Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης εφέσεων ειδικής διαδικασίας της (αρχικής) δικασίμου 11.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

242/2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο.

2) Την με αριθμό ΚΥΑ 1293/8-1-2021 ( ΦΕΚ Β 30/8-1-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021».

3) Το άρθρο 158 παρ.1 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ Α 256/23.12.2020), (ΜΕΡΟΣ ΙΒ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ), το οποίο ορίζει ότι: « σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και με οποιαδήποτε διαδικασία ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με πράξη του Προέδρου του τμήματος ή του Προϊσταμένου του δικαστηρίου, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις..».

4) Ότι λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ΚΥΑ 1293/8-1-2021 ( ΦΕΚ Β 30/8-1-2021) για το χρονικό διάστημα από 11-01-2021 έως και 18-01-2021, οι υποθέσεις της ειδικής διαδικασίας (πινάκιο Εφέσεων) της δικασίμου 11-1-2021 δεν συζητήθηκαν ενώ είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν κατά την ανωτέρω δικάσιμο.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ τον οίκοθεν προσδιορισμό των ανωτέρω υποθέσεων.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

 

1) ΜΕΙ 461/2020
2) ΜΕΙ 649/2020

Ημέρα συζήτησης αυτών την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.

Ώρα συζήτησης 11:00΄ π.μ.

 

 

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή των ανωτέρω υποθέσεων στο οικείο πινάκιο που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και τη με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως), στον δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματέως.

Λάρισα 29-3-2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

 

 

Δέσποινα Ρασιδάκη