Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας Προέδρου Πρωτοδικών κ. Δέσποινας Ρασιδάκη για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου μέχρι την 12.04.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

Π Ρ Α Ξ Η284 /2021

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας ΟργανισµούΔικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριοαρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο.

β) Την με αριθμό ΚΥΑ: Δ1α/ΓΠοικ/20651 /02-04-2021 (ΦΕΚ Β” 1308/03-04-2021) Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 05 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 12Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.

γ) Την με αριθμό ΚΥΑ: Δ1α/Γ.Ποικ/22439/10-04-2021 (ΦΕΚ Β” 1441/10-04-2021) Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 19Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα σ΄ αυτή, η οποία επιπλέον ορίζει ότι « με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας…. ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους…»,(άρθρο 1 παρ. 4) (καθώς και οι δίκες των Ειδικών Διαδικασιών και Ασφαλιστικών Μέτρων με αντικείμενο επιμέλειας-επικοινωνίας).

δ) Την υπ’ αριθμ. 275 /2021 προηγούμενη σχετική πράξη μας.

 

ΟΡΙΖΕΙ

ότι για το χρονικό διάστημα από 12Απριλίου 2021 έως και 19Απριλίου 2021εφαρμόζονται για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου όλα όσα έχουν καθοριστεί με την ως άνω υπ’ αριθμ. 275 /2021αμέσως προηγούμενη σχετική πράξη μας, καθώς και οι δίκες των Ειδικών Διαδικασιών και Ασφαλιστικών Μέτρων με αντικείμενο επιμέλειας -επικοινωνίας.

Αντίγραφο της πράξης αυτής να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να ενημερωθεί σχετικά ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας.

Λάρισα, 12Απριλίου 2021

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Λάρισας

Δέσποινα Ρασιδάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών