Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας Προέδρου Πρωτοδικών κ. Δέσποινας Ρασιδάκη για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου μέχρι την 16.03.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

Π Ρ Α Ξ Η           /2021

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο.

β) Την με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453 ( ΦΕΚ Β 895/06-03-2021) Αντικατάσταση     της     υπό     στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021  κοινής     υπουργικής     απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δη-μόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δια-σποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 843/4-03-2021).

γ) Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1β η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλίας εντάσσεται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου ( και όχι πολύ αυξημένου κινδύνου)

δ) Τις προηγούμενες σχετικές πράξεις μας.

ΟΡΙΖΕΙ  

ότι για το χρονικό διάστημα από  ημέρα Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 έως και  ημέρα Τρίτη ,16 Μαρτίου  2021 εφαρμόζονται για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου όλα όσα έχουν καθοριστεί με την τελευταία προηγούμενη σχετική πράξη μας.

Αντίγραφο της πράξης αυτής να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να ενημερωθεί σχετικά ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας.

Λάρισα, 08 Μαρτίου 2021

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Λάρισας

Δέσποινα Ρασιδάκη