Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό για εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων πού αποσύρθηκαν κατά τη δικάσιμο της 22.03.2021 για την δικάσιμο της 05.04.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 17/2021

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρ. 60 του ν. 4753/2020, περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που δεν εκφωνήθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, και ειδικότερα αναφορικά με τις:

Εκούσια Ν.3869/10: οι:(με αριθμ. εκθ. καταθ. 16/2020και 27/20 αιτήσεις εκούσιας διαδικασίας της δικασίμου (22-3-2021),

Εκούσια: η με αρ. εκθ.κατάθ. 4/2021 (αίτηση Δημοσίευσης και κήρυξη Κυρίας της δικασίμου 22-3-2021),

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση όλων των ανωτέρω υποθέσεων την 5η-4-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00π.μ., στο ακροατήριο του δικαστηρίου, της Γραμματέως επιμελουμένης της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στο δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου.

Ελασσόνα 26/3/2021

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΣΤΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