ημερομηνία και ώρα συζήτησης και να ειδοποιηθεί ανά περίπτωση ο καθ’ ου η αίτηση και ο πληρεξούσιος δικηγόρος αυτού. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν ήδη χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης που έχει ορισθεί να πραγματοποιηθεί εντός του διαστήματος της ως άνω αναστολής, παρατείνονται με απόφαση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, με την οποία ( απόφαση ) ορίζεται και ο χρόνος της παράτασης αυτών.

8. Η συζήτηση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, ανάκλησης, εξάλειψης και μεταρρύθμισης συναινετικής προσημείωσης υποθήκης, η συζήτηση των οποίων θα λαμβάνει χώρα όπως αυτό πλέον προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 161 του ν. 4764/2020 και όπως η ισχύς της ως άνω διάταξης παρατάθηκε για το χρονικό διάστημα για το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2021 με την υπ’ αριθμό 16737/30.03.2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ( ΦΕΚ τ. Β΄ 1226/30.03.2021 ), όπως αμέσως παρακάτω εκτίθεται :

– Η συζήτηση θα διεξάγεται ( αποκλειστικά και μόνο ) εγγράφως – κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ – και οι διάδικοι θα παρίστανται στο ακροατήριο του Δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.

– Στη ως άνω δήλωση, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου η αίτηση, θα επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούμενη προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου.

– Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο ακίνητο.

– Κατά την ίδια ως άνω διαδικασία θα λαμβάνει χώρα και η εκδίκαση των υποθέσεων ανάκλησης, εξάλειψης και μεταρρύθμισης συναινετικής προσημείωσης υποθήκης, η συναίνεση δε του προσημειούχου δανειστή θα δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

9. Για όλες τις λοιπές υποθέσεις που έχουν μεν προσδιοριστεί να εκδικασθούν και αναγράφονται στο πινάκιο ( ή εμπεριέχονται στο σχετικό έκθεμα για όσες δεν υφίσταται υποχρέωση αναγραφής στο πινάκιο ) αλλά δεν υπάγονται στις ανωτέρω κατηγορίες, παρέχεται στους διαδίκους η δυνατότητα αναβολής κατ’ άρθρο 83 παρ. 3 του ν. 4790/2021, με κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ ( κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ ), η οποία υποβάλλεται στην αυτή ως άνω αναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση ( e- mail : yp_dik92@otenet.gr ) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι το τέλος του ωραρίου εργασίας της προηγούμενης της δικασίμου ημέρας.

 

Γ) ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ :

Για το ίδιο ανωτέρω χρονικό διάστημα από την 6η Απριλίου 2021 έως και την 12η Απριλίου 2021 ( 06.04.2021 – 12.04.2021 ) και παρά του ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, δεν προβλέπεται μεν η αναστολή της λειτουργίας της Γραμματείας του Δικαστηρίου, πλην όμως, παρέχεται παράλληλα στο αρμόδιο όργανο διοίκησης αυτού η διακριτική ευχέρεια να ορίσει «…τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών της καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη του για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19…» ( τόσο για τους πολίτες, όσο για τους πληρεξουσίους δικηγόρους όσο και για τους δικαστικούς υπαλλήλους / Δικαστές ), η λειτουργία της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Φαρσάλων περιορίζεται με την παρούσα πράξη α) στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω υποθέσεων και μόνο καθώς και β) σε εκείνες που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, έχουν επείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, όπως ειδικότερα αμέσως παρακάτω εκτίθεται :

