Πινάκια υποθέσεων Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας της αρχικής δικασίμου της 06.04.2021 που επαναπροσδιορίστηκαν προς συζήτηση

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 (1)