Τροποποίηση της από 10.2.2021 ΚΥΑ ως προς τις μετακινήσεις επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών : η επαγγελματική ταυτότητα του Συλλόγου, υποκαθιστά την ηλεκτρονική απεικόνιση από το TAXISNET

Σε συνέχεια της παρέμβασης της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων σχετικά με το ζήτημα της απόδειξης επαγγελματικής ιδιότητας των δικηγόρων δια της επίδειξης της επαγγελματικής ταυτότητας που εκδίδουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, και της σχετικής δήλωσης του αρμόδιου Υφυπουργού Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος έκανε δεκτό το αίτημα της Ολομέλειας, εκδόθηκε νέα τροποποιητική ΚΥΑ υπ’ αριθ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9769 (ΦΕΚ τ. Β’ 586/13.2.2021) στην οποία ορίζεται ότι στο τέλος της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/ 10.2.2021 ΚΥΑ προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

«Ειδικώς οι επιστήμονες – αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους».

Το ΦΕΚ τ. Β’/13.2.2021 είναι διαθέσιμο στον κάτωθι σύνδεσμο:

https://bit.ly/2NqCY7I

Παράλληλα από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία από τη Δευτέρα 15/2/2021 θα ισχύουν τα νέα έντυπα «Βεβαίωσης Κίνησης Εργαζομένων» για την εκτέλεση της εργασίας τους, τα οποία έχουν ήδη αναρτηθεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και τα οποία μπορείτε να βρείτε συνημμένα.