1) Η διενέργεια όλων των παρακάτω πράξεων, ήτοι η σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων ( με κλήτευση ή χωρίς κλήτευση αντιδίκου ), η κατάθεση δηλώσεων τρίτου ( κατ’ άρθρο 985 ΚΠολΔ ), η κατάθεση ενδίκων μέσων κατά πολιτικών ή ποινικών αποφάσεων ( η καταληκτική ημερομηνία των οποίων λαμβάνει χώρα κατά το ως άνω διάστημα της αναστολής ), η κατάθεση αγωγών / αιτήσεων, αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου, κ.λ.π. από πληρεξουσίους δικηγόρους, η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στις υποθέσεις συναινετικών διαζυγίων, η κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικών και έκδοση διατάξεων ( πλην βέβαια αυτών που κατατίθενται μέσω των Κ.Ε.Π. ) που αφορούν δημοσίευση διαθήκης, η σύνταξη έκθεσης αποποίησης κληρονομίας ( κατ’ άρθρο 1847 του ΑΚ ), έγκριση ή τροποποίηση καταστατικού σωματείου, κ.λ.π., η κατάθεση και συζήτηση αιτήσεων παροχής νομικής βοήθειας του ν. 3226/2004 «Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις», κ.λ.π., θα λαμβάνουν χώρα μόνον εφόσον έχουν επείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και κατόπιν (ανά εκάστοτε περίπτωση εκφερόμενης) σύμφωνης γνώμης του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας και υπό τον απαραίτητο όρο της προηγούμενης τηλεφωνικής προσυνεννόησης ( ραντεβού ) με την Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου ( ιδίως για το χρόνο προσέλευσης και λήψης αντιγράφων αυτών ), προκειμένου να διασφαλίζεται η ( κατά το δυνατόν ) αποφυγή ταυτόχρονης συγκέντρωσης πολλών φυσικών προσώπων στο χώρο της Γραμματείας. Κατόπιν της ανωτέρω συνεννόησης, θα αποστέλλεται στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο (πληρεξούσιο δικηγόρο, ιδιώτη) από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου έγγραφη ή ηλεκτρονική ενημέρωση ( που θα περιέχει την ακριβή ώρα, το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, το αντικείμενο της εργασίας καθώς και το τηλέφωνο της Γραμματείας ) έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η επίδειξη αυτής ( ενημέρωσης ) στην περίπτωση ελέγχου αυτού κατά τη μετάβασή του στην υπηρεσία λόγω της ισχύουσας απαγόρευσης κυκλοφορίας ( προβλέπεται σχετικά η χρήση του κωδικού 3 στο SMS 13033 για μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία ).

2) Δεδομένου του ότι οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των Δικαστηρίων επανεκκινούν από την 06.04.2021, από την ημερομηνία αυτή ( 06.04.2021 ) και εντεύθεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για έκδοση διατάξεων παροχής κληρονομητηρίου, αφού, λόγω της άρσης της αναστολής των ανωτέρω προθεσμιών, καθίσταται πλέον δυνατή η συμπλήρωση του χρόνου ανάρτησης αυτών (αιτήσεων) για δέκα ( 10 ) ημέρες σε ειδικό χώρο του Ειρηνοδικείου πριν την έκδοση του κληρονομητηρίου ( κατ’ άρθρο 819 παρ. 1 του ΚΠολΔ ).

3) Όσον αφορά ειδικότερα τη λήψη των ενόρκων βεβαιώσεων (με κλήτευση ή χωρίς κλήτευση αντιδίκου), η δόση αυτών δύναται να διεξάγεται ( ακόμη και ) μόνο από την ορισθείσα Δικαστική Γραμματέα με α1) τη φυσική μεν παρουσία ενώπιόν της του ενόρκως βεβαιούντα ή / και των τυχόν παριστάμενων διαδίκων ή / και των τυχόν πληρεξουσίων δικηγόρων αυτών και α2) την εξ’ αποστάσεως ( «…εκ του μακρόθεν…» ) παρουσία του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας, κατόπιν (σύγχρονης) βιντεοσυνομιλίας ( βιντεοκλήσης ) στο διαδίκτυο και με τη χρήση αντίστοιχης εφαρμογής ( π.χ. Messenger, Viber, Skype, κ.λ.π. ) που θα πραγματοποιείται από το χώρο της Γραμματείας του Δικαστηρίου με τον Ειρηνοδίκη ( υπηρεσίας ) και παρουσία των ως άνω προσώπων, προκειμένου να βεβαιώνεται η ταυτότητά τους, το περιεχόμενο της κατάθεσης, να πληρούται το πνεύμα του νόμου αλλά και να αποφεύγεται παράλληλα ο συγχρωτισμός περισσότερων ανθρώπων στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, κατά τα σχετικά ορισθέντα στην υπ’ αριθμό 131/02.12.2020 πράξη του Ειρηνοδίκη Φαρσάλων, σύμφωνα με την οποία ( πράξη ) παρέχεται ταυτόχρονα η δυνατότητα στη συντάσσουσα αυτή Δικαστική Γραμματέα να χορηγεί επικυρωμένο αντίγραφο αυτής αμέσως μετά την ολοκλήρωση της, ακόμη δηλαδή και πριν από την υπογραφή του πρωτοτύπου της από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη.

4) Αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών γίνονται κατά κανόνα δεκτές υπό τον απαραίτητο όρο της προηγούμενης τηλεφωνικής προσυνεννόησης ( ραντεβού ) με την Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου ( ιδίως για το χρόνο προσέλευσης και λήψης αντιγράφων αυτών ). Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή για άλλους λόγους δεν επιθυμούν την αυτοπρόσωπη μετάβαση στην υπηρεσία μας ( π.χ. λόγω απόστασης, κινητικά προβλήματα, κ.λ.π. ) σε συνδυασμό με την παράλληλα ισχύουσα απαγόρευση της κυκλοφορίας, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών ( π.χ. μη δημοσίευσης διαθήκης, μη αποποίησης κληρονομίας, κ.λ.π. ) με αποστολή της σχετικής αίτησης με ηλεκτρονικό τρόπο και στη συνέχεια με φυσικό αντίστοιχο (αυτοπρόσωπη παραλαβή / courier) και αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση του αιτούντα ( στην περίπτωση αποστολής με courier ), κατόπιν επιβεβαίωσης της ταυτότητας αυτού από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι τόσο η αίτηση όσο και η έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών λαμβάνουν χώρα χωρίς επίθεση μεγαροσήμων έως και την 31.05.2021 ( βλ. σχετικά την υπ’ αριθμό 14875/01.04.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Επικρατείας / ΦΕΚ Β΄ 1289/01.04.2021 που εκδόθηκε κατά νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 85 του ν. 4790/2021 και αφορά το χρονικό διάστημα από 01.04.2021 – 31.05.2021 ) και, ως εκ τούτου, ελλείπει οποιαδήποτε ανάγκη αυτοπρόσωπης εμφάνισης του αιτούντα.

5) Δημοσίευση διαθηκών ( δημοσίων, ιδιογράφων ) αναμένεται ότι θα λάβει χώρα κανονικά κατά την ήδη προσδιορισθείσα επόμενη (τακτική) δικάσιμο της 14.04.2021, που κείται όμως πέραν του χρόνου ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ.

6) Οι προανακριτικές ή προκαταρκτικές εισαγγελικές παραγγελίες που τυχόν είχαν προσδιοριστεί να λάβουν χώρα ενώπιον του Ειρηνοδίκη Φαρσάλων εντός της ανωτέρω προθεσμίας αλλά και όσες τυχόν αποσταλούν στην υπηρεσία κατά το ίδιο ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα διενεργηθούν κανονικά κατά την ημέρα και ώρα που αυτές έχουν προσδιοριστεί και επιδοθεί οι αντίστοιχες κλήσεις.

7)Οποιαδήποτε αμφισβήτηση για την εφαρμογή των ανωτέρω θα επιλύεται οριστικά από τον Ειρηνοδίκη υπηρεσίας ο οποίος, στην περίπτωση εκφοράς αντιρρήσεων και αντιπαράθεσης με τη Γραμματεία του Δικαστηρίου, θα θέτει σχετική πρόχειρη επισημείωση στο πρωτότυπο του αντίστοιχου δικογράφου που κατατίθεται.

8) Εκτός των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών και εργασιών της Γραμματείας, η εξυπηρέτηση του κοινού θα λαμβάνει χώρα καθημερινά αποκλειστικά και μόνο από 10.00΄ π.μ. έως 12.00΄ μ. και κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

9) Με την παρούσα πράξη αίρεται αυτοδίκαια η ισχύς της αμέσως προηγούμενης σχετικής πράξης του Ειρηνοδίκη Φαρσάλων ( με αριθμό 37/29.03.2021), στην περίπτωση δε τυχόν νέας αναστολής ή παράτασης ή τροποποίησης αυτής, θα εκδοθεί σχετική νεώτερη πράξη.

10) Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, ο Ειρηνοδίκης Φαρσάλων εξακολουθεί να προτρέπει τους πολίτες αλλά και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών να ΜΗΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ τις υπηρεσίες της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ και χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική τηλεφωνική συνεννόηση ( ραντεβού). Για το λόγο αυτό θα μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο της Γραμματείας στον αριθμό ( 24910 ) 22492 αλλά και να επισκέπτονται στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας στον ιστότοπο https://eirfarsal-gr.webnode.gr, για την εξυπηρέτησή τους σε όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και όσον αφορά το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται. Οι δηλώσεις των διαδίκων για τις δίκες που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων καθώς και οι αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών, θα πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση / e- mail : yp_dik92@otenet.gr.

11) Τέλος, για την ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας και την προστασία των προσώπων στους χώρους του Ειρηνοδικείου, εξακολουθούν να τηρούνται όλα τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά ήδη έχουν αναλυτικά αναφερθεί στην από 13.10.2020 ανακοίνωσή μας ( έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της υπηρεσίας στον παρακάτω αναφερόμενο σύνδεσμο https://eirfarsal-gr.webnode.gr/news/anakoinosi-eirinodiki-lipsi-anagkaion-ygeionomikon-metron-13-10-2020/ ).

Υποχρεώνει τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου 1) να αναρτήσει αντίγραφο της παρούσας πράξης στον πίνακα ανακοινώσεων καθώς και στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας και 2)να αποστείλει αντίγραφο αυτής με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος ( e-mail ) σε ηλεκτρονική μορφή αμέσως μετά τη δημοσίευση αυτής στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ( Λάρισας ), προκειμένου να λάβουν άμεση γνώση τα μέλη αυτού.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σήμερα, την 04.04.2021.

