Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης εφέσεων τακτικής – εκουσίας της (αρχικής) δικασίμου της 12.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                          

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

202 /2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 περ. γ΄ του Ν.1756/1988 «Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», µε τις οποίες καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο.

2) Την με αριθμό ΚΥΑ 2/2-1-2021 (ΦΕΚ Β 1/2-1-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021».

3) Την με αριθμό ΚΥΑ: 1293/8-1-2021 (ΦΕΚ Β’ 30/8-1-2021) Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021».

4) Το άρθρο 158 παρ.1 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ Α 256/23.12.2020), (ΜΕΡΟΣ ΙΒ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ), το οποίο ορίζει ότι: « σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και με οποιαδήποτε διαδικασία ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με πράξη του Προέδρου του τμήματος ή του Προϊσταμένου του δικαστηρίου, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις..».

5) Την με αριθμό ΚΥΑ: 3060/16-1-2021 (ΦΕΚ Β’ 89/16-1-2021) Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021».

 

6) Ότι λόγω της διαδοχικής αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ (1293/8-1-2021) για το χρονικό διάστημα από 11-01-2021 έως και 18-01-2021, υποθέσεις της Διαδικασίας των εφέσεων δεν συζητήθηκαν ενώ είχαν προσδιοριστεί να συζητηθούν κατά το ανωτέρω διάστημα.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ τον οίκοθεν προσδιορισμό των υποθέσεων της Διαδικασίας των εφέσεων που δεν συζητήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 12ης Ιανουαρίου 2021.

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Α) Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

1) 787/2018

2) 1037/2019

 

Ημέρα συζήτησης αυτής την Τρίτη 6 Απριλίου 2021.

Ώρα συζήτησης 09:00 π.μ.

 

Β) Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

1) 1023/19

2) 1052/2019

 

Ημέρα συζήτησης αυτής την Τρίτη 13 Απριλίου 2021.

Ώρα συζήτησης 09:00 π.μ.

 

Γ) Για τις υποθέσεις με αριθμό κατάθεσης:

1) 63/2019

2) 1050/2019

3) 1080/2019

 

Ημέρα συζήτησης αυτής την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021.

Ώρα συζήτησης 09:00 π.μ.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την εγγραφή της ανωτέρω υποθέσεως στο οικείο έκθεμα που επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και τη με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίηση της νέας δικασίμου (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλως), στον δικηγορικό σύλλογο Λάρισας, με επιμέλεια της γραμματέα.

Λάρισα 11 – 3 – 2021

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας

 

Δέσποινα Ρασιδάκη