Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης μισθωτικών αγωγών της (αρχικής) δικασίμου της 25.02.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

266/2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο.

2) Την με αριθμό ΚΥΑ 9147/10-2-2021 ( ΦΕΚ Β 534/10-2-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06.00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 06.00».

3) Το άρθρο 83 παρ.2 του Ν.4790/2021 (ΦΕΚ Α 48/31-3-.2021), (Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 , την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα) το οποίο ορίζει ότι: « σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και με οποιαδήποτε διαδικασία ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με πράξη του Προέδρου του τμήματος ή του Προϊσταμένου του δικαστηρίου, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις..».

4) Ότι λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9147/10-2-2021 ( ΦΕΚ Β 534/10-2-2021) ΚΥΑ για το χρονικό διάστημα από 11-2-2021 έως και 1-3-2021, οι υποθέσεις της ειδικής διαδικασίας (πινάκιο Μισθώσεων) της δικασίμου 25-2-2021 δε συζητήθηκαν ενώ είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν κατά την ανωτέρω δικάσιμο.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ τον οίκοθεν προσδιορισμό των ανωτέρω υποθέσεων.

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

A)   Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

 

1) ΜΕΙ 568/2020
2) ΜΕΙ 569/2020

Ημέρα συζήτησης αυτών την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Ώρα συζήτησης 10:00΄ π.μ.

 

B)   Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

 

1) ΜΕΙ 395/2020  
2) ΜΕΙ 455/2020  
3) ΜΕΙ 556/2020  
4) ΜΕΙ 579/2020  
5) ΜΕΙ 631/2020  
6) ΜΕΙ 721/2020  
7) ΜΕΙ 781/2019  
 

Ημέρα συζήτησης αυτών την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

Ώρα συζήτησης 10:00΄ π.μ.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο πινάκιο που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και τη με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως), στον δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματέως.

Λάρισα 31-3-2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

 

 

Δέσποινα Ρασιδάκη