 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ

 

[1] Σύμφωνα με το άρθρο 14 της νέας ΚΥΑ, το σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 ( που αφορά τα Δικαστήρια, Εισαγγελίες, στρατιωτικά Δικαστήρια, έμμισθα, άμισθα Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία) τίθεται σε ισχύ σε κάθε περίπτωση την Τρίτη, 6 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 και μέχρι τότε διατηρείται σε ισχύ το σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18877/26.3.2021 ( Β΄ 1194 ) κοινής υπουργικής απόφασης.

 

[2]βλ. ειδικότερα ως προς τις δίκες του ν. 3869/2010 και την εκπροσώπηση των τραπεζικών ιδρυμάτων αλλά και τη σχετική δήλωση, αμέσως παρακάτω υπό στοιχείο -4-.

[3] Ως εκ τούτου, στις ως άνω υποθέσεις ( ασφαλιστικών μέτρων ), εάν μεν κατά την εκφώνησή τους δεν παρίστανται οι διάδικοι αυτών κατά την ορισθείσα ημερομηνία εκδίκασής τους ( ή εμφανίζονται αλλά δεν μετέχουν κανονικά στη συζήτηση ), η υπόθεση θα ματαιώνεται κατ’ άρθρο 260 του ΚΠολΔ και δεν να επαναφέρεται για συζήτηση σε άλλη δικάσιμο με πρωτοβουλία του Δικαστηρίου ( οίκοθεν ) ( σε πλήρη αντίθεση δηλαδή με όσα ίσχυαν για τις «…αποσυρθείσες…» λόγω αναστολής υποθέσεις κατά το προηγούμενο διάστημα ), στην περίπτωση δε που δεν εμφανίζεται κάποιος μόνο αυτών, η συζήτηση αυτής θα προχωρά κανονικά, καθόσον η ερημοδικία οποιουδήποτε διαδίκου στη διαδικασία αυτή δεν επιφέρει βλαπτικές δικονομικές συνέπειες, ήτοι δεν ισχύει τεκμήριο ομολογίας από την απουσία του ( άρθρα 271 – 272 ΚΠολΔ ) και, επομένως, οι επαχθείς αυτές συνέπειες είναι ασυμβίβαστες προς τη ρύθμιση του άρθρου 691 παρ. 1 ΚΠολΔ. Έτσι, η υπόθεση των ασφαλιστικών μέτρων θα δικάζεται σαν να ήταν παρών κατά τη συζήτησή της και ο απολειπόμενος διάδικος. Επομένως, εάν απουσιάζει ο αιτών, η αίτηση δεν απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη αλλά συζητείται ως να ήταν παρών, δεν συνάγεται, δηλαδή, τεκμήριο σιωπηρής ομολογίας περί μη βασιμότητας της αίτησης, αλλά μπορεί να διαταχθεί ασφαλιστικό μέτρο παρά την απουσία του αιτούντα αν πιθανολογείται το ουσία βάσιμο αυτής. Καθ’ όμοιο τρόπο, αν δεν εμφανισθεί ο καθ’ ου η αίτηση, καίτοι κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, η συζήτηση προχωρεί σαν να ήταν αυτός παρών, και το Δικαστήριο δύναται να απορρίψει την αίτηση εάν διαγνωσθεί το ουσία αβάσιμό της.

[4] Ως εκ τούτου, στις ως άνω υποθέσεις ( ειδικών διαδικασιών ), εάν κατά την εκφώνησή τους δεν παρίστανται οι διάδικοι αυτών κατά την ορισθείσα ημερομηνία εκδίκασής τους ( ή εμφανίζονται αλλά δεν μετέχουν κανονικά στη συζήτηση ), η υπόθεση θα ματαιώνεται κατ’ άρθρο 260 του ΚΠολΔ και δεν να επαναφέρεται για συζήτηση σε άλλη δικάσιμο με πρωτοβουλία του Δικαστηρίου ( οίκοθεν ), στην περίπτωση δε που δεν εμφανίζεται κάποιος μόνο αυτών, ελλείψει ειδικών διατάξεων θα πρέπει να εφαρμοστούν οι γενικές διατάξεις των άρθρων 271 και 272 του ΚΠολΔ που ισχύουν ως προς τις ειδικές διαδικασίες για τις κατατεθειμένες από 01.01.2016 αγωγές ( υπό την ισχύ του ν. 4335/2015 ) ( κατ’ άρθρο 591 ΚΠολΔ ), εκτός αν αντιβαίνουν προς τις ειδικές διατάξεις των διαδικασιών αυτών, όπως στην περίπτωση των εργατικών διαφορών στις οποίες, αν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο δεν εμφανισθεί κάποιος διάδικος ( ή εμφανισθεί και δεν λάβει νόμιμα μέρος στη συζήτηση, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι ( βλ. άρθρο 621 παρ. 2 εδάφιο β΄ ΚΠολΔ ).