Πράξεις του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων εκουσίας διαδικασίας (υπερχρεωμένων) των (αρχικών) δικασίμων της 06.04.2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ   ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 581/2021

 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 158 του Ν. 4764/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (από 1.4.2021 έως 12/4/2021), και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ. εκθ. καταθ. 117/2019, 326/2019, 330/2019, 118/2015, 154/2020, 440/2018, 464/2017, 25/2017, 797/2014, 491/2017, 506/2017, 145/2019, 146/2019, 513/2018, 176/2019, 102/2020, 137/2020, 158/2020, 163/2020, 166/2020, 250/2019, 49/2018, 186/2020, 266/2017, 556/2017, 77/2020 και 31/2019 αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων), της δικασίμου 6-4-2021.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση την 30-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ., στο ακροατήριο του δικαστηρίου, του Γραμματέως επιμελουμένου της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στους διαδίκους.

Λάρισα  13/4/2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ   ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 582 /2021

 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 158 του Ν. 4764/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (από 1.4.2021 έως 12.4.2021), και ειδικότερα αναφορικά με την με αριθμ. εκθ. καταθ. 55/2020 αίτηση εκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων), της δικασίμου 6-4-2021.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση την 25-5-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ., στο ακροατήριο του δικαστηρίου, του Γραμματέως επιμελουμένου της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στους διαδίκους.

Λάρισα  13/4/2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